Anda di halaman 1dari 31

Home > Artikel > Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa


Ditulis oleh: K UL AN Z SA L LE H on MOND AY , DE CE MB ER 28 , 20 09

Pengenalan

Pembelajaran bahasa sama ada Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris di sekolah melibatkan
pengajaran beberapa kemahiran asas, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis. Setiap pelajar perlu menguasai kemahiran ini untuk memastikan mereka boleh
mengikuti pembelajaran yang seterusnya.

Namun demikian senario pendidikan dari dulu sehingga sekarang masih lagi menunjukkan
bahawa kemahiran-kemahiran itu masih lagi gagal dikuasai oleh sebahagian pelajar
walaupun sudah menjejakkan kaki di sekolah menengah.

Penulisan ini akan membincangkan bagaimana dan apa usaha yang guru lakukan untuk
membantu murid-murid yang belum menguasai sepenuhnya kemahiran membaca meskipun
sudah lima tahun setengah melalui pembelajaran di sekolah rendah. Beberapa aspek yang
akan disentuh dalam perbincangan ini adalah teor-teori pemerolehan bahasa, kaedah dan
pendekatan pengajaran serta beberapa perkara tentang pemilihan, penyesuaian dan
penggunaan alat/bahan bantu mengajar.

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

Berikut merupakan 3 daripada beberapa teori-teori yang mengkhusus kepada pemerolehan


bahasa yang pernah dikemukakan, iaitu Teori Behaviouris, Mentalis dan Konstruktivis.

1. Teori Mentalis (pelopor Bloomfield, Edward Sapir, Fries, Boas dan Brooks)

Ahli psikologi yang turut berpegang pada teori ini termasuklah B.F Skinner, Pavlov, Hull dan
Thorndike. Golongan mentalis berpendapat bahawa bahasa dikuasai melalui proses
pengulangan. Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa haruslah menekankan latihan
dan pengulangan yang banyak.

Bagi meningkatkan kemahiran bahasa, satu bentuk latihan mekanisme bersistem perlu
dilakukan. Teori ini juga mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses
pengajaran dan pembelajaran. Hal ini termasuk pelakuan guru, kawan-kawan mereka
sendiri serta suasana dalam bilik darjah.

1.1 Kebaikan
Kebaikan-kebaikan teori ini ialah:

a. Proses pemerolehan/penguasaan sesuatu bahasa adalah melalui latihan secara berulang-


ulang. Oleh yang demikian proses pengajaran bahasa dapat dilakukan secara lebih
bersistem.

b. Mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses pengajaran dan


pembelajaran. Hal ini termasuk pelakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana
dalam bilik darjah.

c. Menekankan aspek peneguhan. Ini bermakna murid akan dapat mempelajari sesuatu
bahasa dengan adanya ganjaran dan peneguhan.

1.2 Kelemahan

Walaupun demikian terdapat beberapa kelemahan teori ini iaitu:

a. Pembelajaran hanya berlaku apabila murid menerima rangsangan dari luar, contohnya
dalam bentuk penggunaan bahan bantu mengajar. Ini bermakna dalam proses pengajaran
dan pembelajaran, guru perlu menghasilkan bahan-bahan bantu bagi membolehkan
pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.

b. Pembelajaran bahasa diperolehi melalui ganjaran dan hukuman. Ini bermakna guru mesti
bersama murid sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu pembelajaran bahasa
sukar dijalankan dengan menggunakan kaedah pembelajaran secara kendiri.

c. Pembelajaran ini kurang menekankan aspek pembelajaran secara kendiri kerana ia lebih
menekankan kepada aspek pengukuhan, iaitu guru membimbing murid dalam proses
pembelajaran mereka. Ini bermakna murid mengharapkan bantuan daripada guru untuk
belajar.

1.3 Pengaplikasian teori dalam kelas bacaan

Dalam kelas bacaan, guru boleh mengaplikasikan teori ini melalui latihan secara berulang-
ulang. Ini bermakna apabila mengajar kemahiran menyebut suku kata contohnya KV + KVK
(LUSUH dan lain-lain), guru akan meminta pelajar mengulangi sebutan bagi suku kata
tersebut beberapa kali mengikut sebutan yang betul seperti yang diajar. Berkemungkinan
kekerapan pengulangan itu bergantung kepada penguasaan pelajar tersebut. Sekiranya
budak itu cepat belajar, pengulangan adalah sedikit tetapi jika sebaliknya, pengulangan
adalah agak lama sesuai dengan kemahiran pelajar. Setelah menguasai kemahiran
menyebut suku kata, guru akan diperkenalkan dengan perkataan-perkataan yang terbina
daripada suku kata tadi. Seterusnya pelajar diminta memberikan contoh perkataan yang
terbina daripada suku kata tersebut. Proses ini adalah berulang kali sehingga penguasaan
terhadap kemahiran berlaku.

2. Teori Pembelajaran Mentalis (Pelopor Noam Chomsky)

Teori ini menekankan fungsi mental seseorang manusia itu. Menurut Chomsky, kanak-kanak
akan mengalami beberapa peringkat perkembangan dalam pemikiran iaitu bermula dari
peringkat terendah deria motor, kemudian kepada pra-operasi, operasi konkrit dan operasi
formal. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa, kanak-kanak akan menguasai
kemahiran memahami terlebih dahulu sebelum mereka belajar bertutur.

2.1 Kebaikan

a. Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu


pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut kematangan
murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara sistematik dan guru
dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara berperingkat-peringkat.

b. Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid berpeluang


belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat, kebolehan dan tahap
kognitif mereka sendiri.

c. Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran berpusatkan pelajar


bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dan penggunaan bahan-
bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar
kemahiran berbahasa.

2.2 Kelemahan

a. Teori ini mementingkan kemahiran tulisan, yang kemudiannya diikuti dengan kemahiran
bacaan. Manakala kemahiran lisan pula kurang diberikan perhatian. Ini akan menyebabkan
sesetengah murid hanya mahir menggunakan bahasa dalam tulisan dan bacaan, tetapi
lemah dalam lisan (mendengar dan bertutur).
2.3 Aplikasi dalam kelas bacaan

Guru yang mengaplikasikan teori ini dalam pengajaran dan pembelajaran akan melakukan
perancangan dengan membuat pemeringkatan kemahiran. Ini bermakna, murid akan
memperoleh sesuatu kemahiran itu secara berperingkat-peringkat sesuai dengan kemahiran
dan penguasaan mereka. Kemahiran membaca akan dimulakan dengan kemahiran paling
asas iaitu mengenal suku kata, dan seterusnya kemahiran itu dipertingkatkan kesukarannya
sehinggalah murid berkenaan dapat membaca sebuah ayat yang lengkap. Sebagai contoh,
dalam pelaksanaan pengajaran ini, guru menetapkan 10 kriteria yang perlu dikuasai oleh
murid sebagai bukti mereka telah menguasai kemahiran membaca yang telah ditetapkan.
Pada pembelajaran pertama, guru mungkin menetapkan dua kriteria yang perlu dicapai,
kemudian dua lagi pada pembelajaran akan datang dan begitulah seterusnya sehingga
semua murid berjaya mencapai kriteria tersebut.

3. Teori Konstruktivis

Berbeza dengan kedua-dua teori terdahulu, Konstruktivis merupakan satu teori yang
berpusatkan pelajar. Ini bermakna pelajar adalah bergerak secara aktif untuk memastikan
mereka dapat memahami sesuatu topik yang diajar oleh guru. Teori ini mengetengahkan
pendapat bahawa pelajar mempelajari sesuatu itu berdasarkan pengalaman sedia ada
mereka. Oleh yang demikian, menurut teori ini, guru perlu menyediakan aktiviti yang sesuai
dengan pengalaman sedia ada pelajar serta dapat mengaitkan pengalaman itu dengan
pembelajaran yang bakal diajar. Pelajar pula hendaklah mampu mempergunakan
pengetahuan baru itu untuk kegunaan masa hadapan. Peranan guru dalam kelas hanyalah
sebagai pemudah cara, pemantau dan penggubal disiplin. Pendekatan ini biasanya akan
membuahkan hasil yang baik kerana pelajar akan lebih memahami sesuatu perkara itu
sekiranya dia terlibat secara aktif.

3.1 Kebaikan

a. Konstruktivis menekankan cara belajar secara reflektif, iaitu mengaitkan pengalaman


baru dengan pengetahuan sedia ada murid supaya mereka dapat menggambarkan perkara
yang diajar dan memudahkan mereka untuk faham.

b. Teori pemerolehan bahasa ini menekankan pembelajaran secara kendiri. Murid akan
berusaha untuk memperkembangkan kemahiran/pengetahuan mereka berdasarkan
penerokaan dan penemuan hasil daripada aktiviti penyelesaian masalah.

c. Pembelajaran bahasa melalui Konstruktivis dapat memupuk semangat berdikari di


kalangan murid. Oleh itu mereka dapat menjalankan aktiviti pembelajaran meskipun tanpa
kehadiran guru, ataupun di luar waktu kelas.
3.2 Kelemahan

a. Guru tidak mengajar tetapi hanya menyediakan bahan bantu yang boleh merangsang
minda pelajar supaya dapat mengaitkan aktiviti dan bahan bantu itu dengan pengalaman
sedia ada mereka. Ini menyebabkan guru terpaksa menyediakan pebagai bahan bantu
sebelum dapat melaksanakan pengajarannya.

b. Penekanan kepada andaian bahawa murid mempunyai pengetahuan asas atau sedia ada
tentang apa yang akan dipelajari dalam pelajaran seterusnya adalah perkara utama dalam
pendekatan ini. Tetapi sekiranya andaian guru tidak tepat, berkemungkinan dia murid tidak
akan dapat mengikuti pembelajaran tersebut.

3.3 Aplikasi dalam kelas bacaan

Teori Konstruktivis menekankan cara untuk mengaitkan pengajaran dengan pengetahuan


sedia ada murid supaya mereka dapat menggambarkan perkara yang diajar. Jadi, dalam
pengajaran kemahiran membaca bagi murid-murid yang dimaksudkan, aktiviti pencetusan
idea murid akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum guru menerangkan sesuatu konsep
atau mengajar kemahiran. Aktiviti pencetusan idea ini boleh dilakukan melalui soal-jawab
secara lisan antara guru dengan murid. Sebagai contoh, guru meminta murid menyatakan
apa yang telah mereka pelajari sebelum ini atau meminta mereka membaca mengikut tahap
kemahiran yang telah diajar dalam pelajaran lepas. Melalui aktiviti ini, guru akan dapat
mengesan pencapaian murid dan seterusnya menyesuaikan pengetahuan tersebut dengan
pembelajaran yang baru.

Nota: Jangan gunakan penulisan ini sebagai sumber rujukan utama, pastikan anda
membuat rujukan daripada buku-buku ilmiah yang diikhtiraf untuk mendapatkan maklumat
yang lebih tepat!

3.0. TEORI PEMEROLEHAN BAHASA


3.1. Teori Behaviorisme

Teori Behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperoleh melalui proses


pengulangan Bahasa dan dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Golongan
ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat ditimbulkan melalui
ganjaran.
Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa, teori ini menegaskan latihan
dan latih tubi pola. Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran.
Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan dan
pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik Aliran Behaviorisme.
Golongan ini beranggapan bahawa Pertama, bahasa yang diutamakan ialah bahasa
lisan manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting. Ahli-ahli
Behaviorisme menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahului dengan
bahasa lisan.
Kemudian diikuti dengan bahasa tulisan yang dianggap perkara kedua
penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna guru-guru mestilah
berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu dahulu dan
kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis. Ini hanya dapat
dilakukan setelah murid-murid dapat menguasai sistem bahasa dan struktur
bahasa.
Kedua, bahasa adalah satu tabiat. Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses
pembelajaran kedua. Bagi membentuk biasaan ini latihan dan latih tubi serta
perbualan bahasa juga diutamakan. Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik
dan pengajaran dimulakan daripada pola-pola yang senang kepada yang lebih
susah.
Ketiga, pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran disebabkan
ia merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang
dikehendaki. Dalam situasi pembelajaran bahasa pengukuh-pengukuhnya adalah
pujian, keistimewaan, pengiktirafan, maklum balas, galakan dan sebagainya.
Mengikut prinsip ini sesuatu gerak balas yang betul perlu diteguh oleh guru dengan
cara memberikan pengukuhan seperti yang disebutkan di atas.
Keempat, latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan. Ia merupakan
latihan ulangan sesuatu gerak balas dengan sesuatu rangsangan. Latihan dan latih
tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna. Ini adalah untuk
mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosan. Peneguhan boleh dilanjutkan oleh
guru melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa. Dalam hal ini, satu model
pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu :
Latihan yang dikukuhkan ---> pembelajaran ---> perubahan tingkah laku.

Kelima, model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Dalam konteks


pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah, bahasa guru menjadi model yang diikuti
oleh pelajar-pelajar. Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau
mirip-mirip sama dengan bahasa matlamat, maka ini akan menguntungkan pelajar-
pelajar itu.
Dan keenam, mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses
pembelajaran. Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas.
Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat
diwujudkan. Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang
berkesan, ia juga boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat
serta motivasi.
Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan
situasi rangsangan. Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku.
Kedua adalah dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria, ketiga
dengan cara mempelbagaikan pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan
cara mempelbagaikan pendekatan, kaedah, teknik, strategi dan alat-alat bantu
mengajar.
Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif. Pendekatan
induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-
contoh terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan. Pendekatan induktif
menggunakan model: Contoh ???? Generalisasi

3.2. Teori Mentalis

Teori Mentalisme menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses mental.


Menurut golongan ini lagi, seseorang itu mempunyai kecekapan (competence), iaitu
rumus-rumus yang ada dalam stok mental, dan prestasi (performance) yang
merupakan aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan. Dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa, aspek pemikiran, pengetahuan dan makna
diberikan penekanan.
Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang
kaedah atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu. Walau bagaimanapun kita
boleh membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan
melalui pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa. Prinsip-
prinsip itu adalah seperti berikut:
Pertama, pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental. Melalui proses ini,
pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini
dilahirkan melalui pertuturan.
Kedua, semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah
dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian. Dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan
semula jadi untuk berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka
menganalisis pertuturan yang mereka dengar. Guru perlu menggunakan
pengetahuan bahasa murid-murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-
bahan pengajaran yang akan diajar nanti.
Ketiga, kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat
kematangan yang sama dalam keadaan yang normal. Prinsip ini mempercayai
bahawa kematangan yang sama di kalangan kanak-kanak akan mempunyai ciri-ciri
pembelajaran bahasa yang sama. Justeru, guru hendaklah berhati-hati membuat
pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan.
Keempat, penyampaian makna lebih diutamakan daripada struktur bahasa dalam
sesuatu huraian bahasa. Prinsip ini menekankan kebolehan untuk menggunakan
struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna bagi
membolehkan kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu. Guru
harus menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan untuk
membolehkan kanak-kanak menguasai struktur-struktur bahasa yang terdapat di
dalam sistem bahasanya dengan baik.
Seterusnya kelima, tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses
pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, kajian-kajian bahasa
biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan. Latihan-latihan tulisan yang diberi
termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda
atau sebaliknya.
Manakala keenam adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara deduktif dan
tatabahasa disampaikan secara formal. Dalam proses pengajaran dan
pembelajaran,
Kajian-kajian bahasa dihuraikan melalui pendekatan deduktif. Ini bermakna,
penyampaian pelajaran itu dimulakan dengan pengajaran terus mengenai rumus-
rumus dan konsep-konsep tatabahasa dan kemudian baharulah diberi contoh-
contoh. Dalam hal mengajarkan tatabahasa kepada pelajar-pelajar biasanya
dilakukan secara formal. Pendekatan deduktif menggunakan model: Generalisasi ----
Contoh

3.3. Teori konstruktivisme

Ahli-ahli bahasa yang menganut fahaman ini bukan sahaja mengkaji bahasa dari
segi strukturnya malah mereka juga memberi perhatian yang serius terhadap fungsi
bahasa itu. Ini bermakna mereka menegaskan bahasa sebagai alat untuk
berkomunikasi . Berikut diperturunkan beberapa prinsip pengajaran bahasa
daripada pandangan dan pendapat ahli-ahli Fungsionalis.
Pertama, system tatabahasa dan fungsi bahasa adalah dua perkara yang
diutamakan. Sesuatu pengajaran itu haruslah memberi pengetahuan kepada murid-
murid tentang sistem tatabahasa atau prinsp-prinsip struktur bahasa yang dipelajari
itu.
Bahasa mempunyai fungsi misalnya untuk menyatakan perasaan dan mendeskripsi
sesuatu objek. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan untuk mendeskripsi sesuatu
objek haruslah terdiri daripada ujaran-ujaran yang baik.
Kedua, variasi-variasi bahasa dapat mempertingkatkan tahap kemahiran berbahasa
pelajar-pelajar. Bahasa adalah berkembang. Dari itu, wujudlah beberapa variasi
dalam penggunaannya.
Dan ketiga, bahasa, adalah alat untuk berhubung. Dalam pengajaran dan
pembelajaran bahasa, murid-murid harus dapat menentukan fungsi-fungsi
komunikatif pada bentuk-bentuk bahasa yang mereka kuasai.

3.4. Teori Interaksionalisme

Teori ini memandang pembelajaran bahasa adalah sebagai alat interaksi dan ia
merupakan satu proses yang melibatkan mental dan linguistik. Teori ini
menekankan pentingnya proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang
bahasa dalam sesuatu pembelajaran itu. Teori ini juga menyarankan supaya guru-
guru memberi banyak latihan kepada pelajar-pelajar. Prinsip-prinsip yang dicetuskan
daripada pandangan-pandangan ahli-ahli bahasa Interaksionalisme adalah seperti
berikut:
Pertama, penyampaian makna adalah lebih diutamakan dalam komunikasi bahasa.
Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, sama ada pembelajaran bahasa
pertama dan kedua, penyampaian makna adalah penting. Pembelajaran bahasa
bukan hanya mempelajari struktur itu tetapi apa yang lebih penting ialah belajar
untuk interaksi.
Kedua, pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik. Dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa, bahasa yang dituturkan dan makna yang
dimaksudkan adalah
Berhubung rapat. Interaksionalis mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan
struktur bahasa.
Dan ketiga, pengajaran dan pembelajaran bahasa memerlukan penumpuan
terhadap tugas-tugas atau aktiviti-aktiviti yang bermakna. Jika guru itu dapat
menyampaikan pengajaran dalam bentuk aktiviti-aktiviti yang bermakna maka
murid-murid berkemampuan untuk menggunakan bahasa itu dengan lancar dan
fasih.

BMM3117 : Teori Pemerolehan Bahasa


Teori ialah prinsip kasar yang menjadi dasar pembentukan sesuatu ilmu
pengetahuan. Teori juga merupakan satu rumusan daripada pengetahuan sedia ada
yang memberi panduan untuk menjalankan penyelidikan dan mendapatkan
maklumat baru.
Sebagai seorang guru bahasa, kita perlu tahu bagaimana kanak-kanak mempelajari
bahasa terlebih dahulu. Dengan berpegang pada prinsip itu maka ia boleh
menghasilkan sesuatu bentuk pengajaran yang baik dan berkesan.
Di samping itu juga guru itu boleh menentukan sejauh mana prinsip-prinsip itu
boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Prinsip-prinsip terbentuk dari dua jenis teori yang
bertentangan iaitu teori behaviorisme dan teori mentalisme. Sesuatu teori itu
menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran.
Menurut Kamus Dewan (1984: 1056), prinsip ialah asas atau dasar yang menjadi
pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan sesuatu teori. Jadi sesuatu teori itu
menentukan apakah prinsip yang harus dipegang dalam pengajaran.
Berhubung dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa ia adalah hasil dari dapatan
teori-teori pemerolehan bahasa yang pernah disebutkan sebelum ini yang mana
akan dibincangkan dari beberapa sudut. Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip
umum supaya pengajaran guru itu lebih menunjukkan keberkesanan.

Berikut adalah teori-teori yang terdapat di bawah tajuk Teori Pemerolehan Bahasa
ini:

Friday, March 8, 2013


Teori Mentalis dalam Teori Pemerolehan Bahasa

Teori mentalis pula menganggap pemerolehan bahasa merupakan satu proses


mental. Menurut golongan ini lagi, seseorang itu mempunyai kecekapan
(competence), iaitu rumus-rumus yang ada dalam stok mental, dan prestasi
(performance) yang merupakan aspek penggunaan bahasa oleh penutur
berdasarkan kecekapan. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, aspek
pemikiran, pengetahuan dan makna diberikan penekanan.
Dalam bidang linguistik aliran kod-kognitif tidak ada mencadangkan sebarang
kaedah atau prinsip pengajaran bahasa yang tertentu. Walau bagaimanapun kita
boleh membuat andaian beberapa prinsip pembelajaran yang dapat diwujudkan
melalui pendapat dan pandangan mereka terhadap pemerolehan bahasa. Prinsip-
prinsip itu adalah seperti berikut:
Pertama, pembelajaran bahasa merupakan satu proses mental. Melalui proses ini,
pembelajaran bahasa dianggap sebagai satu proses pemikiran dan pemikiran ini
dilahirkan melalui pertuturan.
Kedua, semua kanak-kanak dapat mempelajari bahasa kerana mereka telah
dilahirkan dengan kebolehan semula jadi untuk berbuat demikian. Dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa guru harus menyedari bahawa kebolehan
semula jadi untuk berbahasa yang ada pada kanak-kanak itu membolehkan mereka
menganalisis pertuturan yang mereka dengar. Guru perlu menggunakan
pengetahuan bahasa murid-murid dalam masa merancang dan menentukan bahan-
bahan pengajaran yang akan diajar nanti.
Ketiga, kadar perkembangan bahasa adalah sama bagi kanak-kanak pada peringkat
kematangan yang sama dalam keadaan yang normal. Prinsip ini mempercayai
bahawa kematangan yang sama dalam kalangan kanak-kanak akan mempunyai
ciri-ciri pembelajaran bahasa yang sama. Justeru itu, guru hendaklah berhati-hati
membuat pemilihan terhadap bahan-bahan yang hendak disampaikan.
Keempat, penyampaian bermakna lebih diutamakan daripada struktur bahasa
dalam sesuatu huraian bahasa. Prinsip ini menekankan kebolehan untuk
menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul dari segi tatabahasa dan makna
bagi membolehkan kanak-kanak itu berkomunikasi dalam masyarakat bahasa itu.
Guru harus menggunakan aktiviti-aktiviti bahasa yang bermakna dan berkesan
untuk membolehkan murid-murid menguasai struktur-struktur bahasa yang
terdapat di dalam sistem bahasanya dengan baik.
Seterusnya yang kelima, tulisan dan bacaan adalah diutamakan dalam proses
pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, kajian-kajian bahasa
biasanya dilakukan berasaskan bahasa tulisan. Latihan-latihan tulisan yang diberi
termasuklah latihan terjemahan bahan daripada bahasa sasaran ke bahasa ibunda
atau sebaliknya. (bahasa Inggeris diterjemahkan kepada bahasa Melayu)
Manakala yang keenam pula adalah kajian-kajian bahasa disampaikan secara
deduktif (penerangan dahulu,kemudian disusuli dengan contoh) dan tatabahasa
disampaikan secara formal dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Teori Behaviorisme (perlakuan) dalam Teori Pemerolehan Bahasa

Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses


pengulangan bahasa. Ia dikuasai melalui rangsangan dan gerak balas. Golongan
dalam teori ini mementingkan pengukuhan dalam pembelajaran yang dapat
ditimbulkan melalui ganjaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa,
teori ini menegaskan latihan dan latih tubi pola ( bermula daripada senang kepada
yang lebih susah ) . Teori ini juga menekankan kemahiran lisan dalam pengajaran.
Prinsip-prinsip pengajaran bahasa dari golongan ini adalah dari pandangan
dan pendapat ahli-ahli psikologi dan linguistik aliran Behaviorisme. Golongan ini
beranggapan bahawa; Pertama, bahasa yang diutamakan ialah bahasa lisan
manakala bahasa tulisan merupakan bahasa kedua penting. Ahli-ahli Behaviorisme
menegaskan bahawa pengajaran bahasa mestilah didahulukan bahasa lisan.
Kemudiannya pembelajaran bahasa tulisan yang dianggap perkara penting yang
kedua dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bermakna guru-guru
mestilah berusaha untuk membolehkan murid-murid bertutur dalam bahasa itu
dahulu dan kemudian baharulah kepada pengajaran membaca dan menulis setelah
murid-murid dapat menguasai sistem bahasa dan struktur bahasa.
Kedua, bahasa adalah satu tabiat. Prinsip ini sesuai diterapkan dalam proses
pembelajaran kedua. Latihan dan latih tubi serta perbualan bahasa turut
diutamakan. Guru perlu menyusun pelajaran dengan baik dan pengajaran
dimulakan daripada pola-pola yang senang kepada yang lebih susah.
Ketiga, pengukuhan adalah satu syarat penting di dalam pembelajaran yang
merupakan satu alat untuk menentukan pembentukan tingkah laku yang
dikehendaki. Dalam situasi pembelajaran bahasa, pujian, keistemewaan,
pengiktirafan, maklum balas, galakan dan lain-lain bertindak sebagai pengukuh.
Mengikut prinsip ini, sesuatu gerak balas yang betul perlu diteguhkan oleh guru
dengan cara memberi pengukuhan seperti yang disebutkan di atas.
Keempat, latihan pembelajaran adalah latihan yang dikukuhkan. Hal ini merupakan
latihan ulangan satu-satu gerak balas dengan satu-satu rangsangan. Latihan dan
latih tubi hendaklah dilakukan dalam keadaan yang bermakna. Ini adalah untuk
mengelakkan pelajaran tersebut menjadi bosan.Peneguhan boleh dilanjutkan oleh
guru melalui penggunaan bahan-bahan makmal bahasa. Dalam hal ini, satu model
pembelajaran telah dikemukakan oleh Behaviorisme iaitu :

Latihan yang dikukuhkan -> pembelajaran -> perubahan tingkah laku

Kelima, model-model bahasa yang terbaik haruslah diutamakan. Dalam konteks


pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah. Bahasa guru menjadi model yang diikuti
oleh murid-murid. Jika model-model ini menggunakan bahasa yang sama atau
mirip-mirip sama dengan bahasa matlamat, maka ini akan menguntungkan pelajar-
pelajar itu.
Keenam, mewujudkan operasi rangsangan dan tindak balas dalam proses
pembelajaran. Bahasa adalah hasil operasi rangsangan dan tindak balas.
Pembelajaran bahasa akan lebih berkesan jika kedua-dua unsur ini dapat
diwujudkan. Selain bertujuan menghasilkan satu pembentukan tingkah baru yang
berkesan, ia juga boleh bertindak sebagai daya penggerak dan meningkatkan minat
serta motivasi.
Ada beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mempelbagaikan situasi
rangsangan. Pertama adalah dengan cara mempelbagaikan tingkah laku. Kedua
adalah dengan cara mempelbagaikan pengalihan saluran deria, ketiga dengan cara
mempelbagaikan pola interaksi guru dan murid dan keempat dengan cara
mempelbagaikan pendekatan, kaedah, teknik, strategi dan alat-alat bantu
mengajar.
Berdasarkan teori ini terdapat satu pendekatan yang boleh diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa iaitu melalui pendekatan induktif. Pendekatan
induktif ialah memulakan sesuatu pengajaran itu dengan memberikan contoh-
contoh terlebih dahulu dan kemudian baharulah diterangkan.

Cara Mempelbagaikan Situasi Pembelajaran:

1. Pelbagaikan tingkah laku.


2. Pelbagaikan pengalihan saluran deria.
3. Pelbagaikan pola interaksi guru dan murid.
4. Pelbagaikan kaedah, teknik, pendekatan, strategi dan alat-alat bantu mengajar.
5. Menggunakan pendekatan induktif (contoh diberi terlebih dahulu sebelum
dijelaskan)

Tabung Masa Depan

Friday, March 8, 2013


Teori Interaksionalis dalam Teori Pemerolehan Bahasa
Konsep Teori Interaksionalis

Teori Interaksionalis telah dipelopori oleh Halliday. Perkembangan teori ini


telah berlaku sekitar tahun enam puluhan dan tujuh puluhan. Antara ahli-ahli
bahasa yang turut menunjangi teori ini adalah seperti Bloom (1979), Bowennan
(1973-1976) dan juga Grommer (1976). Mereka bersependapat bahawa kebolehan
kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa seseorang kanak-kanak
itu. Ini berikutan dengan kemahiran kognitif kanak-kanak yang hanya membolehkan
mereka mentafsir makna tetapi tidak menjamin tafsiran tersebut boleh dinyatakan
atau dilahirkan dalam bentuk bahasa.
Menurut pandangan ahli-ahli interaksionalis, kanak-kanak perlu didedahkan
kepada interaksi linguistik bagi menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan
tepat. Mereka juga menganggap bahawa penyampaian semantik (makna) adalah
penting, dan harus berjalan seiringan dengan struktur bahasa agar para pelajar
dapat menggunakan sistem bahasa dengan betul.
Teori Interaksionalis memandang pembelajaran bahasa sebagai alat
interaksi dan proses ini melibatkan mental dan liguistik. Teori ini turut menekankan
pentingnya proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang bahasa dalam
sesuatu pembelajaran itu. Seseorang pelajar harus boleh menggunakan struktur-
struktur bahasa dengan betul terutamanya dari segi tatabahasa dan makna. Ini
adalah penting bagi membolehkan mereka berkomunikasi dalam masyarakat
dengan baik dan berkesan. Guru-guru disarankan supaya memberi banyak latihan
kepada murid-murid.

Prinsip-Prinsip Aliran Interaksionalis

Prinsip Pertama, makna adalah lebih diutamakan dalam setiap komunikasi


bahasa. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa, sama ada
pembelajaran penting. Pembelajaran bahasa bukan hanya secara strukturalnya
sahaja, tetapi apa yang lebih penting ialah belajar untuk berinteraksi.
Dalam prinsip kedua, Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan
linguistik. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, bahasa yang dituturkan
dan makna yang dimaksudkan mempunyai hubungan yang rapat. Teori
Interaksionalis ini mementingkan kedua-dua unsur iaitu makna dan juga struktur
bahasa.
Seterusnya, prinsip ketiga menyatakan bahawa teori ini menekankan
penumpuan terhadap aktiviti-aktiviti yang bermakna. Jika guru dapat
menyampaikan pengajaran dalam bentuk-bentuk aktiviti yang bermakna, maka
para pelajar akan dapat menggunakan bahasa itu dengan lancar dan fasih.
Teori Pemerolehan Bahasa

A. Pengertian Pemerolehan Bahasa


Pemerolehan bahasa (language acquisition) atau akuisisi bahasa menurut Maksan
(1993:20) adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang
secara tidak sadar, implisit, dan informal. Lyons (1981:252) menyatakan suatu
bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan
pengetahuan bahasa pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Artinya,
seorang penutur bahasa yang dipakainya tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa
tersebut.
Dardjowidjodjo (2003:225) menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses
penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural waktu dia belajar
bahasa ibunya.
Stork dan Widdowson (1974:134) mengungkapkan bahwa pemerolehan bahasa dan
akuisisi bahasa adalah suatu proses anak-anak mencapai kelancaran dalam bahasa
ibunya.
Huda (1987:1) menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses alami di
dalam diri seseorang menguasai bahasa. Pemerolehan bahasa biasanya didapatkan
hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa itu. Dengan demikian,
istilah pemerolehan bahasa mengacu ada penguasaan bahasa secara tidak disadari
dan tidak terpegaruh oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah dalam bahasa
yang dipelajari.
Jadi pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak kanak-
kanak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya.
Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa
berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak
mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi,
pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran
bahasa berkenaan dengan bahasa kedua.
B. Teori Pemerolehan Bahasa
1. Teori Behaviorisme
Perkembangan bahasa adalah bentukan atau hasil dari pengaruh lingkungan.
Artinya, pengetahuan merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya melalui
pengkondisian stimulus yang menimbulkan respons.
Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa anak dilahirkan tidak membawa apa-
apa, sehingga memerlukan proses bealajar. Proses belajar ini melalui
imitasi, modeling, atau belajar reinforcement(Hetherington, 1998; Mussen
dkk,1984; Monks dkk, 2001).
Skinner memakai teori stimulus-respon dalam menerangkan perkembangan bahasa,
yaitu bahwa bila anak mulai belajar berbicara yang merupakan bukti
berkembangnya bahasa anak, maka orang yang berada disekelilingnya memberikan
repons yang positif sebagai penguat (reinforcement). Dengan adanya respon positif
tersebut maka anak cenderung mengulang kata tersebut atau tertarik mencoba
kata lain. Dalam teori ini, Skinner menekankan agar para pendidik PAUD untuk
senantiasa menghadirkan suasana kelas dengan latihan yang diberikan kepada
anak harus dalam bentuk pertanyaan (stimulus) dan jawaban (respons) yang
dikenalkan melalui berbagai tahapan, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih
rumit, contohnya sistem pembelajaran drilling. Pada awalnya, anak akan
memberikan respons pada setiap pembelajaran dan dapat segera memberi repons.
Pendidik perlu memberikan penguatan terhadap hasil kerja anak yang baik dengan
pujian atau hadiah.
Ahli lain, Albert Bandura mencoba menerangkan dari sudut teori belajar sosial. Dia
berpendapat anak belajar bahasa karena menirukan suatu model. Tingkah laku
imitasi ini tidak mesti harus menerima reinforcement sebab belajar model dalam
prinsipnya lepas dari reinforcement dari luar.
2. Teori Nativisme (Nativistic Approach)
Pelopor teori ini adalah Chomsky, seorang ahli linguistik. Ia berpendapat bahwa
bahasa sudah ada dalam diri anak, merupakan bawaan lahir, telah ditentukan
secara biologis, bersifat alamiah. Pada saat seorang anak lahir, ia telah memiliki
seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut Tata Bahasa Umum
atau Universal Grammar. Jadi dalam diri manusia sudah ada innate mechanism,
yaitu bahwa bahasa seseorang itu ditentukan oleh sesuatu yang ada di dalam tubuh
manusia atau sudah diprogram secara genetik. Meskipun pengetahuan yang ada di
dalam diri anak tidak banyak mendapat rangsangan, anak tetap dapat
mempelajarinya. Anak tidak sekedar meniru bahasa yang didengarkannya, tetapi
juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada.
Selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada dua
proses yang terjadi ketika seorang kanak-kanak memperoleh bahasa pertamanya.
Proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses performansi. Kedua
proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses
penguasaan tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik) secara tidak
disadari. Kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Meskipun dibawa sejak
lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki
performansi dalam berbahasa. Performansi adalah kemampuan anak menggunakan
bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses
pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan
kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang
didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan
kalimat-kalimat sendiri (Chaer 2003:167).
Sejak lahir anak manusia sudah dilengkapi dengan alat yang disebut dengan alat
penguasaan/pemerolehan bahasa (language acquisation device/LAD), dan hanya
manusia yang mempunyai LAD. LAD ini mendapatkan inputnya dari data bahasa
dari lingkungan. LAD ini dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang khusus
untuk mengolah masukan (input) dan menentukan apa yang dikuasai lebih dahulu
seperti bunyi, kata, frasa, kalimat, dan seterusnya. Meskipun kita tidak tahu persis
tepatnya dimana LAD itu berada karena sifatnya yang abstrak (invisible). Dalam
bahasa juga terdapat konsep universal sehingga secara mental telah mengetahui
kodrat-kodrat yang universal ini. Tanpa LAD, tidak mungkin seorang anak dapat
menguasai bahasa dalam waktu singkat dan bisa menguasai sistem bahasa yang
rumit. LAD juga memungkinkan seorang anak dapat membedakan bunyi bahasa
dan bukan bunyi bahasa.
Chomsky mengibaratkan anak sebagai entitas yang seluruh tubuhnya telah
dipasang tombol serta kabel listrik, mana yang dipencet itulah yang akan
menyebabkan bola lampu tertentu menyala. Jadi, bahasa mana dan wujudnya
seperti apa ditentukan oleh input dari sekitarnya,antara Nurture dan Nature sama-
sama saling mendukung. Nature diperlukan karena tanpa bekal kodrati makhluk
tidak mungkin anak dapat berbahasa dan nurture diperlukan karena tanpa input
dari alam sekitar bekal yang kodrati itu tidak akan terwujud (Dardjowidjojo, 2003).
Teori ini berpengaruh pada pembelajaran bahasa, di mana anak perlu
mendapatkan model pembelajaran bahasa sejak dini. Anak belajar bahasa dengan
cepat sebelum usia 10 tahun, apalagi menyangkut bahasa kedua (second
language). Usia lebih dari 10 tahun, anak kesulitan dalam mempelajari bahasa.
3. Teori Kognitivisme
Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget (1954) yang mengatakan bahwa
bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari
kematangan kognitif. Jadi perkembangan bahasa itu ditentukan oleh urutan-urutan
perkembangan kognitif.
Perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, kemampuan
pengolahan informasi, dan motivasi. Piaget (Mussen dkk., 1984) dan pengikutnya
menyatakan bahwa perkembangan kognitif mengarahkan kemampuan berbahasa,
dan perkembangan bahasa tergantung pada perkembangan kognitif. Menurut Piaget
struktur yang kompleks itu bukan pemberian alam dan bukan sesuatu yang
dipelajari dari lingkungan melainkan struktur itu timbul secara tak terelakkan
sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara tingkat fungsi kognisi anak
dengan lingkungan kebahasaannya.
Menurut kaum kognitivisme bahwa kemampuan pembelajar sudah terprogram
secara biologis untuk memiliki kemampuan kognitif dan proses belajar terjadi
dengan cara memetakan kategori linguistik ke dalam kategori kognitif, serta apa
yang dipelajari adalah tata bahasa sebuah bahasa. Jadi, sebetulnya kaum
kognitivisme berusaha menggabungkan peran lingkungan dan faktor bawaan,
namun lebih besar ditekankan pada aspek berpikir logis (the power of logical
thinking). Urutan pemerolehan bahasa: menuranikan struktur aksi representasi
kecerdasan membentuk struktur linguistik. (Lebih jelas lihat Chaer, 2003; hal, 178-
179).
Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan
kognitif, barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa.
Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami
dunia melalui inderanya. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung.
Pada akhir usia satu tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat
permanen sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan
benda yang tidak hadir dihadapannya. Simbol ini kemudian berkembang menjadi
kata-kata awal yang diucapkan anak.
4. Teori Interaksionisme
Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil
interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa.
Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan
input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Setiap anak sudah
memiliki LAD sejak lahir. Namun, tanpa ada masukan yang sesuai tidak mungkin
anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis.
Sebenarnya, faktor intern dan ekstern dalam pemerolehan bahasa pertama oleh
sang anak sangat mempengaruhi. Benar jika ada teori yang mengatakan bahwa
kemampuan berbahasa anak telah ada sejak lahir (telah ada LAD). Hal ini telah
dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard
Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai
kecerdasan. Salah satu kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan berbahasa
(Campbel, dkk., 2006: 2-3).

C. Tahap Pemerolehan Bahasa


Aitchison mengemukakan beberapa tahap pemerolehan bahasa anak:
1. Tahap Satu: Mendengkur
Tahap ini mulai berlangsung pada anak usia sekitar enam minggu. Bunyi yang
dihasilkan mirip dengan vokal tetapi tidak sama dengan bunyi vokal orang dewasa.
2. Tahap Dua: Meraban
Tahap ini berlangsung ketika usia anak mendekati enam bulan. Tahap meraban
merupakan pelatihan bagi alat-alat ucap. Vokal dan konsonan dihasilkan secara
serentak.
3. Tahap Tiga: Pola intonasi
Anak mulai menirukan pola-pola intonasi. Tuturan yang dihasilkan mirip dengan
yang diucapkan ibunya.
4. Tahap Empat: Tuturan satu kata
Pada umur satu tahun sampai delapan belas bulan anak mulai mengucapkan
tuturan satu kata. Pada usia ini anak memperoleh sekitar lima belas kata meliputi
nama orang, binatang, dan lain-lain.
5. Tahap Lima: Tuturan dua kata
Umumnya pada usia dua setengah tahun anak sudah menguasai beberapa ratus
kata. Tuturan hanya terdiri atas dua kata.
6. Tahap Enam: Infleksi kata
Kata-kata yang dianggap remeh dan infleksi mulai digunakan. Dalam bahasa
Indonesia yang tidak mengenal istilah infleksi, mungkin berwujud pemerolehan
bentuk-bentuk derivasi, misalnya kata kerja yang mengandung awalan atau
akhiran.
7. Tahap Tujuh: Bentuk tanya dan bentuk ingkar
Anak mulai memperoleh kalimat tanya dengan kata tanya seperti apa, siapa, kapan,
dan sebagainya. Di samping itu anak juga sudah mengenal bentuk ingkar.
8. Tahap Delapan: Konstruksi yang jarang atau kompleks
Anak sudah mulai berusaha menafsirkan meskipun penafsirannya dilakukan secara
keliru. Anak juga memperoleh kalimat dengan struktur yang rumit, seperti
pemerolehan kalimat majemuk.
9. Tahap Sembilan: Tuturan yang matang
Pada tahap ini anak sudah dapat menghasilkan kalimat-kalimat seperti orang
dewasa.

DAFTAR PUSTAKA
Jannah, Lily Alifiyatul.(2013).Kesalahan-kesalahan GURU PAUD yang Sering
Dianggap Sepele. Yogyakarta : Diva Press.
Aimankhoirul.(2013). Teori Pemerolehan Bahasa.[Online]. Tersedia : http://aiman-
khairul.blogspot.com/2010/03/pada-dasarnya-seluruh-manusia-belajar.html. [8 April
2014].
Asbahar. (2008).Teori Pemerolehan Bahasa Pertama.[Online].Tersedia :
http://asbaharticles.blogspot.com/2008/11/teori-pemerolehan-bahasa-
pertama.html. [8 April 2014].
Efitasari, Eka Nur.(2014). Perkembangan III: Masa Awal Kehidupan I (1-4 Tahun).
[Online].Tersedia:http://m.kompasiana.com/post/read/644300/3/perkembangan-iii-
masa-awal-kehidupan-i-1-4-tahun.html. [8 April 2014].

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA


TEORI BEHAVIOURISME
PELOPOR : B.F. SKINNER

Behaviour merujuk kepada aksi atau reaksi manusia dalam bentuk gerak
balas hasil daripada rangsangan dalaman atau luaran.
Mementingkan persekitaran murid untuk membantu proses P & P.

Termasuk perlakuan guru, kawan-kawan mereka sendiri serta suasana


dalam bilik darjah.
Berasaskan teori pelaziman klasik, iaitu kanak-kanak mempelajari bahasa
melalui hukuman dan ganjaran.
Proses pembelajaran berlaku secara berulang dan menekan latih tubi.

Penguasaan bahasa dikuasai melalui latihan.

Teori ini menganggap bahasa adalah peraturan-peraturan yang mempunyai


tatabahasa yang sistematik dan sentiasa mengalami perubahan.
Menurut Skinner, pembelajaran bahasa berlaku apabila ibu bapa atau ahli
keluarga mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi
ganjaran setiap kali kanak-kanak dapat meniru atau menyebut perkataan yang
diajar.
Ganjaran yang diberi adalah untuk mengukuhkan sesuatu perlakuan
bahasa yang betul yang berjaya dilakukan oleh kanak-kanak.
Di antara ganjaran yang diberikan adalah pujian seperti pandai,
senyuman, ciuman, tepuk tangan, pelukan, dan lain-lain yang boleh merangsang
kanak-kanak bercakap.
B.F. Skinner juga mengatakan bahawa manusia secara semula jadi
dilahirkan dengan keupayaan mempelajari bahasa.
Keupayaan bertutur adalah satu bentuk perlakuan manusia yang dikenali
sebagai perlakuan bahasa yang terbentuk berdasarkan prinsip Teori Behavioris.

PRINSIP TEORI BEHAVIORISME


Bahasa yang diutamakan bahasa lisan manakala tulisan ialah bahasa
kedua terpenting
Bahasa adalah tabiat atau kebiasaan

Pengukuhan penting dalam P&P

Latihan bahasa perlu diperkukuhkan

Model-model bahasa yang terbaik perlu diutamakan

Wujudkan unsur rangsangan dan tindak balas dalam P&P

HUBUNGAN TEORI BEHAVIORISME DALAM P&P


Menekan analisis tatabahasa mengenai morfologi dan sintaksis.

Berfahaman bahawa data-data bahasa dapat dikaji.

Mengkaji semua ayat atau ujaran dengan tujuan melihat ciri yang berbeza.

Kategori tatabahasa adalah berdasarkan struktur tiap-tiap aspek bahasa

KEKUATAN TEORI BEHAVIORISME


Teori ini sangat sesuai untuk melatih atau mendidik kanak-kanak yang
masih memerlukan bantuan daripada orang dewasa di sekeliling mereka.
Sebagai contoh, kanak-kanak tadika memerlukan bimbingan dan perhatian
yang khusus daripada orang di persekitarannya terutamanya guru-guru mereka
kerana mereka mudah mengikuti apa yang diajar dan disuruh selain suka meniru
perlakuan orang di sekelilingnya.
Selain itu, mereka juga suka dengar bentuk-bentuk penghargaan yang
diberi kepadanya seperti pujian dan melalui bentuk penghargaan tersebut ianya
dapat menaikkan semangat belajar dalam diri mereka.
Guru tidak perlu mengambil masa yang lama memberi penerangan yang
panjang tentang pembelajaran kepada murid-murid.
Selain daripada itu teori ini menekankan kemahiran lisan berbanding
kemahiran membaca dan menulis.
Melalui aspek kemahiran yang ditekankan dapat memberikan kelebihan
kepada murid kerana aspek lisan iaitu mendengar dan bertutur penting dalam
situasi harian murid.

KELEMAHAN TEORI BEHAVIORISME


Proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi murid-murid kerana
pembelajaran berlaku dalam keadaan sehala di mana ianya berpusat pada guru
sahaja.
Guru hanya mengajar dan melatih murid manakala murid hanya menerima
apa yang diajar guru tanpa memberi sebarang maklum balas.
Murid berperanan sebagai pendengar dan mereka menghafal apa yang
didengar dan dipandang cara belajar yang efektif.
Penggunaan hukuman merupakan salah satu cara guru mendisiplinkan
murid dan akan mendatangkan akibat buruk kepada murid.
Hal ini kerana sistem pembelajaran tersebut lebih tertumpu kepada
rangsangan dan gerak balas yang ditunjukkan. Sekiranya tiada rangsangan maka
tindak balas tidak akan berlaku.
Sebagai contoh, guru akan beri rangsangan seperti hadiah dan baru
mereka memberi jawapan yang dikehendaki guru.
Teori ini adalah penambahan ilmu pengetahuan lebih tertumpu kepada
buku teks.
Hal ini kerana mereka belajar mengikut urutan kurikulum yang sangat ketat
sehinggakan buku teks merupakan buku wajib dalam pembelajaran mereka.
Malah, mereka juga dikehendaki memahami dan mempersembahkan
kembali isi pembelajaran di dalam buku teks tersebut dengan baik.
TEORI KOGNITIF
PELOPOR : JEAN PIAGET

KONSEP PENTING YANG DIUTARAKAN OLEH JEAN PIAGET


Skema

Asimilasi

Akomodasi

Adaptasi

SKEMA
Ia merujuk kepada potensi am yang ada dalam diri manusia untuk
melakukan sesuatu dengan cara tertentu.
o Contohnya:
o Sewaktu dilahirkan, bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan
yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai,
merasa, memegang, serta menggerakkan tangan dan kaki.
Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi
bertindakbalas dengan
persekitarannya.

ASIMILASI
Satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema
yang sedia ada.
Membolehkan manusia mengikuti sesuatu modifikasi skema hasil daripada
pengalaman yang baru diperolehi.
o Contohnya, seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal.
Kanak tersebut akan menggunakan skema memegang dan sekaligus
merasanya.
AKOMODASI
Merupakan suatu proses di mana struktur kognitif mengalami perubahan.

Berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan)


persekitaran
baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak.
o Contohnya, kanak-kanak yang berumur dua tahun yang tidak ditunjukkan
magnet akan menyatukan objek baru ke dalam skemanya dan mewujudkan
penyesuaian konsep terhadap magnet itu.

ADAPTASI
Wujud keseimbangan di antara akomodasi dan asimilasi untuk disesuaikan
dengan persekitaran.
Perubahan daripada satu peringkat ke satu peringkat seterusnya hanya
akan berlaku apabila kanak-kanak mencapai tahap kematangan yang sesuai dan
terdedah kepada pengalaman yang relevan.
Tanpa pengalaman-pengalaman tersebut, kanak-kanak dianggap tidak
mampu mencapai tahap perkembangan kognitif yang tinggi.
Oleh yang demikian, beliau telah membahagikan perkembangan kognitif
kepada empat tahap yang mengikut turutan umur.

TAHAP TAHAP PERKEMBANGAN KOGNITIF


Tahap Sensorimotor atau deria motor

(dari lahir hingga 2 tahun)


Tahap Praoperasi ( 2 hingga 7 tahun)

Tahap Operasi Konkrit ( 7 hingga 12 tahun)

Tahap Operasi Formal

(12 tahun hingga dewasa)


TAHAP SENSORIMOTOR
Pada tahap ini, bayi melihat kepada hubungan antara badannya dengan
persekitaran.
Kebolehan deria motornya berkembang dari semasa ke semasa.

Bayi tersebut mempelajari tentang dirinya dengan melihat, menyentuh,


dan mendengar di sekelilingnya kemudian menirunya.
Kebolehan untuk meniru tingkah laku dikenali sebagai pembelajaran
melalui pemerhatian (observational learning) (Mussen dan Kagan, 1974).

TAHAP PRAOPERASI
Menurut Piaget, perkembangan yang paling penting di tahap ini
ialah penggunaan bahasa.
Kanak-kanak yang berada di tahap ini mula menggunakan simbol di dalam
permainan.
o Contohnya mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai.
Namun begitu, dari segi kualiti, pemikiran kanak-kanak masih lagi di tahap
yang rendah berbanding dengan orang dewasa.
o Contohnya, pemikiran kanak-kanak adalah egosentrik di mana, di dunia ini,
keseluruhannya dilihat hanya dari perspektif mereka sahaja.

TAHAP OPERASI KONKRIT


Pada tahap ini, kanak-kanak tidak lagi berfikir secara egosentrik.

Perasaan ingin tahu menjadikan kanak-kanak akan gemar bertanyakan


sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa.
Berkembangnya semangat inkuiri menyebabkan mereka mula menerima
pendapat orang lain.
Kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan
yang sebaya kerana mereka akan mula memasuki zaman persekolahan.
Mereka sedikit demi sedikit sudah mula memahami unsur-unsur pemikiran
logik.
Mereka faham akan konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padatan
serta konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.
Walau bagaimanapun, kanak-kanak pada umur sebegini masih belum
memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak.

TAHAP OPERASI FORMAL


Pada tahap ini Piaget menyatakan bahawa perkembangan kecerdasan
kognitif manusia telah sampai ke tahap maksima.
Pemikiran dan penghuraian pendapat individu pada tahap ini dikatakan
lebih baik dan nyata. Mereka dikatakan mampu membuat keputusan dan telah
dapat membuat hipotesis melalui pemerhatian.
Individu telah mula mencari jalan untuk menyelesaikan masalah
berdasarkan rasional dan lebih bersifat sistematik.

KELEMAHAN TEORI PIAGET


Pengkritik menyatakan bahawa Teori Piaget ini tidak mampu menerangkan
struktur, proses dan fungsi kognitif dengan jelas.
Mereka menyatakan sekiranya kanak-kanak melalui setiap peringkat
perkembangan kognitif berasaskan set operasi yang khusus, maka apabila kanak-
kanak tersebut berjaya memahirkan set operasi tertentu, mereka sepatutnya juga
dapat menyelesaikan semua masalah yang memerlukan set operasi yang sama.

KEKUATAN TEORI KOGNITIF


Menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh
itu pembelajaran bahasa akan diajar secara berperingkat-peringkat mengikut
kematangan murid berkenaan. Dengan itu proses pembelajaran berlaku secara
sistematik dan guru dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran murid secara
berperingkat-peringkat.
Menekankan kepada pembelajaran mengikut kadar kendiri, di mana murid
berpeluang belajar sesuatu pengetahuan atau kemahiran berdasarkan minat,
kebolehan dan tahap kognitif mereka sendiri.
Menekankan kaedah pengajaran berpusatkan pelajar. Pengajaran
berpusatkan pelajar bermaksud pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti
pembelajaran dan penggunaan bahan-bahan pembelajaran berbanding guru. Oleh
itu ia amat sesuai digunakan untuk mengajar kemahiran berbahasa.

TEORI MENTALIS
PELOPOR : NOAM CHOMSKY
Memperkenalkan analisis bahasa Transformasi generatif (Chomsky)

Mendokong istilah generatif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dan


transformasi
Berandaian teori kod kognitif bahawa P&P bahasa sebagai satu proses
kognitif
Teori mentalis berpendapat bahawa pemerolehan bahasa sebagai proses
pemikiran yang melibatkan aktiviti mental.
Menurut teori ini, bahasa ialah aktiviti mental yang merupakan kebolehan
semulajadi manusia.
N.Chomsky, salah seorang pelopor teori ini berpendapat bahawa manusia
dilahirkan bersama Peranti Pemerolehan Bahasa (Language Acquisation Device)
atau LAD.
Alat ini membolehkan manusia mempunyai kebolehan semulajadi untuk
menguasai bahasa.
Bagi menguatkan teorinya tentang LAD, Chomsky memberikan empat
kenyataan iaitu;
proses pemerolehan bahasa semua kanak-kanak boleh dikatakan sama.

proses pemerolehan bahasa ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan


(anak yang IQ-nya rendah juga juga memperoleh bahasa pada masa dan cara yang
hampir sama ).
proses pemerolehan bahasa tidak pula dipengaruhi oleh motivasi atau
emosi kanak-kanak.
tatabahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh dikatakan
sama.
Golongan mentalis berpendapat bahawa seseorang kanak-kanak
menggunakan keupayaan sedia ada pada mereka untuk merumus dan membentuk
ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh.
Manakala prestasi ialah aspek penggunaan bahasa oleh penutur
berdasarkan kecekapan bahasa manusia.
Oleh hal yang demikian, teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding
dengan perlakuan manusia.

CIRI TATABAHASA
Terdiri daripada rumus-rumus yang berurutan dan teratur

Menghuraikan bagaimana bahasa boleh dihasilkan dan difahami

Menganalisis fonologi, morfologi dan sintaksis

HUBUNGAN TEORI MENTALIS DALAM P&P


Ada dua perkara penting dalam penguasaan bahasa kecekapan dan
prestasi
Prinsip: undang-undang bahasa ditekankan

Tulisan dan bacaan diutamakan

Pendekatan Analisis

Kaedah: kod-kognitif

Teknik: hafalan

TEORI INTERAKSIONALIS
PELOPOR : HALLIDAY
Berkembang dalan Tahun 60an

Tokoh-tokohnya ialah Bloom (1970), Bowennan (1973),Gromer (1976) dll


Berpandangan kognitif sahaja tidak boleh menjelaskan penguasaan bahasa
hanya boleh manfsirkan makna yang tidak menjamin dilahirkan dalam bentuk
bahasa.
Kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi lingguistik bagi
menggambarkan bentuk linguistik yang jelas dan tepat
Mementingkan aktiviti komunikasi.

Seseorang menghasilkan bahasa apabila memerlukannya.

Perkembangan bahasa melibatkan proses kognitif & proses interaksi


bahasa.
Melalui interaksi terhasillah ayat penyata & ayat perintah.

Manusia saling memerlukan pengaruh antara satu dengan lain

Melibatkan apa sahaja yang bersangkut paut dengan cara hidup satu
kumpulan manusia atau masyarakat.
Manusia dapat bertindak balas secara peka terhadap pengalaman. Dengan
ini mereka dapat memperkembangkan kepercayaan mereka terhadap dunia
disekeliling mereka.
Dalam konteks pengajaran, aliran ini berpendapat sekolah ialah satu
kumpulan sosial dan pelajar harus mengembangkan kapasiti sosial mereka
semaksima mungkin.
Dalam proses pembelajaran, pelajar harus dapat belajar dalam situasi dan
konteks sosial yang sebenar, yang memberi peluang mereka berinteraksi,
kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, bertanggungjawab dan penuh keyakinan
diri.
Perilaku manusia tidak ditentukan oleh kuasa dalaman dan mereka bebas
untuk membuat pilihan. Pengaruh persekitaran tidak berupaya untuk
mempengaruhi mereka.

PANDANGAN DALAM P&P


Sebagai satu alat berinteraksi dan ia melibatkan proses mental dan
linguistik
Mementingkan proses pembentukan hipotesis mengenai undang-undang
bahasa dalam p&p
Seseorang pelajar perlu menggunakan struktur-struktur bahasa yang betul
dari segi tatabahasa dan makna
Guru perlu banyak memberi latihan kepada murid

Menganggap penyampaian makna (semantik) penting namun struktur


bahasa perlu berjalan serentak
Ini membantu murid menggunakan sistem bahasa yang dipelajari dengan
betul

PRINSIP P&P INTERAKSIONALIS


Penyampaian makna bermakna dalam komunikasi

Pembelajaran bahasa merupakan proses mental dan linguistik

P&P perlu penumpuan terhadap aktiviti yang bermakna

KELEBIHAN TEORI INTERAKSIONALIS


Merupakan interaksi sosial harian.

Individu berinteraksi dengan individu yang lain untuk mencapai motif dan
sesuatu tujuan atau matlamat.
Banyak menggunakan simbol seperti warna, lampu, isyarat, gerak geri,
lambang dan sebagainya dalam proses mencipta hubungan sosial.
Komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang
tersendiri yang sangat penting dan saling difahami oleh setiap individu sosial.

KELEMAHAN TEORI INTERAKSIONALIS


Teori ini tidak melihat kehidupan sosial secara menyeluruh.
Walau bagaimanapun, teori interaksionalisme ini hanyalah salah satu
daripada perspektif tentang pemahaman dan pemikiran tentang dunia sosial.
Perbezaan pemahaman tentang dunia sosial ini menunjukkan hubungan
antara manusia dengan masyarakat adalah tidak terbatas.
Oleh itu, sebarang pendekatan sosiologi cuma boleh memberikan
sebahagian huraian tentang manusia dan masyarakat.

RUJUKAN
http://www.scribd.com/doc/53839283/20/Teori-Pemerolehan-Bahasa-
Interaksionalis
http://www.scribd.com/doc/3951911/TEORI-PEMEROLEHAN-BAHASA-1

http://kulanzsalleh.blogspot.com/2009/12/teori-pemerolehan-bahasa.html

http://anuarsped.blogspot.com/2009/04/pengenalan-bahasa.html

http://inspirasi-smallprincess.blogspot.com/2009/04/teori-
interaksionisme.html
Juriah Long et al(1994). Perkaedahan Bahasa Melayu(Edisi Ke-4). Kuala
Lumpur:Fajar Bakti Sdn. Bhd
Kamarudin Hj. Husin(1998). Pedagogi Bahasa Melayu(edisi ke-
8). Selangor:Longman Malaysia Sdn. Bhd

Anda mungkin juga menyukai