Anda di halaman 1dari 3

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS JUWANA


Nomor :440/097/SK/I/2016

TENTANG

INDIKATOR MUTU LAYANAN KLINIS


KEPALA UPT PUSKESMAS JUWANA

Menimbang : a Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu layanan


klinis perlu ditetapkan indicator mutulayananklinis;
b bahwauntukmenjaminpeningkatanmutulayananklinispasie
nperludilakukanpengukuranterhadapindikatormutulayana
nklinis;
c bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas
Juwana tentang Indikator Mutu Layanan Kllinis;
Mengingat : 1. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;

2. UU Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik


Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

4. Peraturan Menteri Kesehatan


No.1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tentang Keselamatan
Pasien Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan


No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/


2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor


129/MenKes/SK//II/2008 tentang Standart Pelayanan
Minimal Rumah Sakit;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS JUWANA


TENTANG INDIKATOR LAYANAN KLINIS.

Kesatu : Menentukan indicator mutu layanan klinis sebagaimana


terlampir dalam keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JUWANA
PadaTanggal : 2 Januari 2016

Kepala UPT Puskesmas Juwana

SRI SADONO