Anda di halaman 1dari 105

LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS

BULAN : JANUARI
TAHUN : 2017
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa Sisa

Bumil

Bufas
No Desa/Kel Bl dapat

Fe
Fe bln tablet
Bln n lalu Fe Abs % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R Kum bulan
ini in
i ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ### 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaras lor 161 153 19 11.8 19 11.8 2 18 18 13 8.1 11 6.8 3 9 30 50 80 59 21 9 5.9 9 5.9 3
2 Bangodua 119 117 18 15.1 18 15.1 1 17 17 7 5.9 7 5.9 4 9 33 50 83 51 32 9 7.7 9 7.7 2
3 Kreyo 146 136 12 8.2 12 8.2 3 10 10 11 7.5 11 7.5 1 13 2 75 77 46 31 13 9.6 13 9.6 1
4 Slangit 123 118 10 8.1 10 8.1 4 10 10 9 7.3 9 7.3 2 7 34 50 84 36 48 7 5.9 7 5.9 4
Puskesmas 549 524 59 10.7 59 10.7 55 55 40 7.3 38 6.9 0 0 38 99 225 324 192 132 38 7.3 38 7.3

Mengetahui Cirebon,01 Februari 2017


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM, M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19652712 198902 2 001 NIP. 19790801 201001 2 005
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaras lor 11.8 2 Jemaras lor 5.9 3
Bangodua 15.1 1 Bangodua 7.7 2
Kreyo 8.2 3 Kreyo 9.6 1
Slangit 8.1 4 Slangit 5.9 4
Puskesmas 10.7 Puskesmas 7.3

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaras lor 6.8 3 JAN 10.7 6.9
Bangodua 5.9 4 FEBR
Kreyo 7.5 1 MARET
Slangit 7.3 2 APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUST
SEPT
OKT
NOV
DES
Puskesmas 6.9
CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : JANUARI
TAHUN : 2017
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.7
10.0 6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2017
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

CAKUPAN
80

70

60

50

40

30

20
15
12 11
10 8 8

0
Jemaras lor Bangodua Kreyo Slangit Puskesmas
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2017
PUSKESMAS : JEMARAS

90

80

CAKUPAN
70

60

50

40

30

20

10
7 6 8 7 7
0
Jemaras Bangodua Kreyo Slangit Puskesma
lor s
DESA
CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2017
PUSKESMAS : JEMARAS

100

90

CAKUPAN
80

70

60

50

40

30

20

10
8 10
6 6 7
0
Jemar Bango Kreyo Slangit Puske
as lor dua smas
DESA / KELURAHAN
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima
Sisa

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa

Bumil

Bufas
No Desa/Kel Bl dapat tabl

Fe
bln
Bln n Fe et Abs % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R Kumbulan lalu Fe
ini in
i ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ### ### 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 JEMARASLOR 161 153 11 6.8 30 18.6 1 10 28 10 6.2 21 13.0 3 0 0 11 21 50 71 42 29 11 7.2 20 13.1 3
2 BANGODUA 119 117 10 8.4 28 23.5 3 10 27 14 11.8 21 17.6 1 0 0 14 32 50 82 48 34 14 12.0 23 19.7 1
3 KREYO 146 136 12 8.2 24 16.4 4 11 21 10 6.8 21 14.4 4 0 0 7 31 50 81 40 41 7 5.1 20 14.7 4
4 SLANGIT 123 118 10 8.1 20 16.3 2 10 20 10 8.1 19 15.4 2 0 0 8 48 50 98 38 60 8 6.8 15 12.7 2
Puskesmas 549 524 43 7.8 102 18.6 41 96 44 8.0 82 14.9 0 0 40 132 200 332 168 164 40 7.6 78 14.9

Mengetahui Cirebon,02 Maret 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM Milasari Hudaya


NIP. 19652712 198902 2 001 NIP. 19790801 201001 2 005
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
JEMARASLOR 18.6 1 JEMARASLOR 13.1 3
BANGODUA 23.5 3 BANGODUA 19.7 1
KREYO 16.4 4 KREYO 14.7 4
SLANGIT 16.3 2 SLANGIT 12.7 2
Puskesmas 18.6 Puskesmas 14.9

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
JEMARASLOR 13.0 3 JAN 10.7 6.9
BANGODUA 17.6 1 FEBR 18.6 14.9
KREYO 14.4 4 MARET
SLANGIT 15.4 2 APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUST
SEPT
OKT
NOV
DES
Puskesmas 14.9
CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0 6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80

CAKUPAN 70

60

50

40

30

24
20 19 19
16 16

10

0
JEMARASLOR BANGODUA KREYO SLANGIT Puskesmas
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS

90

80

CAKUPAN
70

60

50

40

30

20
18
14 15 15
13
10

0
JEMARAS BANGODU KREYO SLANGIT Puskesma
LOR A s
DESA
CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS
BULAN : FEBRUARI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS

100

90
CAKUPAN
80

70

60

50

40

30

20
20
10 13 15 15
13

0
JEMA BANG KREY SLAN Puske
RASL ODUA O GIT smas
OR
DESA / KELURAHAN
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : MARET
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum
Sis

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs
dapat Sisa a

Bumil

Bufas
No Desa/Kel

Fe
Bl Fe bln tabl
Abs % Abs % R n Kum Abs % Abs % R
Bln
Kum bulan lalu et Abs % Abs % R
ini Fe
ini ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 19 11.8 49 30.4 1 18 46 14 8.7 35 ### 3 0 0 15 29 75 104 66 38 15 9.8 35 22.9 2
2 Bangodua 119 117 11 9.2 39 32.8 3 10 37 11 9.2 32 ### 1 0 0 11 34 50 84 43 41 11 9.4 34 29.1 1
3 Kreyo 146 136 13 8.9 37 25.3 4 10 31 13 8.9 34 ### 4 0 0 9 41 50 91 45 46 9 6.6 29 21.3 4
4 Slangit 123 118 11 8.9 31 25.2 2 10 30 10 8.1 29 ### 2 0 0 8 60 50 110 39 71 8 6.8 23 19.5 3

Puskesmas 549 524 54 9.8 156 28.4 48 144 48 8.7 130 ### 0 0 43 164 225 389 193 196 43 8.2 121 23.1

Mengetahui Cirebon,2 April 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790801 201001 2 005
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 30.4 1 Jemaraslor 22.9 2
Bangodua 32.8 3 Bangodua 29.1 1
Kreyo 25.3 4 Kreyo 21.3 4
Slangit 25.2 2 Slangit 19.5 3
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas 28.4 Puskesmas 23.1

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 21.7 3 JAN ### 6.9
Bangodua 26.9 1 FEBR ### 14.9
Kreyo 23.3 4 MARET ### 23.7
Slangit 23.6 2 APRIL
0 0.0 0 MEI
JUNI
JULI
AGUST
SEPT
OKT
NOV
DES
Puskesmas 23.7
CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : MARET
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0 28.4
23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0 6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : MARET
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

CAKUPAN 80

70

60

50

40

33
30 30
28
25 25
20

10

0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 Puskesmas
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : MARET
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

CAKUPAN 80

70

60

50

40

30
27
22 23 24 24
20

10

0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 Puskesmas
DESA
CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS
BULAN : MARET
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90
CAKUPAN

80

70

60

50

40

30
29
20 23 21 23
19
10

0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit 0 Puskes
slor dua mas
DESA / KELURAHAN
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : APRIL
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas
Sis Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa a
Bumil

Bufas
No Desa/Kel dapat

Fe
Fe bln tab
Abs % Abs % R
Bln
Kum Abs % Abs % R
Bln
Kum bulan lalu let Abs % Abs % R
ini ini Fe
ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 10 6.2 59 36.6 1 10 56 19 11.8 54 33.5 3 0 0 16 45 75 120 55 65 16 10.5 51 33.3 2
2 Bangodua 119 117 14 11.8 53 44.5 2 13 50 10 8.4 42 35.3 1 0 0 10 67 50 117 47 70 10 8.5 44 37.6 1
3 Kreyo 146 136 11 7.5 48 32.9 4 10 41 10 6.8 44 30.1 4 0 0 10 18 75 93 41 52 10 7.4 39 28.7 4
4 Slangit 123 118 11 8.9 42 34.1 3 10 40 10 8.1 39 31.7 2 0 0 12 87 25 112 43 69 12 10.2 35 29.7 3
Puskesmas 549 524 46 8.4 202 36.8 43 187 49 8.9 179 32.6 0 0 48 196 388 442 186 256 48 9.2 169 32.3

Mengetahui Cirebon,02 Mei 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790801 201001 2 005

NIP NIP
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 36.6 1 Jemaraslor 33.3 2
Bangodua 44.5 2 Bangodua 37.6 1
Kreyo 32.9 4 Kreyo 28.7 4
Slangit 34.1 3 Slangit 29.7 3
#REF! ### ### #REF! ### ###
#REF! ### ### #REF! ### ###
#REF! ### ### #REF! ### ###
#REF! ### ### #REF! ### ###
#REF! ### ### #REF! ### ###
#REF! ### ### #REF! ### ###
#REF! ### ### #REF! ### ###
#REF! ### ### #REF! ### ###
Puskesmas 36.8 Puskesmas 32.3

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 33.5 3 JAN ### 6.9
Bangodua 35.3 1 FEBR ### 14.9
Kreyo 30.1 4 MARET ### 23.7
Slangit 31.7 2 APRIL ### 32.6
#REF! ### ### MEI
#REF! ### ### JUNI
#REF! ### ### JULI
#REF! ### ### AGUST
#REF! ### ### SEPT
#REF! ### ### OKT
#REF! ### ### NOV
#REF! ### ### DES
Puskesmas 32.6

CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : APRIL
TAHUN : 20 11
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0
6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : APRIL
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90
CAKUPAN

80

70

60

50
45
40
37
33 34
30

20

10

0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : APRIL
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80

70
CAKUPAN

60

50

40
35
34
30 30 32

20

10

0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
DESA

CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS


BULAN : APRIL
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90
CAKUPAN
80

70

60

50

40
38
30 33
29 30
20

10

0
Jemara Bango Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF
slor dua DESA / KELURAHAN
37

#REF! #REF! Puskesmas


33

#REF! #REF! Puskesmas


32

REF! #REF! Puskes


mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : MEI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : Jemaras
KABUPATEN : CIREBON
Jml
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke BufaJumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV s yg Sis Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
diterima
Sis

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs dap a

Bumil

Bufas
No Desa/Kel a

Fe
at tab Ab Ab
Bln Bln bln % % R
Abs % Abs % R KumAbs % Abs % R Kum Fe lalu let s s
ini ini bula Fe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n17 ini 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 15 9.3 74 46.0 1 12 68 11 6.8 57 35.4 4 0 0 16 65 50 115 54 61 16 10.5 67 ### 2
2 Bangodua 119 117 8 6.7 61 51.3 3 8 58 8 6.7 50 42.0 1 0 0 10 70 50 120 34 86 10 8.5 54 ### 1
3 Kreyo 146 136 13 8.9 61 41.8 4 13 54 15 10.3 59 40.4 3 0 0 11 52 50 102 52 50 11 8.1 50 ### 4
4 Slangit 123 118 10 8.1 52 42.3 2 10 50 9 7.3 48 39.0 2 0 0 7 69 25 94 36 58 7 5.9 42 ### 3

Puskesmas 549 524 46 8.4 248 45.2 43 ### 43 7.8 214 39.0 0 0 44 256 175 431 176 255 44 8.4 213 ###

Mengetahui Cirebon, 02 Juni 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790801 201001 2 005
NIP NIP
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 46.0 1 Jemaraslor ### 2
Bangodua 51.3 3 Bangodua ### 1
Kreyo 41.8 4 Kreyo ### 4
Slangit 42.3 2 Slangit ### 3
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas 45.2 Puskesmas ###

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 35.4 4 JAN 10.7 6.9
Bangodua 42.0 1 FEBR 18.6###
Kreyo 40.4 3 MARET 28.4###
Slangit 39.0 2 APRIL 36.8###
0 0.0 0 MEI 45.2###
0 0.0 0 JUNI
0 0.0 0 JULI
0 0.0 0 AGUST
0 0.0 0 SEPT
0 0.0 0 OKT
0 0.0 0 NOV
0 0.0 0 DES
Puskesmas 39.0

CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : MEI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : Jemaras
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0 6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : MEI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : Jemaras
KABUPATEN : CIREBON

90

80
CAKUPAN

70

60

51
50
46
42 42
40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : MEI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : Jemaras
KABUPATEN : CIREBON

90

80

70
CAKUPAN

60

50

42
40 40 39
35
30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 P
DESA

CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS


BULAN : MEI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : Jemaras
KABUPATEN : CIREBON
100

90

CAKUPAN
80

70

60

50

46
40 44
37 36
30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0
slor dua DESA / KELURAHAN
45

0 0 0
0 0 Puskesmas
39

0 0 0
0 0 Puskesmas
41

0 0

0 0 Puskes
mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : JUNI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
diterima
yg

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa Sisa
Bumil

Bufas
No Desa/Kel dapat

Fe
bln table Ab
Bln Bln Fe % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R Kum bulan lalu t Fe s
ini ini
ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 12 7.5 86 53.4 1 10 68 23 14.3 80 49.7 1 0 0 16 61 50 75 61 14 16 10.5 83 54.2 1
2 Bangodua 119 117 9 7.6 70 58.8 3 9 58 7 5.9 57 47.9 2 0 0 7 86 25 111 32 79 7 6.0 61 52.1 2
3 Kreyo 146 136 10 6.8 71 48.6 4 10 54 13 8.9 72 49.3 4 0 0 8 50 50 100 41 59 8 5.9 58 42.6 4
4 Slangit 123 118 10 8.1 62 50.4 2 10 50 10 8.1 58 47.2 3 0 0 10 58 50 108 40 68 10 8.5 52 44.1 3

Puskesmas 549 524 41 7.5 289 52.6 39 230 53 9.7 267 48.6 0 0 41 255 175 394 174 220 41 7.8 254 48.5

Mengetahui Cirebon 01 Juli 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790108 201001 2 005
NIP NIP
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor ### 1 Jemaraslor 54.2 1
Bangodua ### 3 Bangodua 52.1 2
Kreyo ### 4 Kreyo 42.6 4
Slangit ### 2 Slangit 44.1 3
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas ### Puskesmas 48.5

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor ### 1 JAN 10.7 6.9
Bangodua ### 2 FEBR 18.6 14.9
Kreyo ### 4 MARET 28.4 23.7
Slangit ### 3 APRIL 36.8 32.6
0 0.0 0 MEI 45.2 39.0
0 0.0 0 JUNI 52.6 48.6
0 0.0 0 JULI
0 0.0 0 AGUST
0 0.0 0 SEPT
0 0.0 0 OKT
0 0.0 0 NOV
0 0.0 0 DES
Puskesmas ###

CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : JUNI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0

60.0

52.6

50.0 48.6
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0
6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : JUNI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80
CAKUPAN

70

60
59

53
50 50
49

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : JUNI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80

70
CAKUPAN

60

50 50 49
48 47

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0
DESA

CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS


BULAN : JUNI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90

CAKUPAN
80

70

60

50 54
52

40 43 44

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0
slor dua DESA / KELURAHAN
53

0 0
0 0 Puskesmas
49

0 0
0 0 Puskesmas
48

0 0

0 0 Puskes
mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN :JULI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa Sisa

Bumil

Bufas
No Desa/Kel dapa

Fe
bln table
Bln Bln t Fe Abs % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R Kum bulan lalu t Fe
ini ini
ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 11 6.8 97 60.2 1 11 79 13 8.1 93 57.8 2 19 14 50 64 54 10 19 12.4 102 ### 1
2 Bangodua 119 117 10 8.4 80 67.2 2 10 68 13 10.9 70 58.8 1 13 79 25 104 46 58 13 11.1 74 ### 2
3 Kreyo 146 136 11 7.5 82 56.2 4 10 64 11 7.5 83 56.8 4 10 59 50 109 42 67 10 7.4 68 ### 4
4 Slangit 123 118 10 8.1 72 58.5 3 10 60 10 8.1 68 55.3 3 11 68 50 118 41 77 11 9.3 63 ### 3

Puskesmas 549 524 42 7.7 331 60.3 41 271 47 8.6 314 57.2 0 0 53 220 183 395 183 212 53 10.1 307 ###

Mengetahui Cirebon,3 Agustus 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790108 201001 2 005
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 60.2 1 Jemaraslor 66.7 1
Bangodua 67.2 2 Bangodua 63.2 2
Kreyo 56.2 4 Kreyo 50.0 4
Slangit 58.5 3 Slangit 53.4 3
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas 60.3 Puskesmas 58.6

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 57.8 2 JAN 10.7 6.9
Bangodua 58.8 1 FEBR 18.6 14.9
Kreyo 56.8 4 MARET 28.4 23.7
Slangit 55.3 3 APRIL 36.8 32.6
0 0.0 0 MEI 45.2 39.0
0 0.0 0 JUNI 52.6 48.6
0 0.0 0 JULI 60.3 57.2
0 0.0 0 AGUST
0 0.0 0 SEPT
0 0.0 0 OKT
0 0.0 0 NOV
0 0.0 0 DES
Puskesmas 57.2

CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN :JULI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0

60.3
60.0 57.2
52.6

50.0 48.6
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0 6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN :JULI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80

CAKUPAN
70
67

60 60 60
59
56

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN :JULI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80

70

CAKUPAN 60
59
58 57 57
55
50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas
DESA

CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS


BULAN :JULI
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90

CAKUPAN
80

70
67
60 63
59
50 53
50
40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskes
slor dua DESA / KELURAHAN mas
60

0 0 0
0 0 0 Puskesmas
57

0 0 0
0 0 0 Puskesmas
59

0 0 0

0 0 0 Puskes
mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : AGUSTUS
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Buf
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke as Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV yg Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
diterima

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs dap Sisa Sisa

Bumil

Bufas
No Desa/Kel

Fe
Bl at bln table
Bln Abs % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R n Kum Fe lalu t Fe
ini bul
ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 an
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 12 7.5 109 67.7 1 11 90 15 9.3 108 67.1 1 11 10 50 60 49 11 11 7.2 113 73.9 1
2 Bangodua 119 117 9 7.6 89 74.8 3 8 76 6 5.0 76 63.9 2 5 58 25 83 28 55 5 4.3 79 67.5 2
3 Kreyo 146 136 9 6.2 91 62.3 4 8 72 6 4.1 89 61.0 4 4 67 25 92 27 65 4 2.9 72 52.9 4
4 Slangit 123 118 10 8.1 82 66.7 2 9 69 9 7.3 77 62.6 3 4 77 25 102 32 70 6 5.1 69 58.5 3
10
11
12
Puskesmas 549 524 40 7.3 371 67.6 36 307 36 6.6 350 63.8 0 0 24 212 136 337 136 201 26 5.0 333 63.5

Mengetahui Cirebon,1 September 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790108 201001 2 005
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor ### 1 Jemaraslor ### 1
Bangodua ### 3 Bangodua ### 2
Kreyo ### 4 Kreyo ### 4
Slangit ### 2 Slangit ### 3
#REF! ##### #REF! ## ###
#REF! ##### #REF! ## ###
#REF! ##### #REF! ## ###
#REF! ##### #REF! ## ### 90
#REF! ##### #REF! ## ###
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0 80
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas ### Puskesmas ###
70

CAKUPAN
6

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN 60


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor ### 1 JAN 10.7 6.9
Bangodua ### 2 FEBR 18.6### 50
Kreyo ### 4 MARET 28.4###
Slangit ### 3 APRIL 36.8###
#REF! ##### MEI 45.2### 40
#REF! ##### JUNI 52.6###
#REF! ##### JULI 60.3###
#REF! ##### AGUST 67.6### 30
#REF! ##### SEPT
0 0.0 0 OKT
0 0.0 0 NOV 20
0 0.0 0 DES
Puskesmas ###
10

0
Jemarasl

CAKUPAN FE I DAN FE III


BULAN : AGUSTUS
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0

70.0 67.6
63.8
60.3
60.0 57.2
52.6

50.0 48.6
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0 6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : AGUSTUS
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80
CAKUPAN

75
70
68 67 68
62
60

50

40

30

20

10

0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 Puskesmas
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : AGUSTUS
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80

70
CAKUPAN

67
64 63 64
60 61

50

40

30

20

10

0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 Puskesmas
DESA

CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS


BULAN : AGUSTUS
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90
CAKUPAN

80

70 74
68
60 64
58
50 53

40

30

20

10

0 0 0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 Puskes
slor dua DESA / KELURAHAN mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum
Sis

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima
Sis

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs a

Bumil

Bufas
No Desa/Kel dapat a

Fe
tabl Ab
Bln Bln Fe bln % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R Kum bulan lalu et s
ini ini Fe
ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 10 6.2 131 81.4 2 10 100 4 2.5 111 68.9 4 0 0 10 2 75 77 34 43 10 6.5 108 70.6 1
2 Bangodua 119 117 10 8.4 91 76.5 3 10 86 12 10.1 94 79.0 1 0 0 12 3 50 53 44 9 12 ### 82 70.1 2
3 Kreyo 146 136 13 8.9 128 87.7 1 12 84 10 6.8 108 74.0 2 0 0 11 15 50 65 46 19 11 8.1 87 64.0 3
4 Slangit 123 118 10 8.1 91 74.0 4 10 79 9 7.3 86 69.9 3 0 0 7 21 50 71 36 35 7 5.9 70 59.3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
Puskesmas 549 524 43 7.8 414 75.4 42 349 35 6.4 385 70.1 0 0 40 201 160 266 160 106 40 7.6 373 71.2

Mengetahui Cirebon,01 Oktober 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790108 201001 2 005
NIP NIP
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 81.4 2 Jemaraslor 70.6 1
Bangodua 76.5 3 Bangodua 70.1 2
Kreyo 87.7 1 Kreyo 64.0 3
Slangit 74.0 4 Slangit 59.3 4
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas 75.4 Puskesmas 71.2

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 68.9 4 JAN 10.7 6.9
Bangodua 79.0 1 FEBR 18.6 14.9
Kreyo 74.0 2 MARET 28.4 23.7
Slangit 69.9 3 APRIL 36.8 32.6
0 0.0 0 MEI 45.2 39.0
0 0.0 0 JUNI 52.6 48.6
0 0.0 0 JULI 60.3 57.2
0 0.0 0 AGUST 67.6 63.8
0 0.0 0 SEPT 75.4 70.1
0 0.0 0 OKT
0 0.0 0 NOV
0 0.0 0 DES
Puskesmas 70.1
CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0

80.0
75.4

70.1
70.0 67.6
63.8
60.3
60.0 57.2
52.6

50.0 48.6
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0 6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90
88

81
80
76
74

CAKUPAN
70

60

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

80 79
74
70 69 70

CAKUPAN
60

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0
DESA
CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS
BULAN : SEPTEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90

CAKUPAN
80

70
71 70
60 64
59
50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0
slor dua DESA / KELURAHAN
75

0 0 0 0
0 0 0 Puskesmas
70

0 0 0 0
0 0 0 Puskesmas
71

0 0 0

0 0 0 Puskes
mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : OKTOBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa Sisa

Bumil

Bufas
No Desa/Kel dapat

Fe
Bl bln tabl Ab
Bln Fe % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R n Kum bulan lalu et Fe s
ini
ini ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 11 6.8 ### 90.7 2 11 111 10 6.2 120 74.5 4 0 0 6 44 50 94 60 34 6 3.9 108 70.6 1
2 Bangodua 119 117 11 9.2 ### 87.4 3 10 96 9 7.6 102 85.7 1 0 0 10 13 50 63 44 19 10 8.5 82 70.1 2
3 Kreyo 146 136 14 9.6 ### 99.3 1 12 96 16 11.0 124 84.9 2 0 0 9 39 25 64 38 26 9 6.6 87 64.0 3
4 Slangit 123 118 11 8.9 ### 81.3 4 10 89 10 8.1 96 78.0 3 0 0 7 34 25 59 39 20 7 5.9 70 59.3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
Puskesmas 549 524 47 8.6 ### 84.0 43 392 45 8.2 430 78.3 0 0 32 106 181 280 181 99 32 6.1 405 77.3

Mengetahui Cirebon, November 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790108 201001 2 005
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 90.7 2 Jemaraslor 70.6 1
Bangodua 87.4 3 Bangodua 70.1 2
Kreyo 99.3 1 Kreyo 64.0 3
Slangit 81.3 4 Slangit 59.3 4
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas 84.0 Puskesmas 77.3

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 74.5 4 JAN 10.7 6.9
Bangodua 85.7 1 FEBR 18.6 14.9
Kreyo 84.9 2 MARET 28.4 23.7
Slangit 78.0 3 APRIL 36.8 32.6
0 0.0 0 MEI 45.2 39.0
0 0.0 0 JUNI 52.6 48.6
0 0.0 0 JULI 60.3 57.2
0 0.0 0 AGUST 67.6 63.8
0 0.0 0 SEPT 75.4 70.1
0 0.0 0 OKT 84.0 78.3
0 0.0 0 NOV
0 0.0 0 DES
Puskesmas 78.3
CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : OKTOBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90.0
84.0

80.0 78.3
75.4

70.1
70.0 67.6
63.8
60.3
60.0 57.2

52.6

50.0 48.6
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6

30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0
6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : OKTOBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90
87

81
80

CAKUPAN
70

60

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskes
DESA
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskes
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : OKTOBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90
86 85
80
78 7
75
70
CAKUPAN

60

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesm
DESA
CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS
BULAN : OKTOBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90
CAKUPAN
80
77
70
71 70
60 64
59
50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Pusk
slor dua DESA / KELURAHAN mas
84

0 0
0 0 Puskesmas
0 0 Puskesmas
78

0 0
0 0 Puskesmas
77

0 0

0 0 Puskes
mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : NOVEMBER
TAHUN 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufas Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
yg

diterima
Sisa

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa

Bumil

Bufas
No Desa/Kel Bl dapat tabl

Fe
bln Ab
Bln n Fe et % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R Kum bulan lalu Fe
s
ini in
i ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 11 6.8 157 97.5 3 11 122 9 10.0 130 94.1 1 0 0 10 37 50 87 41 46 10 6.5 118 ### 2
2 Bangodua 119 117 13 10.9 117 98.3 2 12 108 10 8.4 112 94.1 2 0 0 11 19 50 69 46 23 11 9.4 93 ### 1
3 Kreyo 146 136 12 8.2 157 ### 1 10 106 11 7.5 135 92.5 3 0 0 12 15 50 65 45 20 12 8.8 99 ### 3
4 Slangit 123 118 10 8.1 110 89.4 4 10 99 9 7.3 105 85.4 4 0 0 6 34 25 59 35 24 6 5.1 76 ### 4

Puskesmas 549 524 46 8.4 507 92.3 43 435 39 7.1 469 85.4 0 0 39 99 167 280 167 113 39 7.4 444 ###

Mengetahui Cirebon,02 Desember 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790108 201001 2 005
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 97.5 3 Jemaraslor 77.1 2
Bangodua 98.3 2 Bangodua 79.5 1
Kreyo ### 1 Kreyo 72.8 3
Slangit 89.4 4 Slangit 64.4 4
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
0 0.0 0 0 0.0 0
Puskesmas 92.3 Puskesmas 84.7

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 94.1 1 JAN 10.7 6.9
Bangodua 94.1 2 FEBR 18.6 14.9
Kreyo 92.5 3 MARET 28.4 23.7
Slangit 85.4 4 APRIL 36.8 32.6
0 0.0 0 MEI 45.2 39.0
0 0.0 0 JUNI 52.6 48.6
0 0.0 0 JULI 60.3 57.2
0 0.0 0 AGUST 67.6 63.8
0 0.0 0 SEPT 75.4 70.1
0 0.0 0 OKT 84.0 78.3
0 0.0 0 NOV 92.3 85.4
0 0.0 0 DES
Puskesmas 85.4

CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : NOVEMBER
TAHUN 2013
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

92.3
90.0
85.4
84.0

80.0 78.3
75.4
92.3
90.0
85.4
84.0

80.0 78.3
75.4

70.1
70.0 67.6
63.8
60.3
60.0 57.2
52.6

50.0 48.6
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0
6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : NOVEMBER
TAHUN 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90 89

80
CAKUPAN

70

60

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : NOVEMBER
TAHUN 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90
85 85
80

70
CAKUPAN

60

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskesmas
DESA

CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS


BULAN : NOVEMBER
TAHUN 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90
AN
100

90

CAKUPAN
80 85
79
77
70 73

60 64

50

40

30

20

10

0 0 0 0 0 0 0 0
0
Jemara Bango Kreyo Slangit 0 0 0 0 0 0 0 0 Puskes
slor dua DESA / KELURAHAN mas
0 0
0 0 Puskesmas
85

0 0
0 0 Puskesmas
85

0 0

0 0 Puskes
mas
LAPORAN PEMBERIAN TABLET FE DAN VITAMIN A IBU HAMIL / IBU NIFAS
BULAN : DESEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON
Total Jml ibu hamil yg dapat Fe pada pemberian ke Jml Jumlah tablet Fe (sachet) Vitamin A Bufas
Fe I Fe II Fe III Fe IV Bufa Bln ini Kum

Jml tablet
Tab Fe yg

Tablet Fe
s yg

diterima

dipakai
Bln ini Kum Abs Bln ini Kum Abs Sisa Sisa

Bumil

Bufas
No Desa/Kel dapa

Fe
bln table
Bln Bln t Fe Abs % Abs % R
Abs % Abs % R Kum Abs % Abs % R Kum bula lalu t Fe
ini ini
n ini
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jemaraslor 161 153 9 5.6 166 ### 3 9 131 8 5.0 138 85.7 4 0 0 13 46 50 96 39 57 13 8.5 131 85.6 1
2 Bangodua 119 117 9 7.6 126 ### 2 9 117 9 7.6 121 101.7 1 0 0 7 23 75 98 34 64 7 6.0 100 85.5 2
3 Kreyo 146 136 13 8.9 170 ### 1 10 116 14 9.6 149 102.1 2 0 0 11 20 50 70 48 22 11 8.1 110 80.9 3
4 Slangit 123 118 9 7.3 119 96.7 4 8 107 13 10.6 118 95.9 3 0 0 5 24 50 74 35 39 5 4.2 81 68.6 4
Puskesmas 549 524 40 7.3 547 99.6 36 471 44 8.0 513 93.4 0 0 36 113 156 338 156 182 36 6.9 422 80.5

Mengetahui Cirebon,31 Desember 2016


Kepala UPT Puskesmas Jemaras Pelaksana Gizi Puskesmas

Hj. Maemunah,SKM,M.Si Milasari Hudaya


NIP. 19651227 198902 2 001 NIP. 19790108 201001 2 005
NIP NIP
CAKUPAN FE I BULANAN CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS BULANAN
DESA CAK R DESA CAK R
Jemaraslor 103.1 3 Jemaraslor 85.6 1
Bangodua 105.9 2 Bangodua 85.5 2
Kreyo 116.4 1 Kreyo 80.9 3
Slangit 96.7 4 Slangit 68.6 4
#REF! ###### #REF! ### ###
#REF! ###### #REF! ### ###
#REF! ###### #REF! ### ###
#REF! ###### #REF! ### ###
#REF! ###### #REF! ### ###
#REF! ###### #REF! ### ###
#REF! ###### #REF! ### ###
#REF! ###### #REF! ### ###
Puskesmas 99.6 Puskesmas 80.5

CAKUPAN FE III BULANAN CAKUPAN FE I DAN III TAHUNAN


DESA CAK R BULAN FE I FE III
Jemaraslor 85.7 4 JAN 10.7 6.9
Bangodua 101.7 1 FEBR 18.6 14.9
Kreyo 102.1 2 MARET 28.4 23.7
Slangit 95.9 3 APRIL 36.8 32.6
#REF! ###### MEI 45.2 39.0
#REF! ###### JUNI 52.6 48.6
#REF! ###### JULI 60.3 57.2
#REF! ###### AGUST 67.6 63.8
#REF! ###### SEPT 75.4 70.1
#REF! ###### OKT 84.0 78.3
#REF! ###### NOV 92.3 85.4
#REF! ###### DES 99.6 93.4
Puskesmas 93.4

CAKUPAN FE I DAN FE III

BULAN : DESEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

92.3 99.6 93.4


90.0
85.4
84.0

80.0 78.3
75.4

70.1
70.0 67.6
63.8
60.3
60.0 57.2
52.6

50.0 48.6
45.2

40.0 39.0
36.8

32.6
30.0 28.4

23.7

20.0 18.6
14.9
10.7
10.0
6.9

0.0
JAN FEBR MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
CAKUPAN DISTRIBUSI FE I
BULAN : DESEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90

CAKUPAN
80

70

60

50

40

30

20

10

0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Puskesmas
DESA
CAKUPAN DISTRIBUSI FE III
BULAN : DESEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

90
86
80

CAKUPAN 70

60

50

40

30

20

10

0
Jemaraslor Bangodua Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Puskesmas
DESA

CAKUPAN VITAMIN A IBU NIFAS


BULAN : DESEMBER
TAHUN : 2016
PUSKESMAS : JEMARAS
KABUPATEN : CIREBON

100

90

CAKUPAN
86 85
80
81 81

70
69
60

50

40

30

20

10

0
Jemara Bango Kreyo Slangit #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Puskes
slor dua DESA / KELURAHAN mas
F! #REF! #REF! Puskesmas
! #REF! #REF! Puskesmas
81

F! #REF! #REF! Puskes


mas