Anda di halaman 1dari 28

ARCHA

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldeE

1/2017

Mme
foto Michala K. Rocmanov

dvee
oteven
vodnk
Zpravodaj RDM
ovchov avyuit
volnho asu
dt amldee

Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina
13/A8,
ISSN 1212 5016

Oteven
porotcovn vsouti budoucch ldr, Podvn novinovch zsilek
kde m kad znich skvl npad, jak povoleno eskou potou, s.p.,
pomoct ve svm okol (propojenm odtpn zvod Peprava,

DVEE
mladch asenior, vstavbou workou- .j. 1259 / 99 zedne29.3.1999
tovho hit atak dle) a po jednn
se zstupci rznch organizac nebo Redakce:
zministerstva kolstv i zahrani. Ji Majer vedoucredaktor
Ve kole jsem nesnela pednes refe- Jasn, je to tm, e pracuju vesk Adresa redakce:
rt. Pesnji tch svch. Klepala se rad dt amldee, vkoordinanm esk rada dt amldee,
mi kolena, rudla jsem, potila jsem se, tmu Nrodn pracovn skupiny pro Senovn nmst 977/24,
vzl mi hlas, makala jsem vruce papr strukturovan dialog smlde. Ale 11000 Praha 1
apla jsem si, abych konen doetla upmn kdo ztch lid, kterm zavo- tel.: 211222870
na konec. Hdm, e tohle pn se lm, e se snimi chci sejt nebo snimi e-mail: archa@crdm.cz
mnou vdanou chvli sdleli ivyuujc nco podniknout, vprvn chvli v, co IO: 68379439
amoji spoluci. ta slova znamenaj? Pes nai snahu
Tak to bylo na zkladn kole, na dvat co nejvc informac na www. Sazba alito
gymnziu ataky na univerzit. Njak strukturovanydialog.cz nebo na n Michala K. Rocmanov,
mi to mluven ped lidmi nelo. Apak Facebook, je tmto pojmem zasae- akad. mal.
jsem pislbila svoji ast na jednom na jen mal st populace :-) Tiskne REFOS, Praha
projektu. Moj prac na nm bylo Tedy co jsou to ty oteven dvee?
imluvit (to jsem vdob onoho ano Podle m je to naslouchn advn
netuila, jene u nebyla cesta ven). 18. ronk
lidem (isob) anci ct, co mme na
Mluvit ped lidmi. Ped destkami lid! srdci. Mt monost nkam pijt act: Toto slo vylo vnoru 2017.
Pvodn to byla jedna a dv vyu- mm takov npad. Nebo: dlm
ovac hodiny pro jednu a dv tdy to ato, meme si njak pomoct Fotografie zarchivu RDM
maturant. Ve dvojici. To se dalo. Pak avymyslet nco spolu? Tahle monost ajejch lenskch organizac.
nhle moje spolu-enice onemocnla je samozejm nkdy oteven vc Foto na tituln stran
ana druhou pednku jsem la sama. ankdy m. Michala K. Rocmanov
Mal temn tda nacpan kprasknut, Nkde teba mlad lid spolupracuj
vydchan vzduch aj. Dote si to smstskmi samosprvami nebo sve- Zpravodaj Archa je nekomern tisk-
pamatuju. Nejdelch 45 minut vmm denm kol tak njak bn. Jinde se ovinou, kter nen urena kprodeji.
ivot. Za rok m vt kole pijali ta propojen teprve postupn tvo. Tisk zpravodaje finann podpoilo
znovu. Apak zase. Ale jde to. Avte, na co jsem pila? Ministerstvo kolstv, mldee
Potom pily dal pednky. Nabdky e prvn krok nen otevt si ty dvee atlovchovy.
na moderovn akc pro pr stovek lid. knkomu. Ale otevt je uvnit sebe.
Apak prce, pi kter obas (spolu) ct si: tohle pjde. Podrobn informace kezpravodaji
vedu workshop pro deset, dvacet Akdy to na zatku vypad, e skrz Archa lze nalzt na
mladch. Nebo jednn se zstupci pikrcen hlasivky ze sebe nedosta- http://crdm.cz/archa
organizac, kte dlaj nco super nete ani hlsku aroztesen kolena
pro mlad asmladmi. Vtinou je vyvolaj vmstnosti zemtesen
podncuj kaktivnmu obanstv aby Existuj sklenice svodou avoln
rozvjeli sebe asvoje okol. kalhoty. Take: podejte mi mikrofon,
Nkdy asnu, kde vude mi otevou prosm.
dvee. Od workshopu na tboe Lenka Juenov
mladch chovatel, na kter si mlde ilustran foto
me pivzt libovoln zvtko, pes Salezinsk kluby mldee

2
nae tma
Dobrodrustv
na tyech kolech
i odvou berlch
Bt dobrovolnic vAfrice to byl mj Pot, co jsem dorazila na finskou far-
ivotn sen. Po prosinci roku 2011, mu do vesniky zvan ijl, nsledo-
kdy jsem ve svch 17 letech byla vala fze seznamovn. Na workcampu
vn zranna pi autonehod ado se ns selo celkem osm astnk
mho ivota pibyl invalidn vozk, (jet jedna eka, dva panl,
jsem ze svho velkho snu slevova- Ruska, Japonec adva Kurdov) adva
la azanala jsem se vedouc (dv Finky, jedna pvodem
snm louit. Novou na- ze Zambie). Ikdy prvn vkend bylo
dji na splnn mho krsn slunen poas, dostali jsme
pn pinesla zprva holnky, nepromokav bundy akal-
oorganizaci INEX-SDA. hoty. Ahned prvn pracovn pondl (spauzou na svainy aobd) plela.
jsme poznali pro. Za toto obleen Pak nsledoval doprovodn program.
Hned jak jsem se jsme byli a do konce workcampu Navtvili jsme napklad vyhlenou
dozvdla oprojektech pro lidi velice vdni, protoe nm skoro celou prodejnu okoldy Panda, zaili tane-
se specilnmi potebami, zaalo dobu prelo, d nm ale zitek n veer (kde jsem pi rychlch tancch
velk vybrn idelnho workcampu vbec nezkazil. My jsme naopak mohli zastvala roli fanynky, na pomal jsem
anakonec jsem zvolila ijl zat typick finsk lto aut si teplo se kostatnm pipojovala) avyzkoueli
Gardening ve Finsku. Mla jsem ped vsaun. ti druhy sauny na tyech rznch
sebou monost stt se dobrovolnic, Nae prce spovala vponechn mstech.
atoho jsem se chytla. Organizace, mrkve, cibule adal zeleniny abylinek Strach mi nahnl jedin vkendov
koordinace avechno zaizovn vhln na poli, vytrhn plevele avlo- vlet na ostrov. Myslela jsem toti, e
nabralo takov obrtky, e as na en al (na kter jsem si brzy zvykla) se jedn ovlet spespnm vlese
tvoen pedstav, nervozitu, otzky, do kyblku. Bhem prce jsme se stali ve spacku. Atak jsem si nebyla jist,
jak takov zahradnien vozk odbornky na kurdskou hudbu, probra- jestli to zvldnu. Ztohoto vletu se
vypad nebo jestli vad, e se ttm li nespoet tmat, zahrli nkolik her vak stal jeden znejhezch zitk
al, byl teprve a vletadle. Ale stejn Hdej, kdo jsem anauili se spoustu zworkcampu. Strvili jsme dva dny
jsem 30.ervna byla na cest do cizch (ato nejen finskch) slov. Na za- vchalup na ostrov poloenm ve
Helsinek pln naden, e se mi otevr hrdku m vtinou nosili na zdech, stedu finskho jezera, zahrli jsme si
jedno velk dobrodrustv. j si poklidn sedla aa do ty hodin finsk kuelky, opekli si buty, zajezdili
si na malm lunu avyli na vrchol
ostrova, kterho jsem j doshla za
pomoci ptel, kte si m stdali na
zdech.

Zitk avzpomnek ztohoto work-


campu mm mnoho, atak je tk
je sem vechny vypsat, vechny jsou
ale pkn, vzcn avjimen. Chtla
bych moc podkovat organizaci INEX-
SDA, e mi je umonila zat. Proila
jsem dva krsn tdny, bhem nich
jsem se mohla stt finskou farmkou.
Vem, co vhaj ohledn workcampu
pro lidi se specilnm potebami, bych
pracovn pobyty vzahrani doporui-
la, protoe vozk i berle (avm, e
dn jin hendikep) nejsou pekkou
vdobrovolnictv.
Anna Krtk
foto autorka

3
nae tma

TOM Dumnci
se vzdlvali
na Slovensku
Zstupci turistickch oddl TOM nosti vtinou vytvme vi obyva-
pacrek, TOM Jeleni aTOM Dumn- telm jinch zem, jin kultue nebo
ci se zatkem listopadu zastnili vi jinmu nboenstv. Atakov
mezinrodnho kolen, kter se rozvoj mldee me vznamn napo-
konalo na Slovensku vndhern moci mrovmu souit amezinrodn
vesnice diar. spoluprci.

Jednalo se ojeden zmnoha projekt Krom esti astnk zesk repub-


patcch do programu Erasmus+, jen liky se na tomto projektu seli po esti
je financovn Evropskou uni ajeho astncch izstupci zItlie, Turecka, apedevm na jeho pracovn sti je
clem je rozvoj mldee apracovnk, Nmecka, ecka, Rumunska aSloven- bylo hodn vidt.
kte se j vnuj. Vzhledem ktomu, e ska. Akoli vkovm prmrem byla
se na projektu sejdou nejen pslunci esk vprava na projektu nejmlad Projekt nesl nzev ECO-ENTREPRE-
jinch kultur, ale asto ijinch nbo- (20,5 roku) atyi zesti jejch p- NEUR ajednm zjeho cl bylo moti-
enstv, slou tyto akce knabourvn slunk byli na podobn akci poprv, vovat mlad lidi kpodnikatelskm ak-
stereotyp, je si vuzaven spole- na projektu se rozhodn neztratili tivitm spozitivnm vlivem na ivotn
prosted. astnci tak mli monost
diskutovat nad tm, jak vlastnosti i
faktory jsou pro spn podnikn
dleit, jakm zpsobem jednotliv
stty podporuj nov podnikatele,
asnaili se najt mylenku, se kterou
by na souasnm trhu uspli.

Seznmili jsme se snovmi termny


jako upcycling anavtvili Tomem
Baou zaloen Chemosvit vPopradu,
kter recykluje plastov odpad avyr-
b znj nov vrobky, pedevm pro
stavebn prmysl.

Sv turistick ambice tomci nezapeli


akrom toho, e nkter dny vstvali
kolem est hodiny rann, aby stihli
jet ped sndan vyrazit na krtkou
prochzku do Tater, staili cestou na
projekt navtvit Macochu acestou

4
nae tma
nazpt pamtnk obt holokaustu podruh uspodal vTboe kolen prostedky, sthat video atak ped
vpolsk Osvtimi. pro pracovnky smlde. Atak plny kamerou vystupovat. Na letn msce
Turistick oddl mldee Dumnci re- pro leton rok jsou velk. Ji vervnu az jsou naplnovny dal projekty
prezentuje eskou republiku, asociaci pod vPraze vmnu mldee se zamen na outdoorov aktivity, ale
asamotn oddl vrmci programu zamenm na audiovizuln techno- na jejich pprav se jet pracuje.
Erasmus+ apedchozho Youth in Acti- logie ajejich kreativn ielov vyuit
on ji nkolik let. Sv leny (anejen je) pi prci smlde. astnci tohoto TOM 21105 Dumnci
vyslal na vce ne deset kolen vsed- projektu dostanou monost nauit Luk Dumsk
mi rznch zemch. Vletonm roce ji se zachzet skamerou, zvukovmi foto TOM Dumnci

Vrtul prvky vpodob velkch postehovch her ahernch stol


rozvjejcch spoluprci akomunikaci. Velkm krokem bylo
vybudovn interaktivn expozice zamen na fyzikln

narozeniny aoptick klamy. Zpodtitulu zmizel slogan klub deskovch


her, kter nahradil nov, vstinj svt her apoznn.

Co najde nvtvnk ve Vrtuli?


Na sklonku loskho roku (6. 12. 2016) uplynulo ji Vtchto dnech je mon si ve Vrtuli zahrt jednu ze 150
dvanct let, co se ve Valmezu poprv roztoila Vrtule. deskovch her i pobavit se spiblin 80 hlavolamy. Dle
Zpotku to byla jen jedna mstnstka snkolika destkami Vrtule nabz vnaem regionu ojedinlou interaktivn ex-
spoleenskch her ahlavolam pozici Kdo nevidl, neuv!. Mete se nechat nejdve
hrav oklamat, abyste se zhy mohli pokusit rozlutit
as plynul ave Vrtuli pibvaly nov anov hern prvky. tajemstv klam ailuz. Najdete zde zakiven zrcadla
Velk postehov hry ahern stoly rozvjejc spoluprci izrcadlovou komnatu, filmov buben adal hraky ob-
akomunikaci. Interaktivn expozice Kdo nevidl, neuv! lben na konci 19. stolet, kter se staly pedchdci filmu,
Ta odhaluje optick klamy azrakov iluze. Hrav stavitel periskop, kaleidoskop, pstroj lmajc svtlo na spektrum
aKrtkovo bludit. Aposlednm prstkem je hrav expo- adal zajmavosti. Vechny pedmty jsou doplnny opo-
zice Evropou kem krem. pis avysvtlen jednotlivch pedvdnch jev. Draz je
kladen na maximln monou nzornost, zapojen nvtv-
Vrtule svt her apoznn
Kdy se ekne Vrtule, nejednomu zobyvatel Valaskho
Mezi aokol se vybav krom sti letadla tak Vrtu-
le svt her apoznn. Msto dobr zbavy, kter dtem
idosplm ji po dvanct let poskytuje zzem pro p-
jemn auiten strven as pi hran, tvoen auen se
zitkem.

Jak to vechno zaalo?


Ji od samotnho zatku bylo naim clem vytvoit atrak-
tivn, hrav-vzdlvac prostor pro nejir veejnost, kter
bude dostupn kadmu. Proto jsme vroce 2004 zaloili
klub, kter nabzel destky modernch spoleenskch her
ahlavolam. Tehdy jet pod nzvem Vrtule klub des-
kovch her. Postupem asu se nabdka roziovala ohern

5
nae tma

nka, zajmav podn experiment asamozejm tak na mi, poznte jejich krsy, pamtky azempisn ikulturn
vukov pnos pedvdnho jevu, uvedenm jeho pin zajmavosti.
adsledk.
Vloni pibylo do Vrtule pro dti naprosto neodolateln Kde Vrtuli najdeme?
velk Krtkovo bludit. Sbaterkou ibez n zavaj dti Dnes Vrtule t nkolik mstnost nachzejcch se vdom
amnohdy idospl dobrodrunou cestu temnmi pobl nmst ve Valaskm Mezi. Navtv ji
podzemnmi chodbami. Na bluditi se nachz ron na 8000 nvtvnk, kte si zahraj nespoet
expozice Hrav stavitel, kde je mon ztisc parti deskovch her, projdou interaktivnmi vsta-
devnch kostek podle obrzk vystavt nkterou vami azbavnmi expozicemi.
zvznamnch evropskch staveb. msk Kolose- Najdete ns ve Valaskm Mezi, Pospilova
um, anglick Stonehenge, paskou Eiffelovu v 12/13 nad jdelnou Mamulka. Oteveno mme
amnoho dalch. Fantazii se meze nekladou, take kad pondl, stedu aptek od 14 do 18 hodin.
mnoz stavj tak smylen stavby svch sn. Vce informac ons hledejte na: www.zlatesipy.cz/
Nejnovj novinkou ve Vrtuli je interaktivn expozi- vrtule afacebooku: Vrtule svt her apoznn.
ce Evropou kem krem. Jedn se ozbavn naunou
vstavu vnujc se zempisu azajmavostem Evropy. Hra- Ivo Skoek, Asociace TOM
vm zpsobem se seznmte se vemi evropskmi zem- foto zarchivu Vrtule svta her apoznn, TOM Zlat py

6
nae tma
Udve klubovny
otevenost
nekon
Otevenost je jednm zhlavnch to mnohem vt spch ne desetiti-
znak innosti Pionra. Mete se sce astnk na grandiznch akcch.
otom dost vnaich propaganch
materilech, na webu, vrznch Jakub Konek, Pionr
lncch. Mon si ale kte, jestli to foto archiv Pionra
nejsou jen ei

Dobr zprva nejsou


Sta se podvat na strnky
www.pionyr.cz, kde jeden zhlavnch
odkaz vede kpozvnkm na akce
oteven nebo pmo uren nele-
nm. Vdnen dob se ale potaj
sla, tak se na n pojme podvat.
Mstnch akc pro veejnost je ka-
doron kolem dvancti stovek pro
zhruba 38000 astnk. Na rovni
Pionra je nejvt ztchto akc Ledo-
v Praha (tradin vdob pololetnch
przdnin), jej nabdku vposlednch
letech vyuv kolem 15000 osob
Ti tvrtiny naich skupin jsou zvykl
na ast dt zvenku ina vlastnch
krtkodobch akcch. Ajen onco
mn (65%) je zapojuje ido pravidel-
n celoron innosti takovch dt
jsou ron zhruba tyi tisce.
VPionru je navc stovka volnoaso-
vch klub, je jsou tden co tden
oteven komukoli, kdo m ojejich
aktivity zjem.
Aco vrchol na celoron innosti
letn tbory? Pes 90% pionrskch
skupin na n pijm ineleny, ron
se jich astn cca 10000

To je jen zatek
sla, ikdyby byla jet mnohem
vt, ale neodkou zachytit prolnut
innosti skupin aoddl sivotem
mstnch komunit. Neodrej ochotu
zapojit do innosti teba idti, kter
se od ostatnch tak trochu odliuj.
Stm pomhaj m dl vce naim od-
dlm vchovn programy, kter jsou
clen na zapojen dt se specifick-
mi vzdlvacmi potebami. Jednm
zhlavnch cl otevrn innosti
Pionra je toti vchova ktoleranci
aspoluprci ipes vzjemn odlinos-
ti. Pokud se tento cl poda naplnit, je

7
rozhovor

Prahou plnou
straidel
Zvod m za sebou ji vc ne tvrt nm organiztorem avelitelem zvodu
stolet. Dnes je to akce pro pl druh byl Jarda Jaruek Vlk. Po nm lohu
tiscovky astnk, kte mus vy- pevzal Jan Petera Slimk.
lutit ifry avyznat
se vmap, aby nali Slimku, jsi pamtnk kdy jsi byl
stanovit patncti poprv na Straidlech?
straidel.
pln prvnch ronk jsem se
Historie zvodu se neastnil. Tum, e poprv jsem
zaala pst vlisto- tam byl jako zvodnk nkdy vroce
padu roku 1983 na 1987. Vroce 1989 jsem poprv
Betlmskm nmst strail moje prvn straidlo byl Duch
vPraze. francouzskho majora. Pamatuji se,
Npad vznikl vkruhu vedoucch turis- e jsem stl vsnovce apo celou
tickch oddl vPraze 3. dobu jsem byl oblhn davem (hlavn
Prvnho ronku se zastnilo jen ruskch) turist. Dostal jsem od nich
sedmnct dt rozdlench do sedmi za vyfocen iodznky J.
hldek, hledajcch devt straidel. Dru- Akce vznikla vhlav naeho vedouc-
h ronk se konal hned vnoru 1984 ho Jardy Jaruka Vlka. Take vlastn
na Mal Stran. Dti nebhaly jet vnaem oddle. Pozdji se pidvali
podle map anelutily ifry. Putovaly ptel zdalch oddl apo revo-
podle znaek na chodncch. luci zvod podalo nae skautsk
Duchovnm otcem, dlouholetm hlav- stedisko.
nae tma
Kdy jsi zaal Straidla podat sm?

Na organizaci jsem se zaal podlet


u zatkem 90. let vrznch funk-
cch. Pipravoval jsem ifry, zajioval
arozvdl na msta straidla, shnl
odmny pro vtze, dlal na mst
oberstven atak ve moderoval.
Na hiti na Frantiku apozdji tak
vMasn...Ze zatku nebyla dn
vpoetn technika, jen tuka apapr.
Amegafon J.

nejmench dt svedoucm nebo


srodiem.
Do kategorie dosplch se hls nej-
astji vedoucdoprovody, ale tak
bval dtt zvodnci nebo vedouc,
pro n se Straidla stala tradic.

Jak bv ast?

Pesnou statistiku nemm. Ale mys-


lm, e poet astnk je posledn
roky vcemn stejn. Hodn zle
na poas. Nkdy je pjemn zima,
jindy ns tpe mrz nebo m d. du rdi, e tam straidla zdomcnla
Kadopdn vzvod oddl bv J.
do dvou stovek hldek (letos to bylo Na zvod jezd kadoron oddly ne-
Potalo se nejastji sbaterkou na 170) ave Veejnosti okolo dvou set jen zPrahy, ale ize vzdlenjch mst
deskch nkde na lavice. Pozdji u padesti hldek. Ktomu vkategorii D skauti zTeplic, Liberce, Pardubic,
bylo zzem lep potalo se vosob- dosplch bh njakch dvacet a Hradce Krlov, Chotboe, Mimon,
nm aut! ticet samostatnch hldek. Kostelce nad Orlic nebo teba zNov-
VTyrov dom u to bylo luxusn Vsledky starch ronk jsou na ho Msta nad Metuj.
zzem svyhrazenou plochou pro webu zvodu (www.strasidla.net). Straidla se stdaj, kad rok jich stra-
dal program, sosvtlenm atak Znich se d odvodit, e zvod mv obvykle patnct, ale nebvaj dva
strochou tepla na prci. Stm pilo pes tisc pt set astnk adest- roky za sebou vechna stejn.
irozen techniky pdium, ozvu- ky poadatel straidel adalch Na konci zvodu se vyhlauje nejobl-
en, tepl oberstven. Pak pibyla pomocnk. benj straidlo, vol si ho sami zvod-
ivpoetn technika, ale isn byl vpo- nci letos to byl Golem.
tcch urit jistj papr atuka J. M zvod njak -nej...? Ptala se
Byl jsem fem akce asi patnct let, Michala K. Rocmanov Ka
nkdy od roku 1996. Podn jsem Hldky Veejnosti jsou vtinou mstn, foto Vclav Zednek
pedal brkm vodnm skautm akce se stala pro mnoh obyvatele
zpstavu Jana Nerudy. Pesto se na Prahy 1 ji tradin. Amy jsme oprav- www.strasidla.net
Straidla pravideln vracm aped
dvma lety jsem se opt aktivn zapo-
jil vroli modertora.

Odkdy funguje rozdlen na vkov


kategorie aVeejnost? Apro?

Ze zatku to byl jeden zvod pro


nkolik destek dt ze spznnch
oddl. Spibvajcmi astnky rostl
zjem zapojit men dti, jejich rodie
nebo iekajc vedouc.
Proto se u ped lty vytvoily 3kate-
gorie pro oddly podle vku zvodn-
k, atak kategorie Veejnost aDo-
spl. Tam se mohou pihlsit nejen
rodinn tmy, ale prv iskupinky

9
hry zaazeny nsledujc disciplny:
kvz, brann zvod, hadicov tafety,
tafety pornch dvojic, vzn uzl
arozvinovn hadic na kuelky.

Zpornickho tyboje se stal pouze


dvojboj akvt pitalivosti soute
byla zaazena tafeta aporn tok
svodou. Vbrann oblasti byl pevzat
brann zvod zpionrsk hry Oparty-
znsk samopal, nebo vt dob, po
dohod svedenm pionrsk organi-
zace, pracovala st oddl mladch
pornk jako oddly pionrsk.

Plamen
Vosmdestch letech byla hra Pla-
men ji na dosti vysok rovni, oem
svd ito, e vroce 1981 byla tehdej-

ho
SSR povena podnm mezi-
nrodn soute mladch pornk,
kter se vt dob zastnili mlad

ji 45 let!
Rok 2017 je pro hasisk hnut ro-
kem vronm. Jak napovd titulek,
celosttn hra pro mlad hasie Pla-
men slav 45. vro svho trvn.

Ped rokem 1972 byly


jedinou celosttn -
zenou akc pro mlad
pornky tzv. ov
hldky mldee, kter
mohly bt t- a pti-
lenn. Jejich kolem
bylo steen obil ales kolem elez-
ninch trat, hospodskch objekt
apod. Vroce 1970 byla stednm
svazem porn ochrany vyhlena
tematick celosttn sout nazvan
Ptadvactka, vnovan 25.vro
osvobozen na vlasti Sovtskou
armdou. Prvn pokus oceloron
zapojen mldee do prce zahrnoval
plnn dvaceti pti zadanch kol
znejrznjch oblast. Na spnou
akci hned vnsledujcm roce nav-
zala dal celoron sout Celosttn
hra mladch pornk. Vt dob ji
pracovala stedn komise mldee na
systematick nplni prce pro mlde
apipravovala kvydn prvn brouru
dnes ji znm hry Plamen.

Prvn ronk se tak konal vroce 1972.


Vprvnch letech byly do npln

10
knihovnika
Spolen
pornci zeskoslovenska, Sovtsk-
ho svazu, Polska, Nmecka, Maarska,
Bulharska iKuby. Za dal roky doznala

tvome
hra Plamen mnoha zmn aprav.
Vproveden sportovnch discipln
ivmonostech volnoasov prce.

Vsouasnosti je innost skolektivy


mladch hasi postavena na koncep-
ci Stromu ivota mladho hasie, je-
svt
ho pevnmi koeny jsou prv tradice
hnut, zzem, celoplon dostupnost Spolen tvome svt je pruka
akvalifikovan vedouc. pro vedouc avychovatele, kter
vjednotlivch krocch vede kzamy-
Zkladnm kamenem prce smlde len osob, onejbli rodin, okol,
je hra Plamen (aceloron innost pes produ, stt aEvropu a po n
dorostu), jejm poslnm je rozvjet svt, planetu, vesmr
dtsk znalosti, vdomosti adoved-
nosti vjednotlivch oblastech innosti Materil nabz pedagogovi (oddlov-
spihldnutm ke specifick oblasti mu vedoucmu, vychovateli vdruin
porn ochrany. Je zaloena na dvou i kolnm klubu nebo vedoucmu
zkladnch aspektech volnoasov zsadnmi principy, jejich naplovn
krouku) cestu zamylen aher pro
avzdlvac innosti (vletn, pracov- je nezbytn pro spnou vchovu
dti na rzn tmata zan od
n, tvr aodbornosti) ana rozvoji lidsk svobody ke skuten dospl
dtte samho, jeho rodiny, jeho bez-
fyzick kondice prostednictvm spor- form charakterizovan odpovdnost
prostednho okol ave stle irch
tovnch discipln mladch hasi jako asolidaritou.
okruzch se dostv a kcelku na
pprava pro budouc dobrovolnickou planety.
innost vzchranskch jednotkch. Jedn se o
Hned vvodu autor pruky Ji Zajc,
Otom, e jsou hasisk krouky ob- Dstojnost lovka, zahrnujc vdo-
kter se vchovou dt amladch lid
lbenou aktivitou, svd kadoron m vlastn hodnoty, uznvn hodnoty
zabv ji vce ne 40 let, uvd, e
narstajc lensk zkladna mladch kadho lovka auniverzln lidsk
mezi zsadami vchovy citeln chyb
hasi ve vku 318 let, kterch je prva
vzva nebu lhostejn.
aktuln tm 60000. Objektivn d: prody, logiky, mrav-
Pruka obsahuje 15 tmat, kad
nosti, jeho uznn vede ke spravedl-
snkolika otzkami, kter se vce-
Upleitosti vro pipravuje sek nosti, kritickmu mylen arespekto-
mn opakuj. Sjejich pomoc si
mldee Sdruen hasi ech, Mora- vn principu pin adsledk
dti vmaj svho okol, jsou vedeny
vy aSlezska vydn vronch medail Propojen vasovm iprostoro-
nensiln kdebatm otom, co je
aodznak, pro kolektivy mladch vm smyslu, kter se projevuje tm,
prospn asprvn aco ne, jak se
hasi pipravujeme mal pekvapen e ptomnost abudoucnost vyrst
vtakovch situacch orientovat ajak
apro zakladatele apamtnky zatk zminulosti, my potebujeme ostatn
se zachovat. Vkad kapitole jsou na
Plamene spoleensk setkn. aostatn potebuj ns
tma navzny konkrtn pklady, hry,
Odpovdnost za svt, jeho napln-
pbhy sotevenm koncem, pomoc
Jaroslava erdlov, nm je pomoc potebnm, solidarita
kterch vedouc nebo vychovatel
tiskov mluv SH MS (lokln iglobln), odpovdnost za
upout pozornost avede dti keen.
foto archiv SH MS veejn prostor ape on spolen
Vemi tmaty od jedince, rodiny,
domov
oddlu a kprod acelosvtovm
problmm se proln snaha snit
Metodu, jejm prostednictvm je
mru lhostejnosti mladch lid ke sv-
tento obsah zprostedkovn, strun
tu, vnm ij. Prostednictvm vzev
vyjaduj ti vzvy: Vimni si!, Uvauj!,
vimni si, uvauj otom ajednej se
Jednej! Pro jej uskuteovn publika-
autor sna vzbudit zjem aochotu
ce nabz spoustu praktickch inspirac
mladch lid zapojit se aeit vci,
ke konkrtnmu programu aadu
kter se jich zdnliv netkaj
informac i odkaz na dostupn
zdroje. Souasn se sna poskytnout
Publikace provz pedagoga (oddlo-
oporu nadji, e takov smovn (jak
vho vedoucho, vychovatele vdrui-
vivot osobnm, tak ve vchov) m
n i kolnm klubu nebo vedoucho
smysl.
krouku) cestou od samotnho dtte
ajeho bezprostednho okol ve stle
Michala K. Rocmanov
irch okruzch a kcelku na plane-
ty. Na kad rovni se zabv nkolika Knihu vydal NIDV vroce 2016.

11
Folklrn soubor
tch nejstarch se soubor vrtil znovu
na zatek. Od roku 2010 se stal
vedoucm souboru azrove vedou-

Kvtek
cm muziky pan Ondej Vesel aKvtek
zaali navtvovat ti nejmen.
Tanen sloka pracujc ve dvou

Hradec Krlov
oddlench (Kvtek A star azkue-
nj dti aKvtek B mlad anov
pchoz dti) t bezmla 45 dt ve
vku od ty do 12 let. Sdtmi pracuj
Mgr.Kristina Eppichov aMgr.Kate-
Logem souboru je prost modr ichoreografie tanc, ina Princov, kter samy vKvtku ta-
kvtek na stonku svinutm do tvaru vznikala nov tanen sla. Kvtek se nen vyrostly adky sv dlouholet
houslovho kle. Je tm mylen nen- ve sv innosti zamil zejmna na praxi mohou prvn polky asousedsk
padn kvtek lnu uiten apk- lidovou tvorbu Hradecka asousednch uit dal generace tanenk atane-
n rostlinky. Je-li uiten apkn region Podorlicka aPodkrkono. nic. Tm pod nohy hraje souborov
iKvtek, to posoudte sami, a se teba muzika, kter m na repertoru vce
nkdy na nj pijdete podvat. Bhem 35 let sv existence, kter ne 400 prav psn vnotovm zzna-
Kvtek vroce 2017 oslav, souborem mu. Jejmi leny jsou zkuen dospl
Folklrn soubor Kvtek vznikl na pod- prola ada tanenk, tanenic, muzikanti, kter spojuje nejen lska
zim roku 1982 jako tanen krouek, muzikant amuzikantek rznch kfolklru, ale idlouholet ptelstv.
jeho zakladatelkou byla pan Marie vkovch kategori. Vlivem odchodu Ihudebn sloka souboru se rozila
Pancov. Tanenice souboru Lipka
ansledn itanen sloky Hradeck
cimblov muziky zaala sv folklorn
zkuenosti pedvat mal skupin
dt. Po tech letech prce tanenho
krouku se vroce 1985 zaala for-
movat idtsk lidov muzika. Jejm
prvnm vedoucm byl tehdej prim
zmnn Hradeck cimblov muziky,
vborn muzikant, cimbalista ape-
devm houslista, pan Jaroslav ed.
Kvtku pan ed, pedevm dky velk
lsce klidov hudb adky snaze
stejnou zlibu pedvat mladm
muzikantm, vycviil vlastn lidovou
muziku.
Soubor se tak mohl dle rozvjet, na-
vtvovat rzn msta eskoslovenska,
ale zavtat ido zahrani. Rozrstaly se

12
aktuln oti mal ikovn muzikanty. pod, mohli divci vidt nejen vdom olidovch tradicch naich
Muzika souboru Kvtek spolupracuje soubory domc, tedy hradeck pedk pedevm prostednictvm
sdalmi soubory, kter doprovz na Kvtek, ervnek aDupk, ale isou- hudby, tance azpvu, ato nejen sm-
jejich vystoupench. bory zrznch kout esk republiky rem kdivkm, ale zejmna kdtem,
Bhem kolnho roku se dti pravidel- astejn tak izblzkho i vzdlenj- kterm jsou tyto ti charakteristick
n jednou tdn schz na zkouce ho zahrani. prvky folklru vc ne pirozen. Oco
atak probhaj ivkendov souste- Trojlstek podanch akc uzavr vt je pak radost, kdy si dti oble-
dn. Oletnch przdninch vyr koncert vnonch psn alidovch ou kroje ave, co se nauily, mohou
Kvtek Ana dnes ji dvoutdenn koled Kvtek vnon, je se tradin pedvst na svch vystoupench?
soustedn, kde vedle tance, zpvu kon tet adventn nedli. Nvtvnci smvy na tvch jsou zrove tm
i hry na nstroj dti hraj nejrznj mohou pijt naerpat vnon atmo- nejvtm drkem pro jejich uitele,
hry, zskvaj povdom olidovch sfru azaposlouchat se do libch tn kte v, e to, co se dtem sna
tradicch azvyklostech, sbraj nov eskch amoravskch koled, rozver- pedvat, m ivdnen uspchan
zkuenosti aprohlubuj sv ptelstv. nch koled zPodkrkono i vno- dob stle svj vznam.
VHradci Krlov, kde Kvtek psob, nch psn Jana Jakuba Ryby aAdama
soubor kadm rokem pod ti akce. Michny zOtradovic. Tyto ti souboro- Kateina Princov
Prvn znich je Jarn muzicrovn. v koncerty dopluj rzn vystoupen foto Folklrn soubor Kvtek
Ve druh mjov svtek, tedy 8. 5., aasti na tuzemskch izahraninch Hradec Krlov
zve Kvtek vechny sv pznivce do
Jirskovch sad nedaleko soutoku
Labe aOrlice. Ve spolenm progra-
mu sHradeckou cimblovou muzikou
tak mohou divci strvit pjemn
odpoledne seskm amoravskm
folklrem.

Letn Mezinrodn folklorn festival


Setkn sfolklrem, konan zpravidla
tet srpnov vkend ve spoluprci
sMstem Hradec Krlov aHradec-
kou kulturn avzdlvac spolenost,
je tradin akc podanou nam sou-

borem. Ipesto, e se jedn ofestival festivalech, kter Kvtek navtvuje.


komornjho rzu, akce se zapsala Za zmnku jist stoj tak to, e vroce Kontakt:
do povdom mnoha divk, kte 1995 soubor vydal magnetofonovou
pichzej vprvn festivalov den do kazetu snzvem Kvtek aesk Folklrn soubor Kvtek
ji zmnnho krsnho prosted Ji- psnika. Orok pozdji byla nahrna Hradec Krlov, z.s.
rskovch sad, aby zhldli rozmanit audiokazeta vnonch koled Spi, vedouc souboru Ondej Vesel
vystoupen vech inkujcch. Druh spi, nevitko. Prvn souborov CD
festivalov den se pak pemisuje Lidov psniky nejen zHradecka Cihlsk 690
na ndvo Sttnho zmku Hrdek s21psnikami bylo poktno na jae 50311 Hradec Krlov
uNechanic, kde Kvtek spolu se svmi roku 2002 avroce 2010 bylo dokon- tel.: (+420) 777047561
hosty vystoup nejen pro mstn n- eno druh CD Kvtek avneek e-mail: fskvitek@seznam.cz
vtvnky. lidovch psn. http://www.fskvitek.cz/
Za adu let, co Kvtek tento festival Snahou souboru Kvtek je it po-

13
rozhovor
Je to
Urit. Fenomnem roku 2016 byla
avm, e roku 2017 budou Kryc
jmna eskho autora Vldi Chvtila.

skvl
Je to hra, kter je sice pro trochu vy-
splej hre azatm je uns nedo-
cenn, ale jinde u zskv spchy

Npad
Pipomenu iosvden love, ne-
zlob se!, Pikvorky, Lod Uhlavo-
lam vidm renesanci Rubikovy kostky,
jejmu skldn se zan vnovat
zase dal generace nadenc.

Matematik Jaroslav Flejberk je pracovat snimi, nabdnout jim onu


nam pednm odbornkem na hry ochutnvku jednotlivch (volnoaso-
ahlavolamy (je mj. autorem stej- vch) innost. Myslm si, e tohle je
nojmenn interaktivn vstavy ave klov nehled na existenci profes-
sv sbrce m pes 7000 mechanic- nch organizac, kter se tomu vnuj
kch hlavolam). Co si mysl okroku voblasti organizovan mldee. Mezi
obchodnho etzce Albert, kter neorganizovanou mlde se mohou
svou novou vrnostn asbratel- najt teba budouc vrazn talenty,
skou kampan m na voln as dt ale pochopiteln pevauj normln Mon je to pedasn, ale pokud
ijejich rodi? dcka, kterm je jen zapoteb dt jde oVai spoluprci setzcem
urit zsady na pevn stanoven Albert, jak ji hodnotte?
bzi. Nepochybn jde ovznamnou Je to skvl npad. M vborn mar-
skupinu dt, kter si rozhodn zaslu- keting aurit bude kladn hodnocen
huje nai pozornost. lidmi okolo.
Zjem lze toti oekvat upomr-
Obchodn etzec Albert spout no- n irokho tbora, od lid, kte si
vou vrnostn kampa. M ve Vaich zrovna moc nehraj, a po ty, kte si
och njakou zvltn, pidanou naopak hraj asto ardi akonen
hodnotu fakt, e se jej obsahov zskaj nco dalho, co by si pli mt
npl opr ospoleensk hry? doma. Prvn odezva u je od tch,
Je to vlastn prvn pleitost, kdy se kte na hravou kampa upozoruj
Pro je podle Vs dobr vnovat po- hry takhle rozdvaj lidem zvyklm vcemn vsoukromch rozhovorech.
zornost nplni volnho asu naich nakupovat vdanm prosted potra- kaj, e tu srii musej mt, au se
dt? viny. Albert je prvn etzec, kter do t, kdy tch prvnch sedm her za sv
Je to vlastn jeden znejvtch toho el. Jde ofenomn doby take kuponky (za nkup vhodnot 200K
dar, kter jim meme dt. Existuj pro ne. Je to zpsob, jak ukzat e je 1 kupon, za 25 kupon je jedna hra,
samozejm instituce typu kola, pak si nemusej hrt jenom dti co si pozn.) zskaj. U se iptaj, jestli bude
jsou tu oddly Pedat jim informace spousta lid mysl ale idospl. Take pak njak dal pokraovn? Take:
apropojit je dohromady, nauit dti tu mme prvn ochutnvku sedmi pr- ekl bych, e kampa sbonusem spo-
sprvn nakldat se ivotem, to je miovch her Myslm, e jde osprv- leenskch her je sprvn naasovan
myslm zkladn zadn pro ns jako n start: Albert, kter m velk dopad am svoji dobrou vizi, m dopedu.
pro rodie ipro vychovatele. Sv ina zpsob uvaovn lid svch Je vidt, e ten etzec zn trh aum
rzn povinnosti se dti plnit nau, zkaznk nael cestu, jak ho vhod- bt vjeho ele.
ale mt pro n voln as aukzat jim, n nasmrovat dl. Myslm, e jsme Za rozhovor podkoval
jak ho smyslupln trvit i vyut, to je (vtomto ohledu) pedbhli zpadn ana akci Alberta fotografoval
nam nemn dleitm kolem. Evropu. Albert nael odvahu to uns Ji Majer
udlat. Akladn se mu to vrt tm,
Jakou vhu pikldte akcm oteve- e lidi budou hry zAlberta hrt, bu-
nm ineorganizovan mldei? dou se tam vracet, anebudou Albert
Nedovedu to odhadnout, ale myslm, vnmat jen jako konzumn spolenost,
e velk st dt teprve hled. Chtj ale jako spolenost, kter dl nco
okusit od veho trochu ajsou takzva- uitenho ipro jejich voln as.
n neorganizovan. Co je mezistu-
pe ktomu, aby je nco podnho Mte njak svj tip na osvden
chytlo; pokud je ovem nechme hern i hlavolamov titul, na jeho
pln voln, tak se asi samy od sebe oblibu udt byste si te vlednu
nezapoj. Take je stran dleit 2017 klidn ivsadil?

14
EEt se tk i
mldenickch
organizac
Elektronick evidence treb (EET) se za uritch okolnost
me tkat iorganizac zasteovanch eskou radou
dt amldee (RDM).
Na zklad podnt zpracovn schzky zstupc organi-
zac dt amldee ze dne 16.1.2017 jsem oden pozdji Platby jsou zcela jasn evidovan, protoe jsou propojen
komentoval dopad elektronick evidence treb (EET) pro sbankovnm tem organizace. Zdvodnn Ministerstva
zpravodajstv esk televize. financ (MF), e sleduje ivkyvy vplatbch kartami, nem
ve smyslu EET jakkoli opodstatnn.
EET se ns tk okrajov. Naprost vtina aktivit naich Dopad zaveden EET na spolky bude spe ten, e nkter
organizac napluje nae posln anen realizovna jako aktivity, kter jsou nyn nabzeny veejnosti ajsou obchod-
podnikatelsk aktivita. Tedy nevztahuje se na ni ani EET. n aktivitou organizac, budou utlumeny. Napklad nklad
Pokud nae organizace podnikaj, pak se jedn zpravidla knihy bude men apublikace se budou pouvat jen pro
oprodej knih, ubytovac sluby, provoz oberstven. Zde se innost organizace. Monost podpory posln naich or-
na n EET vztahuje. Vtina znich pouv, coby veejn ganizac prostednictvm obchodnch aktivit se vyplat jen
prospn poplatnk, snen zkladu dan zpjmu prv- tomu, kdo dosahuje vznamnjho obratu, tak, aby mohl
nickch osob ve vi 300000K. Do tto ve dnou da pokrt nklady na EET. Ne vdy se toti d pejt voblasti
neplat. maloobchodnho prodeje na bezhotovostn styk, obzvlt
Navrhujeme tedy sjednotit limity apout vyjmut zpovin- kdy MF pistupuje kplatebnm kartm jako khotovos-
nosti EET do ve pjmu 300000K za rok vpodnikatelsk ti. Snaha ovt sobstanost organizac ajejich men
innosti organizace. zvislost na sttnch dotacch je tak paradoxn sttem
Naprosto nerozumme poadavku evidovat transakce omezovan.
platebnmi kartami. Prv provoz e-shopu voblasti prodeje Ale Sedlek, pedseda RDM
knih nebo ubytovacch slueb vede kjejich zefektivnn. foto Ji Majer

Dobrovolnk
Stedoeskho kraje
Vter 29. listopadu 2016 se vMa-
sarykov kulturnm dom vcentru
Mlnka selo vce ne pt stovek
host aocennch.
Petr Halada (vlevo)
Stedoesk kraj se toti rozhodl ud-
lit ji poest estn titul Dobrovolnk navren Stedoeskou krajskou radou
Stedoeskho kraje. Je potiteln, Pionra. Spolku stejnho jmna Petr
e mezi nominovanmi aocennmi ped asem pedsedal ajeho kolegov
byly osobnosti spjat se spolkovm aspolupracovnci vnm ocenili ze-
ivotem stednch ech. Slavnostn jmna lovka, kter ve starostensk
udlen titulu bylo spojeno svyhle- Zdenk Vejrosta (vlevo) funkci mnoho let aktivn podporuje
nm vtz vkrajskch kolech sportov- prci sdtmi amladmi lidmi.
nch avdomostnch sout. turistickho zvodn avedouc kra-
lupskch tomk. Navrhovatelem byla Obma ocennm pat upmn
Kdo jsou ocenn? Asociace TOM. podkovn ablahopn.
Tom Novotn,
Zdenk Vejrosta je dlouholet f Petr Halada, nkdej f Pionra pedseda Asociace TOM
Rady turistickch zvod, hybatel asouasn starosta Kamka, byl zase foto Tom Novotn

15
zrdm
Polemika
kolem
odpolitizovn
mdi
Pedseda esk rady dt a mldee Ale Sedlek vymyslela njak skupinka
lid. Nen to tak, byl inspiro-
Blc se projednvn novely zkona oesk televizi vn bavorskm modelem,
aeskm rozhlasu ve Snmovn pimlo jej zastnce pronesl Adam ern.
iodprce kdiskuzi ukulatho stolu na pd Sentu. Bavorsk model piblil
Kulat stl nazvan Novelizace zkon oesk televizi pedseda stvajc Televizn
aeskho rozhlasu se konal 19. ledna 2017 vZah- rady T Jan Bedn. Poukzal
skm salonku Sentu Parlamentu R. na to, e nmeck model
vznikl po vlce, kdy spojenci
Reie vznamn zmny zkona oveejnoprvnch mdich vykonvajc okupan sprvu
se ujala platforma Svobodu mdim, sclem prosadit nemohli pln dvovat
vt nezvislost veejnoprvnch mdi na politickch politick reprezentaci, atak
stranch. Novela chce mj. zmnit zpsob volby len rady se snaili zapojit pro n
T aRo. Kandidty by podle n mohly navrhovat nejen vrohodnj, spoleen-
parlamentn strany ahnut, ale iskupina vzkon taxativn sky uznvan organizace. Pedseda Syndiktu
vyjmenovanch organizac (zatm jich je 22). Nov vznik- Potebovali rychle rozbh- novin R Adam ern
nout by mla iSprvn rada (volen radou T). nout veejnoprvn vysln
Onezbytnosti pijmout novelu prvn promluvil Adam er- atohle byla pleitost, vysvtlil Jan Bedn.
n, pedseda Syndiktu novin alen vboru platformy Nzorm ukulatho stolu naslouchal ipedseda RDM
Svobodu mdim. Zdraznil pedevm zmr novely: aby Ale Sedlek, kterho tento moment zaujal: Voblasti
se na utven medilnch rad obou veejnoprvnch mdi prce sdtmi amlde to toti probhalo velmi podobn.
mohla podlet obansk spolenost reprezentovan onmi Dky tomu je jej rove voblastech, kde tato okupan
22 organizacemi (pat mezi n iesk rada dt amlde- sprva psobila, dnes na vysok rovni. Vpodobnm
e, RDM). Koluje mtus, e si seznam tch organizac duchu byla vytvoena struktura, definovan podpora sttu,
Kulat stl k problematice veejnoprvnch mdi

16
zrdm
dobrovolnk, nastaveny monosti nominac zodpovd-
nch ednk obanskmi iniciativami. Pedstavte si, e
na krajskm nebo okresnm adu mte ednka specia-
listu na mlde, kterho vyberou organizace, kter pracuj
sdtmi amlde! ad ho pak zamstn dle platnho
pracovnho prva. Pijde vm to jako klientelismus? Stet
zjm? Prorstn veejn asoukrom moci? Kdy jsem to
slyel prvn, pilo mi to len. Kdy se seznmte sfun-
govnm tohoto systmu, pak to muste brt srespektem
avnkterch ohledech jim zvidt. Nen nhodou, e
RDM aktivn spolupracuje sBavorskm kruhem mldee.
Maj dobr zzem amonost se nad nktermi spole-
enskmi problmy apotebami zamlet hloubji, ne je
tomu uns, uvedl Ale Sedlek pro server ADAM.cz.

Co dalho zaznlo ukulatho stolu Ve uveden nzory je poteba chpat vkontextu stvaj-
cho modelu, mn Ale Sedlek. Dnes je zapoteb prv
Poslanec Ivan Gabal, kter je podepsn pod nvrhem nominace spoleenskch organizac. Finln vbr ale
novely, bez obalu pojmenoval aktuln situaci vradch: provd politick strany. Obsazen rady se pak me stt
Nyn plat, e rozdlen mst pedmtem politickho obchodu, tak jak to obas meme
vradch je odrazem pomru sledovat pi projednvn zkon vPoslaneck snmovn.
sil ve Snmovn azkulisnch Prvo obsadit msto maj vnovm nvrhu jak politick stra-
politickch dohod parla- ny, tak vybran spoleensk organizace. Politick strany by
mentnch stran, kter vyslaj tedy mohly jasn deklarovat sv lidi, kte by se pak nemu-
do rad sv reprezentanty seli schovvat za nominace nepolitickch organizac. Vbr
aoekvaj, e se tak budou organizac by ml pokrt jak pmo zainteresovan profese
tak chovat. Proto je vylou- vteleviznm arozhlasovm prmyslu, tak sten organiza-
en, aby se vradch objevili ce neziskovho sektoru zrznch tematickch oblast. Tyto
nezvisl kandidti, osobnos- organizace samozejm maj velkou legitimitu advru jak
ti, odbornci nebo zstupci veejnosti, tak politickho spektra. Lze ji prokzat napklad
obanskho sektoru, ekl potem len, potem podporovatel zad veejnosti,
Ivan Gabal. uznnm od sttu, histori organizace apod.
Generln editel Ro Ren Myslm, e se n neziskov
Zavoral vytkl pedkladatelm sektor od (Sametov) revo-
novely nedostatky obsahov Poslanec Ivan Gabal luce posunul ae dnes jsou
iprvn. Podle nj novela nkter jeho sti zasteeny
nee pro rozhlas skuten opravdu reprezentativnmi
dleit problmy, jako teba asilnmi organizacemi spev-
digitalizaci, ajej zmr se n nastavenou demokratic-
zuuje vhradn na volbu kou kulturou.
kontrolnch orgn. Ve svm RDM se stovkou lenskch
proslovu poukzal ina vy organizac dt amldee,
nklady. Vnvrhu se pe, e kam pat teba skauti, pion-
nov systm pispje kspo- i, tbornci i rzn student-
rm. lenstv vrad m bt sk amldenick organiza-
sice estn, ale esk rozhlas ce, se rozhodn mezi takov
bude krom cestovnch stechy pot. Vsoutu lenka vboru platformy
nhrad hradit iulou mzdu je to pak vce ne dv st Svobodu mdim
aspolu snovou sprvn tisc dt amladch lid, ekl Hana Marvanov
radou vznikne ijej kancel Mstopedseda Sentu Ale Sedlek ADAMu.cz.
a spti zamstnanci. Kdy Ji estk, svolavatel Hana Marvanov poukzala
jsme si to namodelovali, tak kulatho stolu mj. na fakt, e zatm dn poad T nebo Ro nevnoval
dosavadn Rada eskho diskuzi onovele prostor, by teba ivpozdnch nonch
rozhlasu scelm apartem stoj kolem devti milion ko- hodinch. Je smutn, to si tady neodpustm, e prv
run, tento nov model by stl 19 milion korun, konstato- mdia veejn sluby, kter by mla poskytovat veker
val Ren Zavoral. informace pro svobodn vytven nzor oban, se tto
Polete mi ten vpoet, mrknu se na nj, j jsem doel problematice nevnuj vbec.
kslu asi tetinovmu, pihlsil se znovu oslovo Ivan editel eskho rozhlasu zvedl hozenou rukavici aslbil
Gabal. npravu.
Vtina diskutujcch odprc novely poukazovala na podle Soa Polak
nich neprhledn zpsob vbru privilegovanch organi- (redakn krceno, vce na ADAM.cz)
zac, apedevm na jejich dajn stet zjm. foto Ji Majer

17
osobnost

Ale Sedlek, pedseda esk rady dt amldee sJim Navrtilem (vpravo) vroce 2008, foto Ji Majer

Odeel Ji Navrtil
hrdina, politick vze anejvt skautsk osobnost postkomunistick Evropy

Dne 16. ledna 2017 ve vku 93 let, po krtk nemoci adlouhm ivot srovnou pte zemel Ji Navrtil, pekladatel,
publicista, starosta Junka eskho skauta v90. letech, do poslednho dne aktivn 1. mstostarosta.
Prvn dritel nejvyho svtovho skautskho vyznamenn ze zem za eleznou oponou.

Vyrstal voddle Jaroslava Foglara aza ast vprotinacistickm odboji byl vyetovn Gestapem. Komunisty za pokus
osttn pevrat byl odsouzen na 20 let za velezradu. Strvil 11 let vuranovch dolech vJchymov adalch vznicch.
lovk hluboce inspirujc vechny, kte se snm potkali. lovk snezlomnm demokratickm pesvdenm.
Na nejrznjch mstech eska se 17. ledna spontnn schzeli skauti askautky, vPraze nap. pod Kyvadlem na
Letn, azapalovali svky za Jiho Navrtila. Jeho odchod je ztrtou jedn znejvtch osobnost nejen eskho,
ale ievropskho skautingu. Ji Navrtil byl ipes svj vysok vk stle aktivnm lenem skautskho hnut avnoval
se vchov apedvn zkuenost mladm skautskm vedoucm. Do posledn chvle se podlel na veden skautsk
organizace. Veejn komentoval spoleensk dn.
Vivot Jiho Navrtila se odrej djiny eskho nroda ieskho skautingu. Byl vzorem ainspirac nejen pro skauty
askautky, ale ipro jejich vedouc, vdy pekvapoval svou schopnost pirozen pekonvat generan rozdly. Byl to
lovk svrnost demokratickm idelm apesvdenm oosobn zodpovdnosti kadho zns za svt kolem. Byl
skautskou osobnost svtovho rozmru, popisuje vznam Jiho Navrtila pro skauty Josef Vprachtick starosta
Junka eskho skauta.

Skautky askauti, spolu srodinou apteli, se sJim Navrtilem rozlouili vnedli 22. ledna vkostele Nejsvtjho
Salvtora na praskm Kiovnickm nmst.

18
osobnost
JUDr.Ji Navrtil

* 10. z 1923 Lipsko


+ 16. leden 2017 Praha

Ji Navrtil byl esk pekladatel,


publicista, politick vze avznamn
esk skaut. Narodil se vrodin esk-
ho konzula vnmeckm Lipsku. Zail
vechny ti zkazy eskho skautingu
ajeho obnoven.

Vroce 1937 vstoupil do oddlu, kter


vedl spisovatel Jaroslav Foglar. Po
zkazu skautingu vroce 1940 byl le-
nem protinacistickho odboje.

Soddlem vrozhlase zleva Ji Navrtil druh, Jaroslav Foglar tvrt; archiv JN

na dvacet let za velezradu... Propu- nem stedn rady Junka avroce


tn byl na amnestii vroce 1960. 1992 byl zvolen starostou, od potku
tiscilet a do sv smrti byl 1. ms-
Po nvratu zvzen pracoval jako isti tostarostou Junka eskho skauta.
bazn adrb. Vedle toho se ivil Jimu Navrtilovi jako prvnmu
peklady znminy, anglitiny afran- lovku zpostkomunistick Evropy,
couztiny, pispval do novin aasopi- udlila Svtov organizace skautskho
s jako tzv. voln novin. Pro naklada- hnut nejvy svtov skautsk vy-
telstv Odeon peloil adu knih. znamenn Bronzov vlk. Ji Navrtil
Vroce 1968 se podlel na znovuobno- je tak dritelem vyznamenn Zlat
ven skautingu veskoslovensku abyl lpy ministra obrany R za innost ve
zvolen do nelnictva Junka. 2.a3.odboji aMedaile T. G. M.
Pi tet obnov skautingu vroce 1989 Junk esk skaut
se stal zahraninm zpravodajem ale- (redakn krceno)

Kad demokratick spolenost potebuje estn, zodpovdn


lidi apro kadou totalitu jsou takov lid postrachem.
Ji Navrtil
Ji Navrtil jako student; archiv JN Kdy vznikala esk rada dt amldee, Ji Navrtil byl utoho (uprosted)
7. 7. 1998 se seli zstupci zakldajcch spolk RDM vzmeku vRoztokch
Vroce 1944 jej adal skautsk uPrahy kpodpisu zakldac listiny; archiv RDM
vedouc zatklo Gestapo. Za pomoci
morseovky se jim podailo domluvit
na jednotn vpovdi, avtina znich
tak nakonec neskonila vkoncentra-
nm tboe, ale vpracovnch oddlech.
Ji Navrtil se vkvtnu 1945 aktivn
zastnil Praskho povstn.
Od roku 1945 studoval na prvnick
fakult, ale po protestnm pocho-
du vysokokolk na Hrad byl hned
25.nora 1948 ze studi vylouen.
Vroce 1949 se spolu sdalmi skauty
zapojil do pokusu oprotikomunistic-
k pevrat. Tajn policie vden akce
tm vechny skauty pozatkala. Ko-
munist snimi uspodali tzv. skaut-
sk proces, Ji Navrtil byl odsouzen

19
osobnost
Jiho vzpomnn... astatenosti 26 obalovanch se
komunistm vak pece jen moc ne-
vyvedl proti 18 znich musel proku-
rtor obalobu sthnout. Odsouzeno
...Pro dobrovolnky zKlubu eskch ns bylo pouze osm: student filozofie
turist (KT) ijinde vyvstaly nov Frantiek Falersk, vdce 4.oddlu
koly, kdy nacisti abval s. plu- Praha na patnct, j na dvacet let
kovnk alegion Emanuel Moravec aDagmar Sklov na doivot. Dal
zdili zvltn sttn ad, Kuratorium si odnesli tresty od jednoho do pti
pro vchovu mldee, azavedli tzv. rok vzen, upesuje rozsudek
povinnou slubu mldee. Zatm ji Ji Navrtil. Vrnost idelm, kter
museli provdt vedouc vdorostech jako dobrovolnk skautsk vdce
sportovnch klub, vetn KT. Na vtpoval svm svencm, ho tehdy
pokyn i svdomm vdch osob- pivedla a za ostnat drty Jchy-
nost Junka (R. Plajner, J. Novk, movskho pekla.
prof.Charvt, Dr.K. Skla adal) Proel tu koncentranmi tbory Rov-
skautt vedouc pokraovali vprci nost, Barbora aNikolaj, potom vz-
adailo se jim oddly chrnit ped nicemi vHradci Krlov, na Borech,
tlakem povinn sluby. Ji Navrtil, 2008, foto Ji Majer
vPardubicch; za sebou m iMrov,
Vervnu 1944, na udn tzv. hlavn- litele avchovnm zpravodajem. Vedl Ilavu aLeopoldov.
ho povence Kuratoria pro Prahu kupkladu jednu zprvnch zimnch Na Rovnosti odsouzen skauti vytvoili
Chalupy byl Ji sdalmi skauty zaten Lesnch kol stboenm ve snhu, stejnojmenn ilegln roversk kmen.
Gestapem, podailo se jim vak sladit vzhrabech iveskymckm igl. Ten zskval zprvy zven, pomoc
sv vpovdi, atak a na dva neskon Psal se rok 1948. Skomunistickm civil organizoval spojen srodinami
vkoncentranm tboe jsou je- puem pilo ivylouen skauta-odbo- odsouzench, kdy vzni smli pst
nom nasazeni do pracovnch oddl je ze studi na Prvnick fakult UK. jen jednou za tvrt roku amnoho
tzv. Organizace Todt. Mn se poda- Takzvan Akn vbory, vtinou vel- dopis beztak nedolo, shnl lky.
ilo zmizet aa do konce vlky jsem mi patn studenti, tak vyhodily pes Pomhal spoluvzm psychicky,
il vilegalit. Psobil jsem jako spojka deset tisc student, tvrtinu vech organizoval tajn pednky ajazyko-
velitele protinacistick vojensk tehdejch vysokokolk, upozoru- vou vuku uiteli jim byli kupkladu
skupiny Tajemnk generla Hrabka, je na komunistick dn Ji Navrtil. eskoslovent letci ze zpadn fronty
dodv Ji Navrtil. Potkem roku 1949 ho Dagmar Roversk vydavatelstv tu vydalo vc
Je kvten 1945. Povstn zastihne Sklov zapojila do ppravy protiko- ne patnctrukopisnch svazek, mj.
skauty KT pipraven: oetovat munistickho povstn organizovan- vbec prvn esk samizdat, sbrku
rann, fungovat jako spojky, bojovat ho vojenskou skupinou Praha atec. bsn Padnko drt.
se zbran vruce. Vlky jsou mldei Jirka pro n zskal stovku starch 11. kvtna 1960 je Ji po jedencti
pstupn, lakonicky shrnuje Ji. Jeho skaut, kte mli psobit podobn letech zLeopoldovsk pevnosti pro-
oddl ion sm jsou poslze vyzna- jako vkvtnu 1945. Kakci mlo dojt putn na amnestii.
menni Junckm kem Za vlast 17. kvtna 1949, byla vak vyzrazena
stbrnho stupn. ajej astnci byli pozatkni. Vrnost skautsk lilii a za ostnat
Oddl je te Vodn Dvojkou adobro- Skuten poet zapojench skaut se drty Jchymovskho pekla,
volnk Ji Navrtil zase pracuje tam, vzdor tkm vslechm podailo uta- asopis Archa . 2/2011,
kde je ho teba: je okrskovm velite- jit. Chyst se zvltn, tzv. skautsk vyprvn Jiho Navrtila
lem Junka, zstupcem oblastnho ve- proces. Dky dohodnutm vpovdm zpracoval Ji Majer

... avzpomnn na Jiho Navrtila zsadn nejm u od svch novkov-


skch dob, takov csasko-rakousk
vraz byl pronsledovn. Mli jsme
...Zarazil m vk narozen 1923. Kdy jste naposledy spal ve spacku prosm jdeln misku. Jsou to sice dv
Tomu jsem se musela zasmt. Chtj pod stanem nebo jedl zeusu? slova, ale dolome si je. Do ady na
mi snad namluvit, e tomu statnmu, Pobaven se zasmje: Vy asi te e- jdlo si sn obas stoupnu ovem
svin chodcmu aneskuten ironic- kte, e budu lovit vpamti, jestli to je te mnohem onaej, nerezov,
kmu pnovi smladm zvunm hla- bylo ped deseti lety, nebo spe ped smje se...
sem ze skautskch (stoletch, pozn. dvaceti, e jo?
red.) oslav tehdy bylo tm devade- Oznamuje mi, e se skautskch akc ryvek ztextu Zuzany Hronov:
st? Snad tm osmdest, ne? samozejm astn pod. Hoch od Bob eky, jen v93 letech
Jene pak mi selsk rozum napovd Ve stanu ave spacm pytli se obas pracoval ve veden Skauta aspal ve
kdy se aktivn astnil Praskho vyspm na nkter Lesn kole pro stanu. To byl Ji Navrtil;
povstn, tak mu tehdy asi nebylo skautsk vdce, pozvou-li m na Aktuln.cz,
dvanct... pednku. Aprosm pkn, zeusu 18. 7. 2017

20
osobnost
tomk neopomnl zdraznit, e nae Nejsem sm, kdo mezi tomky el
spolky jsou kiplingovsky jedn krve. odchodu statenho, optimistickho
Naposledy jsme se vidli na parnku, anenapodobitelnho lovka. Skonal
kter pro vt slvu tomk vervnu vpondl 16. ledna vpoehnanm
loskho roku brzdil vltavsk vody... vku tiadevadesti let.
Vkvtnu ped tm vil ise svou
enou, milovanou bytost, dlouhou Jsem rd, e jsem ho znal amohl
cestu, vezl ssebou c. ak. uniformu, snm spolupracovat.
aby mi pipravil tu sprvnou takaici. Tom Novotn,
Jeho Nazdar, veliteli bylo nezamnitel- pedseda Asociace TOM,
Tom Novotn aJi Navrtil, 2012 n abude mi po zbytek ivota chybt. 17. 1. 2017

Nazdar, veliteli!
Je to skaut, prma, hrdina Pst
oJim Navrtilovi vminulm ase mi
njak nejde.
Na to si pli dobe pamatuji na
posledn telefont nkdy zkraje ledna.
Pan doktor mluvil sobtemi, ale
ertoval atil se, a poraz nemoc
abude zase fit. J vil, e oslavme
jeho stovku! Hrdinov, kter nezlomili
nckov ani komunistick lgr, ti jsou
peci nesmrteln
JUDr.Jiho Navrtila jsem poznal ped
bezmla dvaceti roky, vdob, kdy Tom Novotn aJi Navrtil 17.10. 2000 pi podpisu dohody ospoluprci spol-
jsme zanali uvaovat ovzniku spolku k, (nahoe); Ji Navrtil atomck brle mmen, 2001 (dole), archiv A-TOM
spolk, esk rady dt amldee.
Skautskho starostu, kter neuznval
generan rozdly. Vn mladho no-
vine apekladatele, se kterm jsem
si krtce po seznmen troufl udlat
rozhovor do naeho Tomka. Poslal
jsem mu ho kautorizaci aon krtal
aopravoval. Nikoliv fakta nechtl
anemusel zamlovat nic ze svho
pohnutho apestrho ivota. Znectil
mi slovosled avytkl stylistiku! Od nj
jsem to ale bral
Ji Navrtil navtvil snad destky
naich akc. Byl vborn rtor avtipn
glostor. Pi zdravicch na snmech

Dlejme to jako on to nejde. Ale mu vm ct, co jsem


si ztoho pebral j. Vzal jsem si dv
strun, tak se to mus ct strun.
Am tam zbyten moc cizch slov,
vci. Ta prvn je nasnad: e nesmme mme dost eskch. Auber na pato-
Kdy jsem se vpondl dozvdl, e uhnout. e my vichni, ahlavn my su. Povdm: Ji, ale to je smuten
Ji odeel, napadla m pln ne- skauti musme stt za svmi principy, e, j ztoho nemu dlat kabaret.
smysln otzka: pro vlastn il tak za svm pesvdenm tak jako on. To nemus. Ale nedojmej se sm
dlouho? Jako prvn m samozejm Ikdy to bol. Aikdy je to moc prce. nad sebou.
napadlo, e to byla odmna, e il tak Aikdy se nm zrovna nechce. Dnes- Atak to je to druh poselstv. Stjme
dlouho za to, jak il. To je mon. Ale ka, ztra, po vechen ten as, kter je pevn za svm pesvdenm. Ale pa-
j si myslm, e to bylo jinak: e il tak nm dn. Tak to je to prvn poselstv. matujme si, e stt pevn neznamen
dlouho, protoe se poteboval pe- Ato druh? Kdy jsem si pipravoval stt toporn. Dlejme to jako on
svdit, jestli nm to dolo. Jestli jsme tuhle e, tak jsem jednu chvli ml seleganc, armem asvtipem.
vechno to, co nm chtl pedat, po- pocit, e mi kouk pes rameno: Na- Tom ehk palek,
chopili. J se te nemu pokusit za zdar, veliteli! Jestli se neuraz, tak to kostel Nejsvtjho Salvtora,
ns za vechny to poselstv shrnout, troku prokrtme. Kdy se to d ct 22. 1. 2017

21
Hronov hostil
stacionem Cesta Nchod dostali tak organiztoi snmu
TOM Loti Hronov vele sTomem Burinkem aKarlem
Neuschlem. Nsledovaly bloky informac odn ve spolku

snm tomk
asamozejm oekvan volby. Snm Asociace TOM
odhlasoval zmnu stanov vnkolika bodech usnesen
anov stanovy vyvsme vdohledn dob (a probhnou
vechny potebn formality). Nejdleitj zmnou je,
e od nynjka oddly TOM nejsou povinn (automaticky)
Ovkendu 20.21. ledna se do Hronova leny KT, nadle bude lenstv tomk (oddl) vklubu
sjelo 169 len Asociace turistickch oddl dobrovoln. Dal zmna se tk volebnho obdob veden
mldee R zstupc 89 oddl zcel spolku, kter se zmnilo na pt let.
republiky. Pedsednictvo bylo zvoleno vtomto sloen: Tom No-
Snmovali jsme vkrsnm Jirskov diva-
dle celou sobotu. Snm zahjila svteln
ou Vny Kepelka zDakot aprojekce
filmu: Tomci 25 let zdlny berounskch Trilobit Michala
Merhauta Chrotho aKatky Frdlkov Kltte. VHro-
nov astnky snmu uvtal pan mstostarosta Josef
Thr, editelka divadla pan Markta Machov af Lotr
Tom Burinek. Tomky vsle tak pozdravili ven host
zad naich partnerskch organizac. Jmenovit: emeritn
pedseda Klubu eskch turist pan Jan Havelka, souas-
n pedseda KT Vratislav Chvtal, pedseda esk rady
dt amldee Ale Sedlek, pedseda Krlovehradeck
krajsk rady Junka Michal Bure Bumerang aeditel votn, Tom Hurt, Ji Homolka, Zdenk Rolinc, Tom F-
nadanho fondu eskho Rozhlasu Svtluka Pemysl Filip. sek, Ondej ejtka, Aneka Klabanov, Ivo Skoek anov
Stanislav Prais, kter std Davida imka.
Revizn komise byla zvolena vtomto sloen: Ilona Jaglov,
Vratislav Jagla, Pavel Ebr, Mojmr Novek anov ibval
ekonom spolku Petr Balcer.
Po obd zahjili odpoledn st snmu klienti stacione
Cesta Nchod vystoupenm na tma Pomda.
Oddly prezentovaly svou innost, pevn na poli charity,
apipomnly tak sv vro.
Vrcholem odpoledn sti snmu byl kest Velk knihy
otomcch, kterou asociace vydala upleitosti pta-
dvactho vro vzniku
spolku. Kmotry ktu byli Jan
Havelka, Tom Hurt, Kamil
Podrouek aautoi Tom
Pedseda Tom Novotn ocenil vznamn nestory naeho Novotn, Zuzana Antoov
spolku nejvym vyznamennm Stbrnm hocem. aLuk Huek. Oknihu byl
Ocenn osobn pevzali: Zdeka Formnkov zpardu- velk zjem, vedouc si ji
bickch Robinson, Jana astn zRack Brno, Vclava mohli hned za symbolick
Hukov zoddlu Pinky aOsti Hradec Krlov aMilan penz odkoupit.
Zelenka zlounskch Vr. Vtek zpspvk (onen
Nejvy poctu naeho spolku zskala iJarmila Hankov symbolick penz za knihu)
Saxana zTOM Kamzk, kter se snmu nemohla ast- poleme na tyto charitativn
nit. Uznn za dlouholetou nadstandardn spoluprci se ely: Nadace Nae dt,
na pomoc dtem sSMA
(Spinln muskulrn atrofie) apacienty postien nemoc
motlch kdel (DEBRA R, z.. ). Celkem se vybralo ana
charitu poleme: 10330K. Dkujeme vem, kte pispli.
Snm skonil vpodveernch hodinch, nkte zstupci
oddl zstali do nedle aabsolvovali zajmavou prochzku
po Hronov, nkte se vydali zpt kdomovm.
Na organizaci snmu se podlelo vce ne dvanct hronov-
skch Lotr, nejvt kus prce odvedl jejich f Tom
Burinek. Pat jim velk dk.
Ondej Mnek, sted Asociace TOM
foto Tom Fsek

22
Veden Sdruen ptel Jaroslava Foglara (SPJF) zvolilo
na svm prvnm vkendovm zasedn vtomto funknm
obdob novho pedsedu avkonn vbor organizace.

Foglarovci volili
pedsedu
Veden SPJF, zvolen na Valn hroma- Sdruen nyn trp dva hlavn problmy mal zjem
d vlistopadu 2016, se selo na prv- dt onae aktivity aklesajc lensk zkladna. Nenabzm
nm zasedn ovkendu 14. a15. ledna na n zzran lk, ale mm jasnou pedstavu osmru,
2017 vBrn. Jednm zhlavnch bod kterm je teba se vydat, ekl mimo jin ve svm kandi-
porady byla volba vkonnho vboru, dtskm projevu Vojtch Hanu.
tedy pedsedy advou mstopedsed
organizace. Vce se oSPJF dozvte na strnkch: www.iklubovna.cz
Pedsedou byl zvolen Vojtch Hanu, kter tak zvtzil Sdruen ptel Jaroslava Foglara
vkln sJim Kalinou pem. Ten se stal 1.mstopedse- foto SPJF
dou, 2. mstopedsedou byl zvolen Martin Vrtei Sova.

Kandidt, kter si kladl za cl vt zjem oveejn dn,


pipomn smysl akce Roman Mlek.
Sky se setkal tak jihomoravsk poslanec Ji Mihola. Ten
velmi zajmav pohovoil sdtmi aobas glosoval znm
vroky apolitiky ze Snmovny. Zrove ky pekvapil vel-
kou znalost Chrudimska aslbil nvtvu skutesk koly.
Letos chce spolek Altus uspodat setkn mladch lid se
zjmem opolitiku, politick marketing, ale iobanskou
angaovanost.
Nen rozhodujc,
kter stran kdo
fand, ale hlav-
nm smyslem je
zapojit mlad lidi.
Bohuel jejich za-

Mlad lid stoupen vpolitice


je mlo aje poteba vychovvat dal generace, uzavr
Roman Mlek.

zChrudimska
Projekt Kandidt.cz stejn jako cestu do Poslaneck sn-
movny by nebylo mon realizovat bez finann podpory
Pardubickho kraje aspolenosti R36.cz.

ve Snmovn
Altus, zapsan spolek

Vter 20. prosince si mlad lid zChru-


dimska prohldli Poslaneckou snmovnu
Parlamentu R.
Vpedvnon dob si tak zpestili vuku.
Akci uspodal zapsan spolek Altus ve
spoluprci se Zkladn kolou Komenskho
ve Skuti.
Clem akce bylo ukzat mladm lidem
prci poslanc, ale taky je motivovat kparticipaci na ob-
anskm ivot. Akce voln navzala na zijov program

23
Vmna
snad pln vechno. Odpoledne jsme
se zTel Avivu vydali za nedalekou
organizac Noar Leumi, kter je po-

mezi dobrovolnky
dobn jako Pionr, Skaut Po krtk
prezentaci u vmstnosti bylo 50 dt,
se ktermi si vedouc hrli hry Odtud

RIzrael 2016
zpt do centra, do skautsk klubovny
vbombovm krytu (kterch je vIzraeli
jak mku). Dost ns pekvapilo, e na
schzce bylo cca 400 dt rznch
nrodnost (Afrika, Filipny, Vietnam,
Izrael, Arbie).
3. den
Na sklonku uplynulho roku jste
Mli jsme volno, atak jsme si se temi
se vasopise Archa mohli dost
kolegy udlali vlet do Nazaretu. Na-
opravideln mldenick vmn,
vtvili jsme chrm zvstovn, kde se
pi kter zstupci organizac RDM
Marii dajn dostalo zvsti, e porod
uvtali vz dobrovolnky zIzraele.
dt bo. Sedli jsme si do horn sti
Vlistopadu jsme jim nvtvu oplati-
kostela na bohoslubu, pispli nja-
li abylo to vn super!
km ekelem na rozvoj kostela avydali
se vyplhat na vrchol Nazaretu. Dec-
1. den
hberouc vhled na hornatou oblast
Po pletu do proslunnho Tel Avivu
Galilea byl odmnou za vytrvalost.
anron celn kontrole ns vyzved-
4. den
la Shlomit (projektov manaerka
Rno jsme vyrazili smr Jeruzalm,
CYMI Council of Youth Movements
nejdve do Institutu studi holocaustu
in Israel). Uuvtacho obda (mstn
speciality akuka ahummus) ns za-
svtila do toho, jak to vlastn funguje
sorganizacemi mldee asdobro-
volnky veobecn vIzraeli. Po obd
nm prvodkyn Maya ukzala krsy
Tel Avivu astarho msta Jaffy. Den
uzavela veee sIzraelci, kter jsme
vPraze hostili na zatku z, pro-
chzka khotelu akoupel vmoi.
2. den
Na severu Tel Avivu jsme navtvili
organizaci Young Maccabi. Ta m na
starosti lidi ve vku 1819 let, kte
ron dobrovolnickou prac oddaluj
slubu varmd. Pot jsme se ode-
brali na mstn trhy, kde se dalo sehnat

24
chvilku jsme poslouchali akoukali na
idovsk radovnky.
5. den
Prvodce Ben ns zavedl do ultra-
ortodoxn idovsk tvrti, kde nikdo
nemluvil, nesmlo se kiet ado
nkterch oblast se nesmlo vbec.
Holky musely mt zakryt ramena
amy dlouh kalhoty Po tto zvltn
prochzce ns minibus odvezl do Jud-
sk pout (asn vhled na Mrtv
moe). Uprosted pout jsme si dali
obd apovdali si oaktulnm dn
vIzraeli aopamtkch. Pozdji vho-
stelu vEin Gedi ns ekala abatov
veee ve spolen jdeln. Po n jsme
sedli vkoleku na trv, diskutovali,
popjeli vno, dojdali po vem tom
cestovn to byl opravdu relax.
6. den
Vprodn rezervaci Ein Gedi jsme
asli nad prodnmi vodopdy upro- Asociace TOM svou ohnivou show.
(Jad Vaem). Po obd ns prvod- sted pout aspoustami zvat okolo. 7. den
kyn Adi prothla starm mstem: Zvrcholu Ein Gedi se nm naskytl Rno jsme jeli do muzea vnovanho
arabskou, kesanskou, idovskou asn vhled na cel kraj aMrtv Jicchaku Rabinovi, na kterho byl sp-
anakonec iarmnskou tvrt. UZdi moe. Po sestupu dol ns ekal vlet chn atentt, protoe se snail sjed-
nk jsme vidli zkouku dosplosti, na pevnost Masada. Cestou jsme notit avylepit vztahy mezi Izraelem
kterou skldaj ortodoxn id okolo vidli pozstatky tbor man, aPalestinou. VIzraeli maj dokonce
1214 let. Pak jsme vyrazili podvat kte Masadu oblhali. Nahoe jsme si svtek, kter oslavuje jeho jmno.
se na innost organizace Kyriat Yovel sedli do krouku adiskutovali na toto Pot u ns ekal jen posledn obd,
do centra volnoasovch aktivit pro tma. Veer zpt vTel Avivu byl voln odjezd na letit, opravdu pjemn
mlde ve vku 1017 let. program, kter zpestil kolega zesk celn prohldka alet do Prahy, kde bylo
-7 stup
Vmnu jsem si opravdu uil. astnil
jsem se j jako prvn pionr aukzal
jsem Izraelcm dost zna innosti.
Chci trochu apelovat na dal mlad
lidi ze spolk (vk 1826): zkuste se
taky pihlsit, vroce 2017 se bude
vmna opakovat.

Honza Paulk, 63. PS Sosna


foto Marek Kraji aAdla Lokajov

Projekt je realizovn spodporou


Ministerstva kolstv, mldee
atlovchovy.
Okolo plnoci nm to nedalo, ali
jsme se podvat do Starho msta.
M vtu dobu pln jinou atmosfru,
vechny obchody jsou zaven, nikde
nikdo. Po tich prochzce muslim-
skou tvrt, kde na ns mstn koukali
trochu zvltn, jsme se dostali ke Zdi
nk, kde jsme byli jedinmi turisty,
kolem ns stovky modlcch se id.
Bylo to zvltn, ale iobohacujc.
Zptky jsme proli skrz armnskou
tvr, kde idovsk omladina zpvala
ahrla na kytaru. Sedli jsme si knim
avypadalo to, e to nikomu nevad,

25
Skartou
EYCA
na hory

Radost zlevnj- horsk scenrie. Svou rozmanitost


ho lyovan uspokoj jak zatenky, tak pokroi-
vm vnuje lej lyae. Stedisek alpskho typu
Evropsk karta se tu nachz hned nkolik. Aprav
mldee EYCA. brynzov haluky vm neudlaj nikde
Uns, na Slo- jinde na svt.
vensku, vPol-
sku ivdalch Kvalitn sportovn zitek vndhern
evropskch lyaskch stediscch krajin nabz lyovn vPolsku. Vech-
ny hory na polsko-eskm pomez
Pznivci zimnch sport skartou spadaj prudkmi severnmi srzy do
EYCA vkapse mohou vyut pestrou rovin. Je to daleko vt kontrast ne
apravideln aktualizovanou nabdku ueskch hor. Nevhodou polskch
slev na lyovn, snowbording adal svah je men mnostv snhu, ale
zimn sporty. Vce informac najdete kdy se zada, tak vs ek pardn
na webovch strnkch www.eyca.cz/ adrenalinov jzda. Tamn sjezdovky
eyca-tip/hory-s-kartou-eyca. jsou vtinou pomrn strm, nkdy
Vyrazte do oblbench eskch ste- krat ne esk, ale velk mnostv
disek ado sytosti si uijte letos skvle vlek, lanovek aprava trat jist po-
zasnench sjezdovek. t inejnronj vyznavae carvin-
govch oblouk.
Kdy zatoute po zmn, tak sta Ideln stav obvykle nastv koncem
pejet nae vchodn hranice azam- ledna azatkem nora, kdy je mrz,
it na Slovensko. Vysok Tatry, Nzk dostatek snhu atrat jsou sjzdn.
Tatry iMal Fatra nabzej modern
vybaven skiarely supravenm po- Soa Polak
vrchem alanovkami atak ndhern foto archiv EYCA

Bezov
ovn tradice peuje Galnv nadan
fond.

lstky Lenka Palnkov


La
(2. stupe - svtle modr)

1) Vjak organizaci psob, co


Bezov lstek je ocenn, kter si mezi sdtmi dl aco t na prci sdtmi
sebou vesk republice navzjem bav?
udluj vedouc dtskch oddl za Psobm vCentru volnho asu
prci sdtmi apro dti. M dvanct Hrubnka, vTebi. Jezdila jsem na
stup, kter postupn vyjaduj tbory jako dt u od jedencti let
rozsah prce ocennho vedoucho. ahodn dleit byla ta parta, kter
Historie Bezovch lstk sah a do tam jezdila, aproto jsem zaala jezdit
roku 1966, ujeho zrodu stl Jan Galn ijako vedouc. Pozdji jsem ale pila ae bt obklopena dtmi, kter toho
imn ajeho ptel, odal pokra- na to, e jenom vedouc mi nesta, mohu hodn nauit, m napluje ae

26
bych to klidn mohla dlat pod. Na ten ohe vytvel pjemnou atmo- Kdy pak bylo eeno moje jmno,
prci sdtmi mm rda to, e je mu sfru, byl konec tbora akdy hlavn musm piznat, e jsem mla pocit,
nauit vpodstat cokoliv jakmkoli vedouc piel sudlovnm Bezo- e si druh stupe nezasloum. Ne
zpsobem. Nemm pesn dan vch lstk, tak m to troku dojalo. nhodou mm na dekretu napsno:
tmata aoblasti jako ve kole. Navc Uvala jsem si ten pohled na vedouc, ...dky sv skromnosti si to nepizn.
dti um vytvoit tak asnou atmo- kte dostali svj prvn Bezov lstek Stran rda jsem neho soust
sfru aunavit avyerpat tak krsnm ahlo m to usrdce, co me znt abt vedouc na tborech, vst oddl
zpsobem, e mi stoj za to do toho jt jako kli, ale jsou to lidi, kter znm, apracovat slidmi m neuviteln
znovu aznovu. mm je rda avm, e si to zaslou. napluje achci se tomu vnovat
inadle. Nedlm to proto, abych za
Pi jak pleitosti jsi dostal(a) svj to nco dostala, nicmn to doke
posledn Bezov lstek aco to pro potit apovzbudit, kdy vs takhle
tebe znamen? nkdo ocen.
Posledn Bezov lstek jsem dostala Pipravili Kateina Palov aJan Burda
na tboe roku 2015. Bylo to uzv- www.brezovylistek.cz
renho tborku, kdy dti u byly ve www.facebook.com/brezovelistky
stanech avedouc hodnotili tbor. U foto zarchivu respondent

ANKETA: Jste vi druhm lidem oteven?


Pavlna Jov se vemu, ale jestli zlesa
psnikka vystr hlavu hladov vlk, je
teba se vas utct azavt
Bt kdruhm lidem ote- se, aby vs samou lskou
ven je dobr apatn nesndl. Vak iarodjnice
zrove. Je to jako rub zpernkov chaloupky byla
alc. Nebo jako dv strany nejdve kJenkovi aMa-
mince. ijeme vdulnm ence oteven, apak je
svt dobra azla. Oba chtla strit do pece.
protichdn ply jsem u J sama svou otevenost
jednou popsala vtextu nebo uzavenost uruju
psn Dobr zl, kde se takovm pocitem vbie.
vrefrnu zpvv nesnzch Je-li bicho vneklidu apo-
se poznv, kter zl je novmu, kveobecnmu divn se svr, otevenost
dobr zl. rozhledu anadhledu vbec. m dvee zaven. Ajak je e poslouchm, ale my-
Otevenost klidem je dobr Otevenost tak souvis to uvs? Na to mus kad lenkami dlt kdesi daleko
teba vppad, e na se zpsobem vyjadovn. pijt sm. Je dobr se ote- (usebe). Ta otevenost m
chodnku, prv vbod, kdy Nco si celm srdcem pe- vt ivotu, ale umt vas vak sv meze. Svj interir,
se mjte snjakm kolem- jete, jste tedy oteven, ale hodit zpteku, kdyby nm svoji dui, mohu-li to slovo
jdoucm, zskte njakou neumte se tzv. vymknout ta otevenost neperostla pout, si nechvm pro
zsadn informaci, kter vs avtom pd skutek utek. pes hlavu. To se sta jen sebe. Nesdluji druhm
ovlivn na cel ivot. Nestane se nic. zastavit azklidnit. Ale kdo vechno osob, ta oteve-
Vae otevenost se d tak Ve okolo ns je tu pro ns, zns lid to vskutku um. nost se sp sna vnmat je,
zneut. Sotevenou nru kdy se sprvn na vci necpat se jim, nevnucovat
nabdnete pomoc blin- asituace naladme, tedy Martin Fendrych se svmi stny, pochybami,
mu svmu. On ji pak bude vytvome tzv. rezonann publicista chybami. Vdycky m zara-
zneuvat opakovan avy pole. Nco vs opravdu z, kdy nkdo na potkn
nebudete mt slu ct dost. lk anco vm je naprosto lovk se njak rod, sype svoje problmy, svoje
Je lep nabzet pomoc ukraden. To, co vs lk dostv velmi konkrtn, nejistoty, jakoby je chtl na
vppad, e vs nkdo stm rezonujete. Otom osobn vbavu. Nkdo je druh hodit, jakoby onich
pod. Ovem tak to bjen pe Pierre Franckh extrovert, jin introvert. J odmtal sm pemlet.
me bt pkn bouda, je-li vknize Zkon rezonance. se za otevenho povauju, Kdy to tedy zopakuji, ote-
to lovk ciz avy ho vbec Co se te otevenosti zm od mld si cenm pmost venost chpu jako bt ok-
neznte. Kad otevenost strany na zvr, bt oteve- ajsem vychovn tak, abych nem advemi pro druh,
by mla mt prkaz obe- n znamen tak zrove vc koukal ze sebe ven poutt je ksob dovnit,
zetnosti. bt zraniteln. Take stou ne do sebe dovnit. slyet. Ne jako kanl, skrze
Rozhodn otevenost je na otevenost je to jako se sta- Otevenost beru jako snahu kter na druh vypoutm
sprvnm mst ve vztahu rm dobrm poekadlem naslouchat, vnmat lidi vlastn splaky.
kvdn, poznn, vzdl- kdo se boj, nesm do lesa. okolo, blzk ivzdlenj,
vn se, uen se nemu Tak se nebojte aotvrejte nezacpvat si ui, nedlat, foto zarchivu respondent

27
foto Michala K. Rocmanov foto Michala K. Rocmanov