Anda di halaman 1dari 11

Tutorial 4

Kelompokkan standard pembelajaran bagi kemahiran menulis mengikut


peringkat kemahiran.

Objektif:
tahun 1, 3.2.1- Murid dapat menulis sekurang-kurangnya lima perkataan
daripada 10 perkataan yang dipamerkan di papan papan putih dengan betul.

Tahun 4, 3.3.3- Murid dapat membina jawapan pemahaman berdasarkan soalan


sekurang-kurangnya tiga daripada lima soalan berdasarkan lembaran kerja yang
diberi dengan betul.

Murid dapat menghasilkan sekurang-kurangnya satu daripada dua rangka


penulisan berpandukan soalan yang diberi dengan betul

PERINGKAT STANDARD STANDARD


PENGAJARAN KANDUNGAN PEMBELAJARAN

Peringkat pra menulis

Tahun 1 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara


mekanis :
i) huruf
ii) suku kata
iii) perkataan
iv) frasa
v) ayat
Tahun 4 3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat dalam
kata, perkataan, frasa petikan secara mekanis
dan ayat secara mekanis dengan betul dan
dengan betul dan kemas kemas.

3.2.7 Menulis ayat


tunggal dan ayat
majmuk secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul
dan kemas
Peringkat pertengahan
Tahun 1 3.2 Menulis perkataan, 3.2.1 Membina dan
frasa, dan ayat yang menulis
bermakna i) perkataan
ii) frasa
iii)ayat

3.2.2 Membina dan


menulis jawapan
pemahaman
berdasarkan soalan :
i) bertumpu
ii) bercapah

3.2.3 Mencatat
maklumat tentang
sesuatu perkara

3.2.4 Menulis secara


imlak :
i) perkataan
ii) frasa
iii) ayat
Tahun 2 3.2 menulis huruf, suku 3.2.4 menulis pelbagai
kata, perkataan, frasa perkataan dan frasa
dan ayat secara yang mengandungi
mekanisme dengan perkataan dua atau lebih
betul dan kemas suku kata diftong, vokal
berganding, ligraf dan
konsonan bergabung
dengan cara yang betul
dan tulisan yang kemas.

3.2.5 Menulis ayat yang


mengandungi perkataan
dua atau lebih suku kata
diftong, vokal
berganding, ligraf dan
konsonan bergabung
dengan cara yang betul
dan tulisan yang kemas .

3.2.6 Menulis ayat


majmuk dengan betuk
dan kemas.

3.2.7 menulis abjad dan


perkataan secara
makanis dalam bentuk
tulisan berangkai yang
3.3 Membina dan betul
menulis perkataan, frasa
dan ayat yang betul. 3.3.1 membina dan
menulis perkataan dan
frasa dengan cara yang
betul dan kemas.

3.3.2 membina dan


menulis ayat yang
mengandungi perkataan
dua atau lebih suku kata
3.4 Menulis imlak diftong, vokal
dengan tepat. berganding, ligraf dan
konsonan bergabung
dengan betul.

3.4.1 Menulis imlak


perkataan dan frasa
yang mengandungi
perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong dan
vokal berganding
dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang 3.4.2 Menulis imlak
sesuatu perkara perkataan dan frasa
daripada pelbagai yang mengandungi
sumber. perkataan dua atau lebih
suku kata, digraph dan
konsonan bergabung
dengan tepat.

3.5.1 Mencatat
maklumat yang betul
dan membanding beza
maklumat daripada
pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat
maklumat yang betul
dan menghubungkaitkan
maklumat daripada
pelbagai sumber.

Tahun 3 3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis ayat


kata, perkataan, frasa tunggal dan ayat
dan ayat secara mekanis majmuk dalam
dengan betul dan perenggan secara
kemas. mekanis dengan betul
dan kemas.

3.2.7 Menulis rangkai


kata dan frasa secara
mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai yang
3.4 Menulis imlak betul.
dengan tepat.
3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
mengandungi imbuhan
awalan dan imbuhan
akhiran dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa


dan ayat yang
mengandungi perkataan
3.5 Mencatat maklumat imbuhan awalan dan
yang betul tentang berimbuhan akhiran
sesuatu perkara dengan tepat.
daripada pelbagai
sumber. 3.5.1 Mencatat
maklumat yang betul
daripada pelbagai
sumber untuk membuat
susunan.

3.5.2 Mencatat
maklumat yang betul
mengikut susunan dan
membuat carta alir
secara berpandu
daripada pelbagai
sumber.
Tahun 4 3.4 Menulis imlak 3.4.1 Menulis perkataan
dengan tepat yang mengandungi
imbuhan apitan dengan
ejaan yang tepat secara
imlak.

3.4.2 Menulis ayat yang


mengandungi imbuhan
apitan dengan ejaan dan
tanda baca yang tepat
secara imlak.
Tahun 5 3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis teks puisi
kata, perkataan, frasa secara mekanis dengan
dan ayat secara mekanis betul dan kemas.
dengan betul dan
kemas. 3.2.7 Menulis ayat dalam
perenggan secara
mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai
dengan betul dan
kemas.

3.4.1 Menulis pelbagai


3.4 Menulis imlak jenis kata ganda dengan
dengan tepat ejaan yang tepat secara
imlak.

3.4.2 Menulis imlak,


frasa dan ayat yang
mengandungi pelbagai
jenis kata ganda dengan
ejaan dan tanda bacaan
yang tepat.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang 3.5.2 Mencatat
sesuatu perkara maklumat yang betul
daripada pelbagai mengikut urutan
sumber daripada pelbagai
sumber.
Tahun 6 3.2 Menulis huruf, suku 3.2.6 Menulis teks prosa
kata, perkataan, frasa dan puisi secara
dan ayat secara mekanis mekanis dengan betul
dengan betul dan kemas dan kemas.
.
3.2.7 menulis teks, prosa
dan puisi secara
mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai
dengan betul dan
kemas.
3.4 Menulis imlak
dengan betul.
3.4.1 Menulis perkataan
dan frasa dengan
menggunakan ejaan
yang tepat secara imlak.

3.4.2- Menulis pelbagai


teks prosa dengan ejaan
3.5 mencatat maklumat dan tanda baca yang
yang betul tentang tepat secara imlak.
sesuatu perkara
daripada pelbagai 3.5.2 mencatat
sumber maklumat daripada
pelbagai sumber dalam
bentuk grafik

Peringkat penglahiran
Tahun 1 3.3 Menghasilkan 3.3.1 Menghasilkan
penulisan penulisan naratif dan
bukan naratif secara :
i) terkawal

3.3.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek :
i) ejaan
ii) tanda baca
Tahun 2 3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan
menulis perkataan, frasa menulis jawapan
dan ayat dengan betul. berdasarkan soalan
berpandukan gambar
dengan betul.

3.3.4 Membina dan


menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk
berdasarkan bahan
3.6 Menulis untuk grafik dengan betul.
menyampaikan
maklumat tentang 3.6.1 Menulis untuk
sesuatu perkara dengan menyampaikan
menggunakan bahasa maklumat yang betul
yang santun. menggunakan
perkataan, diksi, frasa
dan ayat dengan
menegaskan kesantunan
berbahasa.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat berbentuk
3.7 Menghasilkan puisi dengan
penulisan kreatif dalam menegaskan kesantunan
pelbagai genre dengan berbahasa.
betul.
3.7.1 Menghasilkan
penulisan berbentuk
naratif dengan betul
secara separa terkawal.
3.7.2 Menghasilkan
penulisan berbentuk
3.8 Mengedit dan naratif dan bukan naratif
memurnikan hasil secara separa terkawal
penulisan dengan betul. dengan betul.

3.8.1 Mengeditkan dan


memurnikan perkataan
dalam ayat daripada
aspek ejaan dan tanda
baca dengan betul.

Tahun 3 3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan


menulis perkataan, frasa menulis jawapan
dan ayat dengan betul. pemahaman
berdasarkan soalan yang
bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan


menulis pelbagai jenis
ayat berdasarkan bahan
grafik dalam satu
perenggan dengan
betul.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk
maklumat tentang menyampaikan
sesuatu perkara dengan maklumat yang betul
menggunakan bahasa dengan menggunakan
yang santun. idea utama dan idea
sampingan serta
menegaskan kesantunan
berbahasa.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat berbentuk
pengumuman yang jelas
dengan bahasa yang
3.7 Menghasilkan santun.
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan 3.7.1 Menghasilkan
betul. penulisan pelbagai
genre kreatif dengan
betul secara berpandu.

3.7.2 Menghasilkan
penulisan kreatif
berbentuk imaginative
3.8 Mengedit dan dan diskriptif secara
memurnikan hasil berpandu dengan betul.
penulisan dengan betul.
3.8.1 Mengedit dan
memurnikan hasil
penulisan daripada
aspek ejaan imbuhan
dan tanda baca dengan
betul.

3.8.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan berbentuk
naratif daripada aspek
ejaan, imbuhan dan
tanda baca dengan
betul.
Tahun 4 3.8 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan
memurnikan hasil memurnikan sesuatu
penulisan dengan betul. hasil penulisan
berbentuk naratif
daripada aspek ejaan,
imbuhan, tanda baca
dan penanda wacana
dengan betul.
3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan
menulis perkataan frasa menulis jawapan
dan ayat dengan betul. pemahaman
berdasarkan soalan yang
bertumpu dan bercapah
dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka


karangan berdasarkan
bahan grafik dengan
betul.
3.5 Mencatat maklumat 3.5.2 Mencatat
yang betul tentang maklumat yang betul
sesuatu perkara mengikut kronologi pada
daripada pelbagai borang pengurusan
sumber. grafik daripada pelbagai
sumber.
3.9 Menulis ulasan 3.9.1 Menulis ulasan
tentang pelbagai bahan berbentuk pandangan
sastera dan bukan secara berpandu
sastera yang didengar, tentang bahan sastera
ditonton atau dibaca dan bukan sastera yang
dengan betul. didengar, ditonton dan
dibaca menggunakan
bahasa yang gramatis.
3.6 Menulis dan 3.6.1 menulis untuk
menyampaikan menyampaikan
maklumat tentang maklumat yang betul
sesuatu perkara dengan dengan menggunakan
menggunakan bahasa penanda wacana dan
yang santun menegaskan bahasa
yang santun

3.6.2 menulis untuk


menyampaikan
maklumat yang jelas
berbentuk surat dengan
3.7 menghasilkan menegaskan bahasa
penulisan kreatif dalam yang santun
pelbagai genre dengan
betul 3.7.1 menghasilkan
rangka penulisan kreatif
dengan betul

3.7.2 menghasilkan
penulisan kreatif jenis
imaginative berbentuk
keperihalan autobiografi
dan dialog dengan betul.
Tahun 5 3.8 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan
memurnikan hasil memurnikan hasil
penulisan dengan betul penulisan daripada
aspek ejaan, tanda baca,
kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan.

3.3 Membina dan 3.3.3 Membina dan


menulis perkataan, frasa menulis jawapan
dan ayat dengan betul. pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah
secara kritis dengan
betul.

3.3.4 Membina kerangka


dan menulis karangan
berbentuk naratif dan
3.9 Menulis ulasan imaginatif dengan betul.
tentang pelbagai bahan
sastera dan bukan 3.9.1 Menulis ulasan
sastera yang didengar, tentang bahan sastera
ditonton atau dibaca yang didengar, ditonton
dengan betul. atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan ayat
3.6 Menulis untuk gramatis.
menyampaikan
maklumat tentang 3.6.1 Menulis untuk
sesuatu perkara dengan menyampaikan
menggunakan bahasa maklumat yag betul
yang santun. dengan menggunakan
idea utama dan idea
sampingan secara kohisi
dan koheran dengan
bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan
maklumat yang betul
berbentuk syarahan,
ucapan dan pitado
dengan betul serta
3.7 Menghasilkan menggunakan bahasa
penulisan kreatif dalam yang santun.
pelbagai genre dengan
betul. 3.7.1 Menghasilkan draf
perenggan pendahuluan,
isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan
bahan penulisan kreatif
berbentuk imaginatif
dan diskriptif
menggunakan ayat
gramatis dengan betul.
Tahun 6 3.8- mengedit dan 3.8.2 mengedit dan
memurnikan hasil memurnikan hasil
penulisan dengan betul penulisan

3.3 membina dan


menulis perkataan, frasa 3.3.3 membina dan
dan ayat dengan betul menulis jawapan secara
kritis dan kreatif dengan
betul

3.3.4 membina kerangka


dan menullis pelbagai
jenis keranan

3.6 menulis untuk


menyampaikan
maklumat tentang 3.6.1 menulis untuk
sesuatu perkara dengan menyampaikan
menggunakan bahasa maklumat dengan
yang santun menggunakan idea
utama dan idea
sampingan secara
kohersi dan koheren

3.6.2.menulis untuk
menyampaikan
maklumat dalam bentuk
karangan berformat
dengan menggunakan
3.7 menghasilkan bahasa yang santun .
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul 3.7.1 Menghasilkan
perenggan yang kohesi
dan koheran dengan
betul

3.7.2- menghasilkan
3.9 menulis ulasan penulisan imaginatif dan
tentang pelbagai bahan deskriptif dengan
sastera dan bukan bahasa yang menarik.
sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca 3.9.1 menulis ulasan
dengan betul. tentang bahan sastera
dan bukan sastera
dengan menggunakan
ayat yang gramatis