Anda di halaman 1dari 60

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Geografi
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Mei 2015
Terbitan 2015

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara.................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi

Kata Pengantar.................................................................................................................................................. vii

Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1

Matlamat............................................................................................................................................................ 2

Objektif............................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 3

Fokus................................................................................................................................................................. 4

Kemahiran Abad Ke-21..................................................................................................................................... 7

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi......................................................................................................................... 9

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran............................................................................................................. 10

Elemen Merentas Kurikulum.............................................................................................................................. 12

Pentaksiran........................................................................................................................................................ 15

Organisasi Kandungan...................................................................................................................................... 17
Kemahiran Geografi...................................................................................................................................... 19
Geografi Fizikal............................................................................................................................................. 23
Geografi Manusia.......................................................................................................................................... 26
Geografi Kawasan........................................................................................................................................ 28
Isu dan Pengurusan Alam Sekitar................................................................................................................ 30
Panduan Kerja Lapangan.............................................................................................................................. 35
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
KATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang dilaksanakan
dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut
secara berperingkat mulai tahun 2017 akan menggantikan
dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula
intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi memenuhi
Pendidikan Kebangsaan.
keperluan dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar kualiti kurikulum yang
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
dilaksanakan di sekolah menengah setanding dengan standard
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard
ke-21.
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Pentaksiran.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi


Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum
terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
akan mencapai hasrat dan matlamat sistem pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
kebangsaan.
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
vii
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

PENDAHULUAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum


Geografi menekankan kepada pendekatan berpusatkan murid.
Geografi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji tentang Pendekatan berpusatkan murid menjadikan mata pelajaran ini
organisasi ruang dan persekitaran yang melibatkan saling lebih menyeronokkan terutamanya apabila murid diberi peluang
kaitan dan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu isu atau tajuk
dengan alam sekitar dan antara komponen alam sekitar di yang dipelajari berkaitan geografi. Guru hendaklah merancang
peringkat tempatan dan global. Seseorang itu boleh memahami strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh menarik
bentuk fizikal dan budaya setiap tempat dan perkaitannya minat murid.
dengan unsur alam sekitar di permukaan bumi melalui ilmu
geografi. Pentaksiran dalam mata pelajaran Geografi menjadi
sebahagian daripada proses pengajaran dan diharapkan dapat
Kandungan kurikulum Geografi bertujuan untuk melengkapkan memperbaiki proses pembelajaran murid. Penilaian tahap
murid dengan pengetahuan geografi, penguasaan kemahiran kefahaman dan penguasaan murid dalam pembelajaran
geografi dan pemupukan nilai bagi melahirkan warganegara Geografi perlu dilaksanakan bagi memastikan objektif kurikulum
yang berdaya saing, berwawasan, serta berkebolehan Geografi dapat dicapai.
menguruskan alam dan sumber negara secara
bertanggungjawab. Kandungan kurikulum Geografi juga dapat Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi
meningkatkan kefahaman murid tentang alam sekitar fizikal dan mata pelajaran Geografi merupakan dokumen wajib yang mesti
manusia, memupuk semangat patriotisme serta peka terhadap dirujuk oleh guru semasa merancang dan mentaksir pengajaran
fenomena alam setempat dan global. Kandungan kurikulum dan pembelajaran. Guru hendaklah memastikan pengajaran
mata pelajaran Geografi ini dapat dipelajari melalui Kemahiran dan pembelajaran mencapai standard kurikulum yang
Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia, Geografi ditetapkan dalam DSKP.
Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar.

1
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

MATLAMAT

Kurikulum Geografi bermatlamat untuk melahirkan insan 4. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan
bermaklumat geografi yang mampu berinteraksi dengan ilmu geografi;
persekitaran secara berhemah ke arah kelestarian alam dan 5. Merumus data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif
kesejahteraan hidup. dan kualitatif;
6. Menggunakan kemahiran geografi dalam kehidupan;
7. Menjelaskan amalan sikap menghargai kualiti alam sekitar
OBJEKTIF setempat, wilayah dan global; dan
8. Menggabungkan ilmu geografi dalam mengurus sumber
KSSM Geografi bertujuan untuk membolehkan murid mencapai dan alam sekitar secara bijaksana dan bertanggungjawab.
objektif berikut:

1. Menerangkan ciri-ciri geografi negara Malaysia yang unik


dan istimewa;
2. Mengenal pasti ciri fizikal, manusia dan fenomena alam di
Asia Tenggara, Asia dan dunia;
3. Membincangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam
sekitar;

2
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibina dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal
berasaskan enam tunjang iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran
Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan
tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara dalam Rajah 1. Kerangka KSSM ini menjadi asas dalam
satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif penggubalan kurikulum mata pelajaran Geografi.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

3
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

FOKUS

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Geografi peringkat dengan menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
menengah rendah memberi fokus kepada penguasaan dipelajari melalui disiplin ilmu geografi yang terdiri daripada
pengetahuan asas tentang bentuk dan ciri reruang serta Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi Manusia,
persekitaran untuk melahirkan murid yang bersikap positif Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam Sekitar
terhadap kelestarian alam sekitar. Hasrat ini dapat dicapai seperti Rajah 2.

Kemahiran
Geografi

Geografi Geografi
Fizikal Manusia
Melestari
alam
sekitar

Geografi Isu dan


Kawasan Pengurusan
Alam Sekitar

Rajah 2: Fokus Kurikulum Geografi


4
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

KSSM Geografi peringkat menengah rendah memberi tumpuan Geografi Fizikal


kepada aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam usaha Geografi Fizikal membincangkan tentang keadaan fizikal bumi
untuk melahirkan murid yang bersikap positif terhadap berdasarkan tema Bentuk Muka Bumi dan Saliran, Cuaca dan
kelestarian alam sekitar. Iklim serta Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.
Geografi Fizikal membolehkan murid mengetahui tentang ciri-
Pengetahuan ciri serta proses asas pembentukan permukaaan dan lapisan
Pengetahuan geografi perlu dikuasai bagi membolehkan murid bumi, kejadian sesuatu fenomena dan melihat sejauh mana
mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Pengetahuan alam sekitar fizikal bumi dipengaruhi oleh kegiatan manusia
geografi memerlukan murid mempelajari dan menguasai tajuk- dan sebaliknya.
tajuk dalam bahagian berikut;

Geografi Manusia
Kemahiran Geografi
Geografi Manusia mengkaji tentang corak dan kedinamikan
Kemahiran Geografi merangkumi kemahiran memerhati,
aktiviti manusia serta hubung kaitnya dengan alam sekitar
mengukur, merekod, menyampaikan maklumat, membina
fizikal. Geografi Manusia terdiri daripada tema Penduduk dan
jadual dan graf, melakar peta serta mentafsir jadual, graf dan
Petempatan, Pengangkutan dan Telekomunikasi serta Sumber
peta. Kemahiran ini dipelajari melalui tajuk arah, kedudukan,
Semula Jadi dan Kegiatan Ekonomi.
peta, skala dan jarak, jadual, graf dan carta pai. Tajuk-tajuk
dalam Kemahiran Geografi membolehkan murid mengkaji dan
Geografi Kawasan
menghubungkaitkannya dalam organisasi ruang. Kemahiran
Geografi Kawasan merupakan cabang geografi yang
Geografi memberi tumpuan kepada pemerolehan kemahiran
mempelajari tentang kawasan-kawasan di dunia yang
menggunakan kompas, alat ukur, atlas dan glob.
mempunyai keunikan dari segi alam sekitar fizikal dan
manusia. Geografi kawasan memberi fokus kepada nama-
nama negara dan sempadannya serta kemajuan yang berlaku

5
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

di negara-negara yang meliputi rantau Asia Tenggara, Asia dan dipelajari dan difahami di dalam bilik darjah dengan keadaan
dunia. dunia yang sebenar. Kerja lapangan mesti dilaksanakan sekali
dalam setiap tingkatan. Tempoh pelaksanaannya ialah 6 jam
Isu dan Pengurusan Alam Sekitar daripada waktu yang diperuntukkan bagi pengajaran dan
Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dalam kurikulum Geografi pembelajaran mata pelajaran Geografi. Kerja lapangan ini wajib
membincangkan tajuk berkaitan Sumber Air, Sisa Domestik, dilaksanakan oleh setiap murid. Pelaksanaan kerja lapangan
Pemanasan Global, Teknologi Hijau, Sumber Hutan serta Kitar boleh dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu peringkat
Semula. Isu dan Pengurusan Alam Sekitar dapat melahirkan persediaan, pengumpulan maklumat dan pelaporan. Peringkat
murid yang mencintai dan menghargai alam sekitar. persediaan melibatkan prosedur, penentuan kawasan, taklimat
dan penyediaan peralatan kajian. Peringkat pengumpulan
Kemahiran maklumat melibatkan aktiviti seperti mencerap, memerhati,
Kemahiran yang dipelajari dalam kurikulum Geografi dapat menemu bual dan soal selidik. Pelaporan kerja lapangan perlu
melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, berdaya saing dan dihasilkan dalam bentuk penulisan.
berketerampilan. Hasrat ini dapat dicapai dengan menguasai
kemahiran seperti berikut; Kemahiran Mentafsir
Kemahiran mentafsir membolehkan murid menjelaskan
Kemahiran Kerja Lapangan maklumat geografi dengan membuat tafsiran berdasarkan peta,
Kemahiran melaksanakan kerja lapangan merupakan gambar, rajah, carta, graf, imej, model, bahan internet, filem,
pendekatan pembelajaran yang dijalankan di luar bilik darjah. video, data bancian, teks dan statistik.
Kerja lapangan memberi peluang kepada murid untuk
mengaplikasi kemahiran geografi secara bersepadu untuk lebih Kemahiran Kajian Masa Depan
memahami interaksi antara manusia dengan alam sekitar. Kerja Kemahiran mengkaji masa depan membolehkan murid
lapangan dapat memberi pengukuhan terhadap ilmu yang telah menyedari tentang isu atau fenomena alam yang berlaku pada
masa lampau, masa kini dan jangkaan isu atau fenomena alam

6
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

masa depan. Kemahiran ini membantu murid membuat Nilai


ramalan, menjangka akibat dan bersedia menyesuaikan diri Penerapan nilai-nilai murni serta unsur-unsur patriotisme diberi
serta merancang langkah pencegahan terhadap perubahan penekanan dalam kurikulum Geografi. Nilai murni seperti
yang mungkin berlaku. amanah, bertanggungjawab, bersyukur, rasa bangga serta
semangat patriotik boleh dipupuk dalam mata pelajaran
Kemahiran Sosial Geografi mengikut kesesuaian tajuk. Pemupukan nilai-nilai
Kemahiran sosial membolehkan murid berkomunikasi dan murni serta unsur-unsur patriotisme ini diharap melahirkan
berinteraksi secara berkesan dengan orang lain dalam situasi murid yang dapat melestarikan alam sekitar pada masa
yang boleh diterima oleh masyarakat. Kemahiran ini juga hadapan.
merupakan nilai tambah yang boleh meningkatkan
kebolehpasaran murid di samping dapat menyumbang ke arah KEMAHIRAN ABAD KE-21
keberhasilan dalam semua aspek yang diceburi. Kemahiran
sosial dapat diterapkan dalam mata pelajaran Geografi melalui Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid
temu bual untuk mendapatkan data dan maklumat semasa yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
menjalankan kerja lapangan. fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad
Kemahiran Berkomunikasi Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang berupaya
Kemahiran berkomunikasi membolehkan murid memberi bersaing di peringkat global.
pandangan, idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis. Murid boleh menyampaikan dan Penggubalan KSSM Geografi mengambil kira penyediaan murid
mempersembahkan maklumat tentang isu atau tajuk yang untuk menghadapi cabaran kehidupan abad ke-21 yang
dipelajari dalam mata pelajaran Geografi. semakin mencabar dalam persekitaran kerja masa kini.
Kurikulum Geografi memberi penekanan kepada pembentukan
individu berperwatakan mulia yang mampu membuat keputusan

7
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

dan tindakan dengan bertanggungjawab. Dengan memiliki


PROFIL MURID PENERANGAN
Kemahiran Abad Ke-21, murid akan lebih berdaya saing dan
menangani bidang pembelajaran yang
mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. baharu.
Sehubungan dengan itu, bagi memastikan murid bersedia
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
menghadapi cabaran ini, mereka hendaklah memiliki ciri-ciri Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
profil seperti Jadual 1.
bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Jadual 1: Profil Murid
memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
PROFIL MURID PENERANGAN
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
pasukan yang lebih baik.
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
mengatasi kesukaran, mengatasi
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
cabaran dengan kebijaksanaan,
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi
keyakinan, toleransi, dan empati.
dan idea baru. Mereka mempelajari
kemahiran yang diperlukan untuk
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
yakin dan kreatif secara lisan dan
pembelajaran. Mereka menikmati
bertulis, menggunakan pelbagai media
pengalaman pembelajaran sepanjang
dan teknologi.
hayat secara berterusan.
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
dan inovatif, mampu untuk menangani
kesamarataan, adil dan menghormati
masalah yang kompleks dan membuat
maruah individu, kumpulan dan
keputusan yang beretika. Mereka
komuniti. Mereka bertanggungjawab
berfikir tentang pembelajaran dan diri
atas tindakan, akibat tindakan serta
mereka sebagai murid. Mereka
keputusan mereka.
menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
individu dan masyarakat lain. Mereka
membentuk pemahaman yang luas dan
berkeyakinan dan kreatif dalam

8
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap


PROFIL MURID PENERANGAN
pemikiran seperti Jadual 2.
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan
Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu TAHAP
etika / undang-undang berkaitan PEMIKIRAN
maklumat yang diperoleh. PENERANGAN

Penyayang / Mereka menunjukkan empati, belas Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,


Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap dan nilai dalam situasi berlainan untuk
keperluan dan perasaan orang lain. melaksanakan sesuatu perkara.
Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar. Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, lebih mendalam serta hubung kait antara
sokongan dan rasa hormat terhadap bahagian berkenaan.
negara.

Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan


menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran dan nilai serta
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI memberi justifikasi.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.

9
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, masalah dan kerja projek. Guru dan murid perlu menggunakan
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat Strategi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan yang berkesan dapat mewujudkan situasi pembelajaran yang
bukti yang munasabah. menyeronokkan di dalam dan luar bilik darjah.
Penggabungjalinan kepelbagaian strategi pengajaran dan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk pembelajaran membolehkan murid memahami kandungan mata
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai pelajaran Geografi. Terdapat pelbagai strategi pengajaran dan
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir pembelajaran yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk
tidak mengikut kelaziman. membantu murid menguasai kurikulum Geografi. Antara strategi
pengajaran dan pembelajaran yang diberi penekanan adalah
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat seperti berikut;
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Berpusatkan Murid
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Penggunaan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran
berfokus untuk menyelesaikan masalah. yang melibatkan murid secara aktif perlu untuk menjamin
perkembangan potensi dan kebolehan murid. Kepelbagaian
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran mata
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
pelajaran Geografi seperti kerja berkumpulan, perbincangan,

10
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

inkuiri, kerja luar dan penyelesaian masalah dapat memberi Pembelajaran Berasaskan Kerja Projek
peluang kepada murid memahami apa yang dipelajari dengan Pembelajaran berasaskan kerja projek merupakan satu
lebih jelas dan mudah. Murid hendaklah dilibatkan secara aktif pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan
dalam proses pembelajaran bermula dari mencari maklumat, murid mengkaji secara mendalam sesuatu isu, menyiasat isu
membina kefahaman hingga membuat refleksi pembelajaran. tersebut dan menghasilkan sesuatu produk. Produk
pembelajaran berasaskan kerja projek boleh dalam bentuk
Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid laporan, persembahan atau hasil kerja tangan. Pengalaman
ini dapat memberi peluang kepada murid untuk melahirkan pembelajaran murid dalam mata pelajaran Geografi tidak terhad
pendapat sendiri, membina sikap sentiasa mencari ilmu dan di dalam bilik darjah sahaja tetapi melangkaui pengalaman di
belajar sepanjang hayat. Guru pula hendaklah berperanan lapangan. Salah satu pembelajaran berasaskan kerja projek
sebagai pemudah cara dalam proses pengajaran dan dalam mata pelajaran Geografi yang mesti dilaksanakan oleh
pembelajaran. Guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar murid ialah kerja lapangan. Kerja lapangan membolehkan murid
yang bersesuaian bagi mewujudkan suasana pengajaran dan mengaplikasi konsep-konsep geografi yang dipelajari di dalam
pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan. bilik darjah dengan situasi sebenar. Melalui pelaksanaan
pembelajaran berasaskan kerja projek, murid bukan sahaja
Pendekatan Bersepadu dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mata
Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang penting pelajaran Geografi malah dapat memupuk semangat
untuk menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilmu, kemahiran, bekerjasama, yakin untuk memberi pendapat serta pandangan
bahasa, nilai-nilai murni dan unsur-unsur patriotisme. Melalui dan berupaya untuk menjadi seorang pemimpin.
pendekatan ini perkembangan kemahiran berfikir, kemahiran
generik dan kemahiran belajar harus diberi penekanan. Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pengetahuan dan kemahiran daripada mata pelajaran lain Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah proses pembelajaran
serta pengalaman hidup juga perlu dihubung kait dalam proses secara konstruktif yang memerlukan murid berdikari untuk
pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. mencari maklumat berdasarkan sesuatu tajuk atau isu dalam

11
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

mata pelajaran Geografi melalui penerokaan dan penyiasatan. guru boleh menggalakkan murid bekerjasama melalui
Pembelajaran berasaskan inkuiri dapat meningkatkan rasa ingin perbincangan, pencarian maklumat, mengolah dapatan dan
tahu murid dan memotivasikan mereka untuk membuat tugasan mempersembahkan idea secara berkumpulan berdasarkan
sehingga mendapat jawapan. Murid akan terlibat secara aktif tugasan yang diberi.
dalam proses pembelajaran manakala guru berperanan hanya
sebagai pemudah cara. Pengajaran Tematik
Kaedah pengajaran tematik merupakan suatu kaedah
Pembelajaran berasaskan inkuiri sangat digalakkan dalam pengajaran yang menggunakan tema untuk perbincangan di
proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. dalam bilik darjah atau secara berkumpulan. Semasa
Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan termasuk pengajaran dan pembelajaran Geografi, tema yang berkaitan
aktiviti berkumpulan, pembelajaran luar bilik darjah, simulasi, boleh dipecahkan kepada tajuk atau subtajuk untuk
kuiz, penyelesaian masalah, pameran, perbincangan dan kerja dibincangkan oleh murid dalam kumpulan masing-masing.
projek. Pengalaman pembelajaran seperti ini dapat memberi
peluang kepada murid untuk meneroka sendiri dan membuat Kepelbagaian pendekatan serta strategi pengajaran dan
rumusan tentang sesuatu perkara yang dipelajari dalam pembelajaran yang lain seperti pembelajaran masteri,
Geografi. pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran
konstruktivisme dan sebagainya boleh dilaksanakan mengikut
Pembelajaran Secara Koperatif keperluan dan kesesuaian.
Pembelajaran secara koperatif memerlukan murid daripada
pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan untuk
mencapai matlamat yang sama. Pembelajaran koperatif ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam
kumpulan serta membolehkan perkongsian idea dapat Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
dilaksanakan secara bersama. Dalam mata pelajaran Geografi, yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

12
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen- 3. Nilai Murni


elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan
menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen- mengamalkannya.
elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: Nilai murni merangkumi aspek kerohanian,
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
1. Bahasa amalan dalam kehidupan harian.
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. 4. Sains dan Teknologi
Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi kalangan murid.
membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
secara berkesan. membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pengajaran
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dan pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu:
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
pembelajaran semua mata pelajaran. konsep yang berkaitan dengan sains dan
Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan teknologi);
alam sekitar dapat membentuk etika murid untuk (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
menghargai alam. kemahiran manipulatif tertentu);

13
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
keselamatan); dan pengajaran dan pembelajaran.
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran
dan pembelajaran. 7. Keusahawanan
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
5. Patriotisme membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran
Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang dan pembelajaran melalui aktiviti yang mampu
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga memupuk sikap seperti rajin, jujur, amanah dan
sebagai rakyat Malaysia. bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif
dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
6. Kreativiti dan Inovasi
Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau Penerapan elemen TMK dalam pengajaran dan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi
atau gabungan idea yang ada. dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas
Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui TMK yang dipelajari.
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan
untuk memastikan pembangunan modal insan yang pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta
mampu menghadapi cabaran abad ke- 21. meningkatkan kualiti pembelajaran.

14
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

PENTAKSIRAN bersikap positif terhadap kelestarian alam sekitar. Guru boleh


mentadbir dan menjalankan pentaksiran formatif ini sebelum,
Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran. Melalui
perkembangan serta kemajuan murid dengan menggunakan kaedah pentaksiran formatif, guru hendaklah merancang
pelbagai kaedah dan merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kelompok Standard
pengajaran dan pembelajaran yang perlu dijalankan secara Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP). SK dan SP
berterusan. Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan yang telah dipelajari boleh dinilai melalui kaedah pemerhatian,
guru mengambil tindakan susulan yang berkesan melalui aktiviti lisan dan penulisan. Kaedah-kaedah tersebut saling melengkapi
seperti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Pentaksiran antara satu sama lain bagi mendapatkan maklumat berkaitan
juga bertujuan meningkatkan pembelajaran murid dan bukan kebolehan, perkembangan dan kemajuan murid dalam setiap
untuk melabel dan membandingkan murid dengan murid yang SK dan SP yang telah dipelajari.
lain.
Guru boleh menentukan Tahap Penguasaan murid dengan
Terdapat empat jenis Pentaksiran Berasaskan Sekolah iaitu merujuk kepada Standard Prestasi (SPi) yang disediakan bagi
Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Aktiviti setiap kelompok. Perekodan Tahap Penguasaan murid hanya
Jasmani, Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. boleh dibuat setelah pengajaran dan pembelajaran bagi setiap
Pentaksiran Sekolah boleh dilaksanakan oleh guru secara kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan. Bagi menentukan
formatif dan sumatif. Pentaksiran secara formatif dilaksanakan Tahap Penguasaan murid dalam mata pelajaran Geografi
seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran manakala secara keseluruhan, guru boleh merujuk kepada pernyataan
pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir suatu unit umum Tahap Penguasaan mata pelajaran Geografi sebagai
pembelajaran, penggal atau tahun. panduan seperti Jadual 3. Guru boleh mentafsir Tahap
Penguasaan murid melalui pemerhatian terhadap perubahan
Pentaksiran bagi mata pelajaran Geografi lebih banyak tingkah laku dan respons serta pemeriksaan hasil kerja murid
dilaksanakan secara formatif ke arah melahirkan murid yang

15
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

sama ada sebelum, semasa atau selepas pengajaran dan TAHAP


TAFSIRAN
PENGUASAAN
pembelajaran.
positif terhadap alam sekitar.

Guru juga perlu merekod Tahap Penguasaan murid untuk Menguasai pengetahuan dan
kemahiran geografi yang dipelajari
mengetahui pencapaian mereka dalam mata pelajaran 4 pada suatu situasi secara sistematik
Geografi. Guru hendaklah membuat pelaporan dari semasa ke serta bersikap positif terhadap alam
sekitar.
semasa tentang perkembangan pengetahuan, kemahiran, nilai,
sikap dan pencapaian murid. Pelaporan perlu dilaksanakan Membuat penilaian tentang
pengetahuan dan kemahiran geografi
untuk membolehkan murid, pihak sekolah dan ibu bapa
yang dipelajari pada situasi baharu
mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. 5 mengikut prosedur, sistematik, tekal
dan bersikap positif terhadap alam
sekitar.
Jadual 3 : Pernyataan Tahap Penguasaan Mata Pelajaran
Geografi
Menghasilkan idea yang kreatif,
TAHAP inovatif dan boleh dicontohi serta
TAFSIRAN bersikap positif terhadap alam sekitar
PENGUASAAN
6 berdasarkan pengetahuan dan
Mengetahui perkara asas tentang
pengetahuan dan kemahiran geografi kemahiran geografi yang dipelajari
1 yang dipelajari serta bersikap positif untuk digunakan pada situasi baharu.
terhadap alam sekitar.

Memahami perkara asas tentang Dalam mentaksir kerja lapangan, guru hendaklah merujuk
pengetahuan dan kemahiran geografi
2 yang dipelajari serta bersikap positif kepada pernyataan Tahap Penguasaan kerja lapangan yang
terhadap alam sekitar. disediakan dalam Panduan Kerja Lapangan.

Menggunakan pengetahuan dan


3 kemahiran geografi yang dipelajari
pada suatu situasi serta bersikap

16
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

Melalui kaedah pentaksiran sumatif, guru boleh merancang dan Jadual 4: Organisasi Standard Kurikulum
menentukan SK dan SP berserta dengan kriteria SPi yang
hendak ditaksir mengikut bulan, penggal atau tahun. Guru STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
membina item pentaksiran berdasarkan SK dan SP dan kriteria
SPi yang telah ditentukan. Guru mentadbir pentaksiran sumatif Penyataan Suatu penetapan Suatu set
ini pada akhir bulan, penggal atau tahun yang telah ditentukan spesifik kriteria atau kriteria umum
tentang indikator kualiti yang
oleh pihak sekolah. Guru menilai respons murid dan merekod perkara yang pembelajaran menunjukkan
tahap penguasaan mereka. Guru boleh membuat analisis data murid patut dan pencapaian tahap-tahap
ketahui dan yang boleh prestasi yang
yang direkodkan dan menyediakan laporan prestasi murid boleh lakukan diukur bagi perlu murid
secara individu. Instrumen pentaksiran sumatif boleh dalam dalam suatu setiap standard pamerkan
tempoh kandungan. sebagai tanda
bentuk soalan objektif dan subjektif. persekolahan bahawa
merangkumi sesuatu
aspek perkara itu
pengetahuan, telah dikuasai
ORGANISASI KANDUNGAN kemahiran murid
dan nilai. (indicator of
success).
Organisasi kandungan merupakan maklumat terperinci tentang
tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam DSKP. Organisasi Organisasi kandungan mata pelajaran Geografi digubal
kandungan DSKP dipersembahkan dalam SK, SP dan SPi berdasarkan SK, SP dan SPi. Lajur SK mengandungi tajuk
seperti Jadual 4. yang berkaitan dengan Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal,
Geografi Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan
Alam Sekitar.

17
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

Berikut adalah tajuk yang terdapat dalam SK kurikulum Isu dan Pengurusan Alam Sekitar
Geografi bagi Tingkatan 1; Sumber Air
Sisa Domestik
Kemahiran Geografi
Arah Setiap tajuk yang terdapat dalam SK diterjemahkan melalui SP.
Kedudukan Murid perlu menguasai setiap SP bagi memastikan mereka
Peta Lakar dapat memahami SK. Manakala SPi mengandungi tahap-
Lakaran Peta Malaysia tahap penguasaan yang perlu murid kuasai. Terdapat beberapa
cadangan aktiviti dalam lajur catatan yang boleh dilaksanakan
Geografi Fizikal oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata
Bentuk Muka Bumi dan Saliran pelajaran Geografi. Guru perlu merujuk semua maklumat yang
Bumi terdapat dalam setiap lajur untuk mengetahui tumpuan,
Bentuk Muka Bumi di Malaysia kedalaman dan keluasan sesuatu tema atau tajuk dalam

Saliran di Malaysia kurikulum Geografi.

Geografi Manusia Kerja lapangan diberi penekanan dalam pembelajaran Geografi


dan wajib dilaksanakan oleh murid. Sehubungan dengan itu,
Penduduk dan Petempatan
Panduan Kerja Lapangan disediakan untuk membantu guru
Penduduk di Malaysia
membimbing murid melaksanakannya.
Petempatan di Malaysia

Geografi Kawasan
Asia Tenggara

18
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
TAHAP
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.1 Arah 1 Cadangan Aktiviti


Menunjukkan arah mata angin.
Menunjuk cara
Arah mata Murid boleh: pergerakan
angin dan 2 Mengenal pasti arah kedudukan arah mata
bearing 1.1.1 Mengenal pasti lapan berpandukan matahari. angin dalam
sudutan. arah mata angin. kumpulan.
1.1.2 Menggunakan matahari Mengorientasi kompas untuk Menyelesaikan
sebagai panduan untuk 3 menentukan arah dan mengenal masalah yang diberi
menentukan arah mata pasti arah berpandukan matahari. dengan menggunakan
angin. kompas untuk
Menentukan arah berpandukan
matahari, mengorientasi kompas menentukan arah
1.1.3 Menggunakan kompas 4 sesuatu kedudukan
untuk menentukan arah dan mengukur bearing sudutan
dengan menggunakan jangka dalam kumpulan.
mata angin.
sudut.
Menentukan arah dan bearing Mengadakan aktiviti
1.1.4 Mengukur bearing permainan harta
sudutan pada peta 5 sudutan sesuatu tempat di atas
peta dengan menggunakan karun dengan
dengan menggunakan menggunakan
jangka sudut. kompas dan jangka sudut.
kompas.
Menentukan arah dan bearing
sudutan sesuatu tempat di Melukis dan
6 persekitaran dengan mengukur kedudukan
menggunakan kompas dan bearing antara dua
jangka sudut. tempat.

19
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
TAHAP
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kedudukan 1 Memberitahu maksud kedudukan Cadangan Aktiviti


relatif.
Melukis pelan
Kedudukan Murid boleh: kedudukan murid
relatif dan Menjelaskan kedudukan sesuatu dalam kelas mengikut
2 tempat berdasarkan kedudukan
kedudukan 1.2.1 Membincangkan lajur dan baris.
berdasarkan kedudukan relatif relatif.
latitud dan sesuatu tempat Perbincangan mencari
longitud berdasarkan peta. Mengenal pasti kedudukan relatif kedudukan sesuatu
3 sesuatu tempat berdasarkan
sesuatu tempat berdasarkan
tempat. 1.2.2 Mengaplikasikan latitud latitud dan longitud. latitud dan longitud
dan longitud untuk dengan menggunakan
mengenal pasti Mengesan kedudukan sesuatu glob atau atlas.
kedudukan sesuatu 4 tempat secara relatif dan
tempat. berdasarkan latitud dan longitud.
Menggunakan TMK
Menentukan lokasi sesuatu untuk mengenal pasti
5 tempat pada peta berdasarkan kedudukan relatif dan
latitud dan longitud yang diberi latitud dan longitud
dengan menggunakan atlas. sesuatu tempat.
Menggabungkan pengetahuan
dan kemahiran dalam
menentukan kedudukan lokasi
6 yang baharu secara relatif dan
berdasarkan latitud dan longitud
dengan menggunakan pelbagai
media.

20
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
TAHAP
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.3 Peta Lakar 1 Cadangan Aktiviti


Menyatakan ciri-ciri peta lakar.
Membina peta
Peta lakar yang Murid boleh: pemikiran atau peta
lengkap dengan Memberi contoh simbol yang minda untuk
2
ciri, simbol, 1.3.1 Menggunakan peta terdapat dalam peta lakar. membezakan pandang
pandang darat lakar yang tepat darat fizikal dan
fizikal dan dengan ciri-ciri peta. budaya berdasarkan
pandang darat Mengenal pasti simbol pandang peta lakar yang
budaya. 1.3.2 Menggunakan simbol 3 darat fizikal dan pandang darat dihasilkan melalui kerja
yang tepat dalam budaya. kumpulan.
peta lakar.

Melakar peta dengan ciri-ciri peta Melakar peta setempat


1.3.3 Membezakan 4
dan simbol yang lengkap. yang mengandungi ciri
pandang darat fizikal fizikal dan budaya
dan pandang darat untuk pembangunan
budaya berdasarkan Melakar peta kawasan persekitaran masa depan dan
simbol dalam peta 5 sekolah yang lengkap dengan ciri- membuat
lakar. ciri peta, simbol pandang darat persembahan.
fizikal serta pandang darat budaya.
1.3.4 Menghasilkan peta
lakar yang lengkap
berdasarkan pandang Melakar peta kawasan persekitaran
darat setempat. sekolah yang lengkap dengan ciri-
6 ciri peta, simbol pandang darat
fizikal serta pandang darat budaya
dan mempersembahkannya.

21
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD CATATAN
TAHAP
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.4 Lakaran Menyatakan negeri-negeri dan Cadangan Aktiviti


1 Wilayah Persekutuan di Malaysia
Peta
Malaysia berdasarkan peta.
Menggunakan TMK
Mengenal pasti ibu negeri, ibu untuk melengkapkan
2 negara dan pusat pentadbiran maklumat peta lakar
Peta Malaysia Murid boleh: kerajaan persekutuan berdasarkan Malaysia yang
yang lengkap peta. dihasilkan dan
dengan nama 1.4.1 Menentukan Melakar peta Malaysia tanpa melabel menceritakan
negeri, kedudukan negeri- negeri-negeri, Wilayah Persekutuan, keistimewaan setiap
Wilayah negeri dan Wilayah 3 ibu negeri, ibu negara dan pusat negeri.
Persekutuan, Persekutuan di pentadbiran kerajaan persekutuan
ibu negeri, ibu Malaysia berpandukan peta sebenar. Membina model peta
negara dan berdasarkan peta. Melakar peta Malaysia dan melabel Malaysia dengan
pusat negeri-negeri dan Wilayah menggunakan bahan
4
pentadbiran 1.4.2 Menentukan Persekutuan berpandukan peta kitar semula.
persekutuan. kedudukan ibu sebenar.
negeri, ibu negara
Melakar peta Malaysia dan melabel
Malaysia dan pusat
negeri-negeri, Wilayah Persekutuan,
pentadbiran kerajaan 5 ibu negeri, ibu negara dan pusat
persekutuan di
pentadbiran kerajaan persekutuan
Malaysia
berpandukan peta sebenar.
berdasarkan peta.
Melakar peta Malaysia dan melabel
1.4.3 Melakar peta negeri-negeri, Wilayah Persekutuan,
Malaysia yang 6 ibu negeri, ibu negara dan pusat
lengkap dengan pentadbiran kerajaan persekutuan
berpandukan peta yang lengkap berpandukan peta
sebenar. sebenar.

22
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: BENTUK MUKA BUMI DAN SALIRAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Bumi Menamakan sistem fizikal dan Cadangan Aktiviti


1
struktur bumi.
Mencari maklumat
Sistem fizikal Murid boleh: tentang empat
bumi, struktur Menjelaskan sistem fizikal dan sistem fizikal bumi,
bumi, benua, 2.1.1 Menjelaskan empat 2 struktur bumi,
struktur bumi.
lautan, laut sistem fizikal bumi. pergerakan bumi
utama, selat Menerangkan stuktur bumi dan yang berlaku dengan
dan kesan 2.1.2 Menjelaskan struktur sistem fizikal bumi dengan memberi menggunakan TMK.
pergerakan bumi. 3
contoh tiga benua, tiga lautan, satu
kerak bumi. laut utama dan satu selat. Membina model
2.1.3 Mengenal pasti benua, lapisan struktur
lautan, laut utama dan Menerangkan kejadian kesan bumi.
selat. 4 pergerakan kerak bumi di benua dan
lautan.
2.1.4 Membincangkan kesan
pergerakan kerak
bumi. Membincangkan kesan pergerakan
5
kerak bumi di sesuatu kawasan.

Menghasilkan karya kreatif dan


menunjukkan keaslian dengan
6
menggunakan pelbagai media
berkaitan tajuk bumi.

23
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.2 Bentuk Menyatakan empat bentuk muka Cadangan Aktiviti


Muka Bumi 1
bumi di Malaysia.
di Malaysia Mengumpul maklumat
untuk menghasilkan
Memberi contoh pelbagai bentuk buku skrap tentang
Kepelbagaian, Murid boleh: 2 muka bumi berdasarkan peta kepentingan bentuk
lokasi dan Malaysia. muka bumi Malaysia.
kepentingan 2.2.1 Membincangkan
bentuk muka pelbagai bentuk muka Mengenal pasti kepentingan Membuat persembahan
bumi di bumi di Malaysia. 3 pelbagai bentuk muka bumi di multi media tentang
Malaysia. Malaysia. bentuk muka bumi
2.2.2 Menentukan lokasi setempat dan
pelbagai bentuk muka Menghuraikan dengan contoh kepentingannya.
bumi di Malaysia. 4 kepentingan pelbagai bentuk muka
bumi di Malaysia.
2.2.3 Membandingkan
kepentingan pelbagai Membandingkan kepentingan
bentuk muka bumi di 5 antara pelbagai bentuk muka bumi
Malaysia. di Malaysia.
Menjana idea tentang potensi
pelbagai bentuk muka bumi di
6 persekitaran atau mana-mana
kawasan di Malaysia dengan
menggunakan pelbagai media.

24
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.3 Saliran di Menyenaraikan pandang darat Cadangan Aktiviti


Malaysia 1 fizikal di setiap peringkat aliran
sungai.
Membina model
pandang darat fizikal
Lokasi, Murid boleh: Mengenal pasti nama dan lokasi sungai.
pandang darat 2 sungai atau tasik utama
fizikal dan 2.3.1 Membincangkan berdasarkan peta Malaysia. Mengadakan pidato
kepentingan pandang darat fizikal berkaitan dengan tajuk
saliran di di setiap peringkat Menjelaskan kepentingan sungai sungai di Malaysia.
Malaysia. aliran sungai. 3
atau tasik utama di Malaysia.
2.3.2 Mengenal pasti nama
sungai dan tasik Menghuraikan dengan contoh
utama di atas peta 4 kepentingan sungai dan tasik
Malaysia. utama di Malaysia.

2.3.3 Membandingkan
kepentingan sungai Membandingkan kepentingan
5
dan tasik utama di sungai dan tasik utama di Malaysia.
Malaysia.
Mempersembahkan idea tentang
potensi sungai atau tasik di
6 persekitaran atau mana-mana
kawasan di Malaysia dengan
menggunakan pelbagai media.

25
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

3.0 GEOGRAFI MANUSIA: PENDUDUK DAN PETEMPATAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Penduduk di Menyatakan taburan penduduk di Cadangan Aktiviti


Malaysia 1
Malaysia.
Membina peta
pemikiran atau peta
Taburan penduduk Murid boleh: Melabel taburan penduduk pada minda untuk
dan faktor yang 2 menerangkan faktor-
peta Malaysia.
mempengaruhinya 3.1.1 Menjelaskan dengan faktor yang
di Malaysia. contoh taburan mempengaruhi
penduduk di Menjelaskan faktor yang taburan penduduk di
Malaysia. 3 mempengaruhi taburan Malaysia.
penduduk di Malaysia.
3.1.2 Membincangkan Mengadakan forum
faktor-faktor yang Menerangkan dengan contoh untuk
mempengaruhi 4 faktor yang mempengaruhi membincangkan
taburan penduduk taburan penduduk di Malaysia. tajuk taburan
di Malaysia. penduduk.
Membandingkan faktor penduduk
5 padat dan penduduk jarang di
Malaysia.
Mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan kesan negatif
6 taburan penduduk di kawasan
setempat atau mana-mana
kawasan di Malaysia.

26
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.2 Petempatan Menyatakan jenis petempatan dan Cadangan Aktiviti


di Malaysia 1
pola petempatan di Malaysia.
Membincangkan idea
untuk mewujudkan
Jenis, pola, dan Murid boleh: Memberi contoh jenis petempatan petempatan masa
fungsi petempatan 2 depan.
di Malaysia.
di Malaysia. 3.2.1 Membincangkan
jenis petempatan Membahaskan tajuk
yang terdapat di Menjelaskan dengan contoh jenis petempatan bandar
Malaysia. 3 lebih baik daripada luar
dan pola petempatan di Malaysia.
bandar.
3.2.2 Menjelaskan
Menerangkan jenis dan pola
dengan contoh
petempatan serta membezakan
empat pola 4
fungsi petempatan bandar dan
petempatan di
luar bandar di Malaysia.
Malaysia.
Menjelaskan jenis, pola dan
3.2.3 Membezakan 5 fungsi petempatan kawasan
fungsi persekitaran masing-masing.
petempatan
bandar dan luar Mencadangkan idea petempatan
bandar di lestari di kawasan persekitaran
Malaysia. 6
masing-masing pada masa
hadapan.

27
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

4.0 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA TENGGARA

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 AsiaTenggara Menyatakan nama negara-negara Cadangan Aktiviti


1
di Asia Tenggara.
Membuat persembahan
Nama negara, Murid boleh: multi media tentang
bentuk muka bumi Melabel nama negara-negara di bentuk muka bumi dan
dan saliran di Asia 4.1.1 Melengkapkan peta 2 saliran di mana-mana
Asia Tenggara di atas peta.
Tenggara. Asia Tenggara negara di Asia
dengan nama Tenggara yang dipilih.
negara. Menjelaskan bentuk muka bumi,
3 Mengadakan aktiviti
sungai dan tasik di Asia Tenggara.
4.1.2 Menjelaskan kuiz tentang bentuk
dengan contoh muka bumi dan saliran
bentuk muka bumi Menjelaskan melalui contoh di Asia Tenggara.
di Asia Tenggara. 4 bentuk muka bumi, sungai dan
tasik di Asia Tenggara.
4.1.3 Menjelaskan
dengan contoh Membandingkan bentuk muka
sungai dan tasik 5 bumi, sungai dan tasik antara dua
utama di Asia buah negara di Asia Tenggara.
Tenggara.
Menghasilkan karya kreatif dan
menunjukkan keaslian dengan
menggunakan pelbagai media
6
berkaitan bentuk muka bumi,
sungai dan tasik di salah sebuah
negara Asia Tenggara.

28
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.2 Asia Tenggara Menyatakan taburan penduduk di Cadangan Aktiviti


1
Asia Tenggara.
Mengadakan mini
Taburan penduduk Murid boleh: pameran tentang
dan fungsi Melabelkan taburan penduduk di penduduk di Asia
petempatan bandar 4.2.1 Membincangkan 2 Tenggara.
Asia Tenggara.
utama di Asia taburan
Tenggara. penduduk di Asia Menjelaskan dengan contoh Mengadakan aktiviti kuiz
Tenggara. taburan penduduk berdasarkan tentang penduduk dan
3 fungsi petempatan bandar utama fungsi petempatan
4.2.2 Menilai fungsi mana-mana negara di Asia bandar utama di Asia
petempatan Tenggara. Tenggara.
bandar utama di Menghubungkait taburan
Asia Tenggara. penduduk dan fungsi petempatan
4
bandar utama mana-mana negara
di Asia Tenggara.
.
Membandingkan taburan
penduduk dan fungsi petempatan
5 bandar utama sekurang-
kurangnya antara dua buah
negara di Asia Tenggara.
Menghasilkan karya kreatif
dengan menggunakan pelbagai
media berkaitan taburan
6
penduduk dan fungsi petempatan
bandar utama di salah sebuah
negara Asia Tenggara.

29
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

5.0 ISU DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1 Sumber Air Menyatakan jenis sumber air di Cadangan Aktiviti


1
Malaysia.
Membuat lawatan atau
Jenis sumber air, Murid boleh: tinjauan di dalam
punca, kesan dan Menjelaskan jenis sumber air dan kawasan persekitaran
langkah-langkah 5.1.1 Mengenal pasti 2 sekolah atau di luar
punca krisis air di Malaysia.
mengurangkan jenis sumber air. kawasan sekolah.
kesan krisis air di
Malaysia. 5.1.2 Menjelaskan Menjelaskan jenis sumber air, Mendokumentasikan
dengan contoh 3 punca dan kesan krisis air di maklumat hasil tinjauan.
punca krisis air Malaysia.
di Malaysia.
Menghuraikan dengan contoh
5.1.3 Membincangkan 4 jenis sumber air, punca dan kesan
kesan krisis air krisis air di Malaysia.
di Malaysia.
Menjelaskan jenis sumber air,
5.1.4 Menerangkan punca dan kesan krisis air, serta
langkah-langkah 5 mencadangkan langkah-langkah
mengurangkan mengurangkan kesan krisis air
kesan krisis air. secara bijaksana di Malaysia.
Menghasilkan idea yang kreatif,
. inovatif dan boleh dicontohi
6
sebagai amalan penggunaan air
secara bijaksana.

30
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.2 Sisa Domestik Menyatakan jenis dan contoh sisa Cadangan Aktiviti
1
domestik di Malaysia.
Mengadakan
Jenis dan contoh Murid boleh: pertandingan 3R
sisa domestik, Menjelaskan jenis dan contoh sisa (Recycle, Reuse,
kesan pembuangan 5.2.1 Mengenal pasti 2 domestik, serta kesan Reduce) antara kelas.
sisa domestik dan jenis sisa pembuangannya di Malaysia.
langkah-langkah domestik. Menghasilkan kraf
mengurangkannya Menerangkan jenis, contoh sisa daripada bahan kitar
di Malaysia. 5.2.2 Menjelaskan 3 domestik dan kesan semula.
dengan contoh pembuangannya berserta contoh.
sisa domestik di Menjalankan kajian kes
Menerangkan jenis sisa domestik,
Malaysia. tentang sisa domestik
kesan pembuangannya berserta
contoh dan menghuraikan di salah satu kawasan
5.2.3 Membincangkan 4 seperti sekolah atau
langkah-langkah mengurangkan
kesan kawasan tempat
kesan pembuangan sisa domestik
pembuangan sisa tinggal murid.
secara berkesan.
domestik di
Menerangkan jenis sisa domestik,
Malaysia.
kesan pembuangan dan langkah-
langkah mengurangkan kesan
5.2.4 Menerangkan 5
pembuangan sisa domestik
langkah-langkah
secara bijaksana di kawasan
mengurangkan
setempat.
kesan
pembuangan sisa Menghasilkan idea yang kreatif,
domestik. inovatif dan boleh dicontohi
6
sebagai amalan pengurusan sisa
domestik secara bijaksana.

31
PANDUAN
KERJA
LAPANGAN
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

PENDAHULUAN OBJEKTIF

Kerja lapangan merupakan salah satu komponen yang sangat Kerja lapangan dilaksanakan bagi membolehkan murid:
penting dalam kurikulum Geografi. Kerja lapangan dapat
mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik 1. Memberi pendapat atau idea secara kritis dan kreatif;
darjah dan dapat memberi peluang kepada murid untuk 2. Menghuraikan saling kaitan di antara manusia dengan
mengembangkan idea serta mempraktikkan kemahiran geografi alam sekitar di lapangan;
yang dipelajari. 3. Mengenal pasti masalah atau isu yang berkaitan
geografi di lapangan;
Kerja lapangan adalah berdasarkan pengetahuan dan 4. Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan
kemahiran kurikulum Geografi yang telah dipelajari daripada masalah atau isu yang berkaitan;
bahagian Kemahiran Geografi, Geografi Fizikal, Geografi 5. Mengaplikasi kemahiran geografi yang telah dipelajari;
Manusia, Geografi Kawasan serta Isu dan Pengurusan Alam 6. Mensyukuri, mencintai dan berbangga sebagai rakyat
Sekitar. Kemahiran seperti Kemahiran Abad Ke-21, KBAT, Malaysia; dan
kemahiran mentafsir, kemahiran kajian masa depan, kemahiran 7. Menjalankan tugasan mengikut prosedur.
sosial, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran TMK dapat
disemai melalui pelaksanaan kerja lapangan. Kerja lapangan
wajib dilaksanakan oleh murid sekali di setiap tingkatan.

Panduan Kerja Lapangan yang disediakan ini diharap dapat


membantu guru untuk merancang pelaksanaan kerja lapangan
dengan lebih mudah, teratur dan sistematik.

35
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

PROSES MELAKSANAKAN KERJA LAPANGAN Memilih Isu atau Tajuk


Guru berbincang dengan murid untuk memilih isu atau tajuk
Pelaksanaan kerja lapangan boleh dilaksanakan mengikut berkaitan kerja lapangan. Isu atau tajuk yang dipilih hendaklah
proses berikut: berkaitan dalam kurikulum geografi yang dipelajari. Murid juga
diberi peluang untuk memilih isu atau tajuk yang sesuai untuk
melaksanakan kerja lapangan.

Memilih isu atau tajuk


Menentukan Objektif
Murid hendaklah menentukan objektif kajian yang hendak
dilaksanakan dalam kerja lapangan. Guru membimbing murid
Menentukan objektif
menulis objektif kajian.

Menentukan Kaedah Kajian


Menentukan kaedah kajian Murid memilih kaedah kajian yang sesuai untuk melaksanakan
kerja lapangan. Murid boleh menggunakan kaedah kuantitatif
dan kualitatif.

Merekod, mengumpul,
menganalisis data atau maklumat Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau
Maklumat
Murid boleh merekod dan mengumpul data atau maklumat
Merumus dan melaporkan melalui soal selidik, pemerhatian, temu bual dan analisis
dokumen (Lampiran 1). Data atau maklumat yang dikumpul
Rajah 1: Proses Kerja Lapangan hendaklah dianalisis.

36
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

Merumus dan Membuat Pelaporan 7. Pengumpulan data dan maklumat boleh dibuat di luar
Murid hendaklah membuat rumusan kepada isu atau tajuk yang waktu persekolahan.
dikaji berdasarkan data atau maklumat yang diperolehi. Satu 8. Penulisan kerja lapangan hendaklah dibuat di dalam
laporan kerja lapangan hendaklah dihasilkan oleh murid dan bilik darjah.
perlu ditaksir oleh guru. 9. Proses menilai hasil kerja murid dilakukan di peringkat
perancangan, proses awal dan laporan akhir dengan
PANDUAN MELAKSANAKAN KERJA LAPANGAN merujuk kepada kriteria yang disediakan (Jadual 1).
10. Mengadakan taklimat keselamatan semasa
Sebelum melaksanakan kerja lapangan beberapa panduan menjalankan kerja lapangan.
perlu dilaksanakan oleh guru dan murid. 11. Menentukan tajuk atau isu kajian yang sesuai.
12. Membimbing murid untuk menyediakan borang soal
Panduan Guru. selidik, pemerhatian dan temu bual.

Jadual 1: Kriteria dan Proses Kerja


1. Menyediakan surat makluman dan kebenaran
pelaksanaan kerja lapangan kepada ibu bapa atau KRITERIA PROSES KERJA
penjaga (Lampiran 2).
Jadual kerja
2. Menyediakan surat akuan diri murid (Lampiran 3). Pengagihan kerja
Perancangan
3. Menyediakan surat kebenaran berada di kawasan Objektif kajian
Penentuan kaedah kajian
lapangan (jika perlu).
Mengumpul maklumat daripada pelbagai
4. Menyediakan borang keaslian kajian (Lampiran 4). Proses awal sumber dengan menggunakan kaedah
5. Bahagian Kemahiran Geografi hendaklah diajar dahulu yang sesuai
oleh guru sebelum kerja lapangan dimulakan. Grafik
Laporan akhir Tafsiran konsep
6. Kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam. Isi utama/huraian/ contoh

37
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

Panduan Murid

11. Petikan dan grafik dari mana-mana bahan rujukan perlu


1. Berbincang dengan guru bagi pemilihan tajuk tugasan dan
ditulis sumber rujukan dengan format yang betul.
kawasan lapangan.
12. Kerja lapangan dilaksanakan selama 6 jam.
2. Menyediakan jadual kerja dengan bimbingan guru.
13. Plagiat adalah dilarang.
3. Membawa surat kebenaran dan akuan diri semasa
menjalankan kerja lapangan.
4. Menjalankan kerja lapangan secara berkumpulan atau
PENILAIAN KERJA LAPANGAN
individu.
5. Mencari dan mengumpul maklumat kawasan lapangan
Bagi menentukan Tahap Penguasaan murid dalam kerja
selepas waktu persekolahan.
lapangan, guru boleh merujuk kepada tafsiran seperti Jadual 2
6. Menyertakan foto/gambar/rajah/grafik yang berkaitan untuk
di bawah.
menyokong hasil kajian di kawasan kajian.
7. Menggunakan pelbagai bahan media bercetak dan
Jadual 2: Tahap Penguasaan Kerja Lapangan.
elektronik yang sesuai untuk mencari dan mengumpul
maklumat. TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
8. Menghasilkan penulisan yang jelas bagi menunjukkan
Menyediakan perancangan, proses awal dan
saling kaitan antara maklumat dengan tajuk kajian secara 1
laporan akhir yang tidak lengkap.
sistematik. Menyediakan perancangan, proses awal dan
2
9. Penulisan perlulah menunjukkan keaslian. laporan akhir yang kurang lengkap.
10. Penulisan pelaporan dijalankan di dalam bilik darjah pada Menyediakan perancangan, proses awal,
waktu pengajaran dan pembelajaran. 3 laporan akhir yang lengkap dan tidak
tersusun.

38
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

TAHAP Jadual 3: Senarai Kandungan


TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyediakan perancangan, proses awal dan
4
laporan akhir yang lengkap dan tersusun.
BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT
Menyediakan perancangan, proses awal dan
5 laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun
dan realistik. 1. Penghargaan

Menyediakan perancangan, proses awal dan 2. Pendahuluan


laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun
6 3. Objektif kajian
dan realistik serta menunjukkan keaslian
serta boleh dicontohi.
4. Kawasan kajian

5. Kaedah kajian

6. Hasil kajian
PENULISAN LAPORAN KERJA LAPANGAN
7. Rumusan

8. Rujukan
Penulisan laporan kerja lapangan hendaklah dibuat mengikut
kriteria berikut:

1. Kertas bersaiz A4.

2. Format asas penulisan laporan hendaklah mengandungi


perkara berikut:

(i) Tajuk kajian di muka depan laporan.


(ii) Senarai Kandungan (Jadual 3).

39
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

LAMPIRAN 1 (iii) Perkaitan antara bentuk muka bumi


dengan pengangkutan.
Kaedah Pengumpulan Data d. Menyertakan bukti pemerhatian seperti foto,
gambar atau lakaran.
Pengumpulan data atau maklumat kerja lapangan boleh e. Melampirkan catatan pemerhatian yang lengkap.
dilaksanakan melalui kaedah seperti berikut:
2. Temu Bual
1. Pemerhatian a. Menemu bual sampel yang dipilih.
a. Memerhati ciri-ciri fizikal di kawasan kerja b. Bilangan sampel sekurang-kurangnya 3 orang.
lapangan seperti bentuk muka bumi, keadaan c. Guru membimbing murid untuk membina soalan
cuaca dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. yang berkaitan dengan tajuk kerja lapangan yang
b. Memerhati ciri-ciri budaya di kawasan kerja dipilih.
lapangan seperti penduduk dan petempatan, d. Melampirkan borang temu bual yang telah
pengangkutan dan telekomunikasi, serta sumber lengkap diisi.
semula jadi dan kegiatan ekonomi.
c. Memerhati kaitan antara ciri-ciri fizikal dan 3. Soal Selidik
budaya di kawasan kerja lapangan. a. Soalan bagi soal selidik perlu disediakan terlebih
Contoh: dahulu dengan bimbingan guru.
(i) Perkaitan antara bentuk muka bumi dan b. Jumlah soalan bergantung kepada objektif
saliran dengan penduduk dan kajian.
petempatan. c. Bilangan sampel tidak kurang daripada 10 orang.
(ii) Perkaitan antara cuaca dan iklim dengan d. Soalan-soalan hendaklah mempunyai pilihan
isu alam sekitar. jawapan yang sesuai.

40
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

Contoh: Baerwald, T.j. C Fraser, 2003. World


Tema: Kegiatan Ekonomi Geography: Building A Global Perspective.
New York: Dorling Kindersley Limited.
Arahan : Sila bulatkan jawapan.
1. Jenis Pekerjaan: Sham Sani, 1995. Iklim Mikro. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
a) Kerja sendiri
b) Kakitangan kerajaan (ii) Jurnal
c) Swasta Ibrahim Komoo, Mazlin Mokhtar dan Sarah
Aziz. Pengenalan : Geopark dan
2. Pendapatan sebulan:
Pembangunan Lestari Wilayah. dalam
a) Kurang RM1000.00 Akademika. Bil 80, 2010.
b) RM1001.00 RM3000.00
Ahmad Fariz Mohamed, Abdul Samad Hadi,
c) Lebih RM3001.00 Shaharudin Idrus, Muhammad Rizal Razman,
Abdul Hadi Harman Shah. Pengembalian
4. Sumber Rujukan Sisa Sebagai Sumber Proses Metabolisme
Untuk Kelestarian Bandar Malaysia. dalam
a. Sumber rujukan boleh didapati daripada:
Malaysian Journal of Environmental
(i) Penyelidikan perpustakaan Management, Bil.12, 2011.
(Buku, majalah, jurnal dan sebagainya)
(iii) Ensiklopedia
(ii) Pelbagai media elektronik
Tajuk, jilid dan tahun.
(iii) Agensi kerajaan
(iv) Akhbar
(iv) Agensi swasta
Berita Harian, 4 Mei 2015, halaman 6.
(v) Orang sumber
(v) Orang Sumber
b. Sumber rujukan yang digunakan hendaklah
Encik Zainal bin Kassim, 55 tahun,
berkaitan dengan aspek kerja lapangan.
No 32, Jalan P11 A5/2, Presint 11,
c. Contoh cara menulis rujukan: 62300 Putrajaya.
(i) Buku

41
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

Puan Kamariah binti Abdullah, 52 tahun, LAMPIRAN 2


No 43, Jalan Harmoni 2/5, Taman Harmoni, Contoh Surat Makluman Kepada Ibu Bapa/Penjaga
Bandar Teknologi Kajang,
43500 Semenyih, Selangor.
Nama sekolah
(vi) Melawat Tempat Kajian Alamat sekolah
Jabatan Alam Sekitar
Aras 1-4, Podium 2-3, Rujukan Kami :
No 25. Wisma Sumber Asli, Tarikh :
Persiaran Perdana, Presint 4, Kepada,
62574 Putrajaya.
Ibu/Bapa/Penjaga.

Tuan/Puan,

KERJA LAPANGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Semua murid Tingkatan .............. sekolah ini akan


terlibat dalam kerja lapangan mata pelajaran Geografi bagi
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia.
3. Hasil kerja lapangan ini merupakan sebahagian
daripada pentaksiran sekolah. Bagi tujuan ini, semua murid

42
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

akan menjalankan kerja lapangan di luar waktu persekolahan LAMPIRAN 3


untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan.
4. Dimaklumkan juga bahawa kerja lapangan akan Contoh Surat Akuan Diri Murid
dijalankan pada *.............................
Nama sekolah
Sekian, terima kasih. Alamat sekolah

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Rujukan Kami :


Tarikh :

Saya yang menurut perintah, Kepada sesiapa yang berkenaan.


....
(Nama Pengetua dan Cop Sekolah) Tuan/Puan,
*Tarikh dan masa mengikut ketetapan sekolah.
------------------------------------------------------------------------------------- KERJA LAPANGAN MATA PELAJARAN GEOGRAFI
(Keratan Jawapan)
Pembawa surat ini .......................................................................
Saya ........................................................ No. Kad Pengenalan No.Kad Pengenalan ........................... ialah seorang murid
................................... ibu/bapa/penjaga kepada murid Tingkatan ............ di Sekolah Menengah Kebangsaan
bernama ......................................................... Tingkatan .......... ..................................................................... Murid ini sedang
membenarkan / tidak membenarkan anak di bawah jagaan saya melaksanakan kerja lapangan KSSM Geografi.
menjalankan kerja lapangan pada tarikh tersebut.

Tanda tangan ..................................


Nombor telefon. ...............................

43
KSSM GEOGRAFI TINGKATAN 1

2. Sehubungan dengan itu, pihak kami berbesar hati jika LAMPIRAN 4


pihak tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada murid ini
untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Contoh Surat Perakuan Murid Tentang Keaslian Kajian

3. Kerjasama dan bantuan tuan/puan didahului dengan


ucapan terima kasih. Saya memperakui bahawa kajian bertajuk
..............................................................
Sekian. ini ialah hasil kerja saya sendiri melainkan petikan, grafik,
gambar dan rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya dengan ini mengaku bahawa kajian ini adalah asli. Saya
Saya yang menurut perintah, ialah satu-satunya penulis kajian ini.
.................
(Nama Pengetua dan Cop Sekolah) Yang benar,
...........................................................
( )

Disahkan oleh,
............
( )

Tarikh:

44
PANEL PENGGUBAL

1. Mohd Faudzan bin Hamzah Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. Dr. Kashry bin Ab. Rani Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. Mhd Shafiee bin Abd. Ghani Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Norlei binti Ismail Bahagian Pembangunan Kurikulum

5. Muhamad Zuraidi bin Abd Jalal Bahagian Buku Teks

6. Dr. Abd Aziz bin Ismail IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi

7. Mohd Masaud bin Marzuki PPD Jasin, Melaka

8. Sallina binti Ujang SMK Agama Dato Hj. Abu Hassan Hj. Sail, Negeri Sembilan

9. Norsaleha binti Abdul Ghani SMK Agama Johor Bahru, Johor

10. Wan Khairoslina binti Wan Mohd Khairi SMK Bandar Tasik Kesuma, Selangor

11. Zulkifli bin Ahmad SMK Jalan Kota Tinggi, Johor

12. Zulkipli bin Ismail SMK Parit Bunga, Johor

13. Razli bin Raais SMK Permata Jaya, Johor

14. Teh Swee Kee SMK(P) Pudu, Kuala Lumpur


15. Dr. Thanapackiam a/p Periasamy SMK Seri Pantai, Kuala Lumpur

16. Rosnah binti Samlee SMK Sinar Bintang, Kuala Lumpur

17. Yong Guat Baby SMK Taman Desa, Kuala Lumpur

18. Dr. Mazdi bin Marzuki Universiti Pendidikan Sultan Idris

19. Dr. Mohmadisa bin Hashim Universiti Pendidikan Sultan Idris

20. Dr. Mohamad Zohir bin Ahmad Universiti Sains Malaysia

TURUT MENYUMBANG

1. Rohesan bin Mohamad Lembaga Peperiksaan

2. Rosnah binti Salleh SMK Alor Akar, Pahang

3. Abdul Rahman bin Suratman SMK Dato Harun, Selangor

4. Rodzli bin Hashim SMK Dato Syed Omar, Kedah

5. Kasman bin Embong SMK Matang,Terengganu

6. Mohd Khamsuldin bin Abdul Wahab SMK Penghulu Saat, Johor


7. Boey Mei Li SMK(P) Sri Mutiara, Pulau Pinang

8. Noraini binti Hasbollah SMK Seri Perak, Perak

9. Siti Fatihah binti Abdullah IPG Kampus Raja Melewar, Seremban

10. Prof. Dr. Abdul Rahim bin Mat Nor Universiti Kebangsaan Malaysia

11. Prof. Madya Dr. Kadaruddin bin Aiyub Universiti Kebangsaan Malaysia

12. Prof. Madya Dr. Kadir bin Arifin Universiti Kebangsaan Malaysia

13. Dr. Aziz bin Shafie Universiti Malaya

14. Dr. Mariney binti Yusof Universiti Malaya

15. Dr. Rosmadi bin Fauzi Universiti Malaya

16. Dr. Mohamad Tahir bin Mapa Universiti Malaysia Sabah

17. Dr. Ramzah bin Dambul Universiti Malaysia Sabah

18. Rosta binti Harun Universiti Putra Malaysia

19. YM Tengku Hanidza binti Tengku Ismail Universiti Putra Malaysia

20. Dr. Main bin Rindam Universiti Sains Malaysia

21. Prof. Dr. Abdullah bin Mohd Noor Universiti Tun Abdul Razak