Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Perkembangan Perlembagaan Malaysia


Kursus/Modul The Development of the Constitution of Malaysia

2. Kod Kursus SJH3143

3. Nama Staf
Amrien Hamila binti Maarop
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran
Kursus/Modul berkaitan perkembangan perlembagaan Malaysia.
dalam Program

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 4
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Tidak Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
125
A = Amali
P = Pentaksiran 30 15 - 3 30 30 - 17

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan konsep, ciri dan kepentingan perlembagaan dengan baik (C2, P2, A4,
Outcomes, CLO) PLO1)

2. Membincangkan secara kritis sejarah perkembangan perlembagaan di negeri-negeri


Melayu (C5, A3, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS3, CS3, TS1)

3. Menganalisis peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem perlembagaan Malaysia dengan


menggunakan sumber rujukan yang sesuai (C5, PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, CTPS3,
CS3, TS1, LL1)

4. Menghubungkaitkan isu-isu perlembagaan dan pindaan perlembagaan secara beretika


dalam konteks negara ini (C5, PLO3, PLO8, CTPS4, EM2)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF


Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X X

2 X X

3 X

4 X

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS3), kemahiran berkomunikasi
Pindah (CS3), kemahiran berpasukan (TS1), mengurus maklumat dan pembelajaran sepanjang
(Transferable hayat (LL1), dan etika dan moral profesional (EM2).
Skills, TS):

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

1
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
3. Kerja Kumpulan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan
Akhir (50%).

Programme Learning Strategi Pengajaran


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) dan Pembelajaran

Kuliah Penulisan Akademik


PLO1 Pengetahuan
Tutorial Peperiksaan Akhir
PLO3 Kemahiran Penulisan Akademik
penyelesaian masalah, Kuliah Pembentangan
kemahiran saintifik, dan Tutorial Ulasan Kritis
pemikiran kreatif Peperiksaan Akhir
PLO 4 Kebolehan
Kerja Kumpulan Pembentangan
berkomunikasi

PLO5 Kemahiran
Kerja Kumpulan Pembentangan
pasukan
PLO6 Mengurus
maklumat dan
Kerja Kumpulan Pembentangan
pembelajaran sepanjang
hayat
PLO8 Nilai
Kuliah Ulasan Kritis
profesionalisme, sikap
Tutorial Peperiksaan Akhir
dan etika

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan pengenalan perlembagaan, sejarah perlembagaan di negeri-Negeri
Melayu sehingga awal kurun ke-20, perlembagaan (1946-1948) dan perlembagaan (1956-
1963). Kursus ini juga mendedahkan peranan Majlis Raja-Raja Melayu, pindaan dan isu-isu
dalam sistem perlembagaan.

This course focuses on the introduction of the constitution of Malaysia, the history of the
th
constitution in the Malay States to the early of 20 Century, the Constitution of 1946-1948
and 1956-1963. This course also exposes students to the role of Malay Rulers Conference,
amendments of the constitution, and the issues in the constitution system.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50

Penulisan Akademik 25

Tugasan Pembentangan 10

Ulasan Kritis 15

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
Kursus (Course
Learning CLO1 X
Outcomes, CLO)
dengan CLO2 X X X
Objektif Pendidikan
Program
CLO3 X X X X
(Programme
Educational
Objectives, PEO) CLO4 X X

Objektif Pendidikan Program (PEO)

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam


PEO1 bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan
pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan
PEO2 melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan
beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan
PEO3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa
Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan
PEO6 (LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu
melaksanakan kerja berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep, ciri dan kepentingan perlembagaan dengan


CLO1
baik (C2, P2, A4, PLO1)

Membincangkan secara kritis sejarah perlembagaan di negeri-negeri


CLO2
Melayu (C5, A3, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS3, CS3, TS1)
Menganalisis peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem perlembagaan
CLO3 Malaysia dengan menggunakan sumber rujukan yang sesuai (C5,
PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, CTPS3, CS3, TS1, LL1)
Menghubungkaitkan isu-isu perlembagaan dan pindaan
CLO4 perlembagaan secara beretika dalam konteks negara ini (C5, PLO3,
PLO8, CTPS4, EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

3
16. Pemetaan Hasil PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kursus (Course
Learning CLO1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO2 X X X
Pembelajaran
Program
CLO3 X X X X
(Programme
Learning
Outcomes, PLO) CLO4 X X

Hasil Pembelajaran Program (PLO)

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan


PLO1 teori dan prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah
PLO2 dalam bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
PLO3
kemahiran saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara
PLO4 efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
PLO5
tanggungjawab sebagai satu pasukan
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai
PLO6 jangkaan tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani
pembelajaran sepanjang hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
PLO7
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa

Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion


PLO8
keguruan

Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen


PLO9
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan konsep, ciri dan kepentingan perlembagaan dengan


CLO1
baik (C2, P2, A4, PLO1)

Membincangkan secara kritis sejarah perlembagaan di negeri-negeri


CLO2
Melayu (C5, A3, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS3, CS3, TS1)
Menganalisis peranan Majlis Raja-Raja dalam sistem perlembagaan
CLO3 Malaysia dengan menggunakan sumber rujukan yang sesuai (C5,
PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, CTPS3, CS3, TS1, LL1)
Menghubungkaitkan isu-isu perlembagaan dan pindaan
CLO4 perlembagaan secara beretika dalam konteks negara ini (C5, PLO3,
PLO8, CTPS4, EM2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

4
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan

Jumlah SLT
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17.
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1.0 Pengenalan Perlembagaan

Konsep Perlembagaan
Jenis-jenis Perlembagaan 2 1 2 2 7
Ciri-ciri Perlembagaan
Kepentingan Perlembagaan

2.0 Sejarah Perlembagaan di Negeri-Negeri


Melayu sehingga awal kurun ke-20

Hukum Kanun Melaka


Undang-Undang Laut Melaka
Adat Pepatih dan Adat Temenggung
Undang-Undang 99 Perak
Hukum Kanun Pahang
Undang-Undang Kedah
Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri 8 4 8 8 28
Melayu sebelum Perang Dunia Kedua
- Piagam Keadilan Diraja tahun 1807,1826 dan
1855
- Perjanjian Persekutuan,1895
Undang-undang Tubuh Negeri Johor 1895
Perlembagaan Islam Terengganu 1911 (Itqan al-
Muluk Bi Tadil al-Suluk)
Undang-undang Adat di Sabah dan
Sarawak
3.0 Perlembagaan 1946-1948

Perbandingan Perlembagaan
- Perlembagaan Malayan Union (MU) 1946 4 2 4 4 14
- Perlembagaan Rakyat 1948
- Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu,
1948
4.0 Perlembagaan 1956-1963

Perbandingan Perlembagaan
4 2 4 4 14
- Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
1957
- Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963

5.0 Peranan Majlis Raja-Raja Melayu dalam


Sistem Perlembagaan

Penubuhan Majlis Raja-Raja (Durbar)


- Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan 4 2 4 4 14
Tanggungjawab Majlis Raja-Raja
Kedaulatan Raja-Raja Melayu
- Perkara 181 Perlembagaan Persekutuan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

5
6.0 Pindaan dan isu-isu Perlembagaan (Perkara
159, Perkara 161E(2)

Proses pindaan perlembagaan


- Majoriti Mudah Ahli Hadir
- Majoriti 2/3 Keahlian Kedua-dua Dewan
Parlimen
- Majoriti 2/3 Keahlian Kedua-dua Dewan
Parlimen dan Perkenan Majlis Raja-Raja
Melayu
4 2 4 4 14
- Majoriti 2/3 Keahlian Kedua-dua Dewan
Parlimen dan Perkenan Yang Dipertua Negeri
Sabah atau Sarawak

Pindaan dalam Perlembagaan Persekutuan


- Pindaan 1971 (Isu Keselamatan Negara)
- Pindaan 1983 (Penambahan kerusi dewan
Rakyat)
- Pindaan 1988 (Kuasa Kehakiman)
- Pindaan 1993 (Kekebalan Raja-raja)
7.0 Peranan Perlembagaan Dalam
Mempertahankan Kedaulatan Negara
4 2 4 4 14
Undang-undang tertinggi
Kesejahteraan dan kehormanian Negara
Perlembagaan dan Rakyat

Kerja Kursus 0.5 9.5 10

Amali

Ulang kaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 3 30 30 17 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

6
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan Akademik
- 5
(1000 perkataan)

Dua Pembentangan
Kumpulan
0.5 1.5
(15 minit setiap
pembentangan)

Ulasan Kritis
- 3
(300 perkataan)

Peperiksaan Akhir
2.5 7.5
(2 jam 30 minit)

Jumlah 48 77

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Abdul Aziz Bari. (2008). Perlembagaan Malaysia: Asas-asas dan masalah. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Aziz Bari. (2008). Perlembagaan Malaysia: Teori dan praktis. Shah Alam: Arah
Publication Sdn Bhd.

Abd. Manaf Ahmad. (2011). Sejarah perlembagaan Malaysia. Shah Alam: Karangkraf

Rujukan Tambahan Mohamed Suffian Hashim. (1987). Perlembagaan Malaysia: Perkembangan 1957-1977. Kuala
Lumpur: Fajar Bakti.

Mohamed Salleh Abas. (1984). Prinsip perlembagaan Malaysia: Sejarah perlembagaan


Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Salleh Abas. (1985). Unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia.


Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shamsul Hamri Sulaiman. (2006). Perlembagaan Malaysia. Selangor: Shah Alam.

Muhammad Aris Osman. (1983). Perkembangan perlembagaan Malaysia. Kuala


Lumpur: Fajar Bakti.
Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
SJH3143 PERKEMBANGAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Menjelaskan konsep, ciri dan Penulisan


Kuliah
kepentingan perlembagaan dengan X Akademik
Tutorial
baik (C2, P2, A4, PLO1) Peperiksaan Akhir

Penulisan
2. Membincangkan secara kritis sejarah Kuliah
Akademik
perlembagaan di negeri-negeri Melayu Tutorial
X X X Pembentangan 1
(C5, A3, PLO3, PLO4, PLO5, CTPS3, Kerja Kumpulan
Penulisan
CS3, TS1)
Akademik

3. Menganalisis peranan Majlis Raja-Raja


dalam sistem perlembagaan Malaysia Kuliah
dengan menggunakan sumber rujukan Tutorial
X X X X Pembentangan 2
yang sesuai (C5, PLO3, PLO4, PLO5, Kerja Kumpulan
PLO6, CTPS3, CS3, TS1, LL1)

4. Menghubungkaitkan isu-isu
perlembagaan dan pindaan
perlembagaan secara beretika dalam Kuliah Ulasan Kritis
X X
konteks negara ini (C5, PLO3, PLO8, Tutorial Peperiksaan Akhir
CTPS4, EM2)

Penulisan
Kuliah Akademik
KESELURUHAN X X X X X X Tutorial Pembentangan
Kerja Kumpulan Ulasan Kritis
Peperiksaan Akhir

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)

8
Nama Panel Penggubal:

Bil Nama Pensyarah Institut

Ketua Jabatan Sains Sosial


1 Dr. Muhammad Raini Bin Mat Rahim
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
2 Dr. Mohd Azhar Bin Bahari
IPGK Pulau Pinang
En. Abd Jaleel Bin Abd Hakim Pensyarah,
3
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
4 Dr. Ramli B. Saadon
IPGK Bahasa Melayu
Pensyarah,
5 Pn. Hajah Norhani Bebe Bt. Alta Miah
IPGK Pendidikan Islam
Pensyarah,
6 Pn.Masriyah Bt. Misni
IPGK Pendidikan Teknik
Pensyarah,
7 En. Md Nasir Bin yusof
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
8 En. M. Elangko A/L Muniandy
IPGK Pulau Pinang
Pensyarah,
9 Pn. Malar Arasi A/P Sundaram
IPGK Pulau Pinang

10 Pn. Siti Rukiah Bt. Jaafar IPGM, Cyberjaya

Nama Panel Pemurnian:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1 Dr. Sivarajan a/l Ponniah PhD (Sejarah), USM
M.A (Sejarah), UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Pengajian Melayu, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah & Pengajian Melayu), UM
2 Dr.Hj.Ismail bin Said PhD (Sejarah), USM
M.A (Sejarah), UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah dan Geografi), UM
3 Tn. Hj. Mohd Fadzil bin Mohd Salleh M.A (Pendidikan), UUM
B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi, UKM
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu), MP Tuanku Bainun

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemas kini April 2016)