Anda di halaman 1dari 10

ANALISIS SWOT (PANITIA BAHASA INGGERIS)

SK TELOK KERANG

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru sangat komited W1 Ada murid yang tidak bermotivasi untuk belajar
S2 Murid-murid menunjukkan minat yang mendalam terhadap W2 Murid kurang kemahiran menaakul
aktiviti yang dirancang W3 Murid kurang membaca (kurang perbendaharaan kata dan
S3 Mempunyai guru yang berpengalaman lebih dari 10 tahun lemah membina ayat)
W4 Terdapat murid yang tidak membuat kerja rumah dan membuat
ulang kaji pelajaran
W5 Terdapat kelas yang masih kurang kondusif

PELUANG (O) CABARAN (T)

O1 Akauntabiliti guru masih boleh dipertingkatkan T1 Beban kerja guru menghalang daripada usaha tambahan untuk
O2 Program yang dirancang dapat meningkatkan pencapaian murid menghasilkan BBM yang berkualiti
O3 Hubungan baik dengan ibu bapa T2 Sillabus matapelajaran perlu dihabiskan menyebabkan kurang
O4 Sentiasa mendapat sokongan professional daripada PPD pengukuhan dalam PdP
T3 Kekangan kewangan menyebabkan ada aktiviti tidak dapat
dilaksanakan
T4 Sebilangan ibu bapa kurang kesedaran tentang kepentingan
pendidikan

TOWS Matriks
Persekitaran Dalaman KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Semua guru sangat komited W1 Ada murid yang tidak bermotivasi untuk belajar
S2 Murid-murid menunjukkan minat W2 Murid kurang kemahiran menaakul
Persekitaran Luaran
yang mendalam terhadap aktiviti yang W3 Murid kurang membaca (kurang
dirancang perbendaharaan kata dan lemah membina ayat)
S3 Mempunyai guru yang W4 Terdapat murid yang tidak membuat kerja
berpengalaman lebih dari 10 tahun rumah dan membuat ulang kaji pelajaran
W5 Terdapat kelas yang masih kurang kondusif

PELUANG (O) STRATEGI SO STRATEGI WO

O1 Akauntabiliti guru masih boleh S1 + S2 + S3 + O1 + O2 + O3 + O4 W1 + W2 + W3 + W4 + O1 + O2 + O3


dipertingkatkan
O2 Program yang dirancang dapat Meningkatkan kecemerlangan Meningkatkan minat dan kemahiran murid
meningkatkan pencapaian murid pencapaian matapelajaran Bahasa
O3 Hubungan baik dengan ibu bapa Inggeris
O4 Sentiasa mendapat sokongan
professional daripada PPD

CABARAN (T) STRATEGI ST STRATEGI WT

T1 Beban kerja guru menghalang daripada S1 + S2 + T1 + T3 + T4 W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + T1 + T3 + T4


usaha tambahan untuk menghasilkan BBM
yang berkualiti Meningkatkan penglibatan PIBG dan Meningkatkan kesedaran ibu bapa untuk peka
T2 Sillabus matapelajaran perlu dihabiskan KSIB untuk membantu guru terhadap pendidikan anak-anak melalui penglibatan
menyebabkan kurang pengukuhan dalam menangani isu tersebut aktiviti sekolah
PdP
T3 Kekangan kewangan menyebabkan ada Mewujudkan Program Permuafakatan Ibu Bapa /
aktiviti tidak dapat dilaksanakan Kelas
T4 Sebilangan ibu bapa kurang kesedaran
tentang kepentingan pendidikan
PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2020
SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG

NKRA : MELUASKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


PPPM : ANJAKAN 10 MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP RINGGIT
PENGURUSAN : PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID
UNIT : PANITIA BAHASA INGGERIS

Matlamat Objektif Petunjuk Sasaran Strategi Bidang /


Strategik Prestasi Utama TOV 201 2017 2018 2019 2020 Pegawai Ber-
(KPI) 6 tanggungjawab
2. Pencapaian 2A. % murid lulus 84% 86% 88% 90% 92% 94% PENGURUSAN KURIKULUM Ketua Panitia
prestasi Meningkatkan dalam PBS akhir 1. Meningkatkan Prestasi Akademik Guru
akademik pencapaian tahun 1.1 Kelas Tambahan matapelajaran
yang tinggi murid 1.2 Modul Latihan kerja rumah
oleh semua berdasarkan % murid 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1.3 PdP berpusatkan murid
murid PBS memperoleh Band 1.4 Program Guru Damping
3 dalam 1.5 Pair Teaching
matapelajaran 1.6 Perkhemahan Ilmu
Bahasa Inggeris 1.7 Audit Akademik

% murid 6% 10% 15% 20% 25% 30% 2. Mengaplikasi Headcount


memperoleh Band Akademik
6 dalam
matapelajaran 3. Mengingkatkan penguasaan
Bahasa Inggeris LINUS 2.0

4. Meningkatkan kualiti penyemakan


2B. % murid lulus. hasil kerja murid
Meningkatkan Gred purata
pencapaian sekolah (GPS) 5. Meningkatkan Budaya Membaca
murid dalam - Pemahaman 38% 100 100 100 100 100 dalam kalangan murid
UPSR - Penulisan 67% 100 100 100 100 100 5.1 Program NILAM

% murid PENGURUSAN PERSEKITARAN Ketua Panitia


memperoleh A DAN KEMUDAHAN FIZIKAL Guru
Gred purata 0% 32% 34% 36% 38% 40% 6. Menyediakan persekitaran matapelajaran
sekolah (GPS) 0% 29% 31% 33% 35% 37% pembelajaran yang kondusif
- Pemahaman 6.1 Membina sudut bacaan
- Penulisan 50% 60% 70% 80% 90% 100 6.2 Mewujudkan ruang informasi
% 6.3 Pertandingan kebersihan dan
2C % murid keceriaan kelas
Meningkatkan berkemahiran 6.4 Mewujudkan kelas kondusif abad
keupayaan dalam 21
setiap murid penggunaan ICT
dalam PENGURUSAN DAN Ketua Panitia
penggunaan PEMBANGUAN SUMBER Guru
ICT MANUSIA matapelajaran
7. Meningkatkan pembudayaan
inovasi dalam PdP
7.1 Frog VLE
7.2 Membina ABM

8. Meningkatkan pembudayaan
KBAT
8.1 iThink

PELAN TINDAKAN

Matlamat 1 : Pencapaian Prestasi Akademik yang Tinggi oleh Semua Murid

2A. Meningkatkan pencapaian murid berdasarkan PBS


Strategi 2B. Meningkatkan pencapaian murid dalam UPSR
2C. Meningkatkan keupayaan setiap murid dalam penggunaan ICT

Bil Program/ Projek Tanggungjawab Tempoh/ Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan
. Hari/ Sumber Outcome Kontingensi
Kekerapan
1 Meningkatkan prestasi Ketua Panitia Sepanjang PCG/PIBG Peningkatan % murid lulus Semua
akademik: Guru tahun pencapaian dan murid
1.1 Kelas Tambahan Matapelajaran murid dalam penguasaan
1.2 Modul Latihan kerja PBS band murid
rumah meningkat
1.3 PdP berpusatkan
murid
1.4 Program Guru
Damping
1.5 Pair Teaching
1.6 Perkhemahan Ilmu
1.7 Audit Akademik

Mengaplikasi Headcount
2 Akademik

Meningkatkan
3 Penguasaan LINUS 2.0

Meningkatkan kualiti
4 penyemakan hasil kerja
murid

Meningkatkan Budaya
5 Membaca dalam Guru Sepanjang PCG Penguasaan % Semua
kalangan murid matapelajaran tahun murid dalam peningkatan murid
5.1 Program NILAM pembacaan dalam
dan penggunaan
pengetahuan buku
meningkat
Menyediakan % pencapaian
6 persekitaran Guru Sepanjang PCG/ PIBG/ Peningkatan meningkat Semua
pembelajaran yang Matapelajaran tahun Sumbangan pencapaian murid
kondusif: luar murid dalam
6.1 membina sudut kurikulum
bacaan
6.2 mewujudkan ruang
informasi
6.3 Pertandingan
Kebersihan dan
Keceriaan Kelas
6.4 Mewujudkan kelas
kondusif Abad ke 21

Meningkatkan %
7 pembudayaan inovasi Ketua Panitia Sepanjang PCG/ Peningkatan peningkatan Semua
dalam PdP Guru tahun Sumbangan pembudayaan inovasi dalam guru dan
7.1. Frog VLE Matapelajaran luar inovasi di PdP murid
7.2 membina ABM kalangan guru
dan murid
Meningkatkan %
8 pembudayaan KBAT Ketua Panitia Sepanjang PCG/ Meningkatkan peningkatan Semua
8.1 iThink Guru tahun Sumbangan pembudayaan KBAT dalam guru dan
matapelajaran luar KBAT di PdP murid
kalangan guru
dan murid

PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Kelas Tambahan
RASIONAL : Memahirkan murid dengan pelbagai bentuk dan kehendak soalan
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status/ Pelan
h Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua panitia dan 13 Januari 2016 Kertas cadangan KP, Guru
- Bentang kertas guru-guru diluluskan
cadangan matapelajaran
- Lantikan J/kuasa
- Penetapan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Penyediaan bahan Guru Tahun 6 15 Januari 2016 Siap dan cukup Murid Tahun 6
untuk digunakan
3 Taklimat kepada yang Penyelaras 24 Januari 2016 J/Kuasa bersedia Guru Tahun 6
terlibat / surat kepada ibu program melaksanakan
bapa program
3 Pelaksanaan program Guru Tahun 6 Isnin dan Jumaat Keakuran pada Murid Tahun 6
(Feb-Sept) jadual dan
pelaksanaan
aktiviti
4 Penilaian, pelaporan dan Ketua panitia 15 Jun dan 15 Penilaian impak Guru Tahun 6
postmortem Oktober program (pra dan
post), laporan di
dalam mesyuarat
panitia

PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Modul Latihan Kerja Rumah
RASIONAL : Memahirkan murid dengan pelbagai bentuk dan kehendak soalan
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh KPI Sasaran Status/


h Jangkaan Pelan
Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: Ketua panitia dan 07 Januari 2016 Kertas cadangan diluluskan KP, Guru
- Bentang kertas guru-guru
cadangan matapelajaran
- Lantikan J/kuasa
- Penetapan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Penyediaan bahan Guru Bahasa 07 Januari 2016 Siap dan cukup untuk Murid
Inggeris digunakan
3 Taklimat kepada yang Penyelaras 17 Januari 2016 Taklimat program kepada Guru Bahasa
terlibat program semua guru Inggeris
4 Pelaksanaan program Guru Bahasa Setiap minggu Murid membuat latihan Murid
Inggeris (Feb Okt) dengan sempurna dan
disemak oleh guru
5 Pengumpulan data dan Penyelaras 31 Mei dan 30 Semua data dikumpul dan AJK dan
analisis Program Okt dianalisis Guru Bahasa
Inggeris
4 Penilaian, pelaporan dan Penyelaras 15 Jun dan 15 Penilaian impak program (pra AJK dan
postmortem Program Oktober dan post), laporan di dalam Guru Bahasa
mesyuarat panitia dan Inggeris
pelaksanaan post mortem

PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Perkhemahan Ilmu
RASIONAL : Memberi maklumat tambahan kepada murid
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status/ Pelan
h Kontigensi
1 Mesyuarat Panitia: GPK 1, 25 April 2016 Kertas cadangan KP, Guru
- Bentang kertas S/U Peperiksaan diluluskan
cadangan Ketua panitia
- Lantikan jawatankuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Penyediaan bahan Guru Bahasa Mei 2016 Siap dan cukup Murid
Inggeris untuk digunakan
3 Taklimat kepada yang Penyelaras 27 Jun 2016 Taklimat program Guru Bahasa
terlibat program kepada semua Inggeris
guru
4 Pelaksanaan program Guru Bahasa 28 Julai 2016 Murid dapat Murid
Inggeris menguasai teknik
menjawab soalan

5 Pengumpulan data dan Penyelaras 28 Julai 2016 Semua data AJK dan Guru
analisis Program dikumpul dan Bahasa Inggeris
dianalisis
4 Penilaian, pelaporan dan Penyelaras 18 Ogos 2016 Penilaian impak AJK dan Guru
postmortem Program program (pra dan Bahasa Inggeris
post), laporan di
dalam mesyuarat
panitia dan
pelaksanaan post
mortem

PELAN OPERASI
SK TELOK KERANG

UNIT : Panitia Bahasa Inggeris


PROGRAM : Program NILAM
RASIONAL : Menggalakkan murid untuk membaca
OBJEKTIF : Meningkatkan pencapaian murid dari semasa ke semasa

Langka Proses Kerja Tanggungjawab Tarikh Jangkaan KPI Sasaran Status/ Pelan
h Kontigensi
1 Mesyuarat Panitia: Ketua panitia dan 07 Januari 2016 Kertas cadangan KP, Guru
- Bentang kertas guru-guru diluluskan
cadangan matapelajaran
- Lantikan jawatankuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

2 Penyediaan bahan Guru Bahasa 07 Januari 2016 Siap dan cukup Murid
Inggeris untuk digunakan
3 Taklimat kepada yang Penyelaras 10 Januari 2016 Taklimat program Guru Bahasa
terlibat program kepada semua Inggeris
guru
4 Pelaksanaan program Guru Bahasa Setiap minggu Murid membaca Murid
Inggeris (Feb Okt) buku dan mengisi
di dalam buku
NILAM dan
disemak oleh
guru
5 Pengumpulan data dan Penyelaras 31 Mei dan 30 Semua data AJK dan Guru
analisis Program Okt dikumpul dan Bahasa Inggeris
dianalisis
4 Penilaian, pelaporan dan Penyelaras 15 Jun dan 15 Penilaian impak AJK dan Guru
postmortem Program Oktober program (pra dan Bahasa Inggeris
post), laporan di
dalam mesyuarat
panitia dan
pelaksanaan post
mortem

Anda mungkin juga menyukai