Anda di halaman 1dari 2

KATA BANYAK MAKNA

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

1I Hujan yang langsung turun itu menyebabkan III Kita mestilah berbudi bahasa supaya disukai
saya tidak dapat pergi ke sekolah. ramai.
II Majlis itu langsung juga walaupun terlewat IV Angin sedang bertiup sepoi-sepoi bahasa.
30 minit. A I dan II C I, II, dan III
III Radio itu sedang menyiarkan secara B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV
langsung pertandingan badminton Piala
Thomas. 6I Emak Tipah sudah jalan semenjak subuh
IV Dia langsung tidak mendengar nasihat lagi.
ibunya. II Danish ke sana jalan arah ke rumah Isa.
A III dan IVC I, III, IV III Hanya jalan itu sahaja yang menuju ke
B I, III, dan IV D II, III, dan IV rumahnya.
IV Satu jalan penyelesaian perlu dicari untuk
2I Penyimpan wang di bank akan menerima mengatasi masalah ini.
faedah setiap akhir tahun. A I dan II C I dan III
II Baju yang dibasuh menggunakan mesin B I, II, dan III D III dan IV
akan menjimatkan faedah kita.
III Banyak faedah akan diperoleh sekiranya 7I Saya sudah pun membaca dan memahami
alam sekitar dijaga dengan baik. kandungan surat daripada penguam itu.
IV Setiap faedah yang diperoleh boleh II Bayi akan lahir apabila kandungan ibu
digunakan pada masa akan datang. cukup tempoh sembilan bulan dan sepuluh
A I dan II C I dan III hari.
B II dan IV D III dan IV III Bahagian kandungan buku itu disediakan
dengan terperinci.
3I Pandangannya lenyap apabila dia melepasi IV Kandungan kotak itu ialah buku-buku cerita.
bangunan itu. A I dan II C I, II, dan III
II Budak yang lemas itu lenyap daripada B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV
pandangan di tengah laut.
III Wang di dalam saku seluarnya telah lenyap 8I Buku-buku itu disusun mengikut jenis di
bersama-sama jam tangannya. atas rak.
IV Khayalannya lenyap apabila dikejutkan dari II Masih terdapat jenis gas asli di dalam bumi.
belakang. III Acuan kuih itu dapat digunakan mengikut
A II dan IV C I, II, dan III jenis kuihnya.
B I, III, dan IV D II, III, dan IV IV Terdapat pelbagai jenis kuih yang dijual di
kedai itu.
4I Skru itu hendaklah ketat supaya roda kereta A I dan II B II dan III
tidak tercabut. C II dan IV D III dan IV
II Aini tidak suka berpakaian ketat.
III Kawasan itu dikawal ketat kerana kawasan 9I Dahinya berkerut ketika cuba menyelesaikan
larangan. masalah itu.
IV Kawalan yang ketat telah diadakan semasa II Kulit tangannya kelihatan berkerut kerana
lawatan Perdana Menteri ke negara itu. terbakar.
A I dan II C II dan III III Tangannya kelihatan berkerut setelah
B I, II, dan III D II, III, dan IV lukanya sembuh.
IV Mukanya semakin berkerut apabila umurnya
5 I Orang berbudi kita bahasa. meningkat tua.
II Ai Ling pandai bertutur dalam bahasa A I dan II B I dan IV
Melayu. C II dan IV D III dan IV
10 I Pendengarannya kurang jelas kerana B II dan III D II, III, dan IV
telinganya sakit.
II Perjalanannya tidak jelas apabila berjalan di 13 I Suaranya yang merdu itu memikat hati
waktu petang. pendengar.
III Sudah jelas menunjukkan dia melakukan II Percakapannya yang merdu.
perbuatan itu. III Wajahnya sungguh merdu seperti bidadari.
IV Penglihatannya kurang jelas kerana sudah IV Kicauan burung merbuk sungguh merdu.
tua. A I dan II C I dan IV
A I, II, dan III B I, III, dan IV B I dan III D III dan IV
B II, III, dan IV D I, II, III, dan IV
14 I Enam bulan lalu saya bercuti ke Pulau
11 I Dia bersembunyi di bawah katil apabila Tioman.
dipanggil ibu. II Badariah telah lalu dengan helah kawannya.
II Dia bersembunyi sifat malunya apabila III Semenjak sakit Fatimah tidak lalu makan.
bertemu kawan. IV Setiap hari penjual roti itu lalu di depan
III Kanak-kanak itu bersembunyi apabila rumahnya.
ternampak orang gila. A I dan II C II dan IV
IV Pekedai itu bersembunyi gula di belakang B II dan III D I, III, dan IV
kedainya.
A I dan II C II dan IV 15 I Rumah buruk di tepi sawah itu tidak
B I dan III D I, II, III, dan IV berpenghuni.
II Televisyen banyak mendatangkan buruk
12 I Perkara yang dicakapkan itu semuanya kerana dapat melalaikan kita.
betul. III Kelakuannya buruk sekali sejak akhir-akhir
II Pilih jawapan yang betul sahaja. ini.
III Semua jawapan yang diberikannya itu betul IV Sikapnya yang buruk siku itu dibenci oleh
belaka. kawan-kawannya.
IV Penglihatannya betul setelah dia memakai A I dan III C I, III, dan IV
cermin mata B II dan IV D I, II, III, dan IV
A I dan III C I, II, dan III

Jawapan:
1 A 2 C 3 A 4 D 5 B 6 D 7 D 8 D
9 B 10 D 11 B 12 C 13 C 14 D 15 C