Anda di halaman 1dari 2

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LP/PENDAFTARAN

BORANG PENDAFTARAN PEPERIKSAAN


SPM (CALON Tandakan [ x ]. Pilih satu
1. Tahun STAM SPM SPMU UPSR BJ/BJ peperiksaan sahaja.
PERSENDIRIAN)

Tandakan selepas data disemak No. Pusat No. Sekolah Jenis Calon Angka Giliran No. Kelas
dan dimasukkan ke dalam Sistem
Untuk Pendaftaran Dalam Talian
Kegunaan PENGECUALIAN 1.1 Calon Pekak dan Bisu
Pejabat PENGECUALIAN LISAN 1.2 Telah Lulus ULKCP/PLBS dalam tempoh 3 tahun terakhir (SPM/SPMU)
PEKA (SPM) 1511 (SPM/SPMU/STAM)
1103 1119 2361 5227 6351 6354

2. Nama Calon

Nama Calon dalam Bahasa Arab


(untuk calon peperiksaan STAM)

3. Nombor Kad Pengenalan 4. Tarikh Lahir - - 5. Jantina

8. Jenis Kemasukan 9. Kod Peperiksaan Terakhir


6. Keturunan 7. Agama
..(calon SPM/SPMU/STAM) (calon persendirian SPM/SPMU)

10. Jenis 11. Tahun Peperiksaan SPM/SPMU 12. Angka Giliran SPM/SPMU
13. Warganegara
Kecacatan Terakhir (calon SPM/SPMU/STAM) Terakhir.(calon SPM/SPMU/STAM)
Calon bukan warganegara
Malaysia sahaja

14. Alamat 15. Poskod

19.
16. Bandar 17. Negeri 18. No. Telefon Alamat
Emel

20. Pendaftaran Mata Pelajaran.


Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran Bil. Kod Kertas Nama Mata Pelajaran

1. 5. 9.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.

Keterangan Bayaran Calon Persendirian, Calon


21. RM SEN 22. Pengakuan calon
Mengulang dan Sekolah Swasta.

UPSR RM10.00
a. Saya mengaku telah membaca dan memahami semua peraturan dan arahan
peperiksaan ini.
Bayaran Asas SPM RM20.00
b. Sekiranya saya membuat pembetulan maklumat mata pelajaran antara 15 April
hingga 15 Mei tahun peperiksaan, saya akan dikenakan bayaran RM 30.00 bagi
STAM RM50.00
setiap mata pelajaran. Saya tidak dibenarkan membuat sebarang pembetulan
maklumat mata pelajaran selepas 15 Mei tahun peperiksaan.
1119 Bahasa Inggeris SPM RM20.50
c. Saya telah memastikan mata pelajaran yang didaftarkan adalah mata pelajaran yang
saya ingin duduki untuk peperiksaan/penilaian ini. Saya juga akan memastikan mata
Mata Pelajaran SPM tanpa PBS* ___x RM10.50
pelajaran yang dicetak pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan adalah sama
dengan mata pelajaran yang telah saya nyatakan pada borang pendaftaran.
Mata Pelajaran SPM dengan PBS** ___x RM12.00
d. Sekiranya maklumat yang diberikan tidak benar, pendaftaran ini akan terbatal
dengan sendirinya.
Mata Pelajaran STAM ___x RM25.00
e. Sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak lengkap, permohonan ini tidak akan
diproses.
Jumlah Bayaran

No Kiriman Wang

Tarikh dikeluarkan Tandatangan Calon / (Ibubapa/Penjaga calon UPSR) Tarikh


LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)

SENARAI MATA PELAJARAN DITAWARKAN


MATA PELAJARAN (SK) MATA PELAJARAN (SJKC) MATA PELAJARAN (SJKT)
011 Bahasa Melayu Pemahaman 021 Bahasa Melayu Pemahaman 031 Bahasa Melayu Pemahaman
012 Bahasa Melayu Penulisan 022 Bahasa Melayu Penulisan 032 Bahasa Melayu Penulisan
013 Bahasa Inggeris Pemahaman 023 Bahasa Inggeris Pemahaman 033 Bahasa Inggeris Pemahaman
014 Bahasa Inggeris Penulisan 024 Bahasa Inggeris Penulisan 034 Bahasa Inggeris Penulisan
015 Matematik 026 Bahasa Cina Pemahaman 036 Bahasa Tamil Pemahaman
018 Sains 027 Bahasa Cina Penulisan 037 Bahasa Tamil Penulisan
025 Matematik 035 Matematik
028 Sains 038 Sains

PANDUAN MENGISI BORANG PENDAFTARAN PEPERIKSAAN


Calon hendaklah membaca semua arahan dengan teliti sebelum mengisi Borang Pendaftaran Peperiksaan.
Borang hendaklah diisi dengan tulisan tangan calon sendiri menggunakan pena mata bola sahaja.

1. Tahun - Tulis tahun calon menduduki peperiksaan UPSR semasa.


2. Nama Calon - Tulis nama calon dengan HURUF BESAR seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. Gunakan
satu petak bagi setiap satu abjad.
3. Nombor Kad Pengenalan - Tulis nombor kad pengenalan (My Kid) calon sahaja. Gunakan satu petak bagi
setiap satu angka kad pengenalan (My Kid). Tulis dari petak pertama sebelah kiri.
Jika calon tiada kad pengenalan (My Kid), tuliskan L dalam petak pertama untuk nombor janaan.
4. Tarikh Lahir - Tulis tarikh lahir calon seperti yang tercatat dalam kad pengenalan. Gunakan satu petak bagi
setiap satu angka tarikh lahir. Tulis angka 0 pada petak sebelah kiri nombor jika nombor bagi hari atau bulan lahir
calon satu digit.
5. Jantina - Pilih dan tulis kod seperti berikut:- 1 Lelaki 2 Perempuan.
6. Keturunan Tuliskan keturunan calon.
7. Agama Tuliskan agama calon.
8. dan 9. tidak perlu diisi oleh calon UPSR.
10. Jenis Kecacatan - Pilih dan tulis kod seperti berikut:-
A Terencat Akal B Buta
C Pelbagai Kecacatan / Ketidakupayaan Lain Disleksia / Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) /
Attention Deficit Disorder (ADD) / Autisme / Learning Disabilities (LD),
D Bisu P Pekak R Rabun S - Spastik/Cerebral Palsy.
No.11 dan No.12, tidak perlu diisi oleh calon UPSR.
13. Warganegara* - Tuliskan negara asal calon bagi calon bukan warganegara Malaysia.
14. Alamat 15. Poskod 16. Bandar 17. Negeri.
- Tulis alamat surat menyurat calon dengan lengkap iaitu nombor rumah, jalan, taman/kampung, poskod, bandar
dan negeri.
18. dan 19. tidak perlu diisi oleh calon.
20. Pendaftaran Mata Pelajaran (Rujuk senarai mata pelajaran di atas dan dibaca bersama-sama dengan draf
Jadual Waktu Peperiksaan UPSR tahun peperiksaan).
- Isikan kod kertas dan nama kertas mata pelajaran dalam ruangan yang disediakan.
21. Keterangan Bayaran Tulis maklumat bayaran bagi mata pelajaran yang calon sekolah swasta daftar. Tulis
juga maklumat tentang Kiriman Wang atas nama Pengarah Peperiksaan untuk bayaran tersebut.
22. Pengakuan Calon Calon / ibubapa / penjaga hendaklah membaca pernyataan pengakuan calon.
Calon / ibubapa / penjaga dinasihat menyemak butiran maklumat diri, maklumat mata pelajaran dan bayaran
(untuk sekolah swasta). Setelah itu turunkan tandatangan ibubapa/penjaga dan tarikh.

Anda mungkin juga menyukai