Anda di halaman 1dari 8

1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

1 More NextBlog CreateBlog SignIn

DuniaPendidikanPemulihan
Duniapendidikanpemulihanblogyangsediaberkongsiidea,strategi&bahanuntukkegunaan
dalampengajaran&pembelajaran

SUNDAY,29MARCH2015 FOLLOWERS
Followers(50)Next
KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

KompetensiKendiri

Kompetensi kendiri bermaksud bagaimana seseorang individu itu


dapatmenguruskandirinyasendiri: Follow

i.KesedaranKendiri FOLLOWBYEMAIL

Emailaddress... Submit
Kecerdasanemosiyangpalingasasadalahkeupayaanmenyedarisatu
satuperasaandandapatmemberikannyaidentifikasitertentu.Arasini
SEARCH
juga merujuk kepada kesedaran hubungan antara buah fikiran,
Search
perasaandantindakan.Individusedarberkenaanpemikiranjenisapa
yang merangsang perasaannya. Tambahan lagi kesedaran adalah
POPULARPOSTS
perasaanyangakanterbitakibatdaripadasatusatutindakanitu.Paling
penting, kita menyedari apakah emosi kita pada waktu ini dan KemahiranPengamatan
Kemahiranpengamatanperlu
bagaimana emosi itu dapat membantu kita membuat keputusan yang dikuasaikeranaiadapat
tepat dan bijak. Kesedaran kendiri melibatkan kepercayaan dan membantumuridpemulihancepat
menguasaikemahiranmembaca,
keyakinan pada diri. Guru pemulihan yang bersikap prihatin akan menulisdanmengira.Jikamu...
perasan emosi seseorang murid pemulihan, kerana biasanya emosi
muridpemulihanakanterpancardaripadawajahnyaseperti: Terapi
Terapidalampendidikanpemulihan
amatmemberikesanyangpositif
kepadamuridmuridpemulihanjika
ianyamenjadiamalankepadaguru

pemuli...
Emosigembira
KepelbagaianKompetensiMurid
PemulihanKhas

KompetensiKendiriKompetensi
kendiribermaksudbagaimana
seseorangindividuitudapat

menguruskandirinyasendiri:i.Kesedaran...

Emosisedih KemahiranPengamatan
Penglihatan/Visual
Kanakkanakdilahirkanberbeza
danunikdarisegikeupayaan
fizikaldankognitif,keunikandan
perbezaaniniperludihargaidengansebaikny...

PengurusanTingkahLakuMurid
Pengurusantingkahlakumurid
dalamkelasperludititikberatkan
Emosirasatertekan inisupayapengajaranguru

berjalanlancarberdasarkanperancanganguru.
http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 1/8
1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

berjalanlancarberdasarkanperancanganguru.
...

ISUDANTRENDADALAM
PENDIDIKANPEMULIHAN1

TindakanSusulan,Pengawasan,
PenyeliaanDanKomunikasiDalam
MelaksanakanPendidikan
PemulihanApakahyangdifahamitentang
tindakan...
Emosigeram/marah!
PersepsiPihakSekolahTerhadap
TugasGuruPemulihan
Terdapatbeberapaisuyangtimbul
semasagurupemulihankhas
melaksanakanprogrampemulihan
&isuyangtimbulituadakalanyamenyebabka...

CiriCiriKanakKanakYang
MengalamiKesukaranPengamatan

ii.PengurusanKendiri Guruatauibubapaboleh
mempelbagaikanaktivitiPdPdan
secaratidaklangsungianyadapat
membentukkemahiranpengamatansetiap
oranglai...

Kita mempunyai peluang yang amat terhad untuk mengawal emosi BBMMaujudVSBBMICT
Penggunaanbahanbantumengajar
yang menguasai diri. Kemampuan kita juga agak terbatas untuk (BBM)yangterdiridaripadabahan
menentukan emosi yang akan menguasai kita. Emosi datang tanpa maujuddapatmemberikankesan
yangpositifdalamkalanganmurid,
diundangkeranabilabilasahajaemosibolehmuncultanpadirencana. pengguna...
Namunapayangbolehdilakukanialahdenganmenentukanemosiyang
ISUDANTRENDADALAMPENDIDIKAN
menguasai kita itu hanya sementara sahaja. Kita boleh menentukan
PEMULIHAN9
berapa lama emosi itu akan menguasai diri kita. Emosi marah akan Komunikasi1.Halangan
menjadiaktifdanbertindakdengancepatsekali tanpa diduga apabila KomunikasiguruPemulihanKhasdanrakan
guru.Persepsirakanguruterhadapguru
terdapat rangsangan emosi seperti apabila ego kita pemulih...
dicabar,keselamatan kita diancam ataupun keupayaan atau hak kita
dirampas ataupun dinafikan. Jika emosi negatif ini tidak dibendung
LABELS
dengan segera maka ia akan membawa mudarat. Maka beberapa
KemahiranPengamatan(1)
kemahiran boleh dipraktikkan, seperti memikir kembali rangsangan
Nota(1)
emosi tadi, mencabar fikiran yang mencetuskan emosi marah itu dan
Pengenalan(1)
mengalih tumpuan masalah. Seseorang yang mampu mengurus
TerapidalamPendidikanPemulihan(1)
emosinyabolehdikiramempunyaisebahagiankecerdasanemosi.Guru
pemulihan boleh membantu murid pemulihan menguruskan emosi
yang menguasai diri seperti tidak cepat putus asa jika masih tidak BLOGARCHIVE ABOUTME

dapatmenguasaikemahiran3M. 2016(15)
2015(12)
March(12)
BersamaKanak
kanak ZaharilahIPGKRM
Pendidikan Follow 26
KhasdiKuala
Banda... Viewmycomplete
profile
Kepelbagaian
Kompetensi
Murid
Pemulihan
Khas
Dunia
Walaupunsedikitsahajakemahiranyangdikuasaiolehmurid Pendidikan
pemulihantetapipujianyangdiberikangurudapatmeredakanemosi Tanpa
muridpemulihanyangkuranggembira,malahandapatmeningkatkan Sempadan
Bengkel
motivasimurid Membina...

http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 2/8
1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas
ISUDAN
TRENDA
DALAM
PENDIDIKAN
iii.Motivasikendiri PEMULIHAN
9
ISUDAN
TRENDA
Motivasi adalah satu dorongan yang menyebabkan seseorang DALAM
bertindak atas kehendak mereka sendiri. Setiap individu PENDIDIKAN
PEMULIHAN
bertanggungjawab memotivasikan diri mereka sendiri, orang lain 8
hanyalahsebagaiperangsang. ISUDAN
TRENDA
DALAM
PENDIDIKAN
PEMULIHAN
7
ISUDAN
TRENDA
DALAM
PENDIDIKAN
PEMULIHAN
6

ISUDAN
TRENDA
DALAM
Gurupemulihanbolehmendorongmuridpemulihanuntukmenghargai PENDIDIKAN
hasilkerjamerekasendiri,dokumenkansecarasistematiksemuahasil PEMULIHAN
kerja murid dan minta murid pemulihan melihat sendiri hasil kerja 5
mereka dari semasa ke semasa untuk membuat perbandingan ISUDAN
peningkatanprestasi. TRENDA
DALAM
PENDIDIKAN
PEMULIHAN
1

2.KompetensiSosial ISUDAN
TRENDA
DALAM
PENDIDIKAN
i.KesedaranSosial PEMULIHAN
2
Kesedaran sosial bermaksud seseorang individu itu sedar mengenai ISUDAN
perasaan,kemahuandanperihaloranglain. TRENDA
DALAM
PENDIDIKAN
Melibatkankeupayaanyangdimilikiolehmuridpemulihan: PEMULIHAN
3
ISUDAN
1.Rasaempati TRENDA
DALAM
PENDIDIKAN
PEMULIHAN
4


2014(5)

2012(4)


PAGES
Home

Dapat merasai dan memahami perasaan emosi yang ditanggung oleh


oranglain,rasaempatiyangdimilikiakanmenjadikanmuridpemulihan
bersikap lebih prihatin dan tidak menimbulkan masalah kepada
keluargadanpihaksekolahdarisegidisiplin

http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 3/8
1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

2.Membangunindividulain

Jika murid pemulihan telah dapat menguasai kemahiran 3M, mereka


sudiuntukberkongsibersamarakanrakandalamprogrampemulihan,
gayabelajarmerekasupayarakanmerekaturutsamadapatmenguasai
kemahiran3M

3.Kesedaranorganisasi

Memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, akur


jadual waktu yang telah ditetapkan, murid pemulihan sendiri akan ke
bilik khas pemulihan pada waktu mata pelajaran bahasa Melayu dan
matematik

4.Berorientasikanperkhidmatan

Gurupemulihansedayaupayamenyedarkanmuridpemulihanperanan
guru untuk membimbing murid pemulihan sehingga dapat menguasai

http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 4/8
1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

kemahiran 3M, peranan guru perlukan kerjasama murid & ibu bapa
muridpemulihan

5.Melayanikepelbagaian

Selain perlu menguasai kemahiran 3M, kepelbagaian kebolehan murid


juga diambil kira untuk peningkatan perkembangan pembelajaran
murid ,guru boleh membuat penilaian kebolehan pelbagai murid
berdasarkanpemerhatianketikaaktivitip&pdilaksanakandalamkelas

ii.KemahiranSosial

Kemahiran sosial bermaksud seseorang individu itu dapat


menyesuaikandirinyadalamsesuatusituasidanmenginginkantindak
balasdaripadaoranglain.

Melibatkankeupayaanyangdimilikiolehmuridpemulihan:

1.Kepimpinanberinspirasi
2.Komunikasi
3.Pengaruh
4.Pemangkinperubahan

3.PembentukanSikap


FaktorMembinaSikapPositifMurid

i.Pengalamanmaniskeranamendapatkejayaan.

http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 5/8
1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

Guru memberikan token yang dapat meningkatkan lagi semangat


murid untuk terus berusaha, memberikan pujian kepada murid
pemulihan di kelas aliran biasa supaya murid pemulihan berasa diri
mereka juga dihargai di hadapan rakanrakan satu kelas. Menjemput
ibubapakesekolahuntukberkongsikejayaanmuriddapatmenguasai
kemahiran3M.

ii. Sentiasa mendapat dorongan dan pujian daripada keluarga, guru


danrakansebaya.

Faktor dorongan dan pujian tidak boleh diabaikan, murid pemulihan


yang sentiasa mendapat katakata semangat dan diberi pujian ketika
mereka dapat menyudahkan tugasan yang diberi dengan kemas,
berdisiplin dan dapat bergaul dengan rakanrakan secara baik, akan
mengekalkansikappositiftersebut.

iii.Pencapaianakademikyangmemberangsangkan.

Membawa muridmurid pemulihan menyertai kem pembelajaran,


supayamerekabergauldenganmuridmuridlaindengancarainidapat
mendorongkeinginanmuridpemulihanuntukmencapaiakademikyang
memberangsangkan.

iv. Keadaan sosioekonomi keluarga yang membuatkan murid berasa


selesadansenangdengankehidupannya.

Menyakinkan murid keluarga sangat penting, murid pemulihan perlu


menerimaseadanyakehidupanbersamakeluarga,tidakbersikapterlalu
memintaminta, bersikap berjimatcermat dan bangga mempunyai
keluargayangdapatmemberikanperlindungankepadamereka.

v.Matlamatyangditetapkansesuaidengantahapmurid,membolehkan
muridmencapaimatlamatyangdiharapkan.

Matlamat yang hendak di capai sesuai dengan keupayaan murid.


Menyediakan pelbagai bentuk bahan yang dapat merangsang murid

http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 6/8
1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

untuk dapat menguasai kemahiran 3M seperti bahan bantu maujud,


bahanbahanberasaskanteknologimaklumat,yangbolehmemberikan
kepelbagaianbahandanaktivitipembelajarankepadamurid.

Guru sentiasa memberikan pujian dan dorongan kepada murid


pemulihan

BimbinganBerterusandaripadaGuru

i.Guru mengelolakan aktiviti yang bersesuaian dengan minat murid


bagi membentuk sikap kendiri positif. Mengadakan bengkel
pembelajaran secara aktif, guru menggunakan pelbagai aktiviti dan
bahan yang berunsurkan inovasi dan kreatif yang dapat mengekalkan
minatmuriduntukterusmengikutipengajarandanpembelajarandalam
kelaspemulihan.

ii.Menekankanpenerapannilainilaimurnidalampendidikanmoraldan
agama. Menghasilkan murid yang berdisiplin dan bersahsiah,
menghormatiibubapa,guru,rakanrakandanmasyarakat.


iii. Menggalakkan murid menyertai kem bina semangat bagi
meningkatkan daya ketahanan diri murid. Membina diri murid yang
tabah dengan pelbagai dugaan dalam mencapai matlamat untuk
menguasai kemahiran 3M. Membina sahsiah diri murid yang kuat
keazamandiriuntukberjaya.


iv.Mengadakan kem motivasi bagi murid yang mempunyai keyakinan
diri yang rendah. Menjadikan murid pemulihan lebih berkeyakinan
bercakap di khalayak ramai, berani tampil untuk menyuarakan
pendapatdalamkelas,tidakraguragupadakebolehandirisendiridan
bolehhidupdalammasyarakatsecaraberdikari.

http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 7/8
1/17/2017 DuniaPendidikanPemulihan:KepelbagaianKompetensiMuridPemulihanKhas

v.Gunakan ganjaran dan pujian untuk menunjukkan perhargaan


terhadap hasil yang dilakukan oleh murid. Ekonomi token boleh
digunakan oleh guru untuk menaikkan semangant murid mencapai
kemahiran 3M dan dapat menggalakkan murid sentiasa menghadiri
kelas pemulihan, murid juga akan berasa diri dihargai oleh guru dan
rakanrakandisekolah.Hubungangurudanmuridmenjadimesradan
inimemudahkangurumenyampaikanpengajaran.

PostedbyZaharilahIPGKRMat3/29/201508:49:00pm

+1 Recommend this on Google

Nocomments:

PostaComment
Terimakasihdiataskomenmembinaanda

Enteryourcomment...

Commentas: Selectprofile...

Publish
Preview

Linkstothispost
CreateaLink

NewerPost Home OlderPost

Subscribeto:PostComments(Atom)

PictureWindowtemplate.PoweredbyBlogger.

http://zaharilahpp.blogspot.my/2015/03/kepelbagaiankompetensimuridpemulihan.html 8/8

Anda mungkin juga menyukai