Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... i


Daftar Isi ................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 1
C. Tujuan ......................................................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian dan makna syahadatain .................................................................... 3
B. Syarat syahadat .................................................................................................. 4
C. Keutamaan syahadat dan kalimat tauhid ........................................................ 4-7
D. Pembatal syahadat .......................................................................................... 7-8
E. Implementasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari.................................... 8-11

BAB III PENUTUP


A. Kesimpulan ...................................................................................................... 12

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 13

ii

Anda mungkin juga menyukai