Anda di halaman 1dari 11

GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 7 PERANCANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN


DI MALAYSIA

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan konsep dan pengertian dasar pendidikan.
ii. Membandingbezakan dasar pendidikan yang berkaitan dengan kawalan, solusi,
kebajikan dan inovasi.
iii. Membahaskan dasar pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan insan

TUGASAN: Perancangan pembangunan pendidikan menjadi titik mula terhadap


transformasi pendidikan secara holistik di Malaysia. Huraikan perancangan dan
cabarannya untuk merealisasikan hasrat negara untuk menjadi sebuah negara
maju pada tahun 2020.

7.0 Peta Minda


RMK-5
RMK-6

RMK-2
RMK-3
RMK-4
RMK-7
RMK-8
RMK-9

RMK-1
RMK-10
RMK-11
7.1
(a) Peletakan Asas Pendidikan

(b)Pembinaan Jati Diri


Malaysia

(c)Pembinaan Jati Diri

(d)Pendidikan Untuk Pembangunan

(e)Pendidikan Untuk Pembangunan

(f)Pendidikan Untuk Pembangunan

(g)Pendidikan Untuk Kemajuan


I

(h)Pendidikan Untuk Kemajuan


P
P
P
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

(i)Pengantarabangsaan
M
P G3:
Perancangan pembangunan pendidikan berdasarkan rancangan pembangunan

(j)Pengantarabangsaan

2
KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
G2: 20162020
P G1: 20132015
2021- 2025
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

Rajah 7.1: Rancangan Malaysia


RMK Tahun Fokus Perancangan Pembangunan Pendidikan
1 1966- Fokus pendidikan ialah memupuk perpaduan antara rakyat
1970 i. Memantapkan sistem pendidikan sebagai agen perpaduan
ii. Memperbaiki taraf pendidikan
iii. Penyediaan kemudahan pendidikan
iv. Mempelbagaikan latihan pendidikan
v. Memperluaskan peluang pendidikan

2 1971- Fokus pendidikan: mengakses pendidikan, ekuiti pendidikan


1975 dan juga perpaduan
i. Orientasi pendidikan ke arah masyarakat maju berasaskan sains dan
teknologi.
ii. Menyediakan peluang pendidikan dan latihan ke arah melahirkan
tenaga rakyat bagi keperluan negara.
iii. Sistem pendidikan sebagai pemupuk perpaduan kebangsaan melalui
penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, merapatkan
jurang peluang pendidikan antara kawasan dan kaum, serta
menggabungkan sistem pelajaran di Semenanjung dan Malaysia Timur.

3 1976- Fokus pendidikan pda ketika ini menyeluruh kepada semua


1980 pelajar, kaya atau miskin
i. Pemupukan perpaduan dengan penggunaan bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar utama
ii. Usaha menanamkan nilai kebangsaan melalui sistem pendidikan dan
iii. Penekanan diberikan terhadap bidang sains dan teknologi.

4 1981- Fokus pendidikan ialah murid hendaklah mahir dalam setiap


1985 mata pelajaran yang berteraskan sains dan teknologi.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


i. Masih lagi meletakkan pendidikan sebagai alat pemupukan perpaduan
di samping menggalakkan penyertaan semua kaum dalam
pembangunan negara.
ii. Dasar penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama
dalam pendidikan negara telah disasar untuk dicapai pada tahun 1982 di
Semenanjung Malaysia dan Sabah, manakala di Sarawak pada tahun
1990.

5 1986- Fokus pendidikan pada masa ini masih sama, iaitu murid
1990 hendaklah mahir dalam setiap mata pelajaran yang berteraskan
sains dan teknologi.
i. Pendidikan adalah bertujuan pemupukan perpaduan dengan
mengutamakan penglahiran individu yang berpengetahuan, terlatih dan
mahir sebagai memenuhi keperluan tenaga manusia selaras dengan
permintaan yang semakin bertambah di dalam negara.

6 1991- Fokus pendidikan ialah untuk menyatupadukan rakyat pelbagai


1996 kaum
i. Negara telah bergerak ke arah Dasar Pembangunan Negara
ii. Usaha pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat

3
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

masih lagi diteruskan khususnya terhadap mereka yang berpendapatan


rendah.
iii. Mutu pendidikan dan latihan ditingkatkan bagi membentuk tenaga
kerja yang mempunyai kebolehan teknik bagi meningkatkan daya saing
ekonomi negara.
iv. Usaha dilakukan untuk melahirkan warganegara yang
bertanggungjawab dengan mempunyai moral dan nilai etika yang
kukuh.

7 1996- Fokus pendidikan ialah untuk menyatupadukan rakyat pelbagai


2000 kaum
i. Kerajaan meletakkan sasaran untuk memperkukuh dan memperbaiki
sistem pendidikan dan latihan.
ii. Usaha untuk memperbaiki kualiti dan menambah kuantiti keluaran
bagi memenuhi keperluan tenaga manusia terutama dalam bidang sains
dan teknologi.
iii. Penekanan yang berterusan bagi meningkatkan peluang pendidikan
di kawasan luar bandar dan terpencil.

8 2001- i. Berusaha untuk membangunkan sistem pendidikan dan latihan yang


2005 cekap dan responsif bagi memenuhi permintaan terhadap tenaga buruh
berpengetahuan dan berkemahiran tinggi yang dilengkapi dengan nilai
dan sikap positif.
ii. Pengajaran mengenai nilai-nilai etika dan moral diperkukuh dengan
memasukkan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum termasuk latihan
guru.
iii. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk menambah peluang
memperoleh pengetahuan, penekanan diberi untuk meningkatkan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


kefasihan dan kemahiran berbahasa Inggeris di peringkat sekolah dan
tertiari.

9 2006- Fokus pendidikan ialah melahirkan modal insan yang cemerlang


2010 dan seimbang.
i. Usaha dipergiat untuk membangunkan modal insan demi memacu
transformasi negara ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Program
dan projek dilaksana bagi mencapai keutamaan Misi Nasional, iaitu
menambah baik sistem pendidikan, meningkatkan inovasi dan
memastikan pembangunan modal insan yang menyeluruh.

10 2011- Fokus: pembangunan modal insan yang bertaraf dunia dan


2015 bersepadu
i. Mengambil langkah holistik bagi memperkukuh sistem pendidikan
dan latihan, bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sehingga
peringkat pengajian tinggi.
ii. Menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang
terbaik.
iii. Mempastikan kualiti guru dan tenaga pengajar mencapai tahap yang
sewajarnya.

4
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

11 2016-
2020 i. Menambah baik kualiti pendidikan untuk meningkatkan outcome
pelajar dan kecemerlangan institusi
ii. Menambah baik pencapaian murid melalui peningkatan akses dan
kualiti Mempertingkatkan tadbir urus dan kerjasama pihak
berkepentingan untuk sokongan sekolah yang lebih baik
iii. Mempertingkatkan kualiti graduan dan program dan memperkukuh
penyelidikan untuk inovasi
iv. Mencapai kecemerlangan dalam tadbir urus IPT dan kemampanan
kewangan

7.1 Pengertian dan pelaksanaan transformasi pendidikan secara holistik yang berlaku
di Malaysia.

(a) Definisi transformasi pendidikan secara holistik

- Pendidikan holistik merupakan suatu konsep yang memastikan setiap individu merasai dan
menikmati kehidupan mereka serta menghargai dan menilai semula pembelajaran, potensi
dalaman seperti kecerdikan, kreativiti dan nilai-nilai kerohanian.
- Tujuan pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi individu dalam
suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demoktarik dan
menerapkan nilai-nilai kemanusiaan melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan
persekitarannya

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


- Membabitkan pelbagai aspek seperti proses pembelajaran, cara berfikir, kemahiran
berkomunikasi, proses pengajaran lebih menarik seperti menerusi permainan dan
pengendalian aktiviti luar, disiplin diri, keyakinan diri, tanggungjawab, pemikiran kreatif dan
kebolehan menyelesaikan masalah.

(b) Pelaksanaan tranformasi pendidikan secara holistik

Transformasi Keterangan Contoh


Kurikulum dan Kurikulum yang dirancang oleh - Pentaksiran
pentaksiran kementerian pelajaran. Berasaskan
sekolah
- Menanda aras
kokurikulum
peringkat
antarabangsa
Pendidikan Memperkasakan pendidikan teknik dan - Meningkatkan
Vokasional vokasional yang merangkumi pelbagai sistem latihan
bidang kemahiran - Penyusunan
semula kursus
Transformasi Melakukan transformasi kea rah - Bina upaya dan

5
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

kementerian memantapkan pembangunan kompetensi


pendidikan negara JPN/PPD

Program Merangka dan melaksana pelbagai - Memberi


pembangunan program untuk meningkatkan prestasi autonomi dan
prestasi sekolah sekolah akauntabiliti
kepada SBP

Program Merancang dan melaksanakn pelbagai - Memberi


pembangunan program untuk pembangunan autonomi dan
pendidikan pendidikan akauntabiliti
kepada SBP

7.2 Analisiskan misi, matlamat dan pencapaian pelaksanaan 6 Teras Strategik yang
terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 20062010 (PIPP)
(a) Analisis Misi PIPP

Untuk melaksanakan dan merealisasikan suatu sistem pendidikan yang


Misi PIPP holistic, progresif, bermoral dan bertaraf dunia.

Untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua


Matlamat
PIPP

(b) Pencapaian pelaksanaan 6 Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan


Pendidikan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Teras Strategik Analisis Pencapaian
Pembangunan Berjaya dicapai Masih diteruskan Gagal
Teras 1 Menggerakkan Memperhebat serta Tidak
Membina gelombang baru memperkasakan Bahasa
Negara Bangsa gerakan Kebangsaan,
memperkasakan Jawatankuasa Induk
Bahasa Kebangsaan Memperkasakan Bahasa
Kebangsaan (JKIMBK)
telah diwujudkan yang
dipengerusikan bersama
Y.B. Menteri Pelajaran,
Y.B. Menteri
Kebudayaan, Kesenian
dan Warisan, dan Y.B.
Menteri Penerangan

Teras 2 Menggerakkan Sistem 54 Pelan Induk Tidak


Membangunkan jawatankuasa bertindak Pembangunan
modal insan dalam aspek Pendidikan 2006-2010
perundangan dan pendidikan di Malaysia

6
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

penguatkuasaan mempunyai jenis-jenis


sekolah lain yang
beroperasi seiring
dengan sekolah
kebangsaan. Di samping
itu, bagi memenuhi
permintaan masyarakat,
kecenderungan pelajar
serta keperluan pasaran,
pelbagai mata pelajaran
dan bidang
pengkhususan telah
diperkenalkan.

Teras 3 Peluasan Program Sehingga Jun 2005, Tidak


Memperkasakan Prasekolah terdapat 5,761 (75.8%)
Sekolah SK daripada keseluruhan
Kebangsaan
sekolah 78 Pelan Induk
Pembangunan
Pendidikan 2006-2010
rendah termasuk SJKC
dan SJKT. Manakala
terdapat 1,823 (89.9%)
sekolah menengah harian
daripada keseluruhan
jenis sekolah menengah.
Dari segi enrolmen pula,

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


terdapat seramai 2.3 juta
(74.2%) murid di
sekolah kebangsaan
daripada 3.1 juta murid
sekolah rendah,
manakala terdapat 2.1
juta (93.3%) pelajar di
sekolah menengah harian
daripada 2.2 juta pelajar
daripada keseluruhan
sekolah menengah

Penambahbaikan aktiviti
kokurikulum dan sukan

Teras 4 Meningkatkan kadar Menambah baik sistem Gagal


Merapatkan penyertaan dan pengagihan bantuan
Jurang mengurangkan risiko kepada pelajar miskin,
Pendidikan keciciran
berkeperluan khas dan

7
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

kumpulan minoriti

Meningkatkan bilangan
guru terlatih dan
mengikut opsyen di
kawasan pedalaman

Teras 5 Menambah baik sistem Memantapkanlatihan Tidak


Memartabatkan pemilihan calon guru perguruan
Profesion
Keguruan Menambah baik
persekitaran kerja dan
kebajikan guru

Memantapkan
perancangan dan
pengurusan sumber
manusia

Teras 6 Pemilihan guru dan Memastikan Tidak


Melonjakkan jurulatih berkebolehan kepemimpinan teguh dan
Kecemerlangan dan berkemahiran berkesan
Institusi tinggi
Pendidikan Memberikan lebih
autonomi kepada sekolah

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

8
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.3 Pelan Strategik Interim KPM (2011 2020)


file:///D:/Pelan%20Strategik%20Interim%20KPM%202011-2020.pdf

SETIAP MURID BERPOTENSI UNTUK BERJAYA

PEMANTAPAN & PENGUPAYAAN PEMBAHARUAN & LONJAKAN

Memartabatkan Bahasa Malaysia


Memartabatkan Profesion Keguruan
Memperkukuhkan Bahasa Inggeris

Memperkukuhkan Penghayatan Akidah


Inovasi dan Kreativiti
dan Nilai Murni

Mengukuhkan Struktur Prasekolah Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional

Memantapkan Infrastruktur Institusi


Pendidikan Awal Kanak-kanak
Pendidikan KPM

Mentransformasikan Kurikulum dan


Pendidikan Inklusif
Kokurikulum

Mentransformasikan Pentaksiran 1 Murid 1Sukan

Pembelajaran Maya

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Perkongsian Pintar Awam, Swasta, Komuniti
dan Ibu Bapa

KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN TADBIR URUS

W 2020 RMK 10 PTK PTE MBE FPK PIPP

AKSES EKUITI KUALITI

Rajah 7.2: Kerangka Konsep Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020

9
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.4 Pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 2025)

WAWASAN 2020
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

VISI DAN MISI PENDIDIKAN

Gelombang 1 (2013-15) Gelombang 2 (2016-20) Gelombang 3 (2021-25)


Kementerian Pelajaran -kementerian akan kementerian akan
menentukan tiga bidang melaksanakan perubahan menumpukan perhatian
tumpuan iaitu menambah dari segi struktur untuk kepada peningkatan
baik pengajaran di bilik mempercepat langkah keluwesan operasi untuk
darjah, meningkatkan perubahan dengan menyemai budaya pemimpin
kepimpinan kementerian perancangan bagi semua rakan sebaya ke arah
dan sekolah serta inisiatif akan bermula kecemerlangan profesional.
meningkatkan kecekapan semasa gelombang pertama Kementerian juga akan
guru bahasa Inggeris - menggerakkan semua menggerakkan kebanyakan
410,000 orang guru dan sekolah, jika tidak semuanya,
10,000 pengetua atau guru ke arah model pengurusan
besar kepada pakej kerjaya berasaskan sekolah dan
baru selain menstruktur dan menambah model inovasi
menjajarkan pejabat pengajaran yang berjaya.
Persekutuan, negeri serta
daerah terhadap fungsi baru

11 Anjakan Tranformasi

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf
antarabangsa
2.Memastikan setiap murid menguasai 7. Memanfaatkan ICT bagi
kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan meningkatkan kualiti pembelajaran di
Bahasa Inggeris dan digalakkan Malaysia
mempelajari bahasa tambahan
3.Melahirkan rakyat yang menghayati 8. Mentransformasi kebolehan dan
nilai keupayaan penyampaian kementerian
4.Mentransformasi profesion keguruan 9. Bekerjasama dengan ibu bapa,
menjadi profesion pilihan komuniti, dan sector swasta secara
meluas
5.memastikan kepimpinan berprestasi 10. Memaksimumkan keberhasilan murid
tinggi ditempatkan di setiap sekolah bagi setiap ringgit
6.Mengupaya JPN, PPD dan sekolah 11. Meningkatkan ketelusan untuk
untuk menyediakan penyelesaian khusus kebertanggungjawaban awam secara
berasaskan keperluan langsung

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 -2025

Rajah 7.3: Perancangan pembangunan pendidikan di Malaysia


1
0
Unit 7: Perancangan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

7.5 Cabaran-cabaran dalam menjayakan PPPM

Cabaran Keterangan & Contoh


Merupakan: : proses/cara untuk mencapai/memperoleh sesuatu
data dan maklumat capaian
a) Akses Contoh: Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak
mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan
mereka mencapai potensi masing-masing

Merupakan: pemilikan sama rata dalam sesebuah organisasi-


saksama
b) Ekuiti
Contoh:
Contoh: Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan
pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira
kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi

Merupakan: keseluruhan ciri-ciri dan sifat-sifat sesuatu produk


atau perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak yang
Contoh:
c) Kualiti dinyatakan atau yang tersirat
Contoh: Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat
pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di
Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa

Merupakan: Merupakan: penyatuan, dan darjah serta jenis


penyatuan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun
d) Perpaduan kumpulan dan jiran mereka
Contoh: Melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai
latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


memahami, menerima dan menghayati perbezaan

Merupakan: Merupakan:ketidaksamarataan dan perbezaan


Contoh: jurang antara bandar dan luar bandar, jurang digital,
e) Jurang jurang antara tahap pencapaian pelajar, jurang antara pelajar
normal dan pelajar berkeperluan khas serta juang sosioekonomi.

Merupakan:Merupakan:proses mencari makna serta usaha


mencapai keputusan wajar
f) Pemikiran Contoh:

Merupakan: keberkesanan pengurusan sumber


Contoh: Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan
g) Kecekapan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak
sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem

1
1