Anda di halaman 1dari 10

GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 8 KURIKULUM SEBAGAI WAHANA MENTERJEMAH


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan konsep dan pengertian kurikulum.
ii. Mengkategorikan jenis-jenis kurikulum.
iii. Membincangkan peranan kurikulum sebagai wahana wahana menterjemah FPK.

TUGASAN: Apakah kurikulum? Bagaimanakah kurikulum berperanan sebagai


wahana terhadap mencapai hasrat pendidikan dan matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan?

8.0 Peta Minda


Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

8.1 Pengertian kurikulum

Tokoh (Tahun) Pengertian Kurikulum


a) Akta Pendidikan Kurikulum Kebangsaan ialah satu program pendidikan yang
1996. termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan yang membentu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani dan rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

b) Razali Arof 1991 Semua kegiatan pembelajaran formal dan terancang yang dijalankan
di dalam dan di luar bilik darjah.

c) Abdullah mohd Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk


Noor & Ahmad pelajar-pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan.
Jaffin Hassan 1992

d) Mohd Daud Unsur budaya/ ilmu pengetahuan yang dikenalpasti dengan harapan
Hamzah 1993 untuk memandu guru mengajar kumpulan murid tertentu

e) Taba, H. 1962 Menjelaskan bahawa semua kurikulum mestilah mengandungi empat


kategori berikut:
Penyataan tujuan dan objektif yang spesifik. (Objektif)
Pemilihan dan penyusunan isi kandungan. (Kandungan)
Pola pengajaran dan pembelajaran. (Kaedah)
Penilaian hasil pembelajaran. (Penilaian)

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Rumusan anda tentang kurikulum:
Dapatlah dirumuskan bahawa definisi kurikulum yang ada mencakupi kandungan mata
pelajaran yang perlu diajarkan kepada murid, kaedah yang berkesan untuk menyampaikan
yang menjadi kandungan mata pelajaran dan penilaian terhadap sejauhmanakah apa yang
diajar kepada murid benar-benar telah dikuasai. Bagi mempastikan kurikulum berjaya
dilaksanakan aspek perancangan merupakan intipati kejayaan. Kurikulum mestilah dirancang
dan didokumenkan dalam bentuk maklumat dan prosedur pelaksanaan. Perancangan bermula
dari peringkat mengadakan silibus hinggalah kepada peringkat implementasinya di dalam
bilik darjah menerusi Rancangan Pengajaran Harian.

2
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

8.2 Analisis persamaan dan perbezaan di antara kurikulum kebangsaan dan


kurikulum sekolah.

Kurikulum Kurikulum
Kebangsaan Sekolah

Persamaan

Perkara Keterangan Persamaan


Kurikulum terbahagi kepada dua kumpulan utama iaitu:
Kurikulum i) Kurikulum formal yang juga dikenali sebagai kurikulum
akademik yang mengandungi mata pelajaran dari empat komponen
iaitu bahasa, kemanusiaan, sains dan vokasional
ii) Kurikulum tidak formal bahagian yang meliputi kegiatan
pendidikan luar bilik darjah (kokurikulum) seperti kegiatan sukan,
persatuan, pasukan pakaian seragam dan lain-lain.

Kedua-dua kurikulum ini dilaksanakan di sekolah kerajaan di


Tempat Malaysia
Intrinsik dan juga instrumental
Tujuan pendidikan
Secara menyeluruh dan bersepadu serta seimbang dari segi intelek,
Proses pendidikan rohani. Emosi dan jasmani.

Cara pelaksanaan Dilaksanakan di bilik darjah

Mengandungi FPK, matlamat, objektif dan skop sesuatu mata

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Huraian sukatan pelajaran
pelajaran
Pedagogi Kemahiran berfikir dalam P&P, implikasi kecerdasan pelbagai
dalam P&P, penggunaan TMK, pembelajaran akes kendiri

3
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Perbezaan

Peringkat pusat Peringkat Peringkat sekolah

Kementerian Pelajaran Malaysia, Penggubal Bahagian pentadbiran sekolah


Bahagian Pembangunan
Kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi kurikulum sekolah, guru-guru


membekalkan Pukal Kurikulum, mempunyai autonomi untuk
merancang, melaksana dan menilai
Sukatan Pelajaran, Huraian
kurikulum yang dilaksanakan. Guru
Sukatan Mata Pelajaran sebagai boleh mengolah kandungan
panduan kepada guru-guru kurikulum mengikut kesesuaian dan
mentafsir dan keselesaannya ke dalam bentuk
menterjemahkannya dalam Rancangan Pelajaran Tahunan dan
proses pengajaran dan Rancanagan Pengajaran Harian.
Guru juga boleh memilih dan
pembelajaran. Bagi Kurikulum
menggunakan apa-apa bentuk
Standard Sekolah Rendah (KSSR) kaedah dan bahan yang dirasakan
guru dibekalkan dengan buku sesuai ndan berkesan. Selain itu,
Standard Kandungan dan guru boleh menggunakan sebarang
Standard Pembelajaran. bentuk penilaian dan alat ujian
untuk menilai keberkesanan
pengajarannya.

8.3 Penjelasan Sistem Pendidikan Kebangsaan Malaysia.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


TAHAP PERINGKAT & KATEGORI KURIKULUM
PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Kolej
Vokasional
(Diploma) b) Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah
(KBSM)

a) Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah (KBSR)
yang telah bertukar
kepada Kurikulum
Standard Sekolah
Rendah (KSSR)

Rajah 8.1: Sistem pendidikan Malaysia

4
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Sistem pendidikan


kebangsaan merangkumi pendidikan dari pra-sekolah hingga pengajian tinggi. Pendidikan pra-
tertiari (dari pra-sekolah hingga pendidikan menengah) adalah di bawah tanggungjawab
Kementerian Pendidikan Malaysia manakala pendidikan tertiari pula adalah di bawah
tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Visi kerajaan ialah menjadikan Malaysia
sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan.
Pendidikan Prasekolah:
Program pendidikan bagi murid yang berumur dari empat hingga enam tahun
Pendidikan Rendah:
Kursus pengajian pada peringkat rendah yang direncanakan bagi tempoh enam tahun
tetapi yang boleh tamat diikuti dalam tempoh antara lima hingga tujuh tahun
Ia terdiri daripada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan
Pendidikan Menengah:
Pendidikan yang terdiri daripada pendidikan menengah rendah dan menengah atas
Pendidikan menengah yang diadakan terdiri daripada:
i. Sekolah akademik
ii. Sekolah teknik dan vokasional
iii. Sekolah kebangsaan agama
Pendidikan Lepas Menengah:
Pendidikan yang disediakan untuk seseorang yang sudah tamat mengikuti pendidikan
menengah rendah dan menengah atas, tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi
Institusi pendidikan lain di peringkat persekolahan yang ditubuhkan adalah:
Sekolah Pendidikan Khas yang ditanggungjawabkan kepada Jabatan Pendidikan Khas
Sekolah Sukan yang ditanggungjawabkan kepada Bahagian Sukan

8.4 Pengaruh FPK terhadap pembentukan kurikulum pendidikan Malaysia

FPK KURIKULUM PENGAJARAN

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


1. Bentuk Pendidikan a) Kurikulum kebangsaan Sukatan Pelajaran/
Huraian Sukatan
2. Proses Pendidikan Kurikulum Pelajaran/ Dokumen
Sekolah Standard Pelajaran
3. Matlamat Pendidikan

b)Kurikulum g)Rancangan
rasmi pelajaran
tahunan

c)Kurikulum d)Kurikulu
tidak formal m Formal h)Rancangan
pelajaran harian
e) f)Kurikulum
Kokurikulum tersembunyi
Objektif/ Hasil
Pembelajaran
PROSES PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

Rajah 8.2: Penterjemahan FPK menerusi pengoperasian kurikulum dan pengajaran


5
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Komponen Huraian
a) Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar
Falsafah Pendidikan terhadap pembentukan kurikulum. KBSR dan KBSM adalah hasil
perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara.
Antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua
tersebut ialah ;
i. Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan
kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. Oleh itu
konsep-konsep seperti penggabung jalinan ( penyatuan
kemahiran-kemahiran ) dan penyerapan ( penyatuan
isi ) sentiasa dititik beratkan.
ii. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai
murni. Ia seharusnya diserapkan dalam setiap mata
pelajaran yang diajar di sekolah.
iii. Program pendidikan disusun agar dapat melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan.
iv. Program pendidikan yang menitik beratkan pendidikan
umum diperkenalkan.
v. Penekanan diberikan kepada pendidikan teknik dan
vokasional.
vi. Penekanan juga diberikan kepada bahasa merentasi
kurikulum.
vii. Pemupukan budaya sains dan teknologi terus
ditekankan.
viii. Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga
ditegaskan.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


ix. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai
satu cabang ilmu pengetahuan.
x. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa
Inggeris.
xi. Penekanan kepada melahirkan individu yang
berkeyakinan diri dan bersikap berdikari.

b) Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan


Kehendak masyarakat desakan masyarakat. Masyarakat juga menentukan samada kurikulum
itu sesuai atau pun tidak dengan kehendak mereka. Namun begitu
bukanlah mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat
terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya, lebih-lebih lagi
dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang
pesat.

Penilaian atau kajian berterusan adalah diperlukan untuk memastikan


matlamat dan kehendak masyarakat terhadap pendidikan benar-benar
terlaksana. Misalnya dalam masyarakat industri, pendidikan harus
mempunyai strategi terhadap ciri-ciri ekonomi, politik, sosial dan
budaya masyarakat tersebut. Dalam masyarakat pertanian pula, ciri-
ciri kurikulumnya adalah berbeza.

6
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Masyarakat mengkehendaki murid-murid mempelajari kemahiran-


kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira; konsep-
konsep asas cara hidup masyarakat dari segi politik, sosial dan
ekonomi; serta teknik-teknik asas untuk menyertai kehidupan sesuatu
masyarakat, seperti mengambil bahagian dalam perbincangan,
kepimpinan dan pemikiran kritis dalam suatu sistem demokrati

c) Perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik, kerana


Faktor politik setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap
kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kurikulum
pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan
pemerintahanmenguatkan pengaruh mereka. Kerajaan
bertanggungjawab menetapkan Dasar Pendidikan Negara sejajar
dengan hasrat pemerintah.

Di Malaysia misalnya, ketika British berkuasa di negara ini, dasar


pelajaran hanya bertujuan menjadikan anak-anak Melayu petani dan
nelayan yang lebih baik daripada ibubapa mereka. Pihak British tidak
langsung menitikberatkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara
ini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, Dasar Pelajaran
Kebangsaan turut berkembang dan berubah. Dasar Pelajaran
Kebangsaaan yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961
menitikberatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpaduan
negara dan penghasilan tenaga kerja. Melalui kurikulum Pendidikan
disalurkan aktiviti-aktiviti yang boleh membentuk keperibadian dan
perwatakan individu yang baik dan oleh membawa ke arah
perpaduan. Sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya yang

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


disyorkan oleh Penyata Razak 1956 dianggap sebagai salah satu asas
sistem pendidikan kebangsaan bagi mewujudkan perpaduan negara
itu

d)
Faktor pembangunan Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan
negara dan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun
perkembangan dunia tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu ia harus
diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi

e)
Faktor perubahan sosial Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih
kemahiran akademik, sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui
pendidikan di sekolah, nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam dan
negara diserapkan.

Dewasa ini masalah keruntuhan moral dan jenayah di kalangan


remaja dan murid-murid semakin meningkat. Mereka terdedah
dengan masalah penagihan dadah, minum minuman keras, merokok,
pergaulan bebas dan melakukan perkara-perkara jenayah seperti
mencuri, merompak, merogol dan sebagainya. Masalah ini jika tidak
dibendung dengan segera, akan merosak dan menghalang

7
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

pembangunan negara.

Menyedari hakikat ini, negara telah mewujudkan Falsafah Pendidikan


Negara yang bertujuan memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani..
Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan
sosial agar nilai-nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan
arus pembangunan

f)
Faktor perancang dan Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat
pelaksanaan kurikulum kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa.
Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab
menyemak semula dari masa ke semasa. Pengguguran, perubahan
atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut
peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara.

Kita hidup dalam masyarakat yang berubah-ubah, iaitu pengetahuan


baru sentiasa ditemui, sementara pengetahuan lama yang dibuktikan
kurang tepat diperkemaskinikan. Masalah pertambahan pengetahuan
yang banyak menimbulkan masalah pemilihan apa yang hendak
dipelajari serta pertimbangan semula bagaimana pembelajaran harus
berlaku. Dengan menyedari bahawa murid-murid harus disediakan
untuk menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat yang cepat
berubah, guru-guru dan perancang kurikulum harus menyemak
semula apa yang mereka kemukakan kepada murid-murid

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


(Kamaruddin Hj. Husin, 1994).
Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada pelaksana kurikulum harus
sentiasa peka dengan perubahan yang timbul serta bersedia mencari
penyelesaian dalam mengubah kurikulum merupakan orang yang penting
dalam

g)
Faktor murid, kehendak, Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas
dan keperluan yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan
masyarakat keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak
penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya
dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan
keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Ini
bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu
pengetrahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan
potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkmi intelek, jasmani,
rohani dan sosial( Ee Ah Meng, 1995).

Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid


serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Ini bermakna faktor
minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan
afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut.

8
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

h)
Faktor perkembangan Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat
ilmu dan yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih
kepentingannya sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. Ilmu
yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang.
Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi
perancangan kurikulum yang lebih kemas dan sesuai dengan
kehendak masyarakat dan negara.

Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi


dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang.
Perekembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia
dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu -ilmu baru ini dapat
dissalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman.

Selain itu, pengenalan ilmu atau bidang-bidang baru ke dalam


pendidikan membantu meningkatkan taraf pendidikan itu sendiri.
Contohnya, mem[erkenalkan ilmu pengurusan dan perhubaungan ke
dalam biodang pendidikan, khususnya ke dalam bidang kurikulum,
meningkatkan lagi keberkesanan proses perkembvangan kuriklum itu
sendiri.

8.5 Pengoperasian kurikulum standard ke arah menterjemahkan hasrat FPK

Input Operasi Kurikulum Standard Sekolah Outcome

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Prasekolah
-Untuk pelajar yang - Pendidikan tidak formal -Warganegar patriotik
berumur 4-6 tahun - Kaedah pengajaran dan pembelajaran - Menggunakan BM
-Matlamatnya: (pelajar melalui bermain) dengan betul
Menyuburkan - Aktiviti yang boleh merangsang naluri. -Menggunakan BI
potensi pelajar Ingin tahu, mengukuhkan koordinasi sebagai bahasa kedua
(aspek motor kasar dan halus -Amalkan nilai-nilai
perkembangan) murni
Menguasai -Mempunyai
kemahiran asas kemahiran kognitif
Memupuk sikap -Mempunyai
positif sebagai kematangan emosi dan
persediaan kemahiran
(sekolah) Mempraktikkan
amalan kesihatan dan
keselamatan.
Sekolah Rendah
Bermula dari Tahun 1 - Sekolah rendah awam di Malaysia - Bahasa pengantar
hingga Tahun 6, dan terbahagi kepada dua jenis, iaitu Sekolah bagi sekolah
menerima kemasukan Kebangsaan dan Sekolah Jenis kebangsaan ialah
kanak-kanak berumur 7 Kebangsaan. Kurikulum di kedua-dua Bahasa Melayu
9
Unit 8: Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah Falsafah Pendidikan Kebangsaan

tahun sehingga 12 tahun jenis sekolah rendah adalah sama. - Bahasa Pengantar
Perbezaan antara dua jenis sekolah ini bagi sekolah jenis
ialah bahasa pengantar yang digunakan. kebangsaan ialah
Bahasa Tamil dan
- Pada akhir tahun persekolahan sekolah Bahasa Mandarin.
rendah, ujian awam diadakan bagi
menilai prestasi murid-murid. Ujian
awam pada peringkat sekolah rendah
dinamakan Ujian Penilaian Sekolah
Rendah (UPSR). Pelajar yang
menduduki UPSR dibenarkan
melanjutkan pelajaran ke peringkat
menengah.

- Kurikulum Baru Sekolah Rendah pada


tahun 1983
- Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
pada tahun 1993
- Kurikulum Bersepadu sekolah Rendah
pada tahun 2003
- Kurikulum Standard Sekolah Rendah
pada tahun 2010/2011

Sekolah Menengah
- bermula dari umur 13 - Pelajar Tingkatan 3, akan menduduki - Bahasa Malaysia
hingga 17 tahun PT3 digunakan sebagai
- Pertama sekolah - Pelajar Tiungkatan lima, masih lagi bahasa pengantar

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


menengah rendah, menduduki peperiksaan SPM
pelajar melanjutkan
pelajaran dari tingkatan
1 hingga tingkatan 3
-kedua sekolah
menengah atas, pelajaran
dari tingkatan 4 hingga 5

10