Anda di halaman 1dari 6

M AK ALAH

UPACARA ADAT CEPROTAN
DONOROJO - PACITAN - JAWA TIMUR

Kasusun Dening :
XXXXXXXX
Kelas XXXX

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2
PAC I TAN
TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017

ATUR PAMBUKA Kunjuk raos syukur kahatur kagem Allah SWT ingkang sampun menehake rahmat mawa karunia Gusti Allah kang Maha Agung kulo saget nutugake makalah ingkang asesirah “Upacara Adat Ceprotam”. Akhir tembung. sarehdene kuwi kritik lan saran saka kabeh pihak sing bersifat nangi sanuli kula arep arep demi kesempurnaan makalah iki. Amin Pacitan. Makalah niki isine yaiku babagan informasi Upacara Ceprotan lan kebudayaan neng jerone. ngantosaken matur sembah nuwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun nyabenan mawi lebet penyusunan makalah menika saking awal ngantos akhir. Nobember 2016 Penulis . Mugi-mugi Allah SWT senantiasa meridhai kita sedaya. Kula ngelingi menawa makalah iki isih adoh saka sempurna. Kanthi kekarepan makalah meniko saged menehake informasi bab kabeh apa wae sing ana nang Upacara Adat Ceprotan dadine awake dhewe bisa meruhi keunikan sing akandung neng jero kebudayaane lan dadekne dheweke beda karo kebudayaan – kebudayaan liya sing kesebar neng Indonesia.

Dipunmriki. mila peradaban bangsa kesebat tilar nengga wanci kagem punah. kulo nyobi ngerangkum ngados seratan ingkang berkaitan kaliyan adat ceprotan saking ngados sumber. Mangertosi sejarah lan unsur budaya wonten ing Upacara Adat Ceprotan wonten tlatah Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. kaliyan keterbatasan elmi ugi pangapriksan. B. Dewasa niki keterasan budaya neng pulau Jawa wis terancam kalestarianipun. Menawi setunggal budaya luntur ugi mboten malih dipunpeduliaken dening setunggal bangsa. LELANDHASING MASALAH Budaya ngrupikaken simbol peradaban. lan kamajuan teknologi mula ngakibatake tambah gampang mlebete budaya asing sing nduwe peluang nggo ngrusak budaya kesebut. globalisasi. BAB I PAMBUKO A. BAB II PENJABARAN . TUJUAN PANULISAN 1. kawula nyobi kagem pradunten kaliyan budaya saking pundi asalipun yaiku Pacitan. luwih-luwih meneh karo anane modernisasi.

madeg wonten ing sisih kulo Pacitan ingkang tumempel langsung kalihan Kabupaten Wonogiri. Luweng Ombo. kabukten katahe pengunjung ingkang mbludak wonten ing lapangan desa Sekar sakben tahunipun. Upacara adat ceprotan salah sawijining upacara adat saking wewengkon wengker kidul utawi Pacitan. Meniko salah setunggaling upacara adat ingkang taksih lestari ugi dipun uri-uri khususipun kalihan masyarakat Desa Sekar Kecamatan Donorojo. Pacitan. menawi sak niki upacara meniko sampun dipengaruhi unsur modern lan unsur wisata budaya. Upacara meniko dilaksanaken warga wonten ing 2 (kaleh) dusun kemawon. menawi mboten saget tumibaning pagebluk wonten ing kaleh dusun wau. Upacara adat Ceprotan kalaksanaken ing sasi longkang. Pagelaran upacara sakmeniko sampun kalebetan unsur sendratari lan akrobatik saking . ing Donorojo ugi nggadahi upacara adat ingkang dados sajian khas Donorojo saben tahunipun. Pantai Banyutibo. Sakliyane nggadahi werno-werno panggenan wisoto. Upacara meniko taksih dipun lestariaken kalihan masyarakat lan pemerintah desa kangge mengeti lan mengenang leluhur desa. Unike upacara iki daos magnet kangge poro wargo sekitar lan ugi pengunjung saking liyo daerah sakben tahune. Wonten ing Donorojo meniko katah sanget panggenan wisoto ugi cenderamata khas Pacitan ingkang berkelas dunia. cenderamata ingkang sanget terkenal lan sampun dados komoditi ekspor meniko yaiku batu mulia. yaiku Dusun Krajan Lor lan Dusun Krajan Kidul. Miturut panuturan saking juru kunci upacara meniko wajib kalaksanaken. Kecamatan Donorojo salah sawijining kecamatan ingkang wonten tlatah Pacitan. Inggih meniko Upacara adat Ceprotan. ingkang sakniki sampun dados icon wisata budaya minat khusus wonteng ing Kabupaten Pacitan umumipun lan ing Kecamatan Donorojo khususipun. dinten senin kliwon utawi minggu kliwon. conotnipun Pantai Klayar. yaiku Dewi Sekartaji lang Panji Asmoro Bangun. ugi iso diarani gerbang kulone Provinsi Jawa Timur. Goa Tabuhan. Ceprotan sampun wonten saking jaman biyen.

Sakjeroning upacara dipun pentasaken sendra tari ingkang ngisahaken Ki Godeg dengan Dewi Sekartaji ingakang nembe madosi Panji Asmoro bangun. Kangge mendongkrak pengunjung lan mengenalkan upacara meniko pihak-pihak terkait sakniki ugi getol masaraken lewat iklan wonten ing sosial media ugi awujud buku. ananging mboten ngicalaken unsur budaya asli ingkang sampun lestari saking jaman nenek moyang riyen. lan pameran budaya ingkang di gelar wonten ing kabupaten/kota ing Indonesia. Wekdal dipun wontenaken ritual meniko kirang langkung jam 18. Arepo unsur modern sampun masuk wonten ing upacara adat niki. ritual meniko dipun percadosi dirawuhi danyangan ingkang manggen wonten ing desa Sekar lan ugi jin. Meniko lelandasan umpami ritual digelar taksih siang mesti wonten kejadian aneh ingkang berhubungan kalih hal-hal ghoib. BAB III KESIMPULAN . Sejatine upacara adat ceprotan nggambaraken Ki Godheg ingkang babad alas pedesaan lan ketemu Dewi Sekartaji utawi Galuh Candra Kirana ngantos dumadine sumber sekar. Bluluk diarak ngangge keranjang bambu (keranjang moto ero). Pithik bakar wau lajeng dipun colong lan sing wani nyolong dipun antemi utawi dipun ceprot kalihan bluluk wau. lan ugi sakben tahune nduweni tema ingkang benten-benten. demit. Ritual utama ceprotan mboten wonten ingkang berubah. Upacara meniko dimulai saking arak-arakan bluluk ingakng dados piranti upacara.00 sakderenge mahgrib. gandaruwo saking desa tetangga.pendukung acara. Sejatine upacara ceprotan meniko kegiatan sakperangan nom-noman wargo desa Sekar ingkang mbeto bluluk ingkang sampun dikuliti ngantos tipis lan disediani 2 ekor pithik dipanggang ingkang dibeto juru kunci dateng tengahing lapangan panggenan prosesi.

Upacara Ceprotan iku upacara sing penting lan isih dipun uri-uri warga desa Sekar Kecamatan Donorojo. Amarga iku. Akeh tahapan-tahapan lan pralambang-pralambang ing upacara iki. ugi ngagem dupa. Mugi-mugi makalah menika saget bikak cakrawala ilmu saking pamaos makalah menika. Wonten ing agami islam meniko mboten diparengaken amargi kalebet dosa besar utawi syriq. kemenyan lan sesajen kangge ritual. kita wong jawa sing duweni tradhisi iki kudu mangerteni lan njaga supaya ora ilang kalindes majune zaman lan tradhisi barat sing ora luwih becik saka tradhisi jawa. mboten sarujuk kalih sakperangan ritual ingkang ngelibataken makhluk gaib. kula nyuwun pangapunten menawi kula migunakaken basa ngoko lugu lan menawi kathah panulisan lan pangecapan ingkang klentu . Pungkasaning atur. Ananging kulo sebagai umat Nabi Muhammad SAW.