Anda di halaman 1dari 6
2-5 juta = 6 6a2 2 = A. Dua juta lima ribu B_ Dua juta lima pulub ribu nae C Dua juta lima ratus ribu 9 D_ Dua puluh lima juta 1 B 3— 9 692, 592, 492, » 292 c3 z Apakah nombor yang sepatutnya diisi dalam pi2 petak kosong 9 A 192 7 Rajah 1 menunjukkan nombor yang disusun B 392 mengikut susunan menaik. susun nombor Cc 302 mengikut tertib menurun D 992 644, 664, 683,785 , 850, Pernyataan yang manakah TIDAK BENAR? Rajah 1 A. 454 lebih besar dari 122 A 850,785,664,683,644 B 347 lebih kecil dari 400 B_ 850,683,785,664,644 C444 lebih besar dari 440 C 850,785,683,664,644 D 9303 lebih kecil dari 9 030 D 850,664,664,785,683 2.676 dibundarkan kepada puluh yang 8 326 + 6384+ 19= terdekat ialah A 6729 A 2770 B 6710 B 2700 C 6639 Cc 2680 D 6619 D 2670 Digit 4 dalam setiap nombor di bawah 9 Manakah yang berikut, jika dibundarkan bernilai empat ribu keeuali kepada ratus terdekat menjadi 3 000? A 14004 A 2855 B 24899 B 2938 © 40000 Cc 2951 D 44444 D 3069 MATEMATIK KI TOV TAHUN 4 2016 10 uw 12 13 14 Berapa keping wang RM10 yang terdapat dalam RM100, paw 10 100 1000 10.000 c Antara berikut, nombor yang manakah apabila dibundarkan kepada puluh terdekat D TIDAK menjadi 560 ? A 561 B 562 A 1 jam Cc 563 B 1 jam 5 minit D565 C1 jam 15 minit D 2jam 5 minit 730 * 100 17 7.01x7 = A. Tujub ribu B_ Tujuh ribu tiga ratus, A 14.07 C Tujuh pulub ribu tiga ratus B 14,77 D_ Tyjuh pulub tiga ribu © 49.07 D 49.77 Berapakah mesti ditambah kepada 32.5 18 Pukul berapakah 1 jam 40 minit selepas supaya menjadi 40? pukul 11.30 pagi ? A RS A 1.10 petang B 705 B 1.20 petang Cc 75 C 2.10 petang D 7.05 D 2.20 petang 5m30cm A S3cm B 503cm Cc 530cm D 5300cm Rajah 2 16 50minit +15 minit = 19 Berapakah bilangan paksi simetri yang terdapat pada Rajah 2 di atas. camp 3 6 1 6 al 9 L 3 eone MATEMATIK KI TOV TAHUN 4 2016 20 a 2 6850 me= oe A 685 B 658 C 6.90 D 68.5 Rajah 3 menunjukkan waktu Ramesh bermain bola tampar pada suatu petang. Rajah 3 Nyatakan waktu dalam sistem 12 jam. Jam 17:05 Jam 05:05 Pukul 5:05 am, Pukul 5:05 p.m, yore Rajah 4 menunjukkan sebuah bentuk 2 dimensi Rajah 4 ‘Namakan bentuk 2 dimens' itu poligon Oktagon Heptagon Heksagon one 23 24 25 26 dederde 10° 1000 2:26 2-206 2:06 2-006 saw Rajah 5 menunjukkan harga baju dan topi @ Berapakah jumlah harga baju dan topi tersebut? A RM21.50 B_ RM21.90 © RM22.40 D_ RM89.90 5 dekad 5 tahun = A 350 Tahun B55 Tahun c Sf dekad 1 D 53 dekad 4 7*2100g A 300g B 1200 Cc 14008 D 84008 MATEMATIK KI TOV TAHUN 42016 27 Cog, 28 Rajah 6 menunjukkan sebuah kuboid. o 200 m 400m 600 m 800m, 13 cm 2em Som Hitungkan isi padu,dalam cm’, 2 kuboid yang sama. caw 29 Berdasarkan Rajeh 7 di atas, Peryataan 96 80 48, 32 30 31 32 Hasil bahagi yang manakah antara berikut tidak mempunyai baki ? A 2594 = 4 B 3346 + 6 C 5964 + 8 D 6192 +9 HargaSeunit | 50 sen_[ 30 sen | 20 sen Bilangan 15 10 12 Jadual 1 Jadual 1 menunjukkan tiga jenis harga pemadam yang dibeli oleh Salmah. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Salmah ? A RM10.20 B_ RMI240 Cc RMI2.90 D_ RMI3.60 Rajah 8 menunjukkan kedudukan objek dalam rak hiasan di bilik Kamil. 6kg Rajah 7 yang manakah yang betul? cae Berat Y ialah 1 kg Berat Y ialah 2 kg. Berat Y kurang | kg Berat Y kurang 2 kg é Rajah 8 Nyatakan objek yang berada di lajur ketiga baris kedua. MATEMATIK KI TOV TAHUN 4 2016 33 Bola Jam loceng Radio Topi paeP Rajah 9 menunjukkan 3 tempat rehat pada lebuhraya P,Q, R dan S. Q s Rajah 9 1 Jarak Q ke R adalah > daripada jarak PQwlarak R ke S adalah 3 kali ganda jarak PQ. Hitung jarakdalam km,dari P ke S melalui Q dan R. 213 km 315 km 85 km 82km one> 3 34Tukarkan 25 kepada pecahan tak wajar 2 3 13 3 0 35 36 37 34kg4 ike +400 530 g 33g 53 kg, 053 kg saw Rajah 10 menunjukkan skor yang diperolehi oleh 7 orang murid dalam satu ujian segak. Nyatakan mod bagi 7 orang murid itu. 24 25 26 29 paw ‘Tinggi Salmah ialah 169 cmSalman 15 mm lebih tinggi daripada salmah, Hitung jumlah tinggi mereka dalam om. 1705 184 319 3395 pa MATEMATIK KI TOV TAHUN 4 2016 38 Rajah 11 menunjukkan harga tiga barang 39. Jadual 2 menunjukkan jisim 12 orang murid yang dibeli oleh Hanim, saa (ks) 28 | 32/40 | 49 | so a Bilangan |) | [3] 2] 5 (ei Murid RMI125.70 Jadual 2 Nyatakan julat bagi jisim mereka. Rajah 11 A 50 B 44 Hanim mempunyai wang RM100 sebanyak 3 Cc 40 keping dan 2 keping wang RMS0.Hitung D 2 baki wang Hanim selepas membeli ketiga- tiga barang itu A RM179.40 40° Rajah 12 menunjukkan sebuah segi tiga B_ RM279.40 bersudut tegak. CRM320.60 D_ RM400 Hitung luas,dalam cm?,seluruh rajah itu. 30 60 120 600 caw MATEMATIK KI TOV TAHUN 4 2016