Anda di halaman 1dari 17

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang untuk semuanya.


Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati,
Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati,
Para orang tua murid Kelas VI yang saya hormati,
Teman-Teman yang saya cintai.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. karena dengan rahmat dan
hidayah-Nya kita diberi kesehatan untuk berkumpul bersama pada hari ini.
Hari ini, kita berkumpul dalam rangka hari perpisahan sekaligus hari perayaan kelulusan siswa Kelas VI. Guru-
Guru dan Teman-Teman, sungguh tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sudah enam tahun kami belajar dan
menimba ilmu di sekolah ini. Begitu banyak pelajaran dan pengetahuan yang kami dapatkan. Semuanya itu sangat
berguna bagi kami.
Kini, akhirnya hari kelulusan itu tiba. Setelah enam tahun kami banyak belajar dari Bapak dan Ibu Guru,
saya selaku perwakilan teman-teman Kelas VI mengucapkan terima kasih untuk guru-guru kami tercinta. Semua
pelajaran dan nasihat yang kami dapatkan akan selalu kami ingat. Kami juga menyampaikan permintaan maaf atas
semua kesalahan dan kenakalan yang pernah kami perbuat selama kami bersekolah di sini. Kenanglah kami semua
sebagai siswa-siswi yang pernah Bapak dan Ibu ajar. Tidak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada
orangtua kami tercinta yang juga hadir pada kesempatan ini. Para orang tua yang selalu memberikan kasih sayang
dan dorongannya kepada kami hingga kami dapat lulus dan merayakannya pada hari ini.
Untuk Teman-Teman, semua peristiwa yang kita alami di sekolah ini, senang, sedih, dan bahagia akan
selalu mengingatkan kita pada sekolah tercinta ini. Setelah lulus, hendaknya kita selalu terdorong untuk tetap rajin
belajar untuk mencapai cita-cita.
Akhir kata, saya sebagai perwakilan teman-teman Kelas VI ingin mengucapkan selamat tinggal pada sekolah kami
tercinta. Kami akan selalu mengingat sekolah ini. Sekian dari saya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Wilujeng siang kasadayana.
Bapa Kapala Sakola anu ku sim kuring dipihormat,
Bapa kalih Ibu Guru anu ku sim kuring dipihormat,
Orang tua siswa Kelas VI anu ku sim kuring dipihormat,
Rerencangan anu ku sim kuring dipikacinta.
Ti payun urang panjatkeun puji sarta syukur ka hadirat Alloh Swt. alatan kalawan rahmat sarta hidayah-Na
urang sadayana dibr kashatan pikeun ngariung babarengan dina po ieu. Po ieu, urang ngariung dina raraga
po paturay tineung siswa Kelas VI. Guru-guru sarta rerencangan, stuning henteu karaos waktos nu sakitu
enggalna. Geus genep warsih urang sadayana diajar sarta nimba lmu di sakola ieu. Kitu loba palajaran sarta
kanyaho anu diperoleh. Kabhanana ta manfaat kapak pikeun urang sadayana.
Kiwari, akhirna po paturay tineung ta anjog. Sanggeus genep warsih urang sadayana diajar ti Bapa sarta
Ibu Guru, sim kuring salaku wawakil rerecangan Kelas VI ngedalkeun hatur nuhun pikeun guru-guru urang
sadayana anu dpikahormat sareng dipikacinta. Kabh palajaran sarta nasehat anu ku urang sadayana dapatkan baris
ku urang sadayana di inget sarta diamalkeun. Urang sadayana salaku kelas VI og nepikeun pamnta hampura
luhur
kabh kasalahan sarta sikap anu teu merenah anu kungsi ku urang sadayana dilakokanan salila urang sadayana
sakola didieu. Kenanglah kami kabh minangka siswa-siswi anu kungsi Bapa sarta Ibu ajar. Henteu poho urang
sadayana og ngahaturkeun nuhun ka sepuh-sepuh urang sadayana nu dipikacinta sarta hadir dina kasempetan ieu.
sepuh-sepuh urang sadayana anu sok mikeun kanyaah sarta doronganana ka urang sadayana nepi ka urang
sadayana lulus sarta bisa ngarayakeunana dina po ieu.
Pikeun rerencana, kabh kajadian anu ku urang sadayana dialaman di sakola ieu, gumbira, hanjelu, sarta
bagja baris sok ngingetkeun urang dina sakola tercinta ieu. Sanggeus lulus, hadna urang sok terdorong pikeun
tetep getol diajar pikeun ngahontal cita-cita. Ahir kecap, kuring minangka wawakil rerencangan Kelas VI hayang
ngedalkeun salamet ancik dina sakola urang sadayana anu dipikacinta. Kami baris sok nginget sakola ieu. Sakitu ti
simkuring.Haturnuhun.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Contoh Pidato Perpisahan Untuk Kls 6 SD
Assalamualaikum Wr.Wb. Puji dan Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan Rahmat-Nya lah
sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Shalawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada
Nabi Muhammad SAW, besera keluarga, para sahabatnya hingga kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman.
Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sentul 4, Bapak Mahmud S.pd, kepada yang terhormat Bapak
dan Ibu Guru SDN Sentul 4, yang terhormat Bapak, Ibu Wali Murid kelas 6. Serta teman-teman yang saya
banggakan.

Pertama-tama saya sebagai siswa kelas 6 mewakili teman-teman untuk menyampaikan ucapan
terimakasih kepada Bapak/Ibu Guru yag telah mengajari kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Hari berganti Hari dan
Tahun pun berganti Tahun tanpa terasa kita lalui dengan penuh kenangan. Masih terbayang dalam ingatan kami,
ketika Bapak/Ibu Guru mengajari kami dengan penuh sabar dan kasih sayang. Terima kasih Ibu/Bapak Guru, ilmu
yang kalian berikan telah membuka cakrawala kami, menjadika dunia ini lebih berwarna dengan seluruh ilmu
pengetahuan yang telah engkau ajarkan kepada kami. Walau terkadang sikap kami sering membuat hati Bapak/Ibu
Guru terluka. Namun, engkau tetap sabar memberikan ilmu yang bermanfaat.

Semoga perpisahan ini bukanlah berpisah untuk selamanya, namun awal dari perjalanan untuk memulai
masa depan yang lebih baik lagi, kami mengharapkan teman-teman serta adik-adik kelas lebih meningkatkan
belajarnya, patuh dan berbakti kepada Orang Tua. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati kami sadar bahwa
kesalaha kami tidak pantas untuk dimaafkan, kami berdoa agar amal ibadah Bapak/Ibu Guru dibalas oleh Allah
SWT. Dengan penuh kerndahan hati kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah sepatah kata dari kami mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Atas
segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalam Alaikum Wr.Wb
Terjemah bahasa sunda

Assalamualaikum Wr.Wb. Puji sarta Syukur marilah urang panjatkan kehadirat Alloh SWT jeung Rahmat-nya lah
ku kituna urang bisa ngariung di po anu berbahagia ieu. Shalawat reujeung salam marilah urang limpahkan ka
Nabi Muhammad SAW, besera kulawarga, para sahabatnya nepi ka urang kabh salaku umatna nepi ka ahir jaman.
Ka anu dipihormat Ibu Kapala Sakola SDN Sentul 4, Bapa Mahmud S.pd, ka anu dipihormat Bapa sarta Ibu Guru
SDN Sentul 4, anu dipihormat Bapa, Ibu Wali Murid kelas 6. Sarta rncang-rncang anu kuring banggakan.

Pertama-tama kuring minangka siswa kelas 6 ngawakilan rncang-rncang pikeun nepikeun kedalan terimakasih
ka Bapa/Ibu Guru yag geus ngawurukan kami ti kelas 1 nepi ka kelas 6. Po baganti Po sarta Warsih og baganti
Warsih tanpa karasaeun urang lalui kalawan pinuh kenangan. Masih kabayang dina ingatan kami, sabot Bapa/Ibu
Guru ngawurukan kami kalawan pinuh sabar sarta kaasih nyaah. Hatur nuhun Ibu/Bapak Guru, lmu anu maranh
bikeun geus muka cakrawala kami, menjadika dunya ieu leuwih boga warna kalawan sakumna lmu kanyaho anu
geus engkau ajarkan ka kami. Cacak sakapeung dangong kami mindeng nyieun hat Bapa/Ibu Guru tatu. Tapi,
engkau tetep sabar mikeun lmu anu mr mangpaat.

Muga perpisahan ieu lain berpisah pikeun salawasna, tapi mimiti ti lalampahan pikeun mitembeyan mangsa hareup
anu leuwih alus deui, kami ngarep-ngarep rncang-rncang sarta adi-adi kelas leuwih ngaronjatkeun diajarna,
patuh sarta bakti ka Kolot. Bapa sarta Ibu Guru anu kami hormati kami sadar yn kesalaha kami henteu pantas
pikeun dimaafkan, kami berdoa ambh amal ibadah Bapa/Ibu Guru diganjar ku Alloh SWT. Kalawan pinuh
kerndahan hat kami ucapkan hatur nuhun.

Demikianlah sapites kecap ti kami susuganan urang kabh sok ditangtayungan ku Alloh SWT. Tina sagala
perhatiannya kami ucapkan hatur nuhun.

Wassalam Alaikum Wr.Wb


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru yang kami muliakan,izinkanlah saya berdiri sejenak di hadapan Bapak-
bapak dan ibu-ibu Guru yang kami muliakan untuk mewakili rekan-rekan yang telah menamatkan pelajaran di
Sekolah Dasar Negeri Maju Jaya yang kami cintai ini. Pertama-tama, marilah kita menghaturkan puji syukur ke
hadirat Allah S.W.T. karena kita semua mendapat berkah dan karunia-Nya sehingga dapat hadir dan berkumpul di
aula sekolah ini tanpa halangan yang berarti.

Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru yang sangat kami cintai lagi kami muliakan,terlebih dahulu, perkenanlah
saya atas nama rekan-rekan sekelas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-
bapak dan ibu-ibu Guru yang telah berhasil mendidik dan mengajar kami dengan maksimal, sehingga kami
menamatkan pelajaran di sekolah ini.
Selama 6 tahun kami menuntut ilmu di sekolah yang tercinta ini,maka selama itu pulalah kami telah
menjalin ikatan batin yang sangat kuat lagi dalam dengan Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru di sini.

Bagi kami, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru sebenarnya adalah orang tua kandung kami sendiri yang sangat
besar jasanya bagi kami semua, sehingga apa-apa yang telah Bapak dan ibu ajaran kepada kami,akan senantiasa
kami ingat dan catat dalam hati sanubari kami semua. Segala pesan, petunjuk,petuah dan bimbingan yang selama
ini kami dapatkan,insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru yang sangat kami cintai lagi kami muliakan,tidak sama lagi,kami murid-
murid kelas enam akan meninggalkan sekolah ini,yang berarti pula meninggalkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru
yang kami cintai.Sesungguhnya perpisahan ini sangat berat kami rasakan,namun mengingat masa depan kami yang
harus kami sambut dengan meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi,maka perpisahan ini kami terima
dengan hati yang ikhlas dan penuh sikap tawakal kepada Allah S,W .T.

Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru, di hari-hari mendatang kami tentu tidak dapat lagi berdekatan seperti
selama enam tahun belakangan ini.Namun demikian,jauhnya jarak bukan berarti juga jauhnya ikatan batin kami
dengan Bapak-bapak dan ibu-ibu guru.di hati kami, Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru masih sangat dekat seperti
layaknya kami semua masih di sekolah ini.

Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru yang sangat kami cintai lagi kami muliakan,jasa dan pengabdian Bapak-
bapak dan ibu-ibu Guru selama ini dalam mendidik, mengajak, membimbing dan mengasuh kami selama
bersekolah di SD Negeri Maju Jaya ini, sungguh sangat besar. Kami tidak dapat membalas kebaikan dan jasa
Bapak-bapak dan ibu-ibu guru dengan apa pun, selain dengan doa dan permohonan kami,agar kiranya Allah
S.W.T.berkenan memberkahi serta meridlai Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru dengan di beriNya keselamatan,
kesehatan, dan kesejahteraan serta taufik dan hidayah Nya.

Amin Ya Allah Ya RabbalAlamiin.

Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan,tak lupa kami mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan
kami selama ini.Kami mohon doa restu pada Bapak-bapak dan ibu-ibu Guru demi kelancaran dan kesuksesan kami
di jenjang pendidikan selanjutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terjemahan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru anu kami muliakan,izinkanlah kuring nangtung sejenak di hadapan Bapa-bapa sarta
ibu-ibu Guru anu kami muliakan pikeun ngawakilan batur-batur anu geus menamatkan palajaran di Sakola Dasar
Nagari Maju Jaya anu kami cinta ieu. Pertama-tama, marilah urang ngahaturkeun puji syukur ka hadirat Alloh
S.W.T. alatan urang kabh meunang berkah sarta karunia-nya ku kituna bisa hadir sarta ngariung di aula sakola ieu
tanpa halangan anu hartosna.

Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru anu pohara kami cinta deui kami muliakan,terlebih baheula, perkenanlah kuring
luhur ngaran batur-batur sakelas nepikeun kedalan hatur nuhun anu saged-gedna ka Bapa-bapa sarta ibu-ibu
Guru anu geus junun ngatik sarta mengajar kami kalawan maksimal, ku kituna kami menamatkan palajaran di
sakola ieu.

Salila 6 warsih kami nungtut lmu di sakola anu tercinta ieu,maka salila ta pulalah kami geus menjalin ikatan
batin anu pohara kuat deui dina jeung Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru di dieu.

Pikeun kami, Bapa-bapa sarta ibu-ibu guru sabenerna nyata kolot kandung kami sorangan anu pohara badag
jasana pikeun kami kabh, ku kituna nanaon anu geus Bapa sarta ibu ajaran ka kami,akan sok kami inget sarta catat
dina hat sanubari kami kabh. Sagala talatah, petunjuk,petuah sarta bimbingan anu salila ieu kami dapatkan,insya
Alloh baris kami laksanakan kalawan sebaik-baiknya.

Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru anu pohara kami cinta deui kami muliakan,tidak sarua deui,kami murid-murid kelas
genep baris ninggalkeun sakola ieu,yang hartosna og ninggalkeun Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru anu kami
cinta.Sastuna perpisahan ieu pohara beurat kami rasakeun,namun nginget mangsa hareup kami anu kudu kami
sambut kalawan ngahontal jenjang atikan anu leuwih luhur deui,maka perpisahan ieu kami tarima kalawan hat anu
ikhlas sarta pinuh dangong tawekal ka Alloh S,W.T.

Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru, di po-po ka hareup kami tangtu henteu bisa deui padeukeut kawas salila genep
warsih kadieunakeun.Tapi kitu,jauhnya jarak lain hartosna og jauhna ikatan batin kami jeung Bapa-bapa sarta ibu-
ibu guru.di hat kami, Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru masih pohara deukeut kawas meujeuhnana kami kabh masih
di sakola ieu.

Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru anu pohara kami cinta deui kami muliakan,jasa sarta pengabdian Bapa-bapa sarta
ibu-ibu Guru salila ieu dina ngatik, ngajak, membimbing sarta mengasuh kami salila bersekolah di SD Nagari Maju
Jaya ieu, stuning pohara badag. Kami henteu bisa ngabales kebaikan sarta jasa Bapa-bapa sarta ibu-ibu guru
kalawan naon og, sajaba kalawan doa sarta permohonan kami,agar kirana Alloh S.W.T.berkenan memberkahi
sarta meridlai Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru kalawan di br manhna kasalametan, kashatan, sarta karaharjaan
sarta taufik sarta hidayah Nya.

Amin Enya Alloh Enya RabbalAlamiin.

Kitu pangbaga anu bisa kami sampaikan,tak poho kami mnta hampura luhur kasalahan sarta kahilapan kami
salila ieu.Kami mnta doa restu dina Bapa-bapa sarta ibu-ibu Guru demi kelancaran sarta kesuksesan kami di
jenjang atikan saterusna.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pidato Perpisahan Kelas VI Sekolah Dasar

Tak terasa tahun ajaran 2012/2013 hampir berakhir. Tak lama lagi sekolah-sekolah akan melaksanakan acara
perpisahan. Salah satu rangkaian acaranya adalah Pidato perpisahan, baik dari siswa yang meninggalkan maupun
dari siswa yang ditinggalkan.

Untuk Kamu-kamu yang mendapat tugas untuk menyampaikan pidato perpisahan, kali ini saya akan berbagi
contoh pidato perpisahan siswa yang akan meninggalkan. (khusus Sekolah Dasar). Langsung disimak ya.

'Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.


Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wasshalaatu wassalaamu alaa asyrafil anbiyaa iwal mursaliin wa alaa aalihii
washahbihii ajmaiin ammaa badu.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan anugerah Iman,
Islam dan kesehatan kepada kita, sehingga kita semua dapat berhadir dalam acara kenaikan kelas sekaligus
perpisahan kelas enam yang akan meninggalkan sekolah ini. Teriring shalawat dan salam marilah kita
persembahkan kepada seorang manusia yang sempurna, yang telah membawa ummat ini menuju cahaya
hidayah. Yakni junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau
hingga hari kiamat.
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberi waktu kepada saya
untuk menyampaikan kata perpisahan atas nama siswa yang meninggalkan.
Yang saya hormati dan saya muliakan, Kepala Sekolah beserta dewan guru. Yang saya hormati Bapak dan
Ibu wali murid. Yang saya hormati para undangan serta adik-adik dan teman-teman semua yang saya sayangi.
Tiada terasa, hari berganti, minggu berlalu, bulan berjalan dan tahun pun mengantarkan kita pada satu
kata perpisahan. Satu kata yang dapat membuat kita bersedih, terharu, bahkan menangis.
Hari ini ada rasa duka yang mendalam di hati kami. karena tidak lama lagi, kami akan meninggalkan
sekolah yang telah menjadikan kami dari tidak tahu menjadi mengerti, meninggalkan bapak dan ibu guru yang
selalu sabar membimbing dan mencurahkan ilmunya kepada kami, meninggalkan adik-adik kami semua.
Meninggalkan masa-masa yang penuh suka,duka,canda,tawa,sedih dan bahagia.
Kami sadar selama kebersamaan kita di sekolah ini banyak tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati
bapak/ibu guru serta adik-adik semua. Tingkah laku yang mungkin menyakiti, menyinggung, membuat marah dan
sedih guru dan adik-adik kami. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah kami memohon maaf yang
sebesar-besarya atas semua kesalahan yang telah kami lakukan selama ini.
Tak lupa pula kami sampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas segala pengabdian,
bimbingan,nasihat, dan ilmu yang telah bapak dan ibu guru berikan kepada kami selama ini. Tanpa kalian, kami
bukan apa-apa. Banyak hal yang diajarkan pada kami, meski terkadang kami merasa lelah, jenuh, bosan, tapi
dengan sabarnya kami dibimbing.
Akhirnya, tak ada kado yang lebih berharga yang dapat kami berikan untuk bapak dan ibu guru semua
selain ucapan terima kasih dan untaian doa semoga jasa dan pengabdian yang diberikan memberi manfaat bagi
kami, dan Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin yang rabbal Alamiin.
Di ujung pidato ini kami titipkan sebuah puisi perpisahan:

Untaian tahun telah terlewati


ada banyak senyum tercipta
diantara riangnya tawa
diantara canda belia

di sini....
tempat berteduhnya tunas bangsa
tempat menuang segala asa
seperti putih cita-citanya
seperti merah semangatnya

setelah lama merenda hari mengusung mimpi


berat terasa kami lepaskan
Selamat tinggal cerita indah

tapi,
perpisahan bukanlah kehilangan
hanya batas tipis antara kenangan dan harapan
jalan panjang yang masih terbentang
jembatan menggapai hari esok yang cemerlang
Wabillaahi Taufiq wal hidaayah, wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.'
Terjemahan

Biantara Perpisahan Kelas VI Sakola Dasar


Teu karasaeun warsih ajaran 2012/2013 ampir lekasan. Teu lila deui sakola-sakola baris ngalaksanakeun acara
perpisahan. Salah sahiji runtuyan acarana nyata Biantara perpisahan, boh ti siswa anu ninggalkeun boh ti siswa
anu ditinggalkeun.
Pikeun Manh-manh anu meunang pancn pikeun nepikeun biantara perpisahan, ayeuna kuring baris babagi conto
biantara perpisahan siswa anu baris ninggalkeun. (husus Sakola Dasar). Langsung diregepkeun enya.

'Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.


Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Wasshalaatu wassalaamu alaa asyrafil anbiyaa iwal mursaliin wa alaa aalihii
washahbihii ajmaiin ammaa badu.

Marilah urang panjatkan puji sarta syukur kehadirat Alloh SWT, anu geus melimpahkan kasinugrahan Iman, Islam
sarta kashatan ka urang, ku kituna urang kabh bisa berhadir dina acara kanakan kelas sakaligus perpisahan kelas
genep anu baris ninggalkeun sakola ieu. Teriring shalawat sarta salam marilah urang persembahkan ka saurang
manusa anu sampurna, anu geus mawa ummat ieu nuju cahya hidayah. Nyata junjungan urang Nabi Badag
Muhammad SAW, reujeung kulawarga, sahabat sarta pamilu anjeunna nepi ka po kiamat.
Kedalan hatur nuhun kuring sampaikan ka nu mawa acara anu geus mikeun wayah ka kuring pikeun nepikeun
kecap perpisahan luhur ngaran siswa anu ninggalkeun.
Anu kuring hormati sarta kuring muliakan, Kapala Sakola reujeung dwan guru. Anu kuring hormati Bapa sarta
Ibu wali murid. Anu kuring hormati para ondangan sarta adi-adi sarta rncang-rncang kabh anu kuring sayangi.
Euweuh karasaeun, po baganti, minggu berlalu, bulan leumpang sarta warsih og nganteurkeun urang dina hiji
kecap perpisahan. Hiji kecap anu bisa nyieun urang bersedih, terharu, komo ceurik.
Po ieu aya rasa duka anu mendalam di hat kami. alatan henteu lila deui, kami baris ninggalkeun sakola anu geus
ngajadikeun kami ti henteu weruh jadi mengerti, ninggalkeun bapa sarta ibu guru anu sok sabar membimbing sarta
mencurahkan lmuna ka kami, ninggalkeun adi-adi kami kabh. Ninggalkeun mangsa-mangsa anu pinuh
resep,duka,canda,tawa,sedih sarta bagja.
Kami sadar salila kababarengan urang di sakola ieu loba tingkah laku kami anu henteu berkenan di hat bapa/ibu
guru sarta adi-adi kabh. Tingkah laku anu meureun menyakiti, nyigeung, nyieun ambek sarta hanjelu guru sarta
adi-adi kami. Ku alatan ta, dina kasempetan ieu izinkanlah kami memohon hampura anu sebesar-besarya luhur
kabh kasalahan anu geus kami pigaw salila ieu.
Teu poho og kami sampaikan kedalan terimakasih anu setinggi-tingginya tina sagala pengabdian,
bimbingan,nasihat, sarta lmu anu geus bapa sarta ibu guru bikeun ka kami salila ieu. Tanpa maranh, kami lain
nanaon. Loba hal anu diajarkan dina kami, cacak sakapeung kami ngarasa cap, jenuh, bosen, tapi kalawan sabarna
kami dibimbing.
Pamustunganana, teu aya kado anu leuwih berharga anu bisa kami bikeun pikeun bapa sarta ibu guru kabh sajaba
kedalan hatur nuhun sarta untaian doa muga jasa sarta pengabdian anu dibikeun mikeun mangpaat pikeun kami,
sarta Alloh SWT mikeun balesan anu setimpal. Amin anu rabbal Alamiin.
Di tungtung biantara ieu kami titipkan hiji puisi perpisahan:

Untaian warsih geus terlewati


aya loba senyum tercipta
diantara riangnya tawa
diantara canda belia

di dieu....
tempat berteduhnya sirung bangsa
tempat menuang sagala asa
kawas bodas cita-citanya
kawas beureum sumangetna

sanggeus lila merenda po mengusung ngimpi


beurat karasaeun kami lepaskan
Salamet ancik carita ndah

tapi,
perpisahan lain kaleungitan
ngan wates ipis antara kenangan sarta harepan
jalan panjang anu masih terbentang
jembatan ngahontal po esok anu cemerlang
Wabillaahi Taufiq wal hidaayah, wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.'

Karangan

Di zaman yang seperti ini banyak khususnya anak muda yang tak lagi memliki tata krama atau sopan santun dan
hilangnya moral yang baik oleh karena itu ada sedikit tuntunan TATA KRAMA TERHADAP ORANG TUA
antara lain :

1. bertuturkata dengan bahasa yang halus dan baik


2. nada suara lebih rendah
3. tidak memotong pembicaraan
4. apabila dipanggil segera mendatangi dan menjawab
5. mengerjakan / menaati perintah-perintah orang tua yang tidak maksiat
6. membantu meringankan kesibukan/ pekerjaan orang tua
7. menjaga nama baik dan kehormatan kedua orang tua
8. mendahulukan kedua orang tua sebelum minum/makan
9. mendahulukan kepentingan kedua orang tua dari pada diri sendiri
10. merawat kedua orang tua ketika sakit
11. berpamitan ketika akan pergi
12. berjabat tangan dengan mencium tangn kedua orang tua
13. bila ada masalah dengan keluarga, memberi saran yang yang baik dengan sikap yang sopan
14. ketika punya masalah mengutamakan curhat kepada orang tua
15. tidak memaksakan kehendaknya
16. tidak meminta ssuatu dengan seketika harus dikabulkan
17. segera minta maaf apabila punya kesalahan terhadap orang tua
18. selalu meminta keridloan dan meminta do'a yang baik dari kedua orang tua
19. selalu mendo'akan kedua orang tua untuk kebaikan dunia dan akhrat
20. berbuat baik atau membalas kebaikan orang tua dengan meramut dan merawat sampai akhir hayat,
terutama masalah agama
21. berusaha mewujudkan harapana dan cita-citanya.

thu tadi sekilas bab TATA KRAMA TERHADAP ORANG TUA semoga dengan bab TATA KRAMA nie
yang baca bisa lebih sopan dan taat pokoknya intinya bisa lebih baek dari sebelumnya amin N bahagialah
anda yang masih punya orang tua klo' bisa bahagiakanlah orang tua anda karena ada pepatah mengatakan
"APAPUN DIDUNIA KALAU SUDAH TIADA BARU TERASA" maka buatlah kedua ortu anda bangga
dengan anda bukan malah menyakitinya,.......

Di jaman anu kawas ieu loba hususna anak ngora anu teu deui memliki tata krama atawa sopan santun sarta
leungitna moral anu alus ku alatan ta aya saeutik tuntunan TATA KRAMA KA KOLOT antara sjn:

1. bertuturkata kalawan basa anu lemes sarta alus


2. nada sora leuwih pendk
3. henteu motong pembicaraan
4. lamun digeroan geura-giru mendatangi sarta nmbalan
5. mengerjakan / menaati parntah-parntah kolot anu henteu maksiat
6. mantuan meringankan kesibukan/ pakasaban kolot
7. ngajaga ngaran alus sarta cahara kadua kolot
8. mendahulukan kadua kolot sammh inum/makan
9. mendahulukan kapentingan kadua kolot ti ka diri sorangan
10. merawat kadua urang ta sabot gering
11. berpamitan sabot baris indit
12. berjabat leungeun kalawan nyium tangn kadua kolot
13. lamun aya masalah kalawan kulawarga, mikeun bongbolongan anu anu alus kalawan dangong anu sopan
14. sabot boga masalah ngutamakeun curhat ka kolot
15. henteu memaksakan kahadna
16. henteu mnta ssuatu kalawan sasabot kudu dikabulkan
17. geura-giru mnta hampura lamun boga kasalahan ka kolot
18. sok mnta keridloan sarta mnta do'a anu alus ti kadua kolot
19. sok mendo'baris kadua kolot pikeun kebaikan dunya sarta akhrat
20. migaw boh boh ngabales kebaikan kolot kalawan meramut sarta merawat nepi ka ahir hayat, utamana masalah
ageman
21. usaha ngawujudkeun harapana sarta cita-citanya.

thu tadi sakolbat bab TATA KRAMA KA KOLOT muga kalawan bab TATA KRAMA nie anu maca bisa leuwih
sopan sarta taat pokona intina bisa leuwih baek ti sammhna amin N bahagialah anjeun anu masih boga kolot klo'
bisa bahagiakanlah kolot anjeun alatan aya pepatah ngomong "NAON OG DIDUNYA LAMUN GEUS
EUWEUH KAKARA KARASAEUN" mangka buatlah kadua ortu anjeun reueus kalawan anjeun lain kalahka
menyakitinya,.......

Berbakti kepada ibu-bapak


Wajib bagi umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya, yaitu dengan berbakti, mentaati
perintahnya dan berbuat baik kepada keluarganya, di antaranya : Berbicara dengan perkataan yang baik. Akhlak
kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu
bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain : menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk
terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah, meringankan beban, serta
menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha.
Ada beberapa macam tatakrama kepada kedua orang tua diantaranya yaitu :
1. Jangan memanggil namanya, tapi panggillah mereka dengan pangilan yang disukai dan yang membesarkan
hatinya.
2. Jangan duduk sebelum mereka persilahkan
3. Jangan berjalan mendahului mereka.
4. Hadapi mereka denga ramah dan ceria.
5. Penuhi panggilan mereka dengan senang hati.
6. Berbicaralah dengan lemah lembut.
7. Hidangkan makanan untuk mereka.
8. Siapkan pakaian untuk mereka.
9. Layanilah jika keduanya atau salah satunya memerlukanmu.
10. Turuti semua permintaan mereka, selama permintaan mereka tersebut tidsk menyimpang dari perintah dan
larangan Allah.
11. Mohonlah ampunan dan rahmat Allah untuk mereka.

Bakti ka ibu-bapak

Wajib pikeun umat Islam pikeun ngahormat ka ibu sareng ka bapa nu janten sepuh urang, nyata kalawan bakti,
taat parntahna sarta migaw alus ka kulawargana, di antarana: Nyarita kalawan omongan anu alus. Akhlak ka ibu
bapa nyata migaw alus ka duanana kalawan kedalan sarta gawna. Migaw alus ka ibu bapa dibuktikeun dina
wangun-wangun gawna diantarana: mikanyaah sarta mitresna ibu bapa minangka wangun hatur nuhun ku cara
tutur kecap sopan sarta lemah lembut, taat kana parentahna, ngaringankeun beungbeurat, sarta mikanyaah
maranhanana lamun geus kolot. aya rupi-rupi tatakrama anu kudu urang laksanakeun nyaeta :

1. Ulah nyauran namina, tapi nyeubatkeun namina kalawan ku sebutan anu dipikaresep sarta anu ngabungakeun
manahna.
2. Ulah calik sateuacan dipiwarang ku ibu atanapi bapa.
3. Ulah mapah mayunan ibu atanapi bapa
4. Mayunan ibu atanapi bapa keudah somah sarta marahmay.
5. Taat kana perentahna kalawan gumbira.
6. Umpami nyarios keudah lemah lembut.
7. sadiakeun tuangeun pikeun aranjeuna.
8. Siapkeun anggoan pikeun aranjeuna
9. cumponan sadaya pamnta aranjeuna, salami pamnta aranjeuna kasebut teu nyimpang tina parntah sarta
larangan Alloh.
10. payunkeun tuang sareung eueuet pikeun aranjeuna
11. Nyuhunkeun dihapunteun sadaya kaleupatannana ka Alloh SWT.
BERBAKTI PADA ORANG TUA

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil Alamiin, assholatu wassalamu ala syrofil anbiyai wa imamil mursalin,

sayyidina wamaulana muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Amma Badu :

Yang pertama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah

SWT. Karna sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini.

Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak akan ada Nabi

sesudahnya, dan Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amiin yaa Rabbal

Alamiin.

Hadirin yang saya hormati !

Setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Kita

pun menyadari bahwa orang tua berkuah keringat, siang dan malam banting tulang, memeras pikiran, sekuat

tenaga memperjuangkan agar anaknya bisa hidup seperti layaknya anak-anak yang lain. Karena itu saat ini

ijinkan saya untuk menyampaikan betapa penting berbakti kepada orang tua.

Rekan-rekan dan para hadirin yang saya banggakan.

Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan

perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al Quran digandengkan dengan perintah untuk bertauhid

sebagaimana firman-Nya dalam surah Al Isro ayat 23 yang berbunyi :

4|s%ur y7/u wr& (#r7s? Hw) n$) t$!uq9$ *


$/ur $Z|m) 4 $B) `t=7t x8yY uy969$# !$yJd
tnr& rr& $yJdx. xs @)s? !$yJl; 7e$& wur
$yJdpk]s? @%ur $yJg9 Zwqs% $VJ2
23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu

berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada

keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan

yang mulia.

Rekan-rekan dan para hadirin yang saya cintai.

Alangkah lebih baik jika kita memahami arti Penting dan Kedudukan Berbakti Pada Orang Tua. Berbakti

kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal sholih yang mulia bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al

Quran tentang keutamaan berbakti pada orang tua.

Rekan-rekan dan para hadirin yang saya mulyakan.

Janganlah sekali-kali kita berbuat durhaka kepada orang tua. Ingatlah begitu dahsyatnya ancaman bagi

siapapun yang durhaka kepada orang tua.Wahai saudaraku, Rasulullah menghubungkan kedurhakaan kepada

kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah.


Membuat menangis orang tua juga terhitung sebagai perbuatan durhaka, tangisan mereka berarti

terkoyaknya hati, oleh polah tingkah sang anak. Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh

agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Dalam

ayat itu pula dijelaskan perintah untuk berbuat baik pada orang tua.

Sekarang kita ketahui bersama apa arti penting dan keutamaan berbakti pada orang tua. Kita ingat

kembali, betapa sering kita membuat marah dan menangisnya orang tua? Betapa sering kita tidak

melaksanakan perintahnya?. Bersegeralah kita meminta maaf pada keduanya apabila kita berbuat salah,

Sungguh ridho Allah tergantung pada ridho kedua orangtua.

Rekan-rekan dan para hadirin yang saya cintai. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan
lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam Summasalamualaikum, Wr.Wb
MUSIM HUJAN

Pada musim hujan yang sekarang terjadi di Indonesia banyak menimbulkan dampak, baik itu dampak
positif maupun dampak negatif. Salah satu contoh dampak positifnya adalah masyarakat sudah tidak kesulitan lagi
dalam mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan para petani sangat menunggu-
nunggu akan datangnya musim penghujan. Kenapa ? karena para petani mulai bisa bercocok tanam kembali mulai
dari menanam padi, kacang-kacangan, umbi-umbian dan lain sebagainya. Disamping dampak positif tersebut ada
dampak negatif yang pasti terjadi ketika musim hujan tiba diantaranya banyaknya bencana yang terjadi seperti
banjir, tanah longsor dan lain-lain. Dikota besar seperti Jakarta dan Bandung sering terjadi bencana banjir, banjir
tersebut disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Perilaku manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan seperti
buang sampah sembarangan menyebabkan saluran air tersendat sehingga terjadi banjir.

Akan tetapi musim hujan banyak dimanfaatkan oleh anak-anak sebagai sarana hiburan. Mereka biasanya
bermain air sambil hujan-hujanan. Tidak sedikit anak-anak menyukai musim penghujan. Dengan datangnya musim
hujan banyak pula sumber makanan yang tumbuh seperti jamur barat yang kita tidak akan temui di musim
kemarau, pohon-pohon mulai berbuah, rumput-rumput mulai tumbuh yang dapat memenuhi pakan ternak seperti
kambing, sapi dan kerbau.

Musim hujan sangat berperan penting untuk masyarakat yang hidupnya masih tradisional. Mereka
mengandalkan air sungai untuk menggerakkan kincir air. Dari kincir air tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik
yang dapat digunakan sebagai penerangan. Disamping itu, pada musim hujan ini banyak penyakit yang mulai
timbul seperti demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, penyakit kulit dan lain-lain. Oleh karena itu,
kita harus menjaga kondisi tubuh kita serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Mulai dari mandi tiga
kali sehari, menguras bak bandi, menutup genangan-genanan air, menutup rapat tempat penyimpanan air bersih,
membakar sampah plastik dan lain-lain.
- Dzikrina Aulia
- Dzikrina Fauziyyah Achmad
- Dzikrina Istighfarani
- Dzikrina Farah A
- Dzikrina Iffa Yohanida
- Dzikrina Utvi Nurhanisa
- Dzikrina Arieta Yohadina
- Dzikrina Falih Yohanida
- Dzikrina Arifa
- Dzikrina Mahia Ramadani
- Dzikrina Rizqa Aulia Zulfa
- Dzikrina Saras Kurnia
- Dzikrina Nifah Yohanida
- Dzikrina
- Dzikrina Farah Adiba
- Dzikrina Ayu Amanda
- Dzikrina Silmi Aqila
- Dzikrina Farah Adiba
Tips Berpuasa Untuk Ibu Hamil

Sahur Bagi Ibu Hamil

Bagi ibu hamil ketika sahur sebaiknya meminum air putih sebanyak-banyaknya.

Meminum segelas susu ketika sahur dapat mengurangi ancaman anemia bagi ibu hamil.

Ibu Hamil sebainya tidak memakan makanan yang manis ketika sahur agar tidak lemas
atau merasa cepat lapar akibbat insulin shock.

Buah-buahan juga wajib ada pada menu sahur ibu hamil, agar BAB lancar sehingga
mencegah potensi wasir yang sering terjadi pada ibu hamil.
Ketika Puasa Bagi Ibu Hamil
Makanan yang pedas tidak disarankan untuk ibu yang sedang hamil.
Puasa yang dijalankan dengan niat bulat dan bergembira menjadikan resiko stress terjadi
lebih kecil, dan ini hal baik bagi ibu hamil.

Istirahat yang cukup sangat disarankan bagi ibu hamil yang sedang berpuasa.

Ketika terjadi hal-hal dibawah ini sebaiknya ibu hamil segera membatalkan puasa:

1. Muntah-muntah lebih dari 3 kali dan

2. Mengalami diare yang diikuti rasa mulas dan melilit

3. Mengalami mimisan karena pembuluh darah pecah pertanda kondisi tubuh sudah
tidak stabil

4. Lemas, pusing diikuti dengan mata yang berkunang-kunang pertanda hipoglikemia


dikhawatirkan janin mengalami kekurangan gizi.=

Berbuka Puasa Bagi Ibu Hamil


5. Mengalami keringat berlebih khususnya keringat dingin pertanda bahwa tubuh
bahwa kondisi fisik ibu hamil sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa
Berbuka bagi ibu hamil tidak jauh berbeda dari yang sedang tidak hamil. Berbuka
dengan yang manis diperbolehkan untuk ibu hamil guna meningkatkan gula darah,
namun perlu dibatasi.

Untuk ibu hamil agar kerja lambung normal maka disarankan untuk tidak meminum
minuman dingin.

Setelah Magrib dan makanan sudah turun, dianjurkan ibu hamil untuk makan dengan
porsi yang lebih besar.

Sebelum tidur, ibu hamil juga disarankan untuk makan ringan dan minum minuman
hangat agar tubuh dapat memproses produksi ASI.
ASTAGFIRULLOH sareng perhiasan sorangan dulur jeung
ROBBAL BAROYA dibukaan sabab raga baraya henteu
ASTAGFIRULLOH MINAL abdi bade dimandian ngarencangan
tos diberesihan
HOTOYA
dibungkus ku kapan Keu-eung sareng sieun
sadayana ngadeg bade mimiti karasa sabab
Aduh gusti abdi neda nyarolatan waktu hirup loba nyieun
dihampura tina dosa- dosa sombong jeung
dosa abdi nu dihaja Abdi dipindahkeun bedegong kapada
sareng dosa-dosa abdi teras diasupkeun kana manusa ngupat
nu rumasa mung ukur kurung batang abdi kaawonan dianggap
ka gusti sim abdi dijepatkeun rurub biasa laku lampah salah
sumerah sareng mung kurung batang tuluy asa henteu dosa
ka gusti abdi seja ditutupkeun teras
pasrah digarotong bade Rumasa ibadah mineng
dianteurkeun kagalian lalawora ahlak anu sae
Abdi sadayana mahluk kubur nu tos disiapkeun henteu dipiara tara
teu berdaya tina sagala daek nulungan jalma
rupa macam gogoda Abdi diasupkeun kana sangsara kanu
mayunan cocoba pakuburan tuluy sahandapeun sok
henteu walakaya tanpa digolerkeun na nyieun pilara tara daek
pertulungan nu maha serengkedongan abdi pisan menta dihampura
kasawa mung ukur ka jejeritan taya nu
gusti nyuhunkeun nembalan kalah Indung sareng bapa
diraksa dipadungan teras loba disusahkeun urang
diurugan bari ti bubudak mineng
Abdi atos maca dina ditincakan taneuh ngahesekeun malah
ayat suci sadayana dipadetan osok wani nyieun
mahluk eta bakal mati nganyeurikeun
nyawa bakal leupas Palapah samoja teras ngaraheutan hate lain
tina diri abdi pisah raga ditancebkeun diluhur ngabungahkeun tapi
badan sareng anak rabi kuburan abdi indung bapa ihlas
pisah raga badan dipelakeun batu nisan ngageudekeun
sareng kulawargi leban sirah jeung
tunjangeun cai Ibadah nu cape henteu
Dimana saatna abdi tos dikucurkeun kembang ditarima lamun
sakarat abdi sieun hese diawurkeun abdi nu migawena henteu
ngucapkeun sahadat dikubur ukur jeung elmuna da
rumaos sim abdi ka ningalikeun bongan keur hirup jauh
Alloh teu taat najan ti ulama tara daek
jejeritan hayang Eungap sareng poek datang ka majelis
meunang rohmat sabab mimiti karasa hoyong talimna ahirna ibadah
tos waktuna tutup ninggal curuk oge teu aya pahlana
lawang tobat henteu bisa kesang
ngucur panasna luar Duh gusti nu agung
Dulur balarea ukur biasa hareudang abdi seja tobat mugi
nyeungceurikan sabab bayeungyang ku abdi tebih tina dosa jeung
poe eta bakal karasa kaduhung masiat hoyong
perpisahan anak istri hanjakal kakarak dipasihan elmu nu
salaki teu bisa nahan karasa mangfaat abdi
harta sareng banda oge ngaharepkeun hirup
kapangkatan dulur Diluhur kakuping beres kenging rohmat
jeung baraya teu bisa nu nalkinan anu eusina salamet di dunya
nulungan ka mayit mapagahan sareng di aherat
diahiran doa bari di
Abdi tos ngajepat cicing aminan sadaya
teu engapan baju ninggalkeun abdi ngan
ASTAGFIRULLOH ROBBANA ATINA FI DUN WAQINA ADZABANNAR.
ROBBAL BAROYA, YA HASANAH,
ASTAGFIRULLOH MINAL WAFIL AHIROTI
HOTOYA, HASANAH,

Anda mungkin juga menyukai