Anda di halaman 1dari 8

Tarikh / masa 25 Julai 2016 / 8.45 pagi 9.

45 pagi
Mata pelajaran Bahasa Melayu
Tajuk Sang Kancil Menipu Harimau
Tahun 4 Bestari 5 Bestari
Bilangan murid 10 orang 12 orang
HPU/HPK 5.0 Membaca kuat dengan 5.0 Membaca kuat dengan
kelancaran sebutan, intonasi, dan kelancaran sebutan, intonasi dan
gaya pembacaan yang sesuai. gaya pembacaan yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan 5.1 Membaca kuat perkataan dan


dan ayat dengan sebutan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca. memahami perkara yang dibaca.

ARAS Aras 1 Aras 1


i. Membaca perkataan, frasa i. Membaca perkataan, frasa
dan ayat yang dan ayat yang
mengandungi ayat tunggal mengandungi ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan dan ayat majmuk dengan
sebutan dan intonasi yang sebutan dan intonasi yang
betul. betul.

HPS 8.1 Membina dan menulis 8.2 Membina dan menulis ayat
perkataan, ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk
majmuk. dalam sesuatu penulisan
teks tentang sesuatu tajuk.

ARAS Aras 1 Aras 1


i. Membina perkataan dan i. Membina ayat tunggal dan
pelbagai jenis ayat ayat majmuk berdasarkan
tajuk.
berdasarkan topik yang
diberikan.

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran murid Pada akhir pembelajaran murid


dapat : dapat :
i. Membaca kuat perkataan i. Membaca kuat perkataan
dan ayat berdasarkan teks dan ayat berdasarkan teks
Sang Kancil Menipu Sang Kancil Menipu
Harimau dengan sebutan Harimau dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul
dan memahami perkara dan memahami perkara
yang dibaca. yang dibaca.

ii. Membina dan menulis ayat ii. Membina ayat tunggal dan
tunggal dengan ayat majmuk berdasarkan
menggunakan kata kerja teks Sang Kancil Menipu
berdasarkan teks Sang Harimau.
Kancil Menipu Harimau.

KEMAHIRAN
BAHASA MENDENGAR MENDENGAR
( tandakan
mana yang MEMBACA MEMBACA
berkenaan )
BERTUTUR BERTUTUR

MENULIS MENULIS

SISTEM
BAHASA TATABAHASA TATABAHASA
( tandakan
mana yang EJAAN EJAAN
berkenaan )
KOSA KATA KOSA KATA

SEBUTAN & SEBUTAN &
INTONASI INTONASI

PERIBAHASA PERIBAHASA

PENGISIAN
KURIKULUM Ilmu Pendidikan Ilmu Pendidikan
Moral, Moral,
Teknologi Teknologi
maklumat maklumat
Nilai Amanah, Nilai Amanah,
Tidak Tidak
Menipu Menipu
Kewarganegaraan - Kewarganegaraan -
Peraturan Sosio - Peraturan Sosio -
Budaya Budaya

KEMAHIRAN
BERNILAI
TAMBAH KEM. BERFIKIR KEM. BERFIKIR

KECERDASAN KECERDASAN
PELBAGAI PELBAGAI

KEM. BELAJAR KEM. BELAJAR


CARA BELAJAR CARA BELAJAR

KAJIAN MASA KAJIAN MASA


DEPAN DEPAN

KEM. TMK KEM. TMK

KEM. KEM.
KONSTRUKTIVISME KONSTRUKTIVISME

KEM. KEM.
KONTEKSTUAL KONTEKSTUAL

BAHAN BANTU Petikan teks Sang Kancil Menipu Petikan teks Sang Kancil Menipu
MENGAJAR Harimau, kad gambar, komputer Harimau, komputer riba, kad
riba dan lembaran kerja. manila, lembaran kerja.

PENGETAHUAN Murid pernah membaca cerita- Murid pernah membaca cerita


SEDIA ADA cerita dongeng. dongeng dan tahu serba sedikit
mengenai ayat tunggal dan ayat
majmuk.

Langkah Tahun Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran Catatan


dan masa dan Pembelajaran
Set 4&5 Bahan : i. Guru bertanyakan - Pembelajaran
induksi Kad Gambar Haiwan tentang binatang Kontekstual :
( 5 minit ) (kancil dan harimau) peliharaan pelajar. menghubung
kaitkan isi
8.45 pagi ii. Guru pelajaran
menunjukkan kad dengan
8.50 pagi Teknik penyoalan : gambar haiwan pengalaman
Contoh soalan: kepada murid. sedia ada
murid.
i. Apakah haiwan iii. Guru bersoal
ini? jawab dengan
murid-murid
ii. Dimanakah tentang gambar
haiwan ini haiwan tersebut.
berada?

Langkah 1 4 & 5 Bahan : i. Guru mengedar Kemahiaran belajar


(10 minit ) Petikan teks cerita petikan cerita cara belajar :
Sang Kancil Menipu kepada murid.
8.50 pagi Harimau. - Mendengar
ii. Guru membaca dengan cekap.
9.00 pagi petikan tersebut
dan murid
menyemak
bacaan.

iii. Secara
berkumpulan,
murid
dikehendaki
membaca petikan
dengan nada dan
intonasi yang
sesuai sambil
murid lain
menyemak
bacaan.

iv. Guru
membetulkan jika
terdapat
kesalahan.

Langkah 2 4 & 5 Bahan : i. Guru Kemahiran Belajar


( 20 minit) 1. LCD memaparkan Cara Belajar :
2. Komputer riba tayangan slaid - Memahami teks
9.00 pagi soalan kefahaman yang dibaca.
berkaitan petikan - Belajar secara
9.20 pagi yang dibaca. berkumpulan.

ii. Secara Kemahiran TMK :


berkumpulan, - Tayangan slaid
murid dikehendaki soalan
menyelesaikan kefahaman.
soalan tersebut.

iii. Jawapan yang


betul diberikan
markah.

Langkah 3 4 Bahan : i. Guru meminta Kemahiran Berfikir:


(10 minit ) Petikan teks cerita murid - Menjana idea
Sang Kancil Menipu membulatkan kata dan fikiran.
9.20 pagi Harimau kerja dalam
petikan yang
9.30 pagi diberi.

ii. Guru menyemak


jawapan bersama
murid.

5 Bahan : i. Guru menyuruh Kemahiran Berfikir:


Petikan teks cerita murid - Menjana idea
Sang Kancil Menipu menyenaraikan dan fikiran.
Harimau seberapa banyak
kata kerja dalam
Kata Kerja : petikan teks
- Duduk tersebut.
- Mencari
- Makan ii. Guru menyuruh
- Mendengar murid membina
- Menunggu dua ayat tunggal
- Menunjukkan daripada lima
- Memberikan kata kerja yang
- Memandang tersenarai dalam
- mengejar petikan tersebut.

iii. Guru mengadakan


sesi perbincangan
bersama murid-
murid mengenai
jawapan mereka.

Langkah 4 4 Bahan : i. Di dalam Kemahiran Berfikir


(10 minit ) Petikan teks cerita kumpulan, murid - Menjana idea
Sang Kancil Menipu dikehendaki dan fikiran
9.30 pagi Harimau. membina ayat
tunggal dengan Kemahiran Belajar
9.40 pagi menggunakan Cara Belajar :
kata kerja yang - Belajar secara
telah dibulatkan. berkumpulan.

ii. Guru menyemak


jawapan
bersama murid.

5 Bahan : i. Guru
Petikan teks cerita menerangkan
Sang Kancil Menipu serba sedikit Kemahiran Berfikir
Harimau. mengenai Ayat - Menjana idea
Majmuk kepada dan fikiran
murid-murid.
Kemahiran Belajar
ii. Guru menulis Cara Belajar :
dua ayat di - Belajar secara
papan tulis. berkumpulan.
Seterusya guru
menyuruh tiga
orang murid
menggabungkn
dua ayat tersebut
menjadi satu
petikan.

iii. Guru
mengadakan
sesi
perbincangan
bersama murid-
murid.

.
Penutup 4&5 Bunyi- bunyian i. Guru Kecergasan Pelbagai:
( 5 minit ) haiwan. memperdengark - Kinestetik
an bunyi- - Pergerakan
9.40 pagi bunyian haiwan - Muzik
yang
9.45 pagi ditunjukkan
gambar.

ii. Murid
melakukan
pergerakan
harimau dalam
bulatan sambil
mengikut bunyi
harimau.

Pengayaan : Baca cerita Sang Kancil Menipu Harimau daripada buku di Pusat

Sumber.

Pemulihan : Baca petikan teks cerita berulang kali.