Anda di halaman 1dari 53

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

1 DAN 2 TEMA 1: 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut jenis-jenis ayat dengan
KELUARGA suku kata, perkataan, frasa dan ayat struktur binaan ayat yang betul Kajian Tempatan
dengan betul. dan tepat. NILAI MURNI
TAJUK :
BERKHEMAH DI 2.2.3 Membaca dan memahami Kasih sayang
LAMAN IDAMAN 2.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
perkataan, frasa dan ayat daripada berimbuhan apitan daripada EMK
pelbagai sumber dengan sebutan yang pelbagai sumber dengan sebutan
betul. yang betul. Pendidikan Alam
Sekitar
3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan
KB
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, secara mekanis dengan betul dan
frasa dan ayat secara mekanis dengan kemas. Menjanakan idea
betul dan kemas.
4.1.1 Menyebut dan memahami lirik Kontekstual
4.1 Menyebut dan memahami unsur lagu yang mengandungi nilai dan -Menghubungkaitkan
seni dalam lagu melalui nyanyian pengajaran yang dipersembahkan
secara didik hibur. melalui nyanyian secara didik hibur. Mengkategorikan

5.1.1 Memahami dan menggunakan KP


kata nama am konkrit dan penjodoh
5.1 Memahami dan menggunakan bilangan dengan betul mengikut Interpersonal
golongan kata dengan betul mengikut konteks. Verbal-linguistik
konteks.
5.1.3 Memahami dan menggunakan BCB
kata ganti nama tunjuk dengan
betul mengikut konteks. Bacaan intensif

MUKA SURAT 1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

3 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan ILMU
AKTIVITI memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons yang
KELUARGA arahan, soalan dan pesanan yang sesuai Pendidikan Moral
didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku NILAI MURNI
TAJUK : terhadap arahan berdasarkan
SERONOKNYA ayat perintah dengan betul. Kerajinan
MEMBACA 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
bacaan dengan lancar, sebutan yang 2.3.1 Membaca pelbagai bahan Kerjasama
jelas dan intonasi yang betul. yang
mengandungi pelbagai jenis EMK :
ayat
TMK
secara mekanis dengan
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, lancar,
frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan yang jelas dan
betul dan kemas. intonasi
yang betul.
KB :
4.1 Menyebut dan memahami unsur 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara Mengecam
seni mekanis dalam bentuk tulisan Kontekstual
Menghubungkaitkan
dalam lagu melalui nyanyian secara berangkai dengan betul dan
Menjanakan idea
didik hibur. kemas.
KP :
4.1.2 Memahami dan menghasilkan Interpersonal
lirik Visual ruang
5.1 Memahami dan menggunakan lagu yang mengandungi nilai Muzik
golongan dan
kata dengan betul mengikut konteks. pengajaran secara berpandu
dan
disampaikan melalui nyanyian

MUKA SURAT 2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

secara didik hibur.

5.1.1.
Memahami dan menggunakan kata
nama am konkrit dan penjodoh
bilangan dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

4 TEMA 1 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1


AKTIVITI memberi Mendengar, memahami dan
KELUARGA respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai ILMU
soalan dan pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku Sejarah
TAJUK : dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat
MELANCONG perintah dengan betul. NILAI MURNI
DENGAN
KELUARGA Kasih sayang
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2
bacaan Membaca pelbagai bahan yang Patriotisme
dengan lancar, sebutan yang jelas mengandungi ayat tunggal dan ayat
EMK
dan majmuk berbilang subjek secara
intonasi yang betul. mekanis dengan lancar, sebutan Kreativiti dan inovasi
yang jelas dan intonasi yang betul.
TMK

KB

MUKA SURAT 3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

3.3 3.3.3 Membuat gambaran


Membina dan menulis perkataan, mental
frasa dan ayat dengan betul. Membina dan menulis jawapan Mengenal pasti
pemahaman berdasarkan soalan Menghubungkaitkan
yang bertumpu dan bercapah Menyusun urutan
dengan betul. Menjanakan idea

KP
Kinestetik
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah Verbal-linguistik
4.2.1 Mengujarkan ayat yang
dan
gramatis
menggunakan bahasa badan secara
dengan sebutan yang betul
kreatif semasa bercerita secara didik
dan
hibur.
intonasi yang jelas serta
susunan
idea yang tepat semasa
bercerita
5.1 Memahami dan menggunakan
secara didik hibur.
golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.2
Memahami dan menggunakan kata
nama khas tak hidup dengan betul
mengikut konteks.

MUKA SURAT 4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

5 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2. ILMU


AMALAN memberi Mendengar, memahami dan
KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons terhadap Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar soalan tanpa kata tanya secara
NILAI MURNI
dengan betul. lisan dengan betul.
TAJUK : Kesihatan
AMALAN HIDUP
SIHAT 2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Membaca dan memahami Kebersihan
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat untuk mengenal
pelbagai bahan untuk memberi pasti EMK
respons idea utama dan idea
Kreativiti dan inovasi
dengan betul sampingan
dalam pelbagai bahan bagi TMK
membuat ramalan dengan
3.4 Menulis imlak dengan tepat. tepat. KB
Menghubungkaitkan
3.4.1 Menganalisis
Menulis perkataan berimbuhan Mengecam
pinjaman dengan ejaan yang tepat Menjanakan idea
4.1 secara imlak
Menyebut dan memahami unsur seni
KP
dalam lagu melalui nyanyian secara
Verbal-linguistik
didik hibur. Meramal
4.1.2 Muzik
Memahami dan menghasilkan lirik
lagu yang mengandungi nilai dan BCB
5.1 Memahami dan menggunakan pengajaran secara berpandu dan Mendengar dengan
golongan disampaikan melalui nyanyian cekap
kata dengan betul mengikut konteks. secara didik hibur.

MUKA SURAT 5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1.3
Memahami dan menggunakan kata
ganti nama tunjuk dengan betul
mengikut konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

6 TEMA 2 : 1.3 1.3.3


AMALAN Mendengar, memahami dan memberi Mendengar, memahami dan ILMU
7 KESIHATAN & respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons dengan
Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN soalan dan pesanan yang didengar menyampaikan pesanan yang betul
dengan betul. mengikut urutan. NILAI MURNI
TAJUK :
BERSIH & SIHAT . Kebersihan

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.2 Membaca dan memahami Kerjasama
yang tersurat dan tersirat daripada maklumat daripada bahan
Cinta akan alam sekitar
pelbagai bahan untuk memberi untuk
respons menjana idea dengan betul. EMK
dengan betul.
Kreativiti dan inovasi
3.3 3.3.4
Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis
frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan
betul.

MUKA SURAT 6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan KB


dan sebutan dan intonasi yang
Membuat urutan
menggunakan bahasa badan betul
dengan dan jelas, dan bahasa badan Kontekstual -
kreatif melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan Mengaplikasikan
hibur. secara didik hibur.
Membuat andaian

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Konstruktivisme


golongan Memahami dan menggunakan kata Menerangkan dan
kata dengan betul mengikut konteks. hubung pancangan keterangan menjanakan idea
dengan betul mengikut konteks.
Menganalisis

Menjanakan idea
5.1.4
Memahami dan menggunakan kata Kontekstual -
kerja pasif dengan betul mengikut Memindahkan
konteks.

MUKA SURAT 7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

8 DAN 9 TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 ILMU


AMALAN permintaan tentang sesuatu perkara Bertutur tentang sesuatu perkara
KESIHATAN & daripada pelbagai sumber dalam daripada pelbagai sumber dengan Pendidikan Kesihatan
KEBERSIHAN situasi menggunakan ayat yang gramatis
NILAI MURNI
formal dan tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak
TAJUK : bertatasusila. formal secara bertatasusila. Kebersihan Fizikal &
PENDIDIKAN Mental
KESIHATAN 2.2
Membaca dan memahami perkataan, 2.2.3 KB
frasa dan ayat daripada pelbagai Membaca dan memahami ayat yang
sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan Menghubungkaitkan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan Mengecam
yang betul. Menaakul
2.4 Konstruktivisme
Membaca dan memahami maklumat 2.4.3 Menghubungkaitkan
yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami maklumat
pelbagai bahan untuk memberi yang tersurat dan tersirat dengan Menyusun mengikut
respons dengan betul. tepat daripada pelbagai bahan urutan
untuk membuat penilaian dengan
betul. Mengitlak

3.5 Memadankan
Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Kontekstual -
tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul
Menghubungkaitkan
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber.

MUKA SURAT 8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

3.9 3.9.1
Menulis ulasan tentang pelbagai Menulis ulasan tentang bahan KP
bahan sastera dan bukan sastera bukan sastera yang didengar,
Interpersonal
yang didengar, ditonton atau dibaca ditonton atau dibaca dengan jelas
dengan betul. dan menggunakan bahasa yang BCB
gramatis.
Bacaan intensif

4.3.2 Mengujarkan dialog yang Mencatat nota


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dihasilkan daripada bahan
dan rangsangan untuk
menggunakan bahasa badan menyampaikan
dengan nilai dan pengajaran dengan
kreatif melalui lakonan secara didik bahasa badan yang sesuai.
hibur.

5.1.5
5.1 Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan adjektif dan kata penguat dengan
kata dengan betul mengikut konteks. betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

10 DAN TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 ILMU


11 SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata gelaran yang Pendidikan Moral
situasi sesuai dalam situasi tidak formal
NILAI MURNI
formal dan tidak formal secara secara bertatasusila.
TAJUK : bertatasusila. Keberanian
SENTIASA AWASI
DIRI EMK
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami
menaakul maklumat yang tersurat dan Sains dan Teknologi
untuk memindahkan maklumat yang tersirat daripada bahan prosa
KB
terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul
dengan Menghubungkaitkan
betul. 3.4.2
Menulis frasa dan ayat yang ada Menganalisis
3.4 perkataan berimbuhan pinjaman
Menulis imlak dengan tepat. dengan ejaan dan tanda baca yang Konstruktivisme
tepat secara imlak Menghubungkaitkan

Mengecam
4.4.1 Mendeklamasi sajak
Memadankan
dengansebutan dan intonasi
4.4 Melafazkan dan memahami puisi yang Kontekstual
dengan intonasi yang betul betul dan jelas secara didik Menghubungkaitkan
menggunakan bahasa yang indah hibur
secara didik hibur. serta memahami maksud KP
sajak
tersebut Interpersonal

MUKA SURAT 10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2


golongan Memahami dan menggunakan kata BCB
kata dengan betul mengikut konteks nama khas tak hidup dengan betul
Mendengar aktif
mengikut konteks.
Bacaan intensif

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

12 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 ILMU


SENTIASA permintaan tentang sesuatu perkara Berbual tentang sesuatu perkara
SELAMAT daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata ganti nama diri Pendidikan Moral
situasi orang dan kata ganti nama diri
EMK: Nilai murni
TAJUK : formal dan tidak formal secara tanya dengan betul dalam situasi
SEDIAKAN PAYUNG bertatasusila. formal dan tidak formal secara Rasional
SEBELUM HUJAN bertatasusila.
KB
Mengenal pasti
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan Kunstruktivisme
menaakul menaakul maklumat yang
untuk memindahkan maklumat yang tersurat Mengembangkan
terdapat dalam pelbagai bahan dan tersirat daripada bahan idea
dengan prosa
betul. dengan betul. Menaakul
Membuat urutan
3.3 3.3.4
Membina dan menulis perkataan, Membina kerangka untuk menulis Menghubungkait
frasa dan ayat dengan betul. pelbagai jenis karangan dengan
betul. Kontekstual

4.4 Melafazkan dan memahami puisi KP


dengan intonasi yang betul 4.4.1 Verbal-linguistik
menggunakan bahasa yang indah Mendeklamasi sajak dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul dan BCB
jelas secara didik hibur serta
memahami maksud sajak tersebut. Bacaan intensif

MUKA SURAT 12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1 5.1.6
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul hubung pancangan keterangan
mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.

INGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

13 DAN TEMA 3 : 1.4 1.4.3 ILMU


14 SENTIASA Bertutur, berbual dan menyatakan Berbual tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
SELAMAT permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
daripada pelbagai sumber dalam orang dan kata ganti nama diri EMK: Nilai Murni
TAJUK : situasi formal dan tidak formal secara tanya dengan betul dalam situasi Keberanian
BERINGAT bertatasusila. formal dan tidak formal secara
SEBELUM KENA bertatasusila. KB
Menghubungkaitkan
Menaakul
Kontekstual
Menjana idea

MUKA SURAT 13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

1.4.4 KP
Menyatakan permintaan tentang Interpersonal
2.5 sesuatu perkara dengan Verbal-linguistik
Membaca, memahami dan menaakul menggunakan kata dan bahasa
untuk memindahkan maklumat yang badan yang sesuai dalam situasi
terdapat dalam pelbagai bahan tidak formal secara bertatasusila
dengan betul.

2.5.3
3.6 Membaca, memahami dan
Menulis untuk menyampaikan menaakul bahan prosa untuk
maklumat tentang sesuatu perkara memindahkan maklumat kepada
dengan menggunakan bahasa yang bentuk puisi dengan betul.
santun.

3.6.2
Menulis untuk menyampaikan
4.1 Menyebut dan memahami unsur maklumat berbentuk surat, laporan
seni dan cerita dengan jelas serta
dalam lagu melalui nyanyian secara menggunakan bahasa yang santun.
didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik


lagu yang mengandungi nilai
5.1 dan
Memahami dan menggunakan pengajaran yang
golongan kata dengan betul dipersembahkan
mengikut konteks. melalui nyanyian secara didik
hibur.
.

MUKA SURAT 14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

15 TEMA 4 : 1.5 1.5.1 ILMU


MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara Pendidikan Moral
PENYAYANG perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Pendidikan Alam
TAJUK : dan intonasi yang betul. menggunakan ayat yang Sekitar
PROGRAM mengandungi wacana.
KHIDMAT NILAI
MASYARAKAT Kasih sayang
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Semangat
dan Membaca dan memahami pelbagai bermasyarakat
bukan sastera yang sesuai bagi bahan sastera yang sesuai untuk
memupuk minat membaca. meningkatkan daya berfikir secara KB
kreatif. Menghubungkaitkan

MUKA SURAT 15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

3.3 Membuat gambaran


Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 mental
frasa dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis
pelbagai jenis karangan dengan Menjana idea
betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur Kontekstual
seni
dalam lagu melalui nyanyian secara 4.1.1 Menganalisis
didik hibur Menyebut dan memahami lirik lagu
yang mengandungi nilai dan Menyesuaikan
pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 KP
Memahami dan menggunakan Verbal-linguistik
golongan kata dengan betul 5.1.7 Muzik
mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata Kinestetik
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

MUKA SURAT 16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

16 DAN TEMA 4 : 1.5 1.5.2 ILMU


17 MASYARAKAT Bercerita dan menceritakan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara yang
PENYAYANG perkara semula dengan tepat dilihat dan yang ditonton dengan Pendidikan Kesihatan
menggunakan sebutan yang jelas tepat, sebutan yang jelas dan
NILAI
TAJUK : dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan
KHIDMAT RAKAN ayat yang mengandungi wacana. Kerjasama
SEBAYA
EMK
2.6.2
2.6 Membaca dan memahami pelbagai Peraturan
Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera untuk sosiobudaya
bukan sastera yang sesuai bagi mengenal pasti nilai murni. KB
memupuk minat membaca.
Menjana idea
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, Menilai
maklumat laporan dan cerita dengan
Kontekstual
tentang sesuatu perkara dengan jelas
menggunakan bahasa yang santun serta menggunakan bahasa Menganalisis
yang
santun Konstruktivitisme

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat yang Menghubungkaitkan
dan gramatis KP
menggunakan bahasa badan secara dengan sebutan yang betul
kreatif semasa bercerita secara didik dan Verbal-linguistik
hibur. intonasi yang jelas serta
susunan BCB
idea yang tepat semasa Bacaan intensif

MUKA SURAT 17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.1 bercerita
Memahami dan menggunakan secara didik hibur.
golongan kata dengan betul
mengikut konteks. 5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata
pemeri dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4
Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
konteks.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

18 TEMA 4 : 1.6 1.6.1. ILMU


MASYARAKAT Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Moral
PENYAYANG maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara EMK: Nilai Murni
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Kerjasama
SKUAD PRIHATIN Kebersihan fizikal

2.2 2.2.3

MUKA SURAT 18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Membaca dan memahami perkataan, Membaca dan memahami ayat yang


frasa dan ayat daripada pelbagai mengandungi perkataan KB
sumber dengan sebutan yang betul. berimbuhan apitan daripada Menghubungkaitkan
pelbagai sumber dengan sebutan Membuat gambaran
yang betul. mental
3.6 Menghubungkaitkan
Menulis untuk menyampaikan Menjana idea
maklumat tentang sesuatu perkara 3.6.1 Konstruktivisme
dengan menggunakan bahasa yang Menulis untuk menyampaikan Kontekstual
santun. maklumat yang betul dengan
menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan KP
kesantunan berbahasa. Verbal-linguistik
Bacaan intensif
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah
dan 4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat
menggunakan bahasa badan secara menggunakan bahasa yang
kreatif semasa bercerita secara didik indah
hibur dan ayat yang gramatis serta
bahasa badan yang sesuai
semasa bercerita secara didik
hibur
5.2
Memahami dan menggunakan 5.2.1
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MUKA SURAT 19
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

19 TEMA 5 : 1.6 1.6.2 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang
BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media Pendidikan Muzik
daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman
TAJUK : tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang
IRAMA WARISAN gramatis secara bertatasusila. NILAI
Patriotisme

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1


bacaan Membaca pelbagai bahan yang EMK
dengan lancar, sebutan yang jelas mengandungi pelbagai jenis ayat
dan secara mekanis dengan lancar, Peraturan
intonasi yang betul sebutan yang jelas dan intonasi sosiobudaya
yang betul.

KB
3.7.1
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan rangka pendahuluan, Mensintesis
dalam isi dan penutup dalam penulisan
pelbagai genre dengan betul. kreatif dengan betul. Mengenal pasti
Menganalisis
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan Kontekstual
sebutan dan intonasi yang
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah betul
dan dan jelas, dan bahasa badan

MUKA SURAT 20
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan PM


dengan secara didik hibur
kreatif melalui lakonan secara didik Main peranan
hibur 5.2.1
Bacaan
Memahami dan menggunakan
imbuhan akhiran an, -kan, i,
5.2 imbuhan apitan pada kata kerja,
Memahami dan menggunakan kata nama dan kata adjektif serta
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan pinjaman dengan betul
pelbagai situasi dengan betul. dalam pelbagai situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

20 TEMA 5 : 1.6 1.6.1 ILMU


KENALI WARISAN Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan
BANGSA maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan Kajian Tempatan
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
SERUPA TETAPI Peraturan
BERBEZA sosiobudaya

2.3 2.3.2 KB
Membaca kuat pelbagai bahan Membaca pelbagai bahan yang
bacaan dengan lancar, sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat Mengitlak
jelas dan intonasi yang betul majmuk berbilang subjek secara Mengenal pasti
mekanis dengan lancar, sebutan

MUKA SURAT 21
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

yang jelas dan intonasi yang betul. Menganalisis


Menjana idea
Mengecam
3.8 3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil Mengedit dan memurnikan hasil Konstruktivisme
penulisan dengan betul. penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan dan struktur ayat.
KP
Verbal-linguistik
4.4
Melafazkan dan memahami puisi 4.4.2 BCB
dengan intonasi yang betul Membina dan memahami sajak
menggunakan bahasa yang indah secara terkawal dan Bacaan intensif
secara didik hibur. mendeklamasikannya dengan
sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas secara didik hibur.

5.2 5.2.1
Memahami dan menggunakan Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan akhiran an, -kan, i,
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MUKA SURAT 22
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

21 DAN TEMA 5 : 1.7 1.7.2 ILMU


22 KENALI WARISAN Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan
BANGSA pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara Kajian Tempatan
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
EMK
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis
UNIK & KREATIF secara bertatasusila. Peraturan
sosiobudaya

2.4 Membaca dan memahami maklumat 2.4.1 Kreativiti dan Inovasi


yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami maklumat
pelbagai bahan untuk memberi untuk mengenal pasti idea utama KB
respons dan idea sampingan dalam pelbagai Mensintesis
dengan betul bahan bagi membuat ramalan
dengan tepat. Menganalisis
Menaakul
Konstruktivisme
3.7 3.7.2 Mengumpul dan
Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan penulisan kreatif mengelas
dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul. PAK
3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai Mengakses
bahan sastera dan bukan sastera 3.9.1 KMD
yang didengar, ditonton atau dibaca Menulis ulasan tentang bahan
dengan betul. bukan sastera yang didengar, Meramal
ditonton atau dibaca dengan jelas

MUKA SURAT 23
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dan menggunakan bahasa yang


gramatis.
BCB
4.4 Melafazkan dan memahami puisi
Bacaan intensif
dengan intonasi yang betul 4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan
menggunakan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang
secara didik hibur betul
dan jelas secara didik hibur
serta
5.1 Memahami dan menggunakan memahami maksud sajak
golongan tersebut.
kata dengan betul mengikut konteks
5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
5.2 betul mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul. 5.2.2
Memahami dan menggunakan kata
ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 24
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

23 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 ILMU


PERTANIAN & memberi Mendengar, memahami dan
PENTERNAKAN respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons yang sesuai Pertanian
soalan dan pesanan yang didengar secara lisan atau gerak laku
Pendidkan Alam
TAJUK : dengan betul. terhadap arahan berdasarkan ayat
Sekitar
KEMAJUAN perintah dengan betul.
PERTANIAN EMK
2.4 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat daripada 2.4.2 Keusahawanan
pelbagai bahan untuk memberi Membaca dan memahami maklumat
respons daripada bahan untuk menjana idea KB
dengan betul. dengan betul. Menjana idea
. Kontruktivisme

3.5 3.5.2 Menyusun urutan


Mencatat maklumat yang betul Mencatat maklumat yang betul
Kontekstual
tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan untuk membuat
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber. Mengenal pasti

. BCB

4.4.2 Membina dan memahami Bacaan intensif


sajak
4.4 Melafazkan dan memahami puisi secara terkawal dan
dengan intonasi yang betul mendeklamasikannya dengan
menggunakan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang
secara didik hibur. betul
dan jelas secara didik hibur.

MUKA SURAT 25
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

5.2
Memahami dan menggunakan 5.2.3
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata
pelbagai situasi dengan betul. majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

24 TEMA 6 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 ILMU


PERTANIAN & memberi Mendengar, memahami dan
PENTERNAKAN respons terhadap sesuatu arahan, memberikan respons terhadap Sains dan Teknologi
soalan dan pesanan yang didengar soalan tanpa kata tanya secara
EMK
TAJUK : dengan betul. lisan dengan betul.
KAMBING TENUSU Keusahawanan
BIOTEKNOLOGI 2.4
Membaca dan memahami maklumat 2.4.3. KB
yang tersurat dan tersirat daripada Membaca dan memahami maklumat
pelbagai bahan untuk memberi yang tersurat dan tersirat dengan Menghubungkaitkan
respons dengan betul. tepat daripada pelbagai bahan Menilai
untuk membuat penilaian dengan
betul.

MUKA SURAT 26
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

Konstruktivisme
3.7
Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menjana idea
dalam pelbagai genre dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif
Mengumpul dan
berbentuk imaginatif dan deskriptif
mengelas
dengan betul.
KP
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Interpersonal
menggunakan bahasa badan dengan Mengujarkan dialog yang dihasilkan
kreatif melalui lakonan secara didik daripada bahan rangsangan untuk BCB
hibur. menyampaikan nilai dan pengajaran Perbincangan
dengan bahasa badan yang sesuai
Bacaan intensif

5.3 5.3.1
Memahami dan membina ayat yang Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 27
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

25 DAN TEMA 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu ILMU
26 PERTANIAN & permintaan tentang sesuatu perkara perkara
PENTERNAKAN daripada pelbagai sumber dalam daripada pelbagai sumber Pendidikan Alam
situasi dengan sekitar
TAJUK : formal dan tidak formal secara menggunakan ayat yang
EMK
HASIL SERBA bertatasusila. gramatis
GUNA dalam situasi formal dan tidak Keusahawanan
2.5 Membaca, memahami dan formal secara bertatasusila.
menaakul Kreativiti dan Inovasi
untuk memindahkan maklumat yang 2.5.1
terdapat dalam pelbagai bahan Membaca dan memahami maklumat KB
dengan yang tersurat dan tersirat daripada Mengitlak
betul. bahan prosa dengan betul.
Menghubungkaitkan

3.3 3.3.3 Mensintesis


Membina dan menulis perkataan, Membina dan menulis jawapan
Menganalisis
frasa dan ayat dengan betul. pemahaman berdasarkan soalan
yang bertumpu dan bercapah Kontekstual
dengan betul.
KP
3.9
Menulis ulasan tentang pelbagai 3.9.1 Interpersonal
bahan sastera dan bukan sastera Menulis ulasan tentang bahan BCB
yang didengar, ditonton atau dibaca bukan sastera yang didengar,
dengan betul. ditonton atau dibaca dengan jelas Bacaan intensif
dan menggunakan bahasa yang
gramatis. Bacaan mentalis

MUKA SURAT 28
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

4.1 Menyebut dan memahami unsur


seni 4.1.2 Memahami dan menghasilkan
dalam lagu melalui nyanyian secara lirik
didik hibur. lagu yang mengandungi nilai
dan
pengajaran secara berpandu
dan
disampaikan melalui nyanyian
5.1 Memahami dan menggunakan secara didik hibur.
golongan
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.7
Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata
5.3 pemeri dengan betul mengikut
Memahami dan membina ayat yang konteks.
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1
Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 29
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

27 DAN TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu ILMU
28 POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara
daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata gelaran Pendidikan Moral
TAJUK : situasi yang
NILAI
PEKERTI MULIA formal dan tidak formal secara sesuai dalam situasi tidak
AMALAN KITA bertatasusila. formal Kerjasama
secara bertatasusila.
2.5 Membaca, memahami dan Kasih sayang
menaakul
untuk memindahkan maklumat yang 2.5.2 KB
terdapat dalam pelbagai bahan Membaca, memahami dan Menjana idea
dengan menaakul maklumat yang tersurat
betul. dan tersirat daripada bahan prosa Mensintesis
dengan betul.
Kontekstual
3.3 Membina dan menulis perkataan,
Konstruktivisme
frasa 3.3.4
dan ayat dengan betul. Membina kerangka untuk menulis Mengecam
pelbagai jenis karangan dengan
betul. KP

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah Verbal-linguistik


dan 4.2.1 Mengujarkan ayat yang BCB
menggunakan bahasa badan secara gramatis
kreatif semasa bercerita secara didik dengan sebutan yang betul Bacaan imbasan
hibur. dan

MUKA SURAT 30
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

intonasi yang jelas serta


susunan
5.1 Memahami dan menggunakan idea yang tepat semasa
golongan bercerita
kata dengan betul mengikut konteks. secara didik hibur.

5.1.5
Memahami dan menggunakan kata
5.3 adjektif dan kata penguat dengan
Memahami dan membina ayat yang betul mengikut konteks.
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2
Memahami dan membina ayat aktif
dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 31
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

29 TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu ILMU
POTRET MALAYSIA permintaan tentang sesuatu perkara perkara
daripada pelbagai sumber dalam menggunakan kata ganti Kajian Tempatan
TAJUK : situasi nama
NILAI
CINTA AKAN formal dan tidak formal secara diri orang dan kata ganti nama
NEGARA bertatasusila. diri Patriotisme
tanya dengan betul dalam
situasi Hemah Tinggi
2.5 formal dan tidak formal secara
Membaca, memahami dan menaakul bertatasusila. KB
untuk memindahkan maklumat yang Menjana idea
terdapat dalam pelbagai bahan 2.5.3
dengan betul. Membaca, memahami dan Mensintesis
menaakul bahan prosa untuk
memindahkan maklumat kepada Kontekstual
3.6 bentuk puisi dengan betul.
Membuat urutan
Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu perkara KP
dengan menggunakan bahasa yang 3.6.2
santun. Menulis untuk menyampaikan Interpersonal
maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta Verbal-linguistik
menggunakan bahasa yang santun. BCB
4.3
Mengujarkan bahasa yang indah dan . Mencatat nota
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik 4.3.1
hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan jelas,

MUKA SURAT 32
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

dan bahasa badan yang sesuai


melalui lakonan secara didik hibur.

5.3 5.3.2
Memahami dan membina ayat yang Memahami dan membina ayat aktif
betul dalam pelbagai situasi. dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 33
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

30 DAN TEMA 7: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Bertutur tentang sesuatu ILMU
31 perkara
POTERT MALAYSIA permintaan tentang sesuatu Pendidikan Alam
perkara daripada pelbagai sumber Sekitar
TAJUK : dengan
daripada pelbagai sumber dalam NILAI
NEGARAKU situasi menggunakan ayat yang
GEMILANG gramatis Patriotisme
formal dan tidak formal secara
dalam situasi formal dan tidak KB
bertatasusila.
formal secara bertatasusila. Menjana idea
Mengecam
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan 2.6.1 Membaca dan memahami Menganalisis

bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan sastera yang Kontekstual

memupuk minat membaca. sesuai untuk meningkatkan KP


daya
Verbal-linguistik
berfikir secara kreatif.
BCB

2.2 Bacaan intensif


2.2.3
Membaca dan memahami perkataan, Bacaan imbasan
frasa dan ayat daripada pelbagai Membaca dan memahami ayat yang
sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada
pelbagai sumber dengan sebutan

MUKA SURAT 34
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

yang betul.
3.8
3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, penggunaan kata,
imbuhan dan struktur ayat.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah
dan sebutan dan intonasi yang
betul
menggunakan bahasa badan
dengan dan jelas, dan bahasa badan
kreatif melalui lakonan secara didik yang sesuai melalui lakonan
hibur. secara didik hibur.

5.1.4
5.1 Memahami dan menggunakan kata
kerja pasif dengan betul mengikut
Memahami dan menggunakan
konteks.
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

MUKA SURAT 35
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

32 DAN TEMA 8 : 1.5 1.5.1 ILMU


33
EKONOMI Bercerita dan menceritakan sesuatu Bercerita tentang sesuatu perkara Ekonomi
BERWAWASAN perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul NILAI
dan intonasi yang betul. menggunakan ayat yang
Kerajinan
mengandungi wacana.
TAJUK :
EMK
SUMBER
PENDAPATAN Keusahawanan
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan 2.6.2 Membaca dan memahami KB
bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bukan sastera Membandingkan dan
membezakan
memupuk minat membaca. untuk mengenal pasti nilai
murni. Kontekstual
Mengecam
3.5
3.5.2 Menyusun urutan
Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada Mencatat maklumat yang betul Menjana idea
pelbagai sumber. mengikut urutan untuk membuat
carta daripada pelbagai sumber. BCB
Bacaan imbasan
Mencatat nota

MUKA SURAT 36
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

4.3.2 Mengujarkan dialog yang Membuat rujukan


4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dihasilkan daripada bahan
dan
rangsangan untuk
menggunakan bahasa badan menyampaikan
dengan
nilai dan pengajaran dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
bahasa badan yang sesuai
hibur.
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1.3
5.1
Memahami dan menggunakan kata
Memahami dan menggunakan ganti nama tunjuk dengan betul
golongan kata dengan betul mengikut konteks.
mengikut konteks.

5.2.2
5.2 Memahami dan menggunakan
Memahami dan menggunakan kata
pembentukan kata yang sesuai ganda separa dengan betul dalam
dalam pelbagai situasi.
pelbagai situasi dengan betul.
.

MUKA SURAT 37
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

34 DAN TEMA 8 : 1.5 1.5.2 ILMU


35 Ekonomi
EKONOMI Bercerita dan menceritakan sesuatu Menceritakan sesuatu perkara yang
BERWAWASAN perkara semula dengan tepat dilihat dan yang ditonton dengan NILAI
menggunakan sebutan yang jelas tepat, sebutan yang jelas dan Kerajinan
TAJUK : dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan
ayat yang mengandungi wacana. EMK
PENGUSAHA
BERWAWASAN Keusahawanan
2.3 2.3.2 Teknologi maklumat
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dan komunikasi
Membaca pelbagai bahan yang
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan ayat
intonasi yang betul. KB
majmuk berbilang subjek secara
Menjana idea
mekanis dengan lancar, sebutan
Mengecam
yang jelas dan intonasi yang betul.
Menaakul
2.6 Menganalisis
Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Konstruktivisme
bukan sastera yang sesuai bagi Menghubungkaitkan
Membaca dan memahami pelbagai KP
memupuk minat membaca.
bahan sastera yang sesuai untuk Verbal-linguistik
meningkatkan daya berfikir secara
kreatif. PM
Bacaan

MUKA SURAT 38
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

KMD
Menggunakan
3.6 3.6.1 imaginasi dan
kreativiti
Menulis untuk menyampaikan maklumat Menulis untuk menyampaikan
tentang sesuatu perkara dengan maklumat yang betul dengan
menggunakan bahasa yang santun. menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan
kesantunan berbahasa.
4.4
Melafazkan dan memahami puisi 4.4.1
dengan intonasi yang betul
menggunakan bahasa yang indah Mendeklamasi sajak dengan
secara didik hibur. sebutan dan intonasi yang betul
dan jelas secara didik hibur serta
memahami maksud saja tersebut.
5.1
Memahami dan menggunakan 5.1.6
golongan kata dengan betul
mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

5.3 5.3.2
Memahami dan membina ayat yang Memahami dan membina ayat aktif
betul dalam pelbagai situasi. dan ayat pasif dengan betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 39
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

36 DAN TEMA 8 : 1.6 1.6.1 ILMU


37
EKONOMI Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Ekonomi
BERWAWASAN maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara NILAI
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Berdikari
MENGURUS WANG
EMK
2.3
Kreativiti dan inovasi
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan yang mengandungi pelbagai jenis Keusahawanan
intonasi yang betul. ayat secara mekanis dengan
lancar, sebutan yang jelas dan Teknologi maklumat
intonasi yang betul. dan komunikasi
3.6 KB
Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.2 Menjana idea
tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun. Menulis untuk menyampaikan Mengecam
maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta Mengitlak
menggunakan bahasa yang santun. Konstruktivisme

MUKA SURAT 40
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

3.9.1 KP
3.9 Menulis ulasan tentang bahan Interpersonal
bukan sastera yang didengar,
Menulis ulasan tentang pelbagai ditonton atau dibaca dengan jelas BCB
bahan sastera dan bukan sastera dan menggunakan bahasa yang
yang didengar, ditonton atau dibaca gramatis. Perbincangan
dengan betul.
Bacaan luncuran
Bacaan imbasan
4.4.2
4.4
Membina dan memahami sajak
Melafazkan dan memahami puisi secara terkawal dan
dengan intonasi yang betul mendeklamasikannya dengan
menggunakan bahasa yang indah sebutan dan intonasi yang betul
secara didik hibur. dan jelas secara didik hibur.

5.1.7
5.1 Memahami dan menggunakan kata
bantu, kata perintah dan kata
Memahami dan menggunakan
pemeri dengan betul mengikut
golongan kata dengan betul
konteks.
mengikut konteks.
.

MUKA SURAT 41
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

38 TEMA 9 : 1.6 1.6.2 ILMU


BUMI INDAH Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Pendidikan Alam
RAKYAT BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman
tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang NILAI
gramatis secara bertatasusila.
TAJUK : Kesyukuran
ALAM SEKITAR Patriotisme
TANGGUNGJAWAB 2.3 2.3.2 KB
KITA
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan Membaca pelbagai bahan yang Menghubungkaitkan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan ayat
intonasi yang betul. majmuk berbilang subjek secara Mengecam
mekanis dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul. Menjana idea
3.6 Kontekstual
Menulis untuk menyampaikan KP
3.6.2.
maklumat tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan bahasa yang Menulis untuk menyampaikan Verbal-linguistik
santun. maklumat berbentuk surat, laporan
dan cerita dengan jelas serta
menggunakan bahasa yang santun.

MUKA SURAT 42
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

4.1 4.1.1 BCB


Menyebut dan memahami unsur seni Menyebut dan memahami lirik lagu Bacaan intensif
dalam lagu melalui nyanyian secara yang mengandungi nilai dan
didik hibur. pengajaran yang dipersembahkan
melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2
5.2.1
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan
pelbagai situasi dengan betul. imbuhan akhiran an, -kan, i,
imbuhan apitan pada kata kerja,
kata nama dan kata adjektif serta
imbuhan pinjaman dengan betul
dalam pelbagai situasi.

MUKA SURAT 43
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

39 DAN TEMA 9 : 1.6 1.6.1 ILMU


40
BUMI INDAH Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Pendidikan Alam
RAKYAT BERTUAH maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan Sekitar
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. Sains
LESTARIKAN ALAM EMK
KITA 2.4 2.4.3
Kreativiti dan Inovasi
Membaca dan memahami maklumat Membaca dan memahami maklumat
KB
yang tersurat dan tersirat daripada yang tersurat dan tersirat dengan
pelbagai bahan untuk memberi respons tepat daripada pelbagai bahan Mensintesis
dengan betul. untuk membuat penilaian dengan
betul. Membuat inferens
Konstruktivisme
3.7 3.7.1
Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatif dalam Menghasilkan rangka pendahuluan,
pelbagai genre dengan betul. isi dan penutup dalam penulisan Kontekstual
kreatif dengan betul. Mengecam

4.1 KP
4.1.2
Menyebut dan memahami unsur seni Interpersonal
Memahami dan menghasilkan lirik
dalam lagu melalui nyanyian secara
lagu yang mengandungi nilai dan
didik hibur.
pengajaran secara berpandu dan

MUKA SURAT 44
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

disampaikan melalui nyanyian


secara didik hibur.

5.2
5.2.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam Memahami dan menggunakan kata
pelbagai situasi dengan betul. ganda separa dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.1
5.1.6.
Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul Memahami dan menggunakan kata
mengikut konteks. hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 45
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

41 TEMA 9 : 1.7 1.7.2 ILMU


BUMI INDAH Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan Pendidikan Alam
RAKYAT BERTUAH pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara Sekitar
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis Sains
secara bertatasusila.
SAYANGI ALAM EMK
SEKITAR
Kreativiti dan Inovasi
2.5.1
2.5
KB
Membaca dan memahami maklumat
Membaca, memahami dan menaakul yang tersurat dan tersirat daripada Merumus
untuk memindahkan maklumat yang bahan prosa dengan betul.
terdapat dalam pelbagai bahan Menaakul
dengan betul.
3.7.2 Menjana idea

Menghasilkan penulisan kreatif Mengecam


berbentuk imaginatif dan deskriptif
3.7 dengan betul. BCB

Menghasilkan penulisan kreatif Perbincangan


dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2.1 Bacaan intensif
Mengujarkan ayat yang gramatis Menulis perenggan
dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas serta susunan Bacaan luncuran
idea yang tepat semasa bercerita

MUKA SURAT 46
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

secara didik hibur.


4.2
Mengujarkan bahasa yang indah 5.2.3
danmenggunakan bahasa badan secara
kreatif semasa bercerita secara didik Memahami dan menggunakan kata
hibur. majmuk bentuk yang telah mantap
dengan betul dalam pelbagai
situasi.
5.2
Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan betul.

MUKA SURAT 47
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

42 DAN TEMA 10 : 1.6 1.6.1 ILMU


43
MENEROKA SAINS Berbicara untuk menyampaikan Berbicara untuk mendapatkan Sains
& TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang tersirat dengan
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Teknologi Maklumat
SAINS DALAM dan Komunikasi
KEHIDUPAN 2.5 2.5.2
KB
Membaca, memahami dan menaakul Membaca, memahami dan
Mensintesis
untuk memindahkan maklumat yang menaakul maklumat yang tersurat
terdapat dalam pelbagai bahan dan tersirat daripada bahan prosa Menjana idea
dengan betul. dengan betul.
Membuat urutan

3.5 3.5.2 Mengecam

Mencatat maklumat yang betul Mencatat maklumat yang betul Konstruktivisme


tentang sesuatu perkara daripada mengikut urutan untuk membuat
pelbagai sumber. carta daripada pelbagai sumber. Menganalisis
BCB
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.2 Bacaan intensif
dan menggunakan bahasa badan
secara kreatif semasa bercerita secara Mengujarkan idea yang tepat KMD
didik hibur. menggunakan bahasa yang indah
dan ayat yang gramatis serta Meramalkan
bahasa badan yang sesuai semasa

MUKA SURAT 48
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

bercerita secara didik hibur.


5.1
Memahami dan menggunakan golongan 5.1.5
kata dengan betul mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata penguat dengan
betul mengikut konteks.

5.1.6
Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan keterangan
dengan betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 49
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

44 TEMA 10 : 1.6 1.6.2 ILMU


MENEROKA SAINS Berbicara untuk menyampaikan Menyampaikan maklumat tentang Sains
& TEKNOLOGI maklumat tentang sesuatu perkara sesuatu perkara daripada media
daripada pelbagai sumber dengan cetak dalam bentuk pengumuman EMK
TAJUK : tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang
Kreativiti dan inovasi
gramatis secara bertatasusila.
TEKNOLOGI
SEMAKIN CANGGIH 2.5 Teknologi maklumat
dan komunikasi
2.5.3
Membaca, memahami dan menaakul
KB
untuk memindahkan maklumat yang Membaca, memahami dan
terdapat dalam pelbagai bahan dengan menaakul bahan prosa untuk Mengecam
betul. memindahkan maklumat kepada
bentuk puisi dengan betul. Mereka cipta
Kontekstual
3.7 3.7.2
Menjana idea
Menghasilkan penulisan kreatif Menghasilkan penulisan kreatif
dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk imaginatif dan deskriptif KP
dengan betul. Interpersonal
4.3
BCB
4.3.1
Mengujarkan bahasa yang indah
danmenggunakan bahasa badan Perbincangan
Mengujarkan dialog dengan sebutan
dengan kreatif melalui lakonan secara

MUKA SURAT 50
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

didik hibur. dan intonasi yang betul dan jelas,


dan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.
5.3.
Memahami dan membina ayat yang 5.3.1
betul dalam pelbagai situasi.
Memahami dan membina ayat
tunggal dengan peluasan subjek
dan predikat yang betul dalam
pelbagai situasi.

MUKA SURAT 51
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN


KURIKULUM

45 TEMA 10 : 1.7 1.7.2. ILMU


Pendidikan Alam
MENEROKA SAINS Berbincang dan mengemukakan Berbincang dan mengemukakan Sekitar
& TEKNOLOGI pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara daripada pelbagai sumber dengan NILAI
TAJUK : bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis Kasih sayang
secara bertatasusila.
BIJAK MENCIPTA

KB
2.6 Membandingkan dan
2.6.2 membezakan
Membaca pelbagai bahan sastera dan Membuat inferens
bukan sastera yang sesuai bagi Membaca dan memahami pelbagai Konstruktivisme
memupuk minat membaca. bahan bukan sastera untuk Merumus
mengenal pasti nilai murni.
BCB
3.9 Perbinncangan
3.9.1
Menulis ulasan tentang pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera Menulis ulasan tentang bahan
yang didengar, ditonton atau dibaca bukan sastera yang didengar,
dengan betul. ditonton atau dibaca dengan jelas
dan menggunakan bahasa yang
gramatis.

MUKA SURAT 52
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2016

4.3 4.3.2
Mengujarkan bahasa yang indah dan Mengujarkan dialog yang dihasilkan
daripada bahan rangsangan untuk
menggunakan bahasa badan dengan menyampaikan nilai dan pengajaran
kreatif melalui lakonan secara didik dengan bahasa badan yang sesuai
hibur. melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan


kata hubung pancangan keterangan
5.1 Memahami dan menggunakan
dengan betul mengikut konteks.
golongan
kata dengan betul mengikut konteks.

MUKA SURAT 53