Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : Matahari
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tarikh : 20 April 2015
Masa : 9.50 pagi 10.50 pagi

Bilangan murid : 6 orang

Nama Pelajar Kehadiran Nama Pelajar Kehadiran


1. ANGELINE MELISSA ANAK LAWAS 4. MUHAMMAD IHSAN WAN HASMI
2. ELYANA PUYU NURSITA 5. MUHAMMAD ZAIREE BIN ABDUL
KARIM
3. FAZRIZAL BIN ADENAN 6. NURIN YASMIN BINTI ISMAIL

Standard Kandungan : 3.1 Mengeja, membatang, dan menyebut suku kata

: 3.2 Membaca mekanis

Standard Pembelajaran : 3.1.1 Mengeja, membatang, dan menyebut suku kata KV + KV + KV

: 3.2.1 Membaca kuat perkataan yang telah dipelajari

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

i Mengeja sekurang-kurangnya tiga daripada lima perkataan yang mengandungi


suku kata KV + KV + KV dengan betul dengan bimbingan guru.

ii Membaca sekurang-kurangnya tiga daripada lima perkataan yang mengandungi


suku kata KV + KV + KV dengan betul dengan bimbingan guru
Pengetahuan Sedia Ada : Murid boleh membaca perkataan berstruktur KV+KV. Contoh : gigi, mata, jari,
kaki

Perentasan Kurikulum : Muzik

EMK : Kreatif dan Inovasi


Penerapan Nilai : Bekerjasama, Bertoleransi, Bertolak-ansur, Berdisiplin, Kesungguhan, Gigih
Unsur Terapi : Pertuturan
Bahan Bantu Mengajar : Tetingkap Suku Kata, Kotak, Kad bergambar, Kad Suku Kata, Kad Perkataan

KB : Mengenalpasti,

BCB : Mendengar secara mekanis, membaca secara mekanis

KP : verbal linguistik

Aktiviti Pengajaran dan


Langkah Isi kandungan pembelajaran Catatan
1. Kotak Rahsia BBM : kotak,
Set Induksi -bahan maujud 1. Guru menyediakan sebuah bateri, pelita
(5 minit) kotak yang mengandungi
bateri, dan pelita Nilai :
2. Murid ditutup mata dan Kesungguhan
diminta untuk mengambil
benda di dalam kotak KB :
tersebut. mengenalpasti
3. Murid meneka benda
apakah yang telah
diperolehi dalam kotak
tersebut.
4. Guru menerangkan tentang
topik pembelajaran kepada
mmurid-murid.

Langkah 1 1 Aktiviti Mencerakinkan Suku 1. Guru menunjukkan BBM : tetingkap


(15minit) Kata : tetingkap suku kata kepada suku kata
-Tetingkap Suku Kata murid.
2. Murid mengeja suku kata Nilai :
pada carta tetingkap suku Kerjasama,
kata dengan bimbingan berdisiplin
guru.
3. Murid dipilih secara rawak KP :verbal
dan murid diminta untuk linguistik
mengeja suku kata yang
telah dipilih oleh guru
berdasarkan tetingkap suku
kata.
4. Murid beramai-ramai
mengeja dan
mencerakinkan perkataan
berdasarkan gambar pada
tetingkap suku kata
Langkah 2 1. Kad suku kata : 1. Guru menyediakan sampul BBM : kad suku
( 10 minit ) ba, te, ri, ke, la, pa, le, yang berisi suku kata terbuka, dan kata, kad
ki, ka, me, ra, pe, li, ta meminta murid untuk mengambil bergambar
2. Gambar kaku : pelita, satu kad suku kata dari setiap
kelapa, lelaki, kamera, sampul. Nilai :
bateri 2. Kemudian, murid membaca toleransi, gigih
suku kata yang diambil bersama
guru secara individu, dan beramai- KP :verbal
ramai linguistik
3. Guru menunjukkan kad
bergambar dan murid yang BCB :membaca
memegang suku kata bagi objek mekanis
tersebut diminta untuk
menunjukkan kad mereka. Murid
mencantumkan suku kata menjadi
perkataan bermakna dan murid
membaca kuat perkataan
tersebut.
1. Aktiviti : 1. Guru melekatkan kad BBM : kad
Langkah 3 Membentuk Perkataan bergambar pada papan gambar, kad suku
( 15 minit ) tulis. kata
2. Murid diminta nuntuk
memilih kad suku kata di Teknik:
dalam bakul yang Cuba jaya
disediakan guru dan
membentuk perkataan Nilai : kerajinan
bermakna berdasarkan
gambar.
3. Murid mengeja dan
membaca kuat suku kata
yang telah dicantum secara
individu dan beramai-ramai.
BBM : kad
Penutup Penutup Kognitif : 1. Murid mengeja dan membaca bergambar, kad
( 5 minit ) Guru melekatkan kad perkataan yang dilekatkan di perkataan
perkataan di belakang setiap belakang kawan dan melekatkan
murid dan meminta murid lain gambar yang betul berdasarkan Terapi:
mengeja dan membaca perkataan. Pertuturan
perkataan tersebut secara 2. Guru merumuskan isi
bergilir. pelajaran pada hari Nilai: Berdisiplin
tersebut.
Refleksi Individu :
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____

Refleksi Pensyarah / Guru Pembimbing :

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
____

Anda mungkin juga menyukai