Anda di halaman 1dari 15

SMK (L) METHODIST PULAU PINANG

PELAN PERANCANGAN STRATEGIK : PEMBELAJARAN ABAD 21

1.0 Pendahuluan

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melancarkan inisiatif pembelajaran abad ke-21 secara rintis pada tahun 2014 dan meluaskan
pelaksanaan keseluruh negara mulai tahun 2015. Pembelajaran Abad 21 atau ringkasnya PA21 merupakan pendekatan yang semakin ditekankan di
Malaysia sejak kebelakangan ini. Kebanyakkan ibu bapa, guru dan pelajar sudah mula mengenali perubahan pengajaran dan pembelajaran iaitu
pembelajaran abad ke-21.

Rupa dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan generasi abad ke-21 telah banyak diperkatakan dan banyak bahan-bahan penulisan yang mengulas
mengenai pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan keperluan pendidikan masa kini dan masa depan. Kaedah pengajaran konvensional seperti
"chalk and talk" semata-mata kurang berhasil menarik minat murid sebaliknya memerlukan kaedah yang lebih dinamik dan kreatif dengan
kandungan pengajaran yang relevan sesuai dengan perkembangan semasa.

Semua pihak yang terlibat secara langsung dengan dunia pendidikan perlu menyedari bahawa tiada ruang untuk tidak ikut sama melaksanakan
trnsformasi pendidikan. Malah perubahan dalam pendidikan perlu sentiasa seirin perkembangan zaman atau selangkah kehadapan.

Guru-guru perlu bersedia menerima perubahan dan dapat pula mengurus perubahan dengan cekap dan berkesan agar pengajaran dan pembelajaran
menjadi lebih segar dan memenuhi keperluan murid. Namun, dalam perlaksanaan pembelajaran abad ke-21 ini terdapat cabaran-cabaran yang perlu
di hadapi oleh guru dan pemimpin sekolah. Antaranya ialah :
(a) Untuk menyediakan pembelajaran yang menjurus ke arah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
(b) Mengurus bilik darjah dan ruang pembelajaran yang lebih dinamik.
(c) Bagaimana guru-guru menggunakan pelbagai sumber sokongan teknologi serta maklumat bagi melaksanakan PdP yang efektif dan berkualiti
serta relevan dengan perkembangan semasa.L

Oleh itu, guru secara berterusan perlu mengemaskini pengetahuan (kandungan kurikulum) dan kompetensi (pedagogi PdP) supaya kekal relevan
dengan keperluan semasa dan akan datang.

2.0 Objektif

2.1 Mewujudkan persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah yang memenuhi keperluan konsep Pembelajaran Abad ke 21.
2.2 Mewujudkan ruang khas pameran dan sudut bermaklumat hasil kerja murid.
2.3 Mengaplikasikan VLE Frog/MBMMBI/ICT dalam pendidikan.
2.4 Memberikan kursus dan bengkel dalam membantu guru meningkatkan kefahaman dalam Pedagogi Pembelajaran Abad ke 21.
2.5 Menerapkan KBAT dalam kurikulum dan kokurikulum.
3.0 Analisis SWOT

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


S1. Guru mempunyai pelbagai variasi teknik dalam melaksanakan W1. Pendedahan tentang pelaksanaan dan penggunaan konsep
PdP dalam kelas Pembelajaran Abad 21 terlalu singkat maka guru dan pelajar
S2. Guru sentiasa bersedia untuk berkongsi maklumat dengan guru tidak dapat menyesuaikan diri
sekolah melalui program PLC W2. Persediaan minda guru untuk mengubah tradisi PdP
S3. Guru telah menghadiri kursus KBAT sebelumnya
S4. Guru telah menghadiri kursus dalam talian i-THINK W3. Guru kurang mahir menggunakan aktiviti pembelajaran
berpusatkan murid koperatif dan kolaboratif
W4. Guru masih belum mahir dalam membina soalan KBAT
W5. Hubungan antara ahli panitia masih belum kukuh
Peluang (O) Cabaran (T)
O1. Hubungan yang rapat dengan PPD dalam membantu T1. Pengaruh rakan sebaya dan persekitaran seperti Pusat Siber
program sekolah T2. Terdapat ibubapa yang kurang memberi perhatian dan tidak
O2. SIP+ SISC+ bersedia untuk membantu mementingkan pelajaran anak-anak.
O3. PIBG yang sentisa prihatin dan memberi kerjasama dalam T3. Tahap kesedaran segelintir murid terhadap kepentingan
melaksanakan program dalam sekolah pelajaran masih rendah.
O4. Sokongan dan kepercayaan yang tinggi daripada ibu bapa T4. Kehadiran segelintir pelajar kurang memuaskan kerana
terhadap guru-guru dan pihak pentadbir sekolah terpaksa menampung perbelanjaan keluarga
4.0 PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS

Kekuatan (S) Kelemahan (W)


S1. Guru mempunyai pelbagai variasi teknik dalam W1. Pendedahan tentang pelaksanaan dan
melaksanakan PdP dalam kelas penggunaan konsep Pembelajaran Abad 21
S2. Guru sentiasa bersedia untuk berkongsi maklumat dengan terlalu singkat maka guru dan pelajar tidak
guru sekolah melalui program PLC dapat menyesuaikan diri
DALAMAN S3. Guru telah menghadiri kursus KBAT W2. Persediaan minda guru untuk mengubah
S4. Guru telah menghadiri kursus dalam talian i-THINK tradisi PdP sebelumnya
W3. Guru kurang mahir menggunakan aktiviti
pembelajaran berpusatkan murid koperatif
LUARAN dan kolaboratif
W4. Guru masih belum mahir dalam membina
soalan KBAT
W5. Hubungan antara ahli panitia masih belum
kukuh
Peluang (O) STRATEGI SO STRATEGI WO
O1. Hubungan yang rapat dengan PPD
dalam membantu program sekolah S1+S2+S3+O1+O2 W1+W2+W3+W4+W5+O1+O2+O3+O4
O2. SIP+ SISC+ bersedia untuk
1. Melaksanakan program perkongsian kepakaran 3. Beri kesedaran kepada guru tentang
membantu
O3. PIBG yang sentisa prihatin dan dalam kalangan staf tanggungjawab, integriti dan keperluan
memberi kerjasama dalam meningkatkan kompetensi mereka sebagai
melaksanakan program dalam S1+S2+S3+S4+O1+O2+O3+O4 guru.
sekolah 2. Menyediakan latihan dalam perkhidmatan
O4. Sokongan dan kepercayaan yang
terhadap keperluan profesin yang lebih berfokus
tinggi daripada ibu bapa terhadap
guru-guru dan pihak pentadbir dengan kerjasama pihak luar
sekolah

Cabaran (T) STRATEGI ST STRATEGI WT


T1. Pengaruh rakan sebaya dan
persekitaran seperti Pusat Siber S1+S2+S3+S4+T1+T2+T3+T4 W1+W2+W3+T1+T2+T3+T4
T2. Terdapat ibubapa yang kurang 4. Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan 5. Meningkatkan pencapaian akademik
memberi perhatian dan tidak
mementingkan pelajaran anak- melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman pelajar dengan mengadakan program
anak. dalam kalangan guru bersama ibu bapa/penjaga
T3. Tahap kesedaran segelintir
murid
terhadap kepentingan pelajaran
masih rendah.
T4. Kehadiran segelintir pelajar
kurang
memuaskan kerana terpaksa
menampung perbelanjaan
keluarga

5.0 TOWS DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS

Bil TOWS deduction rearrange and group Broad area or strategy


1 Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam kalangan staf
1. Membina pasukan kerja yang mantap menerusi latihan dalam
Menyediakan latihan dalam perkhidmatan terhadap keperluan
2 perkhidmatan.
profesin yang lebih berfokus dengan kerjasama pihak luar
Beri kesedaran kepada guru tentang tanggungjawab, integriti dan 2. Menanamkan sikap tanggungjawab terhadap profesion dalam
3
keperluan meningkatkan kompetensi mereka sebagai guru. kalangan guru
Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian
4 3. Mewujudkan persekitaran dan budaya Pembelajaran Abad 21
kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru
dalam sekolah
Meningkatkan pencapaian akademik pelajar dengan mengadakan
5 4. Melibatkan ibu bapa dalam program kecemerlangan akademik
program bersama ibu bapa/penjaga

6.0 ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN


Menggunakan skala likert 1 Amat Rendah 2 Rendah 3 Sederhana 4 Tinggi 5 Amat tinggi

Strategi Strategi Strategi Strategi


Bil Kriteria Pemilihan
1 2 3 4
1 Tahap kesukaran proses kerja 4 3 5 5
2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 4 5 3
3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 3 3 5 3
4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan 5 5 5 5
5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 3 5 2
6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi 3 3 5 3
7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 5 4 5 5
8 Rekod keberkesanan yang lepas 4 3 4 5
9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 5 4 5 5
Jumlah Skor 38 32 44 36
Keputusan 2 4 1 3
Ulasan Strategi 3 menjadi keutamaan untuk
perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah
peluang yang ada amat tinggi untuk
mencapai objektif
7.0 SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 ST3 - Mewujudkan persekitaran dan budaya Pembelajaran Abad 21 dalam sekolah


2 ST1 - Membina pasukan kerja yang mantap menerusi latihan dalam perkhidmatan.
3 ST4 - Melibatkan ibu bapa dalam program kecemerlangan akademik
4 ST2 - Menanamkan sikap tanggngjawab terhadap profesion dalam kalangan guru

8.0 PELAN STRATEGIK (PEMBELAJARAN ABAD 21)

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020


Pembudayaan Amalan PA21 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

9.0 PELAN TAKTIKAL (PEMBELAJARAN ABAD 21)

ST3 - MEWUJUDKAN PERSEKITARAN DAN BUDAYA PEMBELAJARAN ABAD 21 DALAM SEKOLAH

N SASARAN (ETR)
PROGRAM OBJEKTIF KPI INTERVENSI
O 2016 2017 2018 2019 2020
1 IMPIAN 21 Mewujudkan Peratus kesediaan Peruntukan dari Jabatan, PIBG
persekitaran sekolah persekitaran dan kitar semula.
dan susun atur bilik sekolah dan susun
Menggunakan kemudahan
darjah yang memenuhi atur bilik darjah
Pusat Sumber dan Makmal
keperluan konsep dapat ditingkatkan
60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sains sebagai alternatif bagi
pembelajaran abad ke mewujudkan suasana bilik
21 darjah yang dapat merangsang
murid bersaing,belajar secara
koperatif dan memperolehi
kemahiran kolaboratif
2 LESTARI Mewujudkan ruang Peratus paparan Ruangan sementara
ILMU khas untuk pameran hasil kerja murid diwujudkan dan dijadikan
dan sudut bermaklumat dan sudut sebagai bilik pameran artifak.
60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
hasil kerja murid bermaklumat dapat
ditingkatkan. Sumber kewangan dari
pelbagai pihak diperlukan
ST1 - MEMBINA PASUKAN KERJA YANG MANTAP MENERUSI LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN.

N SASARAN (ETR)
PROGRAM OBJEKTIF KPI INTERVENSI
O 2016 2017 2018 2019 2020
1 FROG MBS Mengaplikasi VLE Peratus Membawa masuk pelajar ke
Frog/MBMMBI/ICT mengaplikasi VLE Bilik VLE untuk Login
dalam pendidikan Frog/MBMMBI/IC FrogVLE semasa relief.
T dalam pendidkan
Mengadakan jadual
dapat ditingkatkan penggiliran memasuki Bilik
dikalangan guru dan VLE untuk menggunakan
murid. 100 FrogVLE. Melalui cara ini,
60 % 70 % 80 % 90 % semua guru diwajibkan
% menggunakan FrogVLE jika
telah dijadualkan.

Meningkatkan KPI login dan


bilangan pembinaan laman
PdP dan menguatkuasakan
KPI tersebut melalui
pemantauan yang konsisten.
2 PLC/LDP Memberikan kursus Peratus kesediaan Sekolah mengadakan kursus
dan bengkel membantu guru mengaplikasi dan bengkel untuk membantu
guru meningkatkan Pedagogi PdP yang guru meningkatkan
kefahaman pedagogi menepati keperluan kefahaman dan penguasaan
guru dalam pembelajaran abad pembelajaran abad 21.
penguasaan ke21 dapat
pembelajaran abad ke ditingkatkan 100 Pelajar diberikan pendedahan
60 % 70 % 80 % 90 %
21. % dari peringkat permulaan
seawal tingkatan 1. Ini adalah
untuk membudayakan
pembelajaran abad 21 agar
pelajar terbiasa dengan
konsep pembelajaran abad
21.
ST4 - MELIBATKAN IBU BAPA DALAM PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

N SASARAN (ETR)
PROGRAM OBJEKTIF KPI INTERVENSI
O 2016 2017 2018 2019 2020
1 OPEN CLASS Mengaplikasi konsep Peratus Melaksanakan pengajaran
pembelajaran abad 21 mengaplikasi dan pembelakaran yang
dalam PdP kelas konsep berpusatkan pelajar.
pembelajaran abad 100
60 % 70 % 80 % 90 % Meningkatkan penglibatan
21 dalam pendidkan % pelajar dalam PdP dengan
dapat ditingkatkan mengadakan pelbagai aktiviti
dikalangan guru dan yang menarik.
murid.

ST2 - MENANAMKAN SIKAP TANGGNGJAWAB TERHADAP PROFESION DALAM KALANGAN GURU

N SASARAN (ETR)
PROGRAM OBJEKTIF KPI INTERVENSI
O 2016 2017 2018 2019 2020
1 WALKABOUT Menerapkan KBAT Peratus penerapan Pembudayaan berterusan
SUPPORT dalam kurikulum dan KBAT dalam dalam kalangan guru dan
MANAGEMEN kokurikulum. kurikulum dan pelajar agar dapat
T mengaplikasikan dari semasa
kokurikulum dapat
ke semasa. Membiasakan
ditingkatkan pelajar dengan soalan-soalan
dikalangan guru. KBAT dari tingkatan 1.
60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Bengkel dan kursus akan
diberikan secara berterusan.
Latihan asas dalam aspek
teknikal diberikan untuk
menambahbaik sistem
pengurusan aktiviti
kokurikulum
SMK (L) METHODIST PULAU PINANG
PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ABAD KE -21

N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN


O
1 ASPIRASI PPDTL TERHADAP MBS, SKPM 16/1/2016
STANDARD 4 & PLC
N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN
O
2 PELAKSANAAN SUSUN ATUR KELAS ABAD KE 21 21/1/2016
N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN
O

3 BENGKEL VLE FROG 30/1/2016


N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN
O

4 PROGRAM PENGURUSAN GURU DAN PELAJAR 19/2/2016 ANJURAN PPD


DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
ABAD KE21 KELOMPOK M3

5 TAKLIMAT I - THINK 9/3/2016


N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN
O

6 PROGRAM GEMILANG POTENSI PPD TIMUR


LAUT (SEJARAH)

7 PROGRAM GEMILANG POTENSI PPD TIMUR 12/5/2016 KAEDAH PEMBELAJARAN ABAD-21 DALAM
LAUT (MATEMATIK) MATEMATIK
N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN
O
8 PEMBELAJARAN ABAD KE-21 18/6/2016 PENCERAMAH :
DR BALASANDRAN A. RAMIAH D.B.A
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA
N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN
O
9 PELAKSANAAN PLC MULAI
11/7/2016
N PROGRAM/AKTIVITI TARIKH CATATAN
O
10 OPEN CLASS PDP ABAD KE-21 29/9/2016

Anda mungkin juga menyukai