Anda di halaman 1dari 1

Awit-Pambungad sa Mabuting Balita

(Tono ng Pasyong Mahal - Tradisyonal)

q=90
E A D/A A
### 3 j j j j
& 4 j

Ka -pag nga - yo'y na - pa-king - gan ang ti - nig ng Po -ong Ma - hal, Hu wag
- na

6 E D A/E E A
### j
& J j j j J
nin - yong had-la - ngan ang pag sa - sa - ka - tu -pa - ran ng mit-hi n'ya't ka-lo - o - ban.

Unang Linggo: "Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa Salitang mahal mula
sa bibig na banal ng Ama nating Maykapal."

Ikalawang Linggo: "Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Dyos Ama na
nangusap: Ito ang mahal kong Anak, lugod kong dinggin ng lahat.

Ikatlong Linggo: "Aming pinananaligang Tagapagligtas ng tanan, Panginoon, kamiy bigyan ng


tubig na bumubuhay upang kamiy di mauhaw."

Ikaapat na Linggo: "Ang sabi ng Poong mahal, Sa daigdig akoy ilaw. Kapag ako ay sinundan,
ang dilim ay mapaparam at sa akiy mabubuhay.

HIMIG SAN GREGORIO


Parokya ni San Gregorio Magno
Indang, Cavite