Anda di halaman 1dari 6

GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 5: FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG):


PEMIKIRAN DAN AMALAN DALAM PROFESION KEGURUAN
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:
i. Menyatakan kandungan FPG.
ii. Menghuraikan elemen-elemen kandungan FPG.
iii. Menganalisis komponen SGM.

TUGASAN: Bagaimanakah kandungan Falsafah Pendidikan Guru menjadi teras


kepada pembentukan pemikiran dan amalan guru-guru Malaysia dari aspek
pengetahuan, keterampilan, sahsiah dan etika guru. Analisiskan komponen
Standard Guru Malaysia ke arah melahirkan guru Malaysia yang bertaraf dunia.

Rujukan:
http://www.smktunkuputera.com/data/SGM/cd/SGM_files/SGM(e-Book).pdf
http://aadcice.hiroshima-u.ac.jp/e/publications/sosho4_2-08.pdf
http://www.medc.com.my/medc/seminar_medc/fromCD/pdf/159.pdf

5.0 Peta Minda


Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.

5.1 (a) Pernyataan kandungan Falsafah Pendidikan Guru

Pendidikan guru di Malaysia adalah dengan hasrat untuk mendidik guru yang
berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung
aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin
perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif dan berdisiplin.
(Bahagian Pendidikan Guru, 1982)

(b) Keterangan kandungan Falsafah Pendidikan Guru

Kandungan Penjelasan Contoh


Berpekerti mulia - Sahsiah Guru yang baik Bercakap dengan
- Berbudi bahasa, bersopan, berdisiplin, bermoral bersopan santun
dan sebagainya
- Guru yang bersedia meletakkan kepentingan org
lain (murid, ibu bapa, masyarakat) melebihi
dirinya sendiri

Berpandangan - Berkembang mengikut peredaran zaman yang Sentiasa


progresif dan kini memberi penekanan kepada sains dan meningkatkan
saintifik teknologi kemahiran
- Guru sentiasa berfikiran positif, proaktif, pedagogi
inovatif dan motivatif. Mempunyai minda yang
kehadapan dan sentiasa memperkembangkan
ilmunya

Bersedia menjunjung - Guru yang menghayati aspirasi negara yang Bertindak atas

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


aspirasi negara dihasratkan landasan etika
- Guru yang sentiasa meletakkan hasrat dan dan tatsusila
matlamat negara sebagai yang utama

Menyanjung warisan - Meletakkan diri sebagai role model untuk Membuat


kebudayaan Negara mengekalkan nilai-nilai yang menjadi warisan lawatan ke tapak
kebudayaan negara agar menjadi teladan kepada warisan dan
murid, ibu bapa dan masyarakat sejarah

Menjamin - Sentiasa mempastikan setiap murid diberikan Memastikan


perkembangan peluang mengembangkan potensi secara aktiviti
individu menyeluruh dan bersepadu yang merangkumi pengajaran &
aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani pembelajaran
dan kokurikulum
dan kurikulum
tersembunyi
dilakukan secara
terbimbing dan
menarik

Memelihara suatu - Guru perlu mengekalkan keharmonian dalam Mengadakan


masyarakat yang masyarakat majmuk dengan menekankan unsur aktiviti
bersatu padu bersatu padu dalam aktiviti yang dijalankan dan berkumpulan

2
Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.

memastikan murid-murid pelbagai kaum yang melibatkan


sentiasa berinteraksi antara satu sama lain pelbagai kaum
dalam satu
kumpulan

Memelihara suatu - Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid Meletakkan


masyarakat yang untuk membuat keputusan. situasi yang
demokratik - Berlaku adil dalam membuat keputusan. memerlukan
- Bertindak berasaskan pertimbangan wajar. murid membuat
keputusa untuk
menguji daya
pemikiran kritis

Memelihara suatu - Memberi penekanan kepada aspek inovatif, Memberi


masyarakat yang kreatif, analitikal, kritikal, holistik, bersepadu pendedahan
progresif dalam melaksanakan tugas bagi membentuk terhadap hasil
murid yang dapat berfikiran secara progresif dan inovatif utk
saintifik mningkat minat
dan potensi

Memelihara suatu - Mempastikan keharmonian, keselamatan dan Melatih murid


masyarakat yang keamanan menerusi penerapan nilai etika dan dengan
berdisiplin peraturan yang mesti dipatuhi untuk oleh murid memberikan
agar membentuk masyarakat yang cemerlang. tempoh untuk
sebarang
penglibatan.

5.2 Definisi profesional

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Tokoh Definisi

Martinrs Yamim - Istilah profesional pada umumnya adalah orang yang mendapat
(2007) upah atau gaji dari apa yang dikerjakan, baik dikerjakan secara
sempurna mahupun tidak.
Wina Sanjaya - Pekerjaan profesional ditunjang oleh sesuatu ilmu tertentu secara
(2008) mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga
pendidikan yang sesuai sehingga kerjanya didasarkan kepada
keilmuan yang dimiliki yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah

Rumusan anda:
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi
sumber penghasilan kehidupan yang menetukan keahlian, kemahiran atau kecekapan yang
memenuhi standard mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesional

3
Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.

5.3 Ciri-ciri guru yang profesional

Pengetahuan Keterampilan Sahsiah


a) Mengamalkan pengajaran a) Sentiasa menghayati nilai a) Berpekerti mulia
efektif murni, norma dan etika

b) Mendalami ilmu sebanyak b) Menguasai kemahiran b) Komited terhadap tugas


mungkin komunikasi dan interpersonal

c) Pengamal ilmu dan c) Menyanjung tinggi dan c) Amanah dan dedikasi


mempratikkan menghargai warisan

d) Peka dengan d) Mempunyai pemikiran yang d) Proaktif


perkembangan murid positif dalam menjalankan tugas

e) Menguasai kemahiran ICT e)Berjiwa kental dalam e) Berdaya tahan


menghadapi cabaran

f) Perancangan pengajaran f) Sentiasa mengamalkan nilai f) Inovatif


dan etika keguruan

g) Pengetahuan tentang g) Pandai mengurus masa g) Penyayang


pedagogi umum

h) Pengetahuan tentang h) Berkemahiran berkomunikasi h) Patuh kepada etika


kurikulum dengan orang lain dengan lancar profesionalisme keguruan

i) Pengetahuan tentang i) Pandai mengurus bilik darjah i) Adil dalam


kandungan subjek menyampaikan ilmu

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


j) Pengetahuan tentang j) Pandai mengurus penampilan j) Bersifat penyabar
matlamat, tujuan dan nilai diri
pendidikan

5.4 Kriteria profesion keguruan sebagai kerjaya profesional

Kriteria Keterangan + contoh


Bersemangat Guru yang sentiasa ghairah dan teruja untuk memberikan yang
tinggi dalam terbaik dalam perkhidmatan.
perkhidmatan Cth: - guru akan hadir ke sekolah sebelum waktunya
- masuk dan keluar kelas tepat pada waktunya
- berfikian terbuka, proaktif dan inovatif.

Bermatlamat Guru yang tahu apa yang dibuat tanpa disuruh atau diberi amaran.
yang jelas Meletakkan perkara yang terpenting dan segera untuk diberi
keutamaan. Manakala, perkara yang tidak penting dikemudiankan
dan yang tidak berkaitan diabaikan.
Cth: guru memikul amanah dan melaksanakannya dengan terbaik
dengan mencapai sasaran yang ditetapkan oleh dirinya sendiri

4
Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.

mahupun pihak lain.

Berkemahiran Guru ini cekap dalam mengurus bilik yang ia bertugas di


mengurus bilik dalamnya. Kecekapan itu dapat dilihat dalam bentuk kawalan
darjah disiplin murid, keceriaan murid dalam kelas dan tindakan rutin
didalam bilik darjah yang berkesan.
Cth: guru ini sentiasa memastikan ketepatan masa, suasana kelas
yang ceria dan bersih dan murid asentiasa memberi tumpuan
terhadap guru.

Berkebolehan Guru yang dapat menyampaikan pengajarannya dengan berkesan,


berkomunikasi suara yang lantang, bahasa yang halus, sebutan yang jelas,
dengan baik intonasi yang betul, arahan yang tepat, dan ayat-ayat yang
gramatis yang diselang selikan dengan elemen-elemen "hiburan"
Cth: guru menghidupkan suasana pembelajaran yang
menghiburkan.

Jangkaan yang Guru yang sentiasa beranggapan setiap muridnya adalah insan
tinggi terhadap yang istimewa yang mempunyai potensi untuk berjaya jika
murid diberikan bimbingan dan tunjuk ajar dengan cara yang berkesan.
Cth: guru sentiasa memberikan galakkan kepada murid untuk
mencuba menyelesaikan masalah dalam semua perkara samada
dalam akademik, sukan, persatuan dan sebagainya.

Berupaya Guru yang meletakkan kepentingan perkhidmatannya melebihi


memberi yang diri sendiri dengan kebolehan memberi yang terbaik kepada
terbaik murid-muridnya demi masa depan mereka dan yang terbaik
dalam tugasnya untuk kejayaan sekolah.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Cth: mengadakan kelas pemulihan khas atau kelas tambahan
kepada murid-murid yang masih belum menguasai isi kandungan
atau apa sahaja ynag berkaitan dengan akademik.

Hubungan yang Guru ini dapat mewujudkan hubungan yang berkualiti dan
berkualiti mengekalkan keharmonian dalam pekerjaanya.
dengan pelajar, Cth: guru ini sentiasa menganggap murid-murid seperti anaknya.
ibu bapa Setiasa bergaul mesra dengan ibubapa dan masyarakat dan
masyarakat dan sentiasa menjadi rakan sejawat yang baik dan boleh dipercayai.
majikan

5
Unit 5: Falsafah Pendidikan Guru (Fpg):Pemikiran Dan Amalan Dalam Profesion Keguruan.

5.5 Standard Guru Malaysia (SGM) dan analisis komponen standard.

S1: Amalan profesionalisme


keguruan
STANDARD S2: Pengetahuan dan kefahaman
S3: Kemahiran pengajaran dan
pembelajaran

- Misi nasional
Asas Penentuan - Falsafah pendidikan guru
Standard & - Tatasulsila profesion keguruan
Guru Modal
Keperluan - Etika kerja Kementerian Pelajaran
Malaysia Unggul Insan

K1: Kelayakkan masuk program


latihan perguruan
KEPERLUAN Rajah 5.4: Komponen
K2: Latihan Pentaksiran dan
Standard Guru
Malaysia (SGM)
Penilaian

K3: Infrastruktur

Komponen Analisis Contoh


Standard

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


a) Pengetahuan Memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan Menguasai falsafah
& kefahaman kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu dan objektif
pendidikan, kurikulum, dan kokurikulum yang patut pendidikan
ada pada seorang guru

b) Kemahiran Memperincikan kompetensi kemahiranteknik dan Kemahiran


teknik & kaedah pembelajaran dan pengajaran yang patut meyampaikan
kaedah dikuasai oleh seorang guru penerangan dalam
proses pembelajaran
dan pengajaran
dengan baik

c) Nilai Memperincikan kompetensi amalan nilai Cekap


profesional profesionalisme keguruan berdasarkan kebolehan diri, melaksanakan
profesion dan sosial yang patut ada pda seorang guru. kurikulum secara
berkesan dan
bermakna

Anda mungkin juga menyukai