Anda di halaman 1dari 7

GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 9 REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan pola & orientasi reka bentuk kurikulum.
ii. Mengkategorikan 5 prinsip penyusunan kurikulum.
iii. Menganalisis model reka bentuk kurikulum Tyler

TUGASAN: Berdasarkan perkara- perkara berikut, huraikan prinsip reka bentuk


kurikulum kebangsaan di Malaysia.
a) reka bentuk b) model c) pola d) orientasi

9.1 Konsep dan pengertian reka bentuk dan model kurikulum


a) Pengertian reka bentuk kurikulum.

Tokoh Pengertian Reka Bentuk Kurikulum


Tyler (1949) Suatu alternative prosedur dalam merangka (designing), menerapkan
(implementation), dan menilai (evaluation) suatu kurikulum.

Rumusan anda tentang pengertian reka bentuk kurikulum:

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Model kurikulum tersebut sangat efektif dan bagus di mana ianya penting bagi melahirkan
pelajar yang aktif dan proaktif dalam kemahiran masing-masing.

(a) Pengertian model kurikulum

Tokoh Pengertian Model Kurikulum


Smith et al. Kurikulum merupakan satu urutan pengalaman yang disediakan di
sekolah bagi tujuan mendisiplinkan pelajar dalam cara berfikir dan
bertindak secara kumpulan
Berkumentasi panduan
Tumpuan dan kaedah penyampaian
Program pengajian yang merujuk kepada mata pelajaran
Konsep yang tersirat

Rumusan anda tentang model kurikulum:


Kurikulum merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigm dalam diri
setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang
dinamik dalam semua aspek kehidupan.

1
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.2 Analisis orientasi & pola reka bentuk kurikulum.

a) Orientasi reka bentuk kurikulum.

i. Pusatan
Pelajar

iv) Eklektik

ii. Pusatan
Masyarakat/ iii. Pusatan
Masalah Akademik

Rajah 9.1: Pola & orientasi reka bentuk kurikulum

Orientasi Reka Penjelasan Contoh


Bentuk Kurikulum
-Pembelajaran mengikut minat pelajar Sukatan pelajaran
-Organisasi kurikulum (minat, keperluan dan harian

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


tujuan pelajar)
i. Berorientasikan
-Berorientasikan aktiviti dan membina
pelajar
pengalaman
-Bersifat terbuka kepada pelajar untuk turut
sama dalam mereka bentuk kurikulum yang
hendak mereka pelajari

-Berdasarkan kepada kesejahteraan Nilai dan norma


ii. Berorientasikan masyarakat masyarakat
masyarakat/ -Berasaskan pemikir bahawa manusia sebagai
masalah makhluk sosial yang perlu hidup bersama dan
ada konflik
-Dasar penyusunan struktur kurikulum tidak
jelas kerana kurikulum hanya menekankan
minat pelajar.
-Menekankan pengetahuan, nilai dan warisan Kurikulum
iii. Berorientasikan budaya kebangsaan
akademik -Berorientasi kepada subjek dan pengetahuan
-Fokus kepada pengetahuan bagi
membangunkan intelek
-Kurikulum berpusatkan isi kandungan (apa

2
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

yang akan diajar)

-Gabungan lebih dari satu pola dan orientasi Falsafah Pendidikan


iv. Kurikulum kurikulum Kebangsaan
elektik

b) Pola reka bentuk kurikulum

KURIKULUM iv. HASIL

iii. PROSES

ii. OBJEKTIF

i. PERANCANGAN

Rajah 9.2: Pola reka bentuk kurikulum

Pola Reka Bentuk Penjelasan Contoh


Kurikulum

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


i. Kurikulum Dalam pendidikan, kurikulum sangatlah Sukatan Pelajaran
sebagai penting dalam merancang pengajaran seharian Harian
perancangan

ii. Kurikulum Kurikulum dijadikan sebagai satu objektif Objektif pendidikan


sebagai kerana kurikulum merupakan panduan yang dalam kurikulum
objektif digunakan untuk melaksanakan pengajaran dan kebangsaan
pembelajaran

iii. Kurikulum Kurikulum sebagai satu proses dalam Kurikulum


sebagai proses pendidikan kerana kurikulum merupakan Kebangsaan
panduan yang digunakan untuk melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran.

iv. Kurikulum Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai Hasil pelaksanaan


hasil/ out come bagi menetukan pencapaian objektif. kurikulum
kebangsaan

3
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

9.3 Hubungkait prinsip organisasi/penyusunan reka bentuk kurikulum dimensi


vertikal dan dimensi horizontal.

Dimensi Menegak

a) Kesinambungan

b) Turutan

Dimensi Mendatar

c) Skop d) Integrasi c) Imbangan

Rajah 9.3: Penyusunan kurikulum

Prinsip Keterangan Contoh


Pemeringkatan ilmu, kemahiran dan nilai
yang perlu dikuasai oleh murid-murid sejajar
dengan pertumbuhan fizikal dan
perkembangan mental seiring dengan
peningkatan usia mereka. Suatu kurikulum Membuat
a) Kesinambungan yang sempurna mempunyai kesinambungan rancangan
yang lancar dengan dimulai peringkat paling pelajaran tahunan
asas dan seterusnya membolehkan pelajar untuk menentukan
mengaplikasikannya untuk meneroka pada pemeringkatan
tahap yang lebih tinggi. topik-topik

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Timbun-tambah ilmu, kemahiran dan nilai Membuat
yang dibina menerusi pembelajaran yang rancangan
dilaksanakan merentas waktu. Prinsip ini pengajaran harian
menyarankan pembelajaran hendaklah berdasarkan
b) Turutan berterusan dan berturutan dengan sukatan pelajaran
berdasarkan pengalaman lalu supaya pelajar harian dan
berpeluang mempelajari sesuatu dengan lebih pengalaman
luas dan mendalam. pembelajaran
murid.

Berkaitan dengan keluasan dan kadalaman Pecahan unit dalam


kandungan yang perlu dimuatkan dalam sesebuah topik.
sesuatu kurikulum dan pengajaran. Garapan
keluasan dan kedalaman kandungan ini
berkaitan dengan tahap pendidikan yang
c) Skop
membolehkan setiap pelajar menguasai
kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan
dan kognitif.

4
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

Menetapkan agar pengalaman pembelajaran Membuat


dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya rancangan
pembelajaran lebih bermakna dan pengajaran harian
menyeluruh berdasarkan
sukatan pelajaran
d) Integrasi
harian dan
pengalaman
pembelajaran
murid.

Merujuk kepada kadar agihan, kepadatan Contohnya:


muatan dan kesecocokan kandungan dengan Peruntukan masa
masa pembelajaran yang diperuntukan untuk mata
kepada pelajar-pelajar untuk menguasainya. pelajaran
e) Imbangan
matematik lebih
lama dari mata
pelajaran lain

9.4. Model Kurikulum Rasional oleh Tyler (1949)

(a) 4 langkah/ persoalan Komponen


i. Menentukan matlamat dan objektif yang ingin dicapai,
OBJEKTIF
hasil daripada proses pendidikan

ii. Memilih pengalaman pembelajaran atau kandungan


KANDUNGAN

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


pelajaran bagi mencapai matlamat dan objektif.

iii. Pengalaman pembelajaran atau kandungan pelajaran PENYUSUNAN


disusun secara sistematik PENGALAMAN

iv. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi


menetukan pencapaian objektif. PENILAIAN

Rajah 9.4: Model kurikulum Tyler

5
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

(b) Pengalaman pembelajaran

i. Pengertian
Pengalaman pembelajaran adalah segala aktiviti pelajar dalam berinteraksi dalam
lingkungannya. Pengalaman pembelajaran bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan
pula aktiviti guru memberikan pelajaran. Pengalaman pembelajaran menunjukkan pada
aktiviti pelajar dalam proses pembelajaran.

ii. Ciri-ciri:
Pengalaman pelajar harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap tujuan akan
menentukan pengalaman pembelajaran.
Setiap pengalaman belajar harus memuaskan pelajar.
Setiap rancangan pengalaman pembelajaran sebaiknya melibatkan pelajar.
Mungkin dalam satu pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang berbeza

iii. Pelaksanaan:
-Menentukan isi kandungan atau bahan bagi mencapai tujuan kurikulum serta berdasarkan
pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh pelajar.
-Bahan yang dipelajari pelajar disusun pada unit-unit yang dapat menggambarkan suatu
-Urutan pengalaman serta dapat memudahkan dalam implementasi dan memberikan
gambaran terhadap penilaian pembelajaran.
-Penyusunan pengalaman belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya
adalah dengan pengembangan bentuk vertikal dan horizontal serta kesinambungan. Pengorg
anisasian secara vertikal: iaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang
samadalam aras yang berbeza. Contohnya, pengorganisasian pengalaman belajar yang
menghubungkan antara bidang matematik di tingkatan empat dan tingkatan lima.
Pengorganisasian secara horizontal: iaitu menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang
matematik dan sains dalam tingkat yang sama.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


9.5 Huraian kurikulum kebangsaan berasaskan prinsip organisasi kurikulum

PERANCANGAN PELAKSANAAN PENILAIAN


KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM

Menetapkan Peringkat Pusat. Menilai keberkesanan


Falsafah, Visi dan Peringkat Negeri. kurikulum yang dilaksana.
Misi. Peringkat Daerah.
Menentukan Peringkat Sekolah
matlamat dan Peringkat Bilik Maklumbalas
objektif. Darjah

Mengorganisasikan
kurikulum. Reka bentuk semula.
Penambahbaikan

Rajah 9.5: Proses mereka bentuk kurikulum di Malaysia

6
Unit 9: Reka Bentuk Kurikulum di Malaysia

Proses mereka bentuk kurikulum di Malaysia ialah objektif pembelajaran, kandungan, penyusunan
pengalaman dan penilaian. Mengikut prinsip dan model Tyler terdapat 4 langkah berikut: objektif
kandungan- kaedah dan penilaian. Prinsip penyusunan kandungan dalam reka bentuk
kurikulum Tyler bertujuan menghasilkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. Untuk ini,
prinsip berikut dicadangkan iaitu prinsip kesinambungan kandungan, ketertiban (turutan) kandungan
dan kesepaduan kandungan. Kemudian dua prinsip lagi ditambah iaitu prinsip litupan(skop)
kandungan dan imbangan kandungan. Seterusnya penilaian dibahagi kepada penilaian formatif
(berterusan) dan sumatif (peringkat akhir sahaja). Kelemahan model Tyler adalah terlalu tertakluk
kepada objektif, terlalu linear dan terlalu terbuka

Pengkelasan reka bentuk kurikulum berpusatkan akademik, pelajar dan masalah. Pengaruh perspektif
terhadap ilmu reka bentuk kurikulum terdapat dua jenis iaitu, perspektif objektivis dan konstruktivis.
Dua aliran yang kuat dan berbeza tentang pengajaran dan pembelajaran. Aliran objektivis melihat
ilmu sebagai satu produk dan guru sebagai penyampai manakala aliran konstruktivis pula melihat
ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah pemudahcaranya. Kedua-dua aliran ini
menghasilkan output yang berbeza.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Anda mungkin juga menyukai