Anda di halaman 1dari 21

UNIT 10PENTERJEMAHAN DAN PENTAFSIRAN

KURIKULUM KEBANGSAAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menerangkan 3 domain objektif kurikulum.
ii. Menghubungkait Dokumen Standard Kandungan dan Dokumen Standard
Pentaksiran
iii. Menuliskan rancangan pengajaran (RPT & RPH) secara yang betul.

TUGASAN: Huraikan bagaimanakah guru-guru dapat melaksanakan proses


penterjemahan hasrat FPK tersebut berasaskan objektif kurikulum yang spesifik.

10.0 Peta Minda


Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

10.1 Hubungankait di antara matlamat/objektif pendidikan, FPK,


kurikulum kebangsaan dan pengajaran dan pembelajaran.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Matlamat Pendidikan
Rajah 10.1:
Penterjemahan
Objektif Pendidikan kurikulum
kebangsaan ke dalam
amalan pengajaran &
a)Kurikulum Kebangsaan pembelajaran

b)Sukatan Pelajaran

c) Huraian Sukatan Pelajaran

d) Rancangan Pelajaran Tahunan

Pengajaran dan
e)Rancangan Pelajaran Harian OUTCOME
Pembelajaran

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah menjadi landasan kepada system
pendidikan kebangsaan. Ia juga adalah gambaran cita-cita semasa usaha dan perjuangan
rakyat negara ini melalui proses pendidikan. FPK memberi pengaruh yang besar dala
kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, rancangan pelajaran
tahunan dan rancangan pelajaran harian. Hasrat yang terkandung di dalam FPK tidak dapat
direalisasikan dantidak bermakna jika ianya tidak dapat difahami dan dihayati serta
dilaksanankan dengan bersungguh-sungguh oleh semua pihak yang terlibat dalam bidang
pendidikan. Warga guru sebagai pelaksana segala agenda dalam bidang pendidik perlu
merupakan matlamat atau objektif pendidikan FPK dalam pengajaran dan pembelajaran
untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik.

10.2 Domain objektif kognitif, afektif dan psikomotor dalam penetapan


matlamat & objektif kurikulum/pengajaran

DOMAIN OBJEKTIF KOGNITIF (Taksonomi Bloom)


Aras Penjelasan Contoh Kata Kerja
1. Pengetahuan Mengingati data atau Mengatur, menakrifkan,

2
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

maklumat menggambarkan, mengenal


pasti, tahu, label, nama,
menggariskan, mengimbas
kembali
2. Kefahaman Memahami makna, Meliputi, menukarkan,
terjemahan, taksiran acahan mempertahunkan,
dan masalah membezakan, angguran,
menjelaskan, memanjangkan,
generalizes, memberi contoh

3. Aplikasi Gunakan satu konsep dalam Menggunakan, mengubah,


situasi baharu. mengira, membina,
Menggunakan apa yang menunjukkan, membuat
dimuridi di dalam kelas ke penerimaan, memanipulasi,
dalam situasi bahasa beroperasi, meramalkan,
menyediakan, menghasilkan,
mengaitkan

4. Sintesis Membina struktur atau Mengategorikan,


corak dari unsur-unsur yang menggabungakan, menyusun,
pelbagai keletakkan menggubah, mencipta,
bahagian bersama-sama merangka, reka bentuk,
untuk membentuk menjelaskan, menjana,
keseluruhan dengan menggubah
penekaan kepada

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


mewujudkan makna baca
atau strukttur

5. Penilaian Buat pengadilan tentang Memikul, membandingkan,


nilai, idea-idea atau struktur mengumpulkan, membeza,
mengkrintik, mengulas,
mempertahankan,
menerangkan,
mendiskriminasikan,
menjelaskan, mentaksiran,
mewajarkan

DOMAIN OBJEKTIF AFEKTIF


Aras Penjelasan Contoh Kata Kerja
Menerima Kesedaran, kesediaan untuk Meminta, memilih,

3
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

fenomena mendengar, perhatian, terpilih menerangkan, mematuhi,


memberi, memegang,
mengenal pasti,
mengesan
Bertindak balas Penyertaan aktif di pihak murid. Memberikan jawapan,
kepada fenomena Hadir dan bertindak balas membantu, mematuhi,
kepada fenomena tertentu membincangkan,
menyambut, melabel,
melakukan amalam,
hadiah, membaca
Menghargai Nilai yang wujud pada Menyelesaikan,
seseorang, fenomena atau menunjukkan,
tingkah laku membezakan,
menjelaskan,
membentuk, memulakan,
menjemput, menyertai,
mewajarkan
Organisasi Mengutamakan nilai-nilai Berpegang teguh,
dengan membezakan nilai-nilai megubah, menyusun,
yang berbeza, menyelesaikan menggabungkan,
konflik dan mewujudkan satu membandingkan,
system nilai yang unik melengkapkan,
mempertahankan,
menjelaskan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Penerapan Memiliki sistem nilai yang Tindakna,
nilai(Tingkah mengendalikan tingkah lakunya mendiskriminakan,
Laku) sehingga menjadi kesakteristik memaparkan, pengaruh,
gaya hidupnya mendengar, mengubah,
melaksanakan amalan

DOMAIN OBJEKTIF PSIKOMOTOR


Aras Penjelasan Contoh Kata Kerja
Persepsi Keupayaan untuk menggunakan Memilih, menerangkan,
isyarat deria bagi membimbing mengesan, membezakan,
aktiviti motor. mengenal pasti,
mengasingkan, berkaitan
pilih

Set Kesediaan untuk bertindak. Ia Memulakan,


termasuk mental, fizikal dan set memaparkan,
emosi menjelaskan,
melanjutkan,

4
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

menghasilkan, bertindak
balas

Response Peringkat awal dalam Menyalin, mengesan,


Berpandu pembelajaran mengikut, mematuhi,
Kemahiran yang kompleks yang bertindak, mengeluarkan
termasuk peniruan dan belajar semula, maklum balas
daripada kesilapan

Mekanisme (Asas Ini adalah peringkat pertengahan Memasang, menentukan,


Penguasaan) dalam pembelajaran kemahiran membina, menyesuaikan,
yang kompleks memaparkan, pembaikan

Maklum balas Melibatkan corak pergerakan Kata kunci adalah sama


kompleks (Pakar) yang kompleks sebagai contoh, seperti mekanisme, tetapi
pemain sering nyatakan akan mempunyai kata
kepuasan sebaik sahaja mereka sifat yang menunjukkan
memukul bola tennis atau bahawa prestasi adalah
membuang bola sepak lebih cepat, lebih baik,
lebih tepat dan lain-lain

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


10.3 Prosedur menyatakan objektif/hasil pembelajaran yang eksplisit
menurut Mager, R.F. (1984)?
Perkara Penjelasan Contoh
i. A - Siswa yang belajar untuk mencapai Siswa kelas 1
Audience tujuan Siswa kelas 6

ii. B Kemampuan yang diharapkan Membuat rumah


Behaviour dikuasai siswa setelah mengikuti sementara dengan
pembelajaran kemampuan sendiri

5
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

iii. C Keadaan yang dipersyaratkan Diberikan sejumlah data.


Condition ketika siswa diminta menunjukkan/ Siswa dapat
mendemostivasikan penilaian/ menyelesaikan masalah
kemampuan

iv. D Tingkat ukuran yang dicapai untuk Siswa dapat menjelaskan


Degree menentukan keberhasilan/ lima kurakteristik
penguasaan siswa terhadap tingkah pemimpin yang
laku khusus yang ditetapkan demokrasi

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

6
10.4 Berdasarkan opsyen anda, bina Rancangan Pelajaran Tahunan dengan melengkapkan Jadual RPT yang
disediakan.
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015
SEKOLAH: SMK METHODIST
MATAPELAJARAN: SEJARAH
KELAS: TINGKATAN 3
TARIKH: MULA 7 MEI 2015 HINGGA 10 OKTOBER 2015

MING TAJUK & HASIL PENTAKS KONSEP CATATAN


GU & SUBTAJUK PEMBELAJARAN IRAN PBS (BBM, nilai,
TARI (Band, kaedah, EMK)
KH Deskriptor
, Eviden)
1 Kedatangan Jepun: Menyatakan sebab-sebab Jepun B1DE1&2 Lingkungan Perbincangan:
Tujuan dan meluaskan kuasa dan memerihalkan Kesemakmuran Faktor dan tujuan
rancangan Jepun di kedatangan Jepun ke Tanah Melayu Bersama Asia kedatangan Jepun
Asia Tenggara Timur Raya
2 Cara dan strategi Melakar dan melabelkan peta B2D1E1 Strategi Kajian Peta:
serangan Jepun ke penaklukan Jepun ke atas Tanah Melabel arah
atas Tanah Melayu, Melayu, Sarawak dan Sabah dan serangan Jepun
Sarawak dan Sabah menyenaraikan faktor kejayaan Jepun ke Tanah Melayu,
menguasai Tanah Melayu Sarawak dan
Sabah
3 Dasar pemerintahan Merihalkan pentadbiran Jepun di Tanah B3D1E1 Dasar Bercerita: orang
Jepun:pentadbiran, Melayu, menyatakan dasar ekonomi penjepunan yang hidup pada
ekonomi dan sosial Jepun di Tanah Melayu dan zaman Jepun
memerihalkan dasar penjepunan
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

4 Reaksi penduduk Menyatakan reaksi penduduk tempatan B4D1E1 Pemerintahan Simulasi: Dasar
tempatan terhadap terhadap pemerintahan Jepun tentera penjepunan reaksi
pemerintahan Jepun rakyat
5 Kesan politik Menceritakan tentang kekalahan Jepun B5D1E1 Taktik gerila Bercerita: Orang
pemerintahan Jepun dalam perang dunia kedua dan yang hidup pada
menyenaraikan kesan pemerintahan zaman Jepun
Jepun di negara kita
6 Kesan ekonomi Merumus tentang kesan ekonomi B5D1E1 Ekonomi kawala Membina
pemerintahan Jepun selepas kejayaan Jepun menguasai Asia dan inflasi Pengurusan
Tenggara Grafik: Kesan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


pemerintahan
Jepun
7 Kesan sosial Menjelaskan kesan pentadbiran Jepun B5D1E1 Catuan makanan Menonton filem:
pemerintahan Jepun yang mengubah corak pemikiran rakyat Leftenan Adnam
Tanah Melayu Sarjan Hassan
8 Keganasan 14 hari Mengumpul maklumat tetang B1D1E1 Keganasan 14 hari Bercerita: Huru-
Keganasan 14 hari dan menceritakan Bintang Tiga hara yang
tentang latar belakang Bintang Tiga. dicetuskan oleh
Menjana idea tentang penguasaan Tanah Bintang Tiga
Melayu oleh Bintang Tiga selama 14
hari sebelum kedatangan semula British
9 Pentadbiran Tentera Menyatakan tujuan pembentukan B1D1E3 Pentadbiran Temubual: orang
British (BMA) Pentadbiran tentera British (BMA) dan Tentera British sumber yang
menjelaskan kejayaan BMA (BMA) hidup pada masa
memulihkan keamanan pentadbiran
Tentera British
10 Tujuan penubuhan Menyatakan sebab penubuhan Malayan B2D1E2 Malaya Union Perbincangan:

8
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

Malayan Union pada Union Tujuan


tahun 1946 penubuhan
Malayan Union
11 Ciri-ciri Malaya Mengemukakan ciri-ciri Perlembagaan B4D1E3 Penentangan Perbincangan:
Union Malayan Union dan menghuraikan ciri-ciri utama
syarat-syarat kerakyatan Malayan Union Malayan Union
12 Faktor penentangan Menyatakan faktor penentangan B4D1E3 Warganegara Simulasi:
oleh penduduk terhadap Malayan Union Penentangan
tempatan terhadap Malayan
Union

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


13 Cara penentangan Menegmukakan cara orang Melayu B4D1E3 Kongres Kaji Gambar:
oleh penduduk menentang Malayan Union Cara penentangan
tempatan terhadap Malayan
Union
14 Tujuan penubuhan Menceritakan peristiwa yang membawa B2D1E2 Umno Menonton
UMNO pada tahun kepada pembentukan UMNO Dokumentari: 50
1946 tahun perjuangan
UMNO
15 Perjuangan tokoh Mengumpul maklumat tokoh-tokoh B1D1E3 Ketuanan Melayu Buku skrap:
UMNO dalam jawatan kuasa yang telah Mengumpul
menggubal perlembagaan UMNO biodata tokoh-
tokoh UMNO
16 Perjuangan dan Menjelaskan perkembangan UMNO B1D1E3 Perlembagaan Forum:
perkembangan selepas Malayan Union shinggga 1948 Perjuangan dan
UMNO dan membincangkan usaha UMNO perkembangan
menyatupadukan orang Melayu UMNO
17 Rundingan ke arah Memerihalkan tentang rundingan ke B1D1E3 Persekutuan Buku skrap:

9
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

penggubalan arah penggubalan Perlembagaan Mengumpul


Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan biodata tokoh-
Persekutuan Tanah menyatakan sebab pembentukan tokoh yang
Melayu Persekutuan Tanah Melayu terlibat dengan
Perjanjian
Persekutuan
Tanah Melayu
1948
18 Ciri-ciri utama Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan B1D1E4 Perlembagaan Penulisan Grafik:
Persekutuan Tanah Tanah Melayu dan membandingkan ciri- rakyat membandingkan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Melayu 1948 ciri Perlembagaan Malayan Union ciri-ciri Malayan
dengan Perlembagaan Persekutuan union dan
Tanah Melayu Persekutuan
Tanah Melayu
1948
19 Cara penyusupan Menyatakan cara penyusupan anasir B1D1E4 Ideologi komunis, Kajian teks: Cara
komunis komunis di Tanah Melayu dan Sarawak. Anasir komunis, penyusupan dan
Mentakrifkan komunis dan komunisme penyusupan kegiatan
komunis pengganas
komunis
20 Kegiatan pengganas Mengemukakan tujuan penubuhan Parti B2D1E3 Mogok Buku Skrap:
komunis di Tanah Komunis Malaya dan menceritakan Gambar-gambar
Melayu keganasan serta ancaman komunis di tentang
Tanah Melayu keganasan
komunis
21 Kegiatan pengganas Memerihalkan tentang keganasan B2D1E3 Serangan gerila Menonton Filem:
komunis di Sarawak komunis di Sarawak Bukit Kepong

10
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

22 Langkah-langkah Menyatakan langkah-langkah B4D1E5 Membanteras Membina Peta


membanteras memperbesar pasukan keselamatan, ancaman komunis minda: Langkah-
ancaman pengganas menyenaraikan usaha-usaha untuk langkah
komunis memenangi hati dan fikiran rakyat dan membanteras
menjelaskan kewajaran langkah ancaman komunis
pengampuan beramai-ramai
23 Peperiksaan Pertengahan Tahun

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


24 Peperiksaan Pertengahan Tahun

25 Kesan zaman Menyatakan kesan zaman Darurat ke B3D1E2 Operasi Kajian gambar:
Darurat: politik, atas ekonomi, mengumpul maklumat ketenteraan Kesan kesan
ekonomi dan sosial tentang perkembangan politik semasa zaman Darurat
darurat dan menyatakan kesan zaman dan keganasan
Darurat ke atas rakyat komunis
26 Kerjasama antara Menyatakan kandungan Laporan B3D1E2 Sistem pendidikan Buku skrap:
kaum ke arah Barnes, Fenn-Wu dan Ordinan Pelajaran dan kompromi Maklumat parti-
mencapai perpaduan 1952, memrihalkan tentang parti politik
kaum Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
dan memberi idea-idea baru cara
merapatkan hubungan antara kaum
27 Kerjasama kaum ke Memerihalkan Sistem Ahli 1951, B1D1E5 Kerjasama kaum Simulasi: Proses
arah berkerajaan Menyatakan syarat-syarat pendaan pilihan raya
sendiri kerakyatan 1952, memerihalkan tuntutan

11
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

pilihan raya dan menerangkan faktor-


faktor kejayaan Parti Perikatan.
28 Rombongan Merdeka Memerihalkan tentang Rombongan B1D1E6 Pakatan murni Kajian
1956 Merdeka 1956 dan menyatakan Dokumen:Perjanj
kandungan Perjanjian London 1956 ian London
29 Suruhanjaya Reid Mengumpul maklumat tentang B3D1E2 Demokrasi Simulasi:
keanggotaan, matlamat dan asas Pelbagai kaum
penggubalan Suruhanjaya Reid. berunding untuk
Mengemukakan perkara-perkara yang membentuk asas-
dipinda dalam rang undang-undang yang asas

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


dikemukakan oleh Suruhanjaya Reid Perlembangaan
1957
30 Perjanjian Membincangkan kewujudan amalan B3D2E1 Perjanjian Kajian
Persekutuan Tanah toleransi dan musyawarah semasa Persekutuan Tanah dokumen:Perjanji
Melayu 1957 pembentukan Perlembagaan Melayu 1957 an Persekutuan
Kemerdekaan Tanah Melayu Tanah Melayu
1957
31 Pemasyhuran Membahaskan kemerdekaan mutlak B4D1E7 Pemasyhuran Kajian dokumen:
Kemerdekaan 31 Tanah Melayu pada 31 OGOS 1957. Kemerdekaan Pemasyhuran
Ogos 1957 Membincangkan tanggungjawab rakyat kemerdekaan
Malaysia dalam mempertahankan
kedaulatan negara dan mengisi
kemerdekaan
32 Sarawak selepas Memerihalkan tentang pentadbiran B3D1E5 Negara berdaulat Perbincangan:Ke
kekalahan Jepun Tentera British di Sarawak selepas hidupan
kekalahan Jepun penduduk
Sarawak selepas

12
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

kekalahan Jepun
33 Sarawak diserahkan Mengumpual maklumat tentang sebab- B4D1E8 Anti penyerahan Perbincangan:seb
kepada kerajaan sebab penyerahan Sarawak kepada ab kerajaan
British kerajaan British dan mengumpul Brooke
maklumat tentang langkah yang diambil menyerahkan
oleh kerajaan British dalam menangani Sarawak kepada
gerakanantipenyerahan kerajaan British
34 Gerakan anti Menghuraikan sebab kegagalan gerakan B3D1E5 Gerakan anti Pengurusan
penyerahan anti penyerahan, Membincangkan penyerajan Grafik:Membandi
kewajaran tindakan pejuang gerakan anti ngkan gerakan

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


penyerahan membunuh Gabenor anti penyerahan
Sarawak di Sarawak
dengan
penetangan
Malayan Union
35 Langkah-langkah ke Menjana idea ke arah berkerajaan B4D1E8 Majlis Tertinggi Peta
arah berkerajaan sendiri di Sarawak lebih cepat sekiranya dan Negeri minda:Langkah-
sendiri di Sarawak di bawah pentadbiran Brooke langkah ke arah
1946-1961 berbanding di bawah pentadbiran berkerajaan
kerajaan British dan mencerakinkan sendiri
tindakan British melambatkan usaha ke
arah berkerajaan sendiri di Sarawak
36 Sabah diserah kepada Memerihalkan tentang Pentadbiran B4D1E2 Majlis Bandaran Perbincangan:seb
kerajaan British Tentera British di Sabah selepas ab-sebab syarikat
kekalahan Jepun dan mengumpul Borneo Utara
maklumat tentang sebab penyerahan British
Sabah kepda kerajaan British menyerahkan

13
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

Sabah kepada
British
37 Langkah-langkah ke Mengemukakan usaha ke arah B4D1E8 Gabenor Pengurusan
arah berkerajaan berkerajaan sendiri di Sabah dan Grafik:Perbandin
sendiri di Sabah mengumpul maklumat tentang penubuh gan langkah ke
parti-parti politik di Sabah seperti arah berkerajaan
USNO, UNKO, Pasok-Momogun, Parti sendiri di Sabah
Cina Sabah dan Perikatan Sabah dengan Sarawak
38 Idea pembentukan Mentafsir konsep gagasan Malaysia dan B5D1E3 Gagasan Malaysia Perbincangan:
Malaysia Konsep mengumpul maklumat tentang idea-idea Idea Tunku

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


gagasan Persekutuan pembentukan Malaysia Abdul Rahman
membentuk
Malaysia
39 Matlamat Menyatakan sebab pembentukan B5D1E3 Etnik Membina peta
pembentukan Malaysia, menghubungkaitkan dengan minda:matlmat
Malaysia pembentukan Malaysia kemerdekaan pembentukan
Sarawak, Sabah dan Singapura Persekutuan
Malaysia
40 Reaksi negeri-negeri Menyenaraikan parti-parti politik yang B4D1E1 Referendum Buku skrap:
yang terlibat dalam menetang gagasan Malaysia dan Maklumat reaksi
cadangan mengumpul maklumat tentang reaksi parti-parti politik
Persekutuan Malaysia parti-parti politik di negeri-negeri yang
terrlibat dengan penubuhan Malaysia
41 Negara-negara jiran Menyenaraikan sebab-sebab B5D1E3 Neokolonialis Perbincangan:Rea
pennetangan neggara jiran terhadap ksi dan cabaran
pembentukan Malaysia dari negara
Indonesia dan

14
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

Filipina
42 Reaksi negara Barat Menyatakan reaksi Britian dan Amerika B4D2E1 Rampasan kuasa Perbincangan:
Syarikat terhadap pembentukan Reaksi negara
Malaysia Barat
43 Langkah ke arah Mengumpul maklumat tentang keahlian B5D1E1 Konfontasi Kajian gambar:
pembentukan dan kepentingan Mesyuarat Persatuan peristiwa yang
Malaysia Parlimen Komanwel. Menyenaraikan berkaitan
langka-langkah kerajaan menangani pembentukan
konfrontasi Persekutuan
Malaysia

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


44 Perjanjian Malaysia Mengumpul maklumat tentang asas-asas B6D1E1 Perisytiharan Kajian
1963 Perjanjian Malaysia, menyenaraikan isi Malaysia gambar:Peristihar
kandungan Penjanjian Malaysia dan an Malaysia
menceritakan tentang pengisytiharan
Malaysia
45 Perpisahan Singapura Memerihalkan sebab-sebab peperiksaan B6D1E2 Sentimen Deklamasi sajak:
1965 Singapura 1965 dan membincangkan Mengarang sajak
kewajaran perpisahan Malaysia dan Malaysia
Singapura
46 Peperiksaan Akhir Tahun

47 Peperiksaan Akhir Tahun

48 Peperiksaan Akhir Tahun

15
10.5 Berdasarkan mana-mana tajuk/subtajuk yang terkandung dalam
RPT, tuliskan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang
sempurna dengan menggunakan 2 model yang berbeza.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Model Pilihan 1: Pembelajaran Masteri.

Tarikh/ Hari : 7 MEI 2015 Masa : 8.30-9.30 pagi


Tingkatan : Tingkatan 3A Bil. Murid :35
Pelajaran :Sejarah Tingkatan 3

Tema/ Tajuk :Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu


Sub tajuk :Malayan Union 1946

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat:


1. Domain Kognitif
i.menyatakan keadaan di Tanah Melayu selepas pengunduran tentera Jepun
ii.Menjelaskan tujuan penubuhan Malayan Union
iii.Menyenaraikan ciri-ciri utama perlembagaan Malayan Union

2. Domain Afektif
i.Menerangkan aspek Malayan Union

3. Domain Psikomotor
i. Boleh memahami Malayan Union

Kaedah :Kaedah Masteri


Aktiviti :Malayan Union
Bahan :Buku teks Sejarah Tingkatan 3
Nilai :Berwaspada dalam setiap tindakan, kepimpinan berkesan
Kemahiran :Membuat andaian dan menjana idea

EMK :
i. Teknologi:Klip video
ii. Kreatif & inovasi: Gambar, power point
iii. Keusahawanan:Kertas latihan

Pengetahuan Sedia Ada :

Langka Isi Aktiviti Pengajaran Guru & Catatan


h& Pelajaran Pembelajaran Murid
Masa
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

Set Menarik -Menayangkan video selepas Alat bantu


induksi perhatian kekalahan Jepun mengajar(AB
pelajar -Meninta setiap murid menyatakan M):
(5minit) terhadap isi tentang kefahaman tentang video itu -klip video,
kandungan komputer riba,
pembelajaran pemancar

Langka Manyatakan Soal jawab secara lisan berkaitan ABM


h1 objektif topik-topik yang telah dipelajari: -komputer
pembelajaran Mengapakah PKM melakukan riba,power
(5minit) dan keganasan di Tanah Melayu selepas point
pengenalan pengunduran Jepun dari Tanah Nilai
tentang topik Melayu dan berapa hari ? patriotisme
ini sentiasa
berusaha
mengekalkan
kedaulatan
negara
Malaysia

Langka Tujuan Perbincangan:Berbincang di ABM:


h2 penubuhan samping menyentuh tajuk seterusnya -komputer riba
Malayan -penubuhan Malayan Union dan -power point
(10 Union pada tujuan penubuhannya -Nilai murni:
minit) tahun 194 -menggantikan pemerintahan -memberi
PTB/MBA perhatian

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Langka Ciri-ciri Menyatakan: Menyatakan ciri-ciri ABM:
h3 Perlembagaan utama Malayan Union -komputer riba
Malayan -power point
(10minit) Union -Nilai murni:
-memberi
perhatian

Penilaia Latihan -membincang jawapan bersama Bahan bantu


n pengukuhan pelajar tentang latihan yang sudah Menagajar(BB
untuk menguji dibagi M):
(5minit) pemahaman -Guru mengenal pasti setiap -latihan
murid tentang kelemahan pelajar Nilai murni:
sub tajuk ini -rajin membuat
latihan

Penutup Rumusan, -Guru membuat rumusan terhadap ABM:


maklum balas pencapaian pelajar berdasarkan komputer riba
(5minit) dan kefahaman pelajar yang dipelajari -power point

17
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

-Pelajar menjawab pertanyaan yang -Nilai murni:


diajukan oleh guru semangat

Refleksi 30 murid dapat/tidak dapat mencapai hasil pembelajaran 1 (i).


(Pencapa 5 murid dapat/tidak dapat mencapai hasil pembelajaran 1 (ii).
ian
murid & Tindakan susulan guru:
tindakan a) Aktiviti pemulihan.
susulan b) Bimbingan di luar waktu.
guru) c) Ulang hasil pembelajaran 1 (i)/(ii) pada sesi pengajaran akan datang.
d) Tindakan susulan lain:
membuat latihan tentang tajuk ini lebih banyak lagi

Model Pilihan 2: Pembelajaran Konstruktivisme/ Inkuiri/ Penyelesian


Masalah

Tarikh/ Hari : 9Mei 2015 Masa : 8.30-9.30 pagi


Tingkatan : Tingkatan 3 Bil. Murid :35
Pelajaran :Sejarah Tingkatan 3

Tema/ Tajuk :Pembentukan Persekutuan Malaysia

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Sub tajuk :Perjanjian dan Perisytiharan Malaysia

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pengajaran, murid dapat:


1. Domain Kognitif
i.mengumpul maklumat tentang keahlian dan kepentingan Mesyuarat Persatuan
Parlimen Komanwel
ii.menyenaraikan langkah-langkah kerajaan menangani konfrontasi
iii.menyatakan usaha kerajaan Malaysia dan Indoneisa mencapai perdamaian

2. Domain Afektif
i.Menerangkan memahami tentang sejarah Malaysia

3. Domain Psikomotor
i. Boleh memahami tentang sejarah Malaysia

Kaedah :Kaedah Inkuiri


Aktiviti :Pembetukan Persekutuan Malaysia
Bahan :Powerpoint, Buku Teks Sejaraj Tingkatan 3
Nilai :Kepekaan, memberi tumpuan dn menurut arahan
Kemahiran :Teknik pemerhatian

18
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

EMK :
i. Teknologi:Komputer riba
ii. Kreativiti & inovasi:Power point
iii. Keusahawanan: Kertas latihan

Pengetahuan Sedia Ada :

Fasa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Guru & Catatan


Pembelajaran Murid
Persediaan Mengenalpasti ciri -Guru mempamerkan gambar Cadangan
(Orientasi idea objek dengan tepat dan nota kepada murid. komunikasi:
berasas -Murid membuat pemerhatian -Apakah yang
pengetahuan kamu faham
sedia ada) sebelum
pengajaran
bermula ?

Imaginasi Menggunakan -Guru menunjukkan satu kajian Alat Bantu


(Cetusan & kajian gambar gambar(peristiwa yang berkaitan Mengajar:
penstrukturan untuk menarik pembentukan Persekutuan -Komputer riba
idea/ konstruk minat pelajar Malaysia) -Power point
idea baru -Guru bertanyakan soalan Bahan Bantu
-Murid memperhatikan kajian Menagajar
gambar tersebut dan menjawab -kajian gambar
soalan

Perkembanga Menyatakan hasil -Guru menunjukkan kajian Alat Bantu


n tinjauan dokumen kepada pelajar Mengajar:
(Penjelasan suruhanjaya -Membahagikan murid kepada -komputer riba

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


lanjut & Cobbold dan kumpulan untuk membaca -Pwer point
aplikasi idea) Suruhanjaya dokumen tersebut Bahan Bantu
Pertubuhan -soaljawab akan dijalankan Mengajar:
Bangsa-Bangsa -Kajian dokumen
Bersatu
Tindakan Menghuraikan idea -Setiap wakil kumpulan Mempertahankan
(Penilaian, kaji kepada butiran atau membentangkan tentang hak bangsa:
semua bahagian yang kefahaman mereka Mempunyai sikap
perubahan idea lebih khusus -Guru membuat ulasan untuk tanggungjawab
& Siasatan setiap kumpulan mengenalpasti
lanjutan kelemahan pelajar

Refleksi 6 murid dapat/tidak dapat mencapai hasil pembelajaran 1 (i).


(Pencapaian 29 murid dapat/tidak dapat mencapai hasil pembelajaran 1 (ii).
murid &
tindakan Tindakan susulan guru:
susulan guru) a) Aktiviti pemulihan.
b) Bimbingan di luar waktu.
c) Ulang hasil pembelajaran 1 (i)/ (ii) pada sesi pengajaran akan datang.
d) Tindakan susulan lain: menggalakkan murid-murid bertanya soalan
dan memberi pandangan mereka

19
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

10.6 Pengertian refleksi, tata cara menulis refleksi yang betul dan
kepentingan menulis refleksi pengajaran dan pembelajaran.

(a) Pengertian refleksi

Tokoh Pengertian
Donald Schon (1983) Amalan refleksi merangkumi pengalaman dalam minda apabila
menggunakan pengetahuan teori yang berubah menjadi praktikal.
Secara amnya, refleksi adalah pengalaman hidup peribadi
seseorang itu.

Rumusan anda tentang refleksi


Refleksi bagi guru-guru boleh didefinisikan sebagai proses di mana guru-guru mempelajari
kaedah pengajaran sendiri dan menentukan cara-cara yang trebaik untuk mengajar muird-
murid

(b) Prosedur menulis refleksi pengajaran dan pembelajaran yang betul

Langkah-langkah menulis refleksi


1. Tahap pemahaman: guru-guru memahami konsep pendagogi atau teori yang akan
digunakan dalam bilik darjah
2. Tahap transformasi: dalam tahap ini, guru akan melaksanakan pengajaran dengan
sesuatu konsep atau prinsip dalam kelas.
3. Tahap pelaksanaan: dalam tahap ini, guru akan melaksanakan pengajaran dengan
melaksanakan segala langkah-langkah yang disarankan dalam kaedah koperatif

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


4. Tahap penilaian: guru menilai pelaksannan kaedah koperatif langkah dan langkah demi
langkah dengan mengingati kembali pelajaran yang disampaikan
5. Tahap refleksi: guru mempersoalkan diri tentang pengajaran yang dilaksanakan dan
merujuk kepada catatan-catatan di dalam buku jurnal serta mengimbas kembali
mengenal respon dan emosi murid
6. Tahap pemahaman baru: guru mendapat pengertian baru daripada pengalaman
pelajaran dan pengajaran menggunakan kaedah koperatif.

20
Unit 10: Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan

i) membuat penilaian sendiri ii) berfikir secara analitik, kritis dan


kreatif

iii) menganalisasi perkara- iv) mengubah tingkah laku


perkara penting proses
bekerja dan hasil kerja

(c)
Kepentingan
Guru Menulis
Refleksi

v) melibat alternative-alternatif Vi )mencari jalan penyelesaian

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


dalam membuat keputusan berasaskan ciri-ciri spiritual, moral,
nilai dan estetika

21

Anda mungkin juga menyukai