Anda di halaman 1dari 19

1.

PENGENALAN
1.1 Latar Belakang

Etika perubatan atau medical ethics merupakan


suatu sistem yang penting meliputi prinsip moral yang
menerapkan nilai dan pertimbangan kepada amalan
perubatan serta sebagai satu disiplin ilmiah, etika perubatan
merangkumi aplikasi praktikal dalam persekitaran klinikal
serta kerja-kerja mengenai sejarah, falsafah, dan sosiologi.
Etika memainkan peranan yang cukup besar dalam sektor
perubatan. Kemajuan semasa di dalam perubatan telah
memperolehi ciri-ciri revolusioner dan menjuarai kemajuan di
dalam bidang teknologi perubatan dan kejuruteraan manusia
yang sungguh membanggakan. Namun, ia juga boleh
memberi kesan kepada kelakuan, generasi sekarang
sedang menyaksikan satu cabaran yang hebat terhadap
warisan nilai-nilai moral dan tatacara kelakuan.

Untuk itu, setiap pengamal perubatan khususnya


perlu beretika dalam menjalankan tugas. Seseorang
pengamal perubatan mestilah mempunyai sikap yang
bijaksana dan boleh menjadi penasihat yang menarik ketika
merawat pesakit. Selain itu, hendaklah sentiasa
bekerjasama dan bersedia untuk membantu antara satu
sama lain dengan serta-merta jika rakan atau keluarganya
terkena sakit, atau di dalam hal-hal kesusahan, keperluan,
kecacatan atau kematian. Pada zaman ini perawatan
perubatan sekarang memerlukan satu pasukan selain dari
doktor dan jururawat juga diperlukan perkhidmatan makmal,
fisioterapi, kebajikan perubatan, dan personal lain. Selain itu
juga hendaklah memupuk semangat berpasukan dan
kerjasama yang sempurna supaya pasukannya dapat
menghasilkan perkhidmatan penjagaan pesakit yang terbaik.

1
Peranan etika dalam bidang sains dan perubatan
menjadikan profesion pengamal perubatan berkembang
dalam acuan yang betul.

1.2 Objektif Tugasan

1.2.1 Untuk menerangkan definisi etika perubatan.

2
1.2.2 Untuk menerangkan definisi etika perubatan menurut
pencarian literature

1.2.3 Untuk menerangkan sejarah mengenai etika


perubatan.

1.2.4 Untuk menerangkan prinsip-prinsip dalam etika


perubatan.

1.2.5 Untuk menerangkan kepentingan etika perubatan.

1.2.6 Untuk menerangkan kesan pengabaian terhadap


etika perubatan.

1.2.7 Untuk menerangkan isu-isu etika dalam bidang


perubatan.

2. KANDUNGAN
2.1 Definisi Etika Perubatan

3
Definisi Etika Perubatan merupakan perbincangan dan
penerapan nilai-nilai dan tanggungjawab moral dalam bidang
amalan perubatan dan penyelidikan. Walaupun soalan etika
perubatan ini telah dibahaskan sejak permulaan bidang
perubatan pada abad ke-5, namun etika perubatan hanya
menjadi terkenal sebagai bidang yang tersendiri sejak perang
dunia ke-2. Ini kerana telah berlaku sebahagian besar
perubahan kesan daripada kemajuan dalam teknologi
perubatan, penyelidikan saintifik, dan telekomunikasi.
Perkembangan ini telah memberi kesan kepada hampir setiap
aspek amalan klinikal, dari kerahsiaan rekod pesakit. Selain itu,
peningkatan penglibatan kerajaan dalam penyelidikan
perubatan dan peruntukan sumber penjagaan kesihatan telah
membawa satu penambahan kepada persoalan etika.
.

2.2 Pencarian Literature Etika Perubatan

Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah


laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang
berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada
penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk
menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang
kepada orang lain.

(James J. Spillane SJ)

4
Etika perubatan merupakan nilai-nilai serta garis panduan
yang harus dipatuhi oleh para pengamal perubatan khususnya
doktor di dalam pengamalan perubatan masing-masing.

(Kamus Dewan Edisi ke-4)

Etika Perubatan merupakan sebagai prinsip-prinsip dan


undang-undang untuk mengawal tingkah laku pengamal
perubatan dan dianggap sebagai kawalan moral ke atas semua
kakitangan perubatan dan masyarakat yang standard.

(Persatuan Perubatan Malaysia (MMA))

2.3 Sejarah Etika Perubatan


Sejarah etika perubatan ini bermula di kesan melalui garis-
garis panduan mengenai tugas pakar-pakar perubatan di zaman
dahulu kala, seperti zaman Hippocrates. Kod-kod pertama
mengenai etika perubatan, Formula Comitis Archiatrorum, telah
diterbitkan pada abad ke-5, semasa pemerintahan Ostrogothic
Raja Theodoric The Great. Pada zaman awal dan pertengahan
moden, maklumat mengenai etika perubatan ditulis oleh Ishaq
ibn Ali al-Ruhawi yang menulis Kelakuan seorang Doktor, buku
pertama yang d idedikasikan kepada etika perubatan, Ibnu Sina
perintis kepada perubatan, dan Muhammad bin Zakaria Ar -Razi
(dikenali sebagai Rhazes di Barat). Dan seterusnya tradisi-
tradisi intelektual ini di sambung di dalam etika perubatan Islam,
Katholik, dan Yahudi.

5
Menjelang abad ke-18 dan ke-19, etika perubatan muncul
semula dalam perbincangan. Di negara England, Thomas
Percival seorang penulis dan juga doktor, telah mereka kod
etika perubatan moden yang pertama serta menarik sebuah
risalah dengan kod ini pada tahun 1794 serta menulis versi
tersebut dan diperluaskan pada tahun 1803 di mana dia
membuat istilah etika perubatan dan perundangan perubatan.
Namun, ia mendapat kritikan daripada pelbagai pihak kerana
garis panduan ini dilihat lebih kepada perlindungan reputasi
doktor yang berlebihan.

Namun pada tahun 1815, akta seperti Apothecaries Act


telah diluluskan oleh Parlimen United Kingdom. Ia
diperkenalkan sebagai perantisan wajib dan kelayakan rasmi
dibawah lesen Persatuan Apothecaries. Ini adalah permulaan
kepada peraturan profesion perubatan di UK.

Pada tahun 1847, Persatuan Perubatan Amerika (AMA)


menerima pakai kod pertama etika yang berdasarkan
sebahagian besar hasil kerja Percival ini. Akhir sekali pada
tahun 1960-an dan 1970-an, teori ini dibina atas liberal dan
keadilan prosedur, banyak wacana etika perubatan telah melalui
perubahan dramatik dan sebahagian besar diatur semula diri
menjadi bioetika.

6
2.4 Prinsip-Prinsip Di Dalam Etika Perubatan

Berikut terdapat prinsip prinsip asas utama di dalam etika


perubatan. Antara prinsip asa tersebut iaitu :

i. Autonomy (Bebas membuat keputusan)

Autonomi merujuk kepada keupayaan untuk berfikir,


membuat keputusan dan bertindak atas inisiatif
pesakit sendiri secara bebas. Para pengamal
perubatan serta ahli keluarga pesakit itu perlu
membantu pesakit datang ke keputusan mereka
sendiri dengan memberikan maklumat yang lengkap.
Mereka juga perlu mengekalkan keputusan
kompeten, pesakit dewasa, walaupun ia menunjukkan
perubatan yang salah.

ii. Non-maleficence (Elak Kemudaratan)

Konsep non-maleficence merujuk kepada frasa first,


do not harm. Ramai menganggap yang seharusnya
menjadi pertimbangan utama bahawa ini adalah lebih
penting untuk tidak membahayakan pesakit, daripada
berbuat baik kepada mereka. Ini kerana sebahagian
pengamal perubatan terdedah kepada penggunaan
rawatan yang mereka percaya akan berbuat baik,
tanpa terlebih dahulu dinilai mereka dengan
secukupnya bagi memastikan mereka tidak berdepan
7
dengan bahaya. Banyak kesan buruk telah dilakukan
kepada pesakit dan hasilnya, seperti dalam kata-kata,
"Rawatan ini adalah satu kejayaan, tetapi pesakit
meninggal dunia." Prinsip ini amat penting bukan
sahaja untuk tidak membahayakan daripada berbuat
baik, malah ia juga untuk mengetahui bagaimana
kemungkinan bahawa rawatan tersebut akan
membahayakan pesakit. Jadi pengamal perubatan
perlu pergi lebih daripada ubat-ubatan yang tidak
menetapkan mereka tahu untuk menjadi berbahaya-
dia tidak boleh menetapkan ubat-ubatan atau
merawat pesakit melainkan jika dia tahu bahawa
rawatan yang tidak berbahaya.

iii. Beneficence (Berkebajikan)

Kebajikan (Beneficence) merujuk kepada tindakan


yang menggalakkan kesejahteraan orang lain. Dalam
konteks perubatan, ia bermaksudmengambil tindakan
perkhidmatan demi kepentingan pesakit. Ia meliputi
pertimbangan kesakitan pesakit, penderitaan fizikal
dan mental mereka, risiko kecacatan serta kematian,
dan kualiti hidup mereka. Walau bagaimanapun,
ketidaktentuan mengelilingi definisi yang tepat yang
amalan lakukan sebenarnya membantu pesakit.
James Childress dan Tom Beauchamp dalam Prinsip
Etika Bioperubatan (1978) mengenal pasti kebajikan
sebagai salah satu nilai teras etika penjagaan
kesihatan. Sebahagian pakar seperti Edmund
Pellegrino, berhujah bahawa kebajikan adalah satu-
satunya prinsip asas etika perubatan.

8
Mereka berhujah bahawa penyembuhan harus
semata-mata untuk perubatan, dan yang berusaha
seperti pembedahan kosmetik dan euthanasia jatuh di
luar bidang kuasanya.

iv. Justice (Keadilan)

Dalam etika perubatan, keadilan adalah pilihan yang


saksama dalam bidang perubatan. Sebagai contoh,
dengan sumber-sumber yang terhad, anda tidak
boleh merawat semua orang dan juga keutamaan
(prioriti) mesti ditetapkan. Dalam memperuntukkan
penjagaan pesakit, prinsip keadilan berpendapat
bahawa pesakit dalam situasi yang sama perlu
mempunyai akses kepada penjagaan yang sama, dan
bahawa dalam memperuntukkan sumber kepada satu
kumpulan, kita perlu menilai kesan pilihan ini kepada
orang lain.

2.5 Kepentingan Etika Perubatan


Terdapat kepentingan dalam Etika Perubatan. Antara
kepentingan tersebut iaitu :

i. Untuk memelihara masyarakat dari menerima


rawatan di bawah paras rawatan perubatan yang
ditetapkan. MMA mengambil berat terhadap kecuaian
9
melaksanakan tugas sebagai doktor. Contohnya
gagal memberi rawatan kepada pesakit setelah
banyak peringatan diberikan. Juga memberi
tanggungjawab jawatan perubatan kepada mereka
yang tidak didaftarkan.

ii. Untuk mencegah penyalahgunaan keistimewaan


profesionalisme yang diperuntukkan oleh undang-
undang dan penyalahgunaan kemahiran profesion
perubatan. Contohnya kesilapan dalam memberikan
ubat kepada pesakit, memberi perakuan palsu dan
menyalahgunakan kepercayaan masyarakat seperti
menyebarkan rahsia pesakit dan mengadakan
hubungan sulit dengan pesakit.

iii. Mengawal dari berlakunya perbuatan yang


bertentangan dengan reputasi profesion perubatan
seperti penyalahgunaan alkohol, dadah, tidak jujur,
tidak bersopan, tindakan kasar dan sebagainya.

iv. Sebagai panduan kepada pekerja sosial perubatan


apabila menentukan apa bentuk permintaan yang
munasabah atau mengikut undang undang yang
boleh mereka lakukan terhadap majikan , rakan-rakan
serta persatuan.

10
2.6 Kesan Pengabaian Terhadap Etika Perubatan
Jika seseorang pengamal perubatan tidak mengikuti etika-
etika perubatan, ia memberi kesan yang tidak baik seperti :

i. Menimbulkan sebarang bentuk hubungan fizikal yang


boleh melanggar batasan profesional dan
merosakkan hubungan profesional.

ii. Hubungan profesional disalahgunakan bagi mendapat


keuntungan peribadi, kebendaan atau kewangan.

11
iii. Memberi imej yang buruk kepada institusi pengamal
perubatan di negara ini.

iv. Menimbulkan konflik antara pesakit dan pengamal


perubatan.

v. Di bimbangi pekerja sosial perubatan akan terlibat


dalam apa bentuk salahlaku seksual dengan mana-
mana pihak yang signifikan dalam hubungan
profesional sehingga boleh menjejaskan kepercayaan
dan keyakinan dalam menjalankan tanggungjawab.

2.7 Isu-isu Etika Dalam Bidang Perubatan


Namun begitu, terdapat isu-isu yang timbul berkaitan di
dalam bidang perubatan. Antara isu-isu tersebut ialah :

i. Eutanasia

Perkataan "euthanasia" berasal dari makna Greek


bermaksud "kematian yang baik." Dengan erti kata
lain ia bermaksud "perbuatan mengakhiri kehidupan
seseorang yang mengalami sama ada penyakit
terminal, atau suatu penyakit yang tidak boleh
diubati." Buat masa ini hanya satu negeri di Amerika
Syarikat yang membenarkan euthanasia.

12
ii. Pemindahan Organ

Pemindahan organ adalah satu pembedahan bagi


menggantikan organ yang bermasalah atau
berpenyakit dengan organ yang baru. Organ yang
digunakan datang dari dua sumber iaitu penderma
yang masih hidup dan penderma yang telah
meninggal dunia. Kaedah perubatan ini telah
menimbulkan beberapa isu iaitu timbul kemudaratan
apabila organ dari tubuh yang masih hidup ataupun
yang telah mati dikeluarkan dan dipindah ke tubuh
lain yang masih hidup.

iii. Penguguran Janin

Pengguguran bayi membawa maksud penamatan


proses kehamilan sebelum cukup bulan iaitu sembilan
bulan bagi manusia yang mana mengakibatkan
kemusnahan dan kematian janin. Keguguran
merupakan sesuatu yang berlaku secara spontan
manakala pengguguran pula adalah secara paksa
sama ada dibolehkan atau tidak mengikut undang-
undang. Negara Malaysia mengharamkan
pengguguran bayi tanpa indikasi perubatan terutama
sekali ianya demi menyelamatkan nyawa si ibu.

iv. Pengklonan Manusia

Isu pengklonan merupakan salah satu isu yang begitu


giat dibincangkan oleh para saintist-saintist barat
ketika ini. Isu ini semakin giat dibicarakan apabila

13
kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan
kemajuan dalam bidang sains ginetik. Usaha
pengklonan pertama kali dilakukan oleh ahli
embriologi Scotland, Ian Wilmut menghasilkan
kambing biri-biri bernama Dolly. Hal ini telah
menyebabkan ahli-ahli saintis dalam bidang ginetik
mulai terfikir untuk membangunkan pengklonan
manusia pula. Apabila isu ini semakin giat
dibincangkan telah menyebabkan isu ini berubah
kepada isu yang melibatkan etika.

v. Pemilihan Jantina Anak

Amalan teknik atau langkah campur tangan yang


bertujuan untuk menghasilkan kehamilan dan
kelahiran bayi dengan jantina pilihan ibubapa dengan
bertujuan untuk mengimbangi keluarga atau kepeluan
perubatan. Namun, Terdapat banyak isu berkaitan
moral dan etika berkaitan pemilihan jantina dan ia
perlu difikirkan semasak-masaknya. Di antaranya
menurut pandangan pakar bioetika Islam Gamal
Serour iaitu pemilihan jantina sebelum kehamilan
adalah ditegah kerana hal ini bermaksud mencabar
kudrat Allah s.w.t. Namun demikian, pemilihan jantina
sebelum kehamilan ini adalah diharuskan bagi tujuan
rawatan perubatan.

vi. Pencegahan kehamilan

Kawalan kelahiran, kadang kala bersinonim dengan


pencegahan hamil, adalah suatu regimen satu atau
lebih tindakan, peralatan, atau perubatan yang diikuti

14
untuk mencegah atau mengurangkan kebarangkalian
mengandung atau kelahiran. Kaedah ini telah banyak
disalahgunakan oleh . Penyalahgunaan kawalan
kehamilan di kalangan remaja telah meningkatkan
hubungan seks luar nikah dan sekaligus jumlah
kehamilan luar nikah. Hal ini membawa kepada
masalah pengguguran bayi dan buang bayi kerana
mereka masih muda dan belum bersedia untuk
memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa.

vii. Penjualan Sijil Cuti Sakit Palsu

Pembelian sijil cuti sakit palsu kepada pesakit telah


dikira melanggar etika pengamal perubatan. Ini
kerana penjualan sijil cuti sakit palsu sedemikian
mendatangkan pelbagai implikasi negatif kepada
produktiviti negara, isu-isu perundangan dan
sebagainya. Tetapi masih ramai dalam kalangan
masyarakat yang mengambil mudah mengenai
perkara itu, sehingga mengiklankan penjualan sijil
berkenaan secara dalam talian, sama ada dengan
atau tanpa penglibatan pengamal perubatan dan
pergigian berdaftar di klinik dan hospital swasta
mahupun kerajaan.

viii. Kesilapan Diagnosis Pesakit

Kesilapan diagnosis perubatan merupakan satu


keadaan yang membabitkan seorang doktor membuat
kesilapan dalam menterjemahkan penyakit.
Kesilapan diagnosis lebih mudah berlaku
terutamanya di bilik kecemasan kerana segala
keputusan pemeriksaan terhadap pesakit adalah

15
berdasarkan keadaan pesakit ketika mereka dibawa
masuk ke unit tersebut.

3. PENUTUP
3.1 Rumusan

Sebagai rumusan, Etika perubatan atau medical

ethics merupakan suatu sistem yang penting meliputi

prinsip moral yang menerapkan nilai dan pertimbangan

kepada amalan perubatan. Sebagai satu disiplin ilmiah, etika

perubatan merangkumi aplikasi praktikal dalam persekitaran

klinikal serta kerja-kerja mengenai sejarah, falsafah, dan

sosiologi. Namun begitu, ia juga boleh memberi kesan

kepada kelakuan, generasi sekarang sedang menyaksikan

satu cabaran yang hebat terhadap warisan nilai-nilai moral

dan tatacara kelakuan. Sebagai seorang pengamal

perubatan, perlu mengambil berat serta mematuhi etika-

etika dalam perubatan supaya tidak menimbulkan isu-isu

yang tidak diingini berlaku dalam bidang perubatan.

16
4. RUJUKAN DAN LAMPIRAN BERGAMBAR
4.1 SUMBER RUJUKAN

Williams, John (2015). Medical Ethics Manual (PDF) (3rd

ed.). Ferney-Voltaire Cedex, France: World Medical

Association. ISBN 978-92-990079-0-7. Retrieved

February 11, 2016.

Jordan, M. C. (1998). "Ethics manual. Fourth edition.

American College of Physicians". Ann Intern Med. 128

(7): 57694.

Beauchamp, Tom L., and Childress, James F. 2001.

Principles of Biomedical Ethics. New York: Oxford

University Press.

Medical Ethics Topic from Wikipedia 6 Feb 2017 from

website:

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ethics

World Medical Association Websites :

17
http://www.wma.net - Principal features of medical ethics

[Retrieved 3 November 2015].

Santa Clara University : Markkula Center for Applied

Ethic Better Choice :

https://www.scu.edu/ethics/focus-

areas/bioethics/resources/cases-in-medical-ethics-

student-led-discussions/

Etika Dalam Perubatan by on Prezi


https://prezi.com/n-t-bowfs1nh/etika-dalam-perubatan/

4.2 LAMPIRAN BERGAMBAR

18
Prinsip-prinsip Etika Perubatan :

19