Anda di halaman 1dari 37

MEMULAKAN

PENYELIDIKAN
DR. AZMAN BIN HASAN
FA K U LT I P E N D I D I K A N T E K N I K A L & V O K A S I O N A L
UTHM
TUJUAN DAN KEPENTINGAN PROPOSAL
Menyediakan proposal penyelidikan adalah suatu proses
penyelidikan.
Kepentingan proposal:
Membuktikan signifikan isu dan permasalahan yang dikaji.
Untuk melaksanakan kajian itu bagi mendapatkan hasil yang
diingini.
Menggambarkan bahawa pengkaji bersedia secara independent
untuk membuat kajian dan berupaya membincangkannya secara
jelas dan sistematik.
Pendahuluan
Penulisan bab 1 kebiasaannya telah dibahagikan kepada 9 bahagian
Pengenalan
Latarbelakang masalah
Penyataan Masalah
Tujuan dan objektif
Persoalan kajian
Kepentingan kajian
Skop kajian
Kerangka teori dan kerangka konsep kajian
Definasi teminologi
PENGENALAN
Kandungan pengenalan mestilah menarik minat pembaca.
Daripada pengenalan, penilai terus tahu rangka kerja (framework)
yang hendak dibincangkan.
Pengenalan mestilah jelas dan terus berkaitan dengan topik,
bukannya merapu.
Pengenalan adalah suatu penerangan terhadap kajian yang
akan/telah dilakukan.
LATAR BELAKANG MASALAH
Mengapa kajian ini perlu dibuat? @Apa masalahnya sehingga terpaksa dikaji?
Kupasan penulisan perlu ditulis secara kritis.
Kaedah penulisan positif statement & negative statement
Perlu rujukan yang wasit dan sahih
Perlu merujuk kepada Struktur Kandungan Kajian (Research Content Structure)
Di tulis dalam topic 1.2 Latar Belakang Masalah
LATAR BELAKANG MASALAH
Persoalan yang perlu dijawab dalam topik ini
Apakah isu yang menyebabkan kajian perlu dijalankan?
Apakah punca yang menyebabkan isu tersebut berlaku?
Mengapa memilih hanya 1 faktor/punca sahaja dalam kajian sebagai focus kajian.
Apakah konstruk yang terkandung dalam faktor yang mempengaruhi isu?
Mengapa perlu menghasilkan model/kriteria/kerangka/instrument (outcome)?
LATAR BELAKANG MASALAH
Apa yang perlu ditulis?
Isu (-ve statement)
Kelebihan psh (+ve statement)
Masalah yang dihadapi (-ve statement)
Pembuktian 3 rujukan atau lebih.
Akibat 3 rujukan atau lebih.
Punca yang menyebabkan isu ini berlaku.
Kepentingan faktor yang mempengaruhi (+ve statement)
Masalah yang disebabkan oleh punca (-ve statement)
LATAR BELAKANG MASALAH
Apa yang perlu ditulis?
Kenapa focus kepada 1 factor sahaja?
Kepentingan
Praktikal dan mampu kaji (investigable)

Apakah konstruk yang terlibat secara kasar?


Kepentingan konstruk terhadap factor (+ve statement)
Masalah yang disebabkan oleh konstruk (-ve statement)

Kenapa perlu dikaji?


Masalah yang menyebabkan perlukan kajian terhadap focus (-ve statement)

Kenapa perlu menghasilkan sesuatu?


Adakah terdapat keperluan untuk menghasilkan model/kerangka/kriteria
Kelebihan dapatan dalam menyelesaikan masalah.
PENYATAAN MASALAH
Rumusan kepada latarbelakang masalah
Kenyataan adalah berbentuk senaraian masalah ( ve statement)
Format penulisan bergantung kepada format penulisan universiti 1 muka
surat/1 perenggan.
Perlu menyatakan kenapa kajian ini diperlukan.
Ditulis dalam topik 1.3 Penyataan Masalah
OBJEKTIF KAJIAN
Bagi kajian berbentuk kuantitatif, objektif kajian perlu dinyatakan
secara eksplisit.
Persoalan-persoalan kecil yang dibentuk tadi akan membantu untuk
membentuk objektif kajian
Objektif kajian yang dibentuk perlu selari dengan persoalan-
persoalan kecil dan permasalahan yang telah dikenal pasti
Tujuan membina objektif adalah untuk menentukan matlamat secara
eksplisit seperti pengukuran terhadap pembolehubah yang
ditentukan.
PERSOALAN KAJIAN
Melalui persoalan kajian, penetapan terhadap kaedah kajian yang
akan digunakan dalam kajian dapat ditentukan.
Setiap kaedah, pendekatan dan instrument kajian yang akan
digunakan oleh pengkaji adalah bergantung kepada persoalan kajian
yang dibentuk.
Setiap persoalan kajian yang akan dijawab dalam satu penyelidikan
kadang kala menggunakan pendekatan kajian yang berbeza-beza.
CONTOH OBJEKTIF & PERSOALAN KAJIAN
Objektif Persoalan Ujian/Analisis
Mengenalpasti tahap. Sejauhmanakah tahap. Min, Peratusan.
Mengenalpasti ciri-ciri/kriteria.. Apakah ciri-ciri/kriteria. Min, Peratusan, Ranking.
Mengenalpasti perbezaan Adakah terdapat perbezaan Chi-Square, U-Man Whitney,
Ujian-t
Mengenalpasti hubungan Adakah terdapat hubungan Pearson, Spearman
Mengenalpasti Adakah terdapat Regrasi, regrasi berganda.
sumbangan/kesan/implikasi sumbangan/kesan/implikasi..
Pembuktian Akibat
Ahmad (2013), Peruntukan Abu (2013), pelajar tidak dapat
sebanyak RM145K telah menggunakan fasiliti ICT kerana
dikeluarkan oleh kerajaan Fasiliti tidak tiada guru yang cekap
dalam meningkatkan fasiliti ICT digunakan mengendalikannya .
di sekolah
Lilian (2010), makmal
komputer sekolah dijadikan
bilik operasi pendidikan
Dengan pembuktian jasmani sekolah.
- Kajian terdahulu
- Fakta & Statistik
- Bahan ilmiah.
Guru Pelajar Pentadbiran Punca/Faktor
(Latent Variable)

Kesedaran Pengetahuan Penerimaan Konstruk


(Measured Variable)

Masalah yang disebabkan oleh guru

Kesedaran, Pengetahuan dan Penerimaan Guru dalam Penggunaan Komputer Bagi Proses Pengajaran di Sekolah
CONTOH 1
KESEDARAN, PENGETAHUAN DAN PENERIMAAN
GURU DALAM PENGGUNAAN KOMPUTER BAGI PROSES
PENGAJARAN DI SEKOLAH
CONTOH KAJIAN
Latar Belakang Masalah
Menurut Elbert (2002), kesedaran terhadap kepentingan sesuatu
teknologi akan menyebabkan individu tersebut ingin
mempelajarinya serta mengaplikasikan sebagai kemudahan.
Walaubagaimanapun, menurut Wan (2002) menyatakan bahawa
terdapat 75% pengguna teknologi tidak sedar tentang kepentingan
dan kegunaan sebenar kemudahan itu digunakan. Berdasarkan
kajian beliau, min yang diperoleh adalah 4.20 iaitu pada tahap
yang tinggi.
CONTOH KAJIAN
Bandura (2003) pula menyatakan bahawa seseorang yang
berpengetahuan dalam sesuatu teknologi adalah kerana mereka
sedar tentang kepentingan dan kelebihan teknologi tersebut.
Walaubagaimanapun, berdasarkan kajian Ahmad (2013) mendapati
masih terdapat guru di Malaysia yang tidak menggunakan komputer
dalam pengajaran kerana mereka kurang menguasai dan tidak
mengetahui aplikasi yang seharusnya meraka gunakan. Kenyataan ini
juga selari dengan Laila (2013) yang menyatakan bahawa ramai guru
yang tidak menguasai komputer seterusnya ramai diantara mereka
yang tidak menerima teknologi ini dalam membantu proses
pengajaran mereka
CONTOH KAJIAN
Penyataan Masalah Masalah
Terdapat kajian menyatakan bahawa terdapat pengguna teknologi yang tidak
sedar tentang kepentingan dan kegunaan sebenar kemudahan teknologi
tersebut (Wan,2002). Terdapat guru di Malaysia yang tidak menggunakan
komputer dalam pengajaran kerana mereka kurang menguasai dan tidak
mengetahui aplikasi yang seharusnya meraka gunakan serta tidak menerima
teknologi ini dalam membantu proses pengajaran mereka ( Ahmad, 2003;
Laila, 2003).
Oleh yang demikian, suatu kajian perlu dilakukan bagi mengenalpasti tahap
kesedaran, pengetahuan dan penerimaan guru di Malaysia.
CONTOH KAJIAN
Objektif Kajian
1. Mengenalpasti tahap kesedaran kepentingan penggunaan komputer bagi proses pengajaran
dalam kalangan guru di Malaysia

2. Mengenalpasti tahap pengetahuan penggunaan komputer bagi proses pengajaran dalam


kalangan pensyarah guru di Malaysia

3. Mengenalpasti tahap penerimaan penggunakan komputer bagi proses pengajaran dalam


kalangan pensyarah guru di Malaysia.

4. Mengenalpasti hubungan antara tahap kesedaran dan pengetahuan terhadap penerimaan


pensyarah dalam penggunaan komputer bagi proses pengajaran di guru di Malaysia
CONTOH KAJIAN
Persoalan Kajian
Apakah tahap kesedaran kepentingan penggunaan komputer bagi proses pengajaran dalam
kalangan pensyarah guru di Malaysia
Apakah tahap pengetahuan penggunaan komputer bagi proses pengajaran dalam kalangan
pensyarah guru di Malaysia
Apakahkah tahap penerimaan penggunakan komputer bagi proses pengajaran dalam kalangan
pensyarah guru di Malaysia.
Adakah terhadap hubungan antara tahap kesedaran dan pengetahuan terhadap penerimaan
pensyarah dalam penggunaan komputer bagi proses pengajaran di guru di Malaysia
CONTOH KAJIAN
Objektif Persoalan Pendekatan Analisis
Mengenalpasti tahap kesedaran Sejauhmanakah tahap kesedaran Kuantitatif Analisis Deskriptif
kepentingan penggunaan kepentingan penggunaan komputer - Soal selidik - Min, Std-Dev
komputer bagi proses bagi proses pengajaran dalam - Peratusan
pengajaran dalam kalangan guru kalangan guru di Malaysia - Min Skor
di Malaysia - Min Ukuran

Mengenalpasti tahap Sejauhmanakah tahap pengetahuan Kuantitatif Analisis Deskriptif


pengetahuan penggunaan penggunaan komputer bagi proses - Soal selidik - Min, Std-Dev
komputer bagi proses pengajaran dalam kalangan guru di - Peratusan
pengajaran dalam kalangan guru Malaysia - Min Skor
di Malaysia - Min Ukuran
CONTOH KAJIAN
Objektif Persoalan Pendekatan Analisis
Mengenalpasti tahap Sejauhmanakah tahap penerimaan Kuantitatif Analisis Deskriptif
penerimaan penggunakan penggunakan komputer bagi proses - Soal selidik - Min, Std-Dev
komputer bagi proses pengajaran dalam kalangan guru di - Peratusan
pengajaran dalam kalangan guru Malaysia. - Min Skor
di Malaysia. - Min Ukuran

Mengenalpasti hubungan antara Adakah terdapat hubungan antara Kuantitatif Analisis Insferensi
tahap kesedaran dan tahap kesedaran dan pengetahuan - Soal selidik - Ujian Korelasi
pengetahuan terhadap terhadap penerimaan pensyarah Spearman.
penerimaan pensyarah dalam dalam penggunaan komputer bagi - Ujian Korelasi
penggunaan komputer bagi proses pengajaran guru di Malaysia Pearson.
proses pengajaran guru di
Malaysia
CONTOH KAJIAN
Hipotesis Kajian
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran dan pengetahuan dengan
penerimaan guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran.

Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran dan pengetahuan dengan penerimaan
guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran.
CONTOH KAJIAN
Kerangka Konsep Kajian

Kesedaran

Penggunaan Komputer
Penerimaan
dalam Pengajaran

Pengetahuan
CONTOH 2
ELEMEN LATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA
PENGAJAR KEARAH KELASTARIAN PEMBELAJARAN
SEPANJANG HAYAT DI KOLEJ KOMUNITI
Suatu penyelidikan bermula dengan
Pembuktian Akibat
ISU
KAJIAN

Dengan pembuktian
- Kajian terdahulu
- Fakta & Statistik
- Bahan ilmiah. P1 P2 P3 Punca/Faktor
(Latent Variable)

Dengan pembuktian
- Kajian terdahulu
- Fakta & Statistik
X1 X2 X3 X4 - Bahan ilmiah. Konstruk
(Measured Variable)

Tentukan matlamat kajian - OUTCOME


Pembuktian Akibat
Tajuddin (2007), KK tidak Rahim (2009), graduan tidak
mampu melaksanakan program mampu bersaing dalam
pembelajaran sepanjang hayat PSH gagal memenuhi kehendak industri.
secara berkesan. di KK
Lilian (2010), kepercayaan
masyarakat serta pelajar untuk
menyertai kursus yang
dilaksanakan oleh Kolek
Dengan pembuktian Komuniti semakin menurun.
- Kajian terdahulu
- Fakta & Statistik Tenaga Sistem
- Bahan ilmiah. Pengajar
Pelajar
Pelaksanaan Punca/Faktor
(Latent Variable)

Pengetahuan Kemahiran Sikap Penglibatan Masyarakat Konstruk


(Measured Variable)

Masalah yang disebabkan oleh Tenaga Pengajar sehingga menyebabkan PSH gagal di KK

OUTCOME - Menghasilkan satu Kerangka Latihan bagi peningkatan profesionalisme Tenaga Pengajar di Kolej Komuniti
Elemen Latihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengajar kearah Kelastarian Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti
Elemen Latihan Perlu
Peningkatan

M1
Pengetahuan

M2
Kemahiran
Tenaga
Latihan
Pengajar
Peningkatan M3
PTP Sikap

M4
Penglibatan
Masyarakat
Mn..
PENGENALAN
Contoh: Tajuk Kajian
Elemen Latihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengajar kearah
Kelastarian Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti
Matlamat kajian adalah untuk menghasilkan Elemen Latihan
kearah menghasilkan Tenaga Pengajar Berkesan.
PENGENALAN
Perkara Yang Perlu Ditulis Dalam Topic 1.1: Pengenalan
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Definasi
Kepentingan PSH
Perkaitan dengan Kolej Komuniti
Kolej Komuniti
Pengenalan ringkas Kolej Komuniti.
Perkaitan dengan tenaga pengajar & PSH
Tenaga Pengajar
Definasi tenaga pengajar
Perkaitan dengan PSH
Elemen Latihan
Kepentingan penentuan Elemen Latihan bagi menghasilkan Tenaga kerja yang berkesan.
Kenapa ianya diperlukan secara ringkas.
LATAR BELAKANG MASALAH
Apa yang perlu ditulis?
Isu pembelajaran sepanjang hayat gagal di kolej komuniti
Kelebihan psh (+ve statement)
Masalah yang dihadapi (-ve statement)
Pembuktian 3 rujukan atau lebih.
Akibat 3 rujukan atau lebih.
Punca yang menyebabkan isu ini berlaku.
Kepentingan faktor yang mempengaruhi (+ve statement)
Masalah yang disebabkan oleh punca (-ve statement)
Penyataan Masalah
Rumusan Latarbelakang Masalah
Isi yang perlu ditulis:-
PSH Gagal Di KK
Faktor Tenaga Pengajar
Masalah yang disebabkan oleh Tenaga Pengajar
Keperluan penghasilan Elemen Latihan
Objektif kajian
1. Meneroka Elemen Latihan Yang Diperlukan Kearah Peningkatan Kompentensi Tenaga Pengajar
Di Kolej Komuniti.
2. Menentukan Sub-elemen Latihan Yang Diperlukan Kearah Peningkatan Kompentensi Tenaga
Pengajar Di Kolej Komuniti.
3. Menentukan Kesesuaian Elemen Latihan Yang Diperlukan Berdasarkan Majikan
4. Menentukan Kesesuaian Elemen Latihan Yang Diperlukan Berdasarkan Tenaga Pengajar.
5. Mengenalpasti Perbezaan Elemen Latihan Yang Diperlukan Berdasarkan Majikan Dan Pengajar.
6. Mengenalpasti Sumbangan Elemen Latihan Yang Diperlukan Terhadap Kompentensi Tenaga
Pengajar.
7. Menguji Dan Mengesahkan Elemen Latihan Dalam Membentuk Kerangka Latihan Peningkatan
Kompetensi Tenaga Pengajar.
Persoalan kajian
1. Apakah Elemen Latihan Yang Diperlukan Kearah Peningkatan Kompentensi Tenaga Pengajar Di
Kolej Komuniti.
2. Apakah Sub-elemen Latihan Yang Diperlukan Kearah Peningkatan Kompentensi Tenaga Pengajar
Di Kolej Komuniti.
3. Apakah Elemen Latihan Yang Sesuai Diperlukan Berdasarkan Majikan
4. Apakah ELEMEN LATIHAN YANG Sesuai DIPERLUKAN BERDASARKAN TENAGA PENGAJAR.
5. Adakah Terdapat Perbezaan Elemen Latihan Yang Diperlukan Berdasarkan Majikan Dan Pengajar.
6. Adakah Terdapat Sumbangan Elemen Latihan Yang Diperlukan Terhadap Kompentensi Tenaga
Pengajar.
7. Adakah Hubungan Antara Elemen Latihan Dapat Diuji Dan Disahkan Pada Masa Yang Sama Dalam
Satu Model Struktur.
Objektif Persoalan Pendekatan Analisis
Meneroka elemen latihan Apakah elemen latihan Kualitatif Meta-data Analisis/Jadual
yang diperlukan kearah yang diperlukan kearah Matrik Kekerapan
peningkatan kompentensi peningkatan kompentensi
tenaga pengajar di kolej tenaga pengajar di kolej
komuniti. komuniti.
Menentukan sub-elemen Apakah sub-elemen Kualitatif Meta-data Analisis/Jadual
latihan yang diperlukan latihan yang diperlukan Matrik Kekerapan
kearah peningkatan kearah peningkatan
kompentensi tenaga kompentensi tenaga
pengajar di kolej pengajar di kolej
komuniti. komuniti.
Menentukan kesesuaian Apakah elemen latihan Kuantitatif Soal selidik Min Skor
elemen latihan yang yang sesuai diperlukan Min Ukuran
diperlukan berdasarkan berdasarkan Majikan
Majikan
Objektif Persoalan Pendekatan Analisis
Menentukan kesesuaian Apakah elemen latihan Kuantitatif Soal selidik Min Skor
elemen latihan yang yang sesuai diperlukan Data ordinal Min Ukuran
diperlukan berdasarkan berdasarkan Majikan
tenaga pengajar
Mengenalpasti elemen Adakah terdapat Kuantitatif Soal selidik Ujian t
latihan yang diperlukan perbezaan elemen Data ordinal (Winsteps)
berdasarkan majikan dan latihan yang diperlukan
tenaga pengajaar berdasarkan majikan dan
tenaga pengajar
Mengenalpasti Adakah terdapat Kuantitatif Soal selidik Multiple Regression
sumbangan elemen sumbangan elemen Data ordinal Analisis
latihan yang diperlukan latihan yang diperlukan
terhadap kompetensi terhadap kompetensi
tenaga pengajar. tenaga pengajar.
Menguji dan Adakah hubungan antara Kuantitatif Soal selidik Stuctural Equation
mengesahkan elemen elemen latihan dapat Data ordinal Modelling
latihan dalam diuji pada masa yang AMOS
membentuk kerangka sama dalam satu model
latihan peningkatan ptp struktur
Rujukan
Akhbariah Mohd. Mahdzir (2007). Penerokaan Ciri-ciri Psikometrik Instrumen Pentaksiran
Pemikiran Kritis Malaysia (IPPKM) dan Model Pemikiran Kritis. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Rohaya Talib (2009). Pembinaan Dan Pengesahan Instrumen Ujian Literasi Pentaksiran. Universiti
Teknologi Malaysia.
Rodiah Idris. (2010). Pemeriksaan Ciri-Ciri Psikometrik Dan Pembentukan Penanda Aras
Pentaksiran Kemahiran Generik. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Stefan Ruger(2013). How to write a good PhD thesis and survive the viva. Knowledge Media
Institute, The Open University, UK.
Jamil Abd Baser (2014) Pembelajaran Informal Guru Sekolah Menengah di Malaysia, UTM
SETAKAT DI SINI DAHULU