Anda di halaman 1dari 26

LOGO

SEKOLAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 5

[1]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : LUKISAN TAJUK : SEJAMBAK BUNGA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGG 1.1 PERSEPSI ESTETIK
Murid dapat mengenal, memahami dan

Membuat persepsi dan
U1 menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
menggunakan bahasa seni Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
2/1- visual yang ada pada karya lukisan.
murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
6/1/17 lukisan. Menghasilkan dan teknik pada karya lukisan di
1.1.1 Unsur Seni samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.1.1 Jalinan - tampak lukisan
1.1.1.2 Bentuk - ilusi menggunakan 2. Mengetahui, memahami dan
MINGG menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.3 Ruang - cetek media kering
U2 1.1.2 Prinsip Rekaan dengan serta proses dan teknik pada karya
lukisan di samping mengamalkan nilai-
9/1- 1.1.2.1 Kepelbagaian- hal benda (subject menekankan
nilai murni.
matter) bahasa seni visual.
13/1/1 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi Mengaplikasikan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
7 media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa serta proses dan teknik dalam
dan teknik secara
Mengaplikasikan bahasa seni penghasilan karya lukisan di samping
seni visual, media serta proses dan teknik dalam kreatif. mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam penghasilan lukisan. Membuat apresiasi
penghasilan karya lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.1.1 Alat - tiada kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, pensel, pen serta proses dan teknik dalam
marker atau pen gel atau pen teknikal penghasilan karya lukisan yang betul
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan mengikut disiplin di samping
dan teknik dalam penghasilan karya mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.2.1 Teknik - titik
5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses penghasilan karya lukisan yang betul
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan media secara kreatif. dan kreatif serta mengikut disiplin di
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara samping mengamalkan nilai-nilai murni.
lukisan. kreatif
6. Menzahirkan idea berpandukan
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya lukisan dan teknik dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang lukisan yang kreatif dan unik mengikut
sesuai dalam penghasilan karya lukisan disiplin yang betul dan boleh dicontohi
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya serta boleh membuat apresiasi terhadap
Apresiasi terhadap karya hasil karya sendiri dan rakan secara
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek lisan dengan menghubungkaitkan
sendiri dan rakan bahasa seni visual. sejarah seni atau adi guru atau tokoh
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan seni atau warisan seni negara di
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam samping mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. proses penghasilan karya

[2]
1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : HIASAN KOTAK TISU
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGG 2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan
Pada akhir pelajaran,
1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
U3 Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada karya corak terancang
16/1- menggunakan bahasa seni corak terancang dengan menggunakan teknik
visual yang ada pada karya corak terancang teknik catan di samping mengamalkan
20/1/17 catan.
menggunakan nilai-nilai murni.
corak teknik catan.
MINGG 2.1.1 Unsur Seni teknik catan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
U4 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik dengan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.1.2 Warna harmoni menekankan dan teknik pada karya corak terancang
23/1- teknik catan di samping mengamalkan
2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual.
27/1/17 2.1.2.1 Kontra - rupa motif Menghasilkan nilai-nilai murni.
2.1.2.2 Imbangan - simetri corak terancang 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2.1.2.3 Kesatuan - susunan motif dengan kefahaman bahasa seni visual, media
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa mengaplikasikan serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam media serta proses penghasilan karya corak terancang teknik
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan dan teknik secara catan di samping mengamalkan nilai-nilai
penghasilan karya corak murni.
menggunakan teknik catan. kreatif.
terancang dengan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media Menggunakan 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
menggunakan teknik catan. 2.2.1.1Alat - berus lukisan, palet, acuan corak sebagai kefahaman bahasa seni visual, media
berbentuk geometri atau organik hiasan pada serta proses dan teknik dalam
dan alatan lain yang sesuai penghasilan karya corak terancang teknik
rekaan.
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat catan yang betul dan mengikut disiplin di
Membuat apresiasi
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
terhadap karya.
poster atau cat tempera 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan karya serta proses dan teknik dalam
2.2.2.1 Teknik - basah atas kering penghasilan karya corak terancang teknik
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan catan yang betul dan kreatif serta
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses mengikut disiplin di samping
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik catan secara kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses
menggunakan teknik catan. kreatif dan teknik dalam penghasilan karya
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam corak terancang teknik catan yang kreatif

[3]
penghasilan karya corak terancang teknik catan dan unik mengikut disiplin yang betul dan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang boleh dicontohi serta boleh membuat
sesuai dalam penghasilan karya corak apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
terancang teknik catan rakan secara lisan dengan
2.3.4 Menggunakan hasil corak sebagai hiasan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
pada rekaan guru atau tokoh seni atau warisan seni
negara di samping mengamalkan nilai-
nilai murni.

2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya


Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
berpandukan bahasa seni 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ARCA TIMBUL TAJUK : MAGNET HIASAN (FRIDGE MAGNET)
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGG 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan
Pada akhir pelajaran,
1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
U5 Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan arca dan teknik pada arca timbul di samping
30/2- menggunakan bahasa seni arca timbul.
visual yang ada pada arca timbul dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
3/2/17 menekankan
timbul. 3.1.1 Unsur Seni 2. Mengetahui, memahami dan
MINGG 3.1.1.1 Jalinan -sentuh bahasa seni visual. menjelaskan bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan
U6 3.1.1.2 Bentuk - konkrit serta proses dan teknik pada arca timbul
3.1.1.3 Warna - sekunder atau tertier media serta proses di samping mengamalkan nilai-nilai
6/2- dan teknik secara murni.
3.2.1 Prinsip Rekaan
10/2/17 kreatif.
3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa
terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan arca timbul di samping
Mengaplikasi bahasa seni mengamalkan nilai-nilai murni.
seni visual, media serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan arca timbul. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan arca timbul. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kefahaman bahasa seni visual, media
3.2.1.1 Alat kotak, model 3D dan alatan lain yang serta proses dan teknik dalam
sesuai penghasilan arca timbul yang betul dan
3.2.1.2 Bahan - Plaster of Paris atau tanah liat, cat mengikut disiplin di samping
poster atau cat tempera dan bahan lain mengamalkan nilai-nilai murni.
yang sesuai 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan arca timbul serta proses dan teknik dalam
3.2.2.1 Teknik - acuan penghasilan arca timbul yang betul dan

[4]
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kreatif serta mengikut disiplin di samping
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan arca timbul secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
teknologi dalam penghasilan kreatif kemahiran bahasa seni visual, proses
arca timbul. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara dan teknik dalam penghasilan karya arca
kreatif timbul yang kreatif dan unik mengikut
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam disiplin yang betul dan boleh dicontohi
penghasilan karya serta boleh membuat apresiasi terhadap
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
sesuai dalam penghasilan arca timbul
atau adi guru atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya mengamalkan nilai-nilai murni.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TEKAT TAJUK : KIPAS HIASAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Pada akhir pelajaran,
4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan tekat dan teknik pada corak tekat di samping
menggunakan bahasa seni tekat mudah
visual yang ada pada tekat mudah dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
mudah. 4.1.1 Unsur Seni menekankan
2. Mengetahui, memahami dan
4.1.1.1 Rupa - organik atau geometri bahasa seni visual. menjelaskan bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan serta proses dan teknik pada corak tekat
4.1.1.2 Jalinan - sentuh
4.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses di samping mengamalkan nilai-nilai
dan teknik secara murni.
4.1.2.1 Kontra - warna
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
coraK

[5]
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
MINGG Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak tekat di samping
visual dan media dalam penghasilan corak batik. mengamalkan nilai-nilai murni.
U7
penghasilan tekat mudah. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
13/2- 4.2.1.1 Alat - gunting, jarum, ram dan alatan kefahaman bahasa seni visual, media
17/2/17 lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
4.2.1.2 Bahan - box board, mounting board, penghasilan corak tekat yang betul dan
MINGG kain baldu atau kain yang sesuai, mengikut disiplin di samping
U8 benang dan bahan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
20/2- 4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
24/2/17 4.2.2.1 Teknik -tekat kefahaman bahasa seni visual, media
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui penghasilan corak tekat yang betul dan
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
kreatif serta mengikut disiplin di samping
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak batik secara mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan kreatif.
tekat mudah. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
kreatif. kemahiran bahasa seni visual, proses
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam dan teknik dalam penghasilan corak tekat
yang kreatif dan unik mengikut disiplin
penghasilan karya
yang betul dan boleh dicontohi serta
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sesuai dalam penghasilan corak tekat karya sendiri dan rakan secara lisan
4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah seni
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau
sendiri dan rakan bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
berpandukan bahasa seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan 4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
budaya. secara lisan
4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
tekat

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : PEMANDANGAN DI TEPI PANTAI
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

[6]
Pada akhir pelajaran,
1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada karya catan di samping
menggunakan bahasa seni catan.
visual yang ada pada karya catan mengamalkan nilai-nilai murni.
catan. 1.1.1 Unsur Seni menggunakan
2. Mengetahui, memahami dan
1.1.1.1 Jalinan - tampak media basah menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.2 Bentuk - ilusi dengan serta proses dan teknik pada karya
1.1.1.3 Warna - warna panas atau warna menekankan catan di samping mengamalkan nilai-
sejuk bahasa seni visual. nilai murni.
1.1.1.4 Ruang - ruang dalam Menghasilkan
1.1.2 Prinsip Rekaan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
1.1.2.1 Kepelbagaian - hal benda ( subject dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
matter ) kreatif. penghasilan karya catan di samping
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi Membuat apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya.
Mengaplikasikan bahasa seni 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
seni visual, media serta proses dan teknik dalam
kefahaman bahasa seni visual, media
MINGG visual dan media dalam penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
U9 penghasilan karya catan yang betul dan
1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet mengikut disiplin di samping
27/2- 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air mengamalkan nilai-nilai murni.
3/3/17 atau cat poster atau cat tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
MINGG dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual, media
U 10 1.2.2.1 Teknik - basah atas kering serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya catan yang betul dan
6/3- kreatif serta mengikut disiplin di
10/3/17 samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
6. Menzahirkan idea berpandukan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kemahiran bahasa seni visual, proses
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif. dan teknik dalam penghasilan karya
teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara catan yang kreatif dan unik mengikut
catan. kreatif disiplin yang betul dan boleh dicontohi
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam serta boleh membuat apresiasi terhadap
penghasilan karya catan hasil karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
sejarah seni atau adi guru atau tokoh
sesuai dalam penghasilan karya catan
seni atau warisan seni negara di
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

[7]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : KOLAJ TAJUK : HIASAN BALANG KUIH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Pada akhir pelajaran,
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada karya corak terancang
menggunakan bahasa seni corak terancang dengan menggunakan teknik
visual yang ada pada corak corak terancang teknik kolaj di samping mengamalkan
kolaj.
menggunakan nilai-nilai murni.
terancang dengan
MINGG menggunakan teknik kolaj. 2.1.1 Unsur Seni teknik kolaj dengan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
U 11 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik menekankan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni visual. dan teknik pada karya corak terancang
13/3- Menghasilkan teknik kolaj di samping mengamalkan
2.1.1.3 Warna - primer @ sekunder @ tertier
17/3/17 2.1.2 Prinsip Rekaan corak terancang nilai-nilai murni.
MINGG 2.1.2.1 Harmoni - rupa dengan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
U 12 2.1.2.2 Kesatuan- susunan motif mengaplikasikan kefahaman bahasa seni visual, media
media serta proses serta proses dan teknik dalam
20/3- 2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
dan teknik secara penghasilan karya corak terancang teknik
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam
24/3/17 kreatif. kolaj di samping mengamalkan nilai-nilai
visual dan media dalam penghasilan corak terancang dengan murni.
MINGG Membuat apresiasi
penghasilan corak terancang menggunakan teknik kolaj.
U 13 terhadap karya. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dengan menggunakan teknik 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
kefahaman bahasa seni visual, media
27/3- kolaj. seperti:
serta proses dan teknik dalam
2.2.1.1 Alat - gunting
31/3/17 penghasilan karya corak terancang teknik
2.2.1.2 Bahan -bekas makanan, gam,kertas
kolaj yang betul dan mengikut disiplin di
warna, manik dan bahan lain yang sesuai
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan teknik dalam penghasilan karya 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.2.2.1 Teknik - kolaj kefahaman bahasa seni visual, media
2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan karya corak terancang teknik
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang kolaj yang betul dan kreatif serta
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik kolaj secara kreatif. mengikut disiplin di samping
corak terancang dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
menggunakan teknik kolaj kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya corak terancang teknik kolaj dan teknik dalam penghasilan karya
corak terancang teknik kolaj yang kreatif
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
dan unik mengikut disiplin yang betul dan
sesuai dalam penghasilan karya corak
boleh dicontohi serta boleh membuat
terancang teknik kolaj
apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk dijadikan
rakan secara lisan dengan
hiasan pada rekaan

[8]
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek guru atau tokoh seni atau warisan seni
sendiri dan rakan bahasa seni visual. negara di samping mengamalkan
berpandukan bahasa seni 2.4.1Mempamerkan karya yang dihasilkan nilainilai murni.
visual, sejarah seni dan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ASEMBLAJ TAJUK : LAMPU MEJA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGG 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan
Pada akhir pelajaran,
1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
U 14 Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada asemblaj di samping
3/4- menggunakan bahasa seni asemblaj.
visual yang ada pada arca assemblaj mengamalkan nilai-nilai murni.
7/4/17 dengan
teknik asemblaj. 3.1.1 Unsur Seni 2. Mengetahui, memahami dan
3.1.1.1 Bentuk - konkrit menekankan menjelaskan bahasa seni visual, media
MINGG 3.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni serta proses dan teknik pada asemblaj
3.1.1.3 Ruang - ruang nyata visual. di samping mengamalkan nilai-nilai
U 15 Mengaplikasikan murni.
3.1.2 Prinsip Rekaan
10/4- media serta proses
3.1.2.1 Imbangan - tidak simetri 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
16/4/17 3.1.2.2 Kepelbagaian - bentuk dan bahan dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
kreatif. serta proses dan teknik dalam
Membuat apresiasi penghasilan asemblaj di samping
3.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
Mengaplikasikan bahasa seni terhadap karya. mengamalkan nilai-nilai murni.
seni visual, media serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan asemblaj. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan arca teknik 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kefahaman bahasa seni visual, media
asemblaj. 3.2.1.1 Alat - gunting, dan alatan lain yang serta proses dan teknik dalam
sesuai. penghasilan asemblaj yang betul dan
3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan mengikut disiplin di samping
bahan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
3.2.2 Mengetahui penggunaan mediaserta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual, media
3.2.2.1 Teknik - binaan serta proses dan teknik dalam
penghasilan asemblaj yang betul dan
3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kreatif serta mengikut disiplin di
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses samping mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan asemblaj secara
teknologi dalam penghasilan 6. Menzahirkan idea berpandukan
kreatif.
kemahiran bahasa seni visual, proses
arca teknik asemblaj. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara dan teknik dalam penghasilan asemblaj
kreatif
yang kreatif dan unik mengikut disiplin
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam yang betul dan boleh dicontohi serta
penghasilan karya
[9]
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sesuai dalam penghasilan asemblaj karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah
seni atau adi guru atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

3.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya


Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
berpandukan bahasa seni 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya. proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TENUNAN TAJUK : ALAS PINGGAN
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Murid dapat mengenal, memahami dan bahasa seni visual, media serta proses
4.1 PERSEPSI ESTETIK murid dapat :
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada dan teknik pada tenunan mudah di
Membuat persepsi dan Menghasilkan
tenunan mudah. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGG menggunakan bahasa seni tenunan mudah
2. Mengetahui, memahami dan
visual yang ada pada 4.1.1 Unsur Seni dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
U 16 menekankan
tenunan mudah 4.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis serta proses dan teknik pada tenunan
17/4- 4.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni visual. mudah di samping mengamalkan nilai-
23/4 4.1.2 Prinsip Rekaan Mengaplikasikan nilai murni.
media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
MINGG 4.1.2.1 Kontra -warna
kefahaman bahasa seni visual, media
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - berselang-seli dan teknik secara
U 17 4.2 APLIKASI SENI
kreatif.
serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan tenunan mudah di samping
Membuat apresiasi
24/4- visual dan media dalam seni visual, media, serta proses dan teknik dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan tenunan mudah. terhadap karya. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan tenunan mudah

[10]
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kefahaman bahasa seni visual, media
30/4/17 4.2.1.1 Alat - gunting, set gantian (pemidang serta proses dan teknik dalam
kayu, pembaris, jarum kait, dan sikat) penghasilan tenunan mudah yang betul
dan mengikut disiplin di samping
dan alatan lain yang sesuai
mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1.2 Bahan - benang bulu kambing 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
(benang kait) atau tali rafia atau kefahaman bahasa seni visual, media
bahan lain yang sesuai serta proses dan teknik dalam
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses penghasilan tenunan mudah yang betul
dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah dan kreatif serta mengikut disiplin di
4.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea melalui 4.2.2.1 Teknik tenunan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian, dan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 6. Menzahirkan idea berpandukan
teknologi dalam penghasilan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah dan teknik dalam penghasilan tenunan
tenunan mudah.
secara kreatif. mudah yang kreatif dan unik mengikut
4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara disiplin yang betul dan boleh dicontohi
kreatif serta boleh membuat apresiasi terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
penghasilan karya atau adi guru atau tokoh seni atau
4.4 APRESIASI SENI 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang warisan seni negara di samping
Apresiasi terhadap karya
sesuai dalam penghasilan tenunan mudah mengamalkan nilai-nilai murni.
sendiri dan rakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
berpandukan bahasa seni
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
visual, sejarah seni dan
bahasa seni visual.
budaya. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan
4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf
tenunan

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : MONTAJ TAJUK : PEMANDANGAN DASAR LAUT
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

[11]
MINGG Murid dapat mengenal, memahami, dan

1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Pada akhir pelajaran,
U 18 1.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada bahasa seni visual, media serta proses
Membuat persepsi dan murid dapat : dan teknik pada gambar teknik montaj di
1/5- gambar teknik montaj. Menghasilkan
menggunakan bahasa seni samping mengamalkan nilai-nilai murni.
7/5/17 visual yang ada pada gambar
1.1.1 Unsur Seni
MINGG gambar teknik montaj. 1.1.1.1 Bentuk - ilusi menggunakan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
1.1.1.2 Warna - sekunder dan tertier teknik gosokan bahasa seni visual, media serta proses
U 19
1.1.1.3 Ruang - ruang dalam dengan dan teknik pada gambar teknik montaj di
8/5- 1.1.2 Prinsip Rekaan menekankan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
14/5/17 1.1.2.1 Kepelbagaian imej bahasa seni visual. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.1.2.2 Kesatuan komposisi Mengaplikasikan kefahaman bahasa seni visual, media
media serta proses serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara penghasilan gambar teknik montaj di
Mengaplikasi bahasa seni
seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kreatif. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam
penghasilan gambar teknik montaj. Membuat apresiasi 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan gambar teknik
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya. kefahaman bahasa seni visual, media
montaj.
1.2.1.1 Alat - gunting serta proses dan teknik dalam
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, gam dan penghasilan gambar teknik montaj yang
gambar daripada bahan bercetak betul dan mengikut disiplin di samping
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik montaj 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui penghasilan gambar teknik montaj yang
kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses
pelbagai sumber, kajian, dan betul dan kreatif serta mengikut disiplin
dan teknik dalam penghasilan gambar teknik di samping mengamalkan nilai-nilai
teknologi dalam penghasilan
montaj secara kreatif. murni.
teknik montaj.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara
kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya gambar teknik montaj dan teknik dalam penghasilan gambar
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang teknik montaj yang kreatif dan unik
mengikut disiplin yang betul dan boleh
sesuai dalam penghasilan karya gambar
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
teknik montaj terhadap hasil karya sendiri dan rakan
1.4 APRESIASI SENI secara lisan dengan menghubungkaitkan
Apresiasi terhadap karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
sendiri dan rakan sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau warisan seni negara di samping
berpandukan bahasa seni bahasa seni visual. mengamalkan nilai-nilai murni.
visual, sejarah seni dan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
budaya. 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri
dan rakan secara lisan

[12]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : BEG HADIAH
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Pada akhir pelajaran,
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada karya corak terancang
menggunakan bahasa seni corak terancang dengan menggunakan teknik
visual yang ada pada corak corak terancang teknik stensilan di samping mengamalkan
stensilan.
menggunakan nilai-nilai murni.
terancang dengan
menggunakan teknik 2.1.1 Unsur Seni teknik stensilan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
stensilan 2.1.1.1 Rupa - positif atau negatif dengan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.1.2 Warna - penggenap menekankan dan teknik pada karya corak terancang
bahasa seni visual. teknik stensilan di samping mengamalkan
2.1.2 Prinsip Rekaan
Menghasilkan nilai-nilai murni.
2.1.2.1 Imbangan simetri
2.1.2.2 Kontra - warna corak terancang 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
2.2 APLIKASI SENI dengan kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan bahasa seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
MINGG seni visual, media serta proses dan teknik dalam mengaplikasikan serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam penghasilan karya corak terancang teknik
U 20 penghasilan corak terancang dengan media serta proses
penghasilan corak terancang stensilan di samping mengamalkan nilai-
menggunakan teknik stensilan dan teknik secara
15/5- dengan menggunakan teknik
kreatif.
nilai murni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
21/5/17 stensilan. Menggunakan 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
seperti:
MINGG 2.2.1.1 Alat - gunting, kad manila atau alatan corak sebagai kefahaman bahasa seni visual, media
lain yang sesuai hiasan pada serta proses dan teknik dalam
U 21 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster penghasilan karya corak terancang teknik
rekaan.
22/5- atau cat air atau, oil pastel atau pensel Membuat apresiasi
stensilan yang betul dan mengikut disiplin
warna di samping mengamalkan nilai-nilai
28/5 / terhadap karya. murni.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
17 dan teknik dalam penghasilan karya
2.3 EKSPRESI KREATIF 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui 2.2.2.1 Teknik - stensilan kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian dan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan karya corak terancang teknik
dan teknik dalam penghasilan corak terancang stensilan yang betul dan kreatif serta
corak terancang dengan
mengikut disiplin di samping
menggunakan teknik dengan menggunakan teknik stensilan secara
mengamalkan nilai-nilai murni.
stensilan. kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
kreatif. kemahiran bahasa seni visual, proses
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam dan teknik dalam penghasilan karya
corak terancang teknik stensilan yang
penghasilan karya corak terancang teknik stensilan
kreatif dan unik mengikut disiplin yang
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang betul dan boleh dicontohi serta boleh
sesuai dalam penghasilan karya corak terancang membuat apresiasi terhadap hasil karya
2.4 APRESIASI SENI teknik stensilan sendiri dan rakan secara lisan dengan
Apresiasi terhadap karya 2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
sendiri dan rakan rekaan guru atau tokoh seni atau warisan seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya negara di samping mengamalkan nilai-
berpandukan bahasa seni
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
[13]
visual, sejarah seni dan bahasa seni visual. nilai murni.
budaya. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

[14]
AKTIVITI : STABAIL TAJUK : BUNGA
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Pada akhir pelajaran,
3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada stabail di samping
menggunakan bahasa seni stabail.
visual yang ada pada stabail dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
stabail. 3.1.1 Unsur Seni menekankan
2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
3.1.1.1 Bentuk - konkrit bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
3.1.1.2 Ruang - ruang nyata Mengaplikasikan dan teknik pada stabail di samping
3.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri dan teknik secara
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
3.1.2.2 Kepelbagaian - bahan kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
3.2 APLIKASI SENI Membuat apresiasi
Mengaplikasi bahasa seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa serta proses dan teknik dalam
MINGG seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. penghasilan stabail di samping
visual dan media dalam
penghasilan stabail. mengamalkan nilai-nilai murni.
U 24 penghasilan stabail.
3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
12/6-
3.2.1.1 Alat - gunting dan alatanlain yang sesuai. kefahaman bahasa seni visual, media
18/6/17 3.2.1.2 Bahan - mounting board atau straw board, serta proses dan teknik dalam
MINGG gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai. penghasilan stabail yang betul dan
mengikut disiplin di samping
U 25 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses
mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya.
19/6- 3.3 EKSPRESI KREATIF
3.2.2.1 Teknik - binaan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui
25/6/17 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian dan serta proses dan teknik dalam
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
teknologi dalam penghasilan penghasilan stabail yang betul dan kreatif
dan teknik dalam penghasilan stabail secara
stabail. serta mengikut disiplin di samping
kreatif.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara mengamalkan nilai-nilai murni.
kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan stabail
3.4 APRESIASI SENI 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang yang kreatif dan unik mengikut disiplin
Apresiasi terhadap karya sesuai dalam penghasilan stabail yang betul dan boleh dicontohi serta
boleh membuat apresiasi terhadap hasil
sendiri dan rakan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
karya sendiri dan rakan secara lisan
berpandukan bahasa seni sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek dengan menghubungkaitkan sejarah seni
visual, sejarah seni dan bahasa seni visual. atau adi guru atau tokoh seni atau
budaya. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan warisan seni negara di samping
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam mengamalkan nilai-nilai murni.
proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[15]
MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERTAHANAN DIRI TAJUK : KERIS
MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Murid dapat mengenal, memahami, dan Pada akhir pelajaran,
4.1 PERSEPSI ESTETIK 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat :
Membuat persepsi dan bahasa seni visual, media serta proses
model alat pertahanan diri. Menghasilkan dan teknik pada model alat pertahanan
menggunakan bahasa seni
4.1.1 Unsur Seni model alat diri di samping mengamalkan nilai-nilai
visual yang ada pada
4.1.1.1 Garisan - beralun atau lurus atau pertahanan diri murni.
model alat pertahanan diri.
melengkung dengan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1.2 Jalinan - sentuh atau tampak menekankan bahasa seni visual, media serta proses
4.1.1.3 Bentuk - konkrit
bahasa seni visual. dan teknik pada model alat pertahanan
4.1.2 Prinsip Rekaan Mengaplikasikan diri di samping mengamalkan nilai-nilai
4.1.2.1 Imbangan - tidak simetri media serta proses murni.
4.1.2.2 Penegasan bentuk dan teknik secara
MINGG 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
U 26 4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni
26/6- seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. penghasilan model alat pertahanan diri di
visual dan media dalam
2/7/17 penghasilan model alat pertahanan diri. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan model alat
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
MINGG pertahanan diri. 4.2.1.1 Alat - gunting dan alatan yang sesuai
4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
U 27 4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad
serta proses dan teknik dalam
manila atau kertas lukisan, gam, cat air atau
3/7- cat poster dan bahan lain yang sesuai
penghasilan model alat pertahanan diri
9/7/17 yang betul dan mengikut disiplin di
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui serta proses dan teknik dalam
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
pelbagai sumber, kajian, dan penghasilan model alat pertahanan diri
dan teknik dalam penghasilan model alat
teknologi dalam penghasilan yang betul dan kreatif serta mengikut
pertahanan diri secara kreatif.
model alat pertahanan diri. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara disiplin di samping mengamalkan nilai-
kreatif nilai murni.
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
penghasilan karya kemahiran bahasa seni visual, proses
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan model alat
sesuai dalam penghasilan model alat pertahanan diri yang kreatif dan unik
mengikut disiplin yang betul dan boleh
pertahanan diri
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
4.4 APRESIASI SENI
terhadap hasil karya sendiri dan rakan
Apresiasi terhadap karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya secara lisan dengan menghubungkaitkan
sendiri dan rakan sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
berpandukan bahasa seni bahasa seni visual. atau warisan seni negara di samping
visual, sejarah seni dan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan
4.4.3 Menyatakan fungsi alat pertahanan diri
[16]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CETAKAN TAJUK : KAPAL LAYAR

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGG 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan
Pada akhir pelajaran,
1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
U 28 Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada gambar teknik cetakan di
10/7- menggunakan bahasa seni gambar teknik cetakan.
visual yang ada pada gambar gambar samping mengamalkan nilai-nilai murni.
16/7/1 menggunakan
teknik cetakan. 1.1.1 Unsur Seni 2. Mengetahui, memahami dan
7 1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik teknik cetakan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.1.2 Warna - primer dan sekunder dengan serta proses dan teknik pada gambar
1.1.1.3 Jalinan - tampak menekankan teknik cetakan di samping mengamalkan
MINGG 1.1.2 Prinsip Rekaan nilai-nilai murni.
bahasa seni visual.
U 29 1.1.2.1 Kontra - warna Mengaplikasikan
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
17/7- 1.1.2.2 Imbangan - tidak simetri media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
23/7/1 dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kreatif. penghasilan gambar teknik cetakan di
7 Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media, serta proses dan teknik dalam Membuat apresiasi samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam penghasilangambar teknik cetakan. terhadap karya. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
gambar teknik cetakan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, tali parcel,
serta proses dan teknik dalam
straw board atau box board,
penghasilan gambar teknik cetakan yang
gunting dan alatan lain yang
betul dan mengikut disiplin di samping
sesuai
mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.2 Bahan- kertas lukisan, gam, dan cat
poster atau cat tempera 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan cetakan serta proses dan teknik dalam
1.2.2.1 Teknik - kolograf penghasilan gambar teknik cetakan yang
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan betul dan kreatif serta mengikut disiplin
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses di samping mengamalkan nilai-nilai
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan gambar teknik murni.
teknologi dalam penghasilan cetakan secara kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan
teknik cetakan. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kemahiran bahasa seni visual, proses
kreatif dan teknik dalam penghasilan gambar
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam teknik cetakan yang kreatif dan unik
penghasilan karya gambar teknik cetakan mengikut disiplin yang betul dan boleh
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dicontohi serta boleh membuat apresiasi
sesuai dalam penghasilan gambar teknik terhadap hasil karya sendiri dan rakan
cetakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau adi guru atau tokoh
1.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
seni atau warisan seni negara di samping
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek

[17]
sendiri dan rakan bahasa seni visual. mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
visual, sejarah seni dan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
budaya.
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TIUPAN TAJUK : TANGLUNG HIASAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

[18]
2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni corak tidak terancang dengan menggunakan teknik Menghasilkan dan teknik pada karya corak tidak
visual yang ada pada terancang teknik tiupan di samping
tiupan. corak tidak
mengamalkan nilai-nilai murni.
corak tidak terancang 2.1.1 Unsur Seni terancang 2. Mengetahui, memahami dan
dengan menggunakan teknik 2.1.1.1 Garisan - beralun atau pancaran atau menggunakan menjelaskan bahasa seni visual, media
tiupan. berserabut teknik tiupan serta proses dan teknik pada karya
MINGG 2.1.1.2 Jalinan - tampak dengan corak tidak terancang teknik tiupan di
U 30 2.1.1.3 Warna - primer, sekunder dan tertier
menekankan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
24/7- 2.1.2 Prinsip Rekaan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
bahasa seni visual.
2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - rawak Menghasilkan kefahaman bahasa seni visual, media
30/7/1
serta proses dan teknik dalam
2.1.2.2 Kepelbagaian warna dan garisan corak tidak
7 penghasilan karya corak teknik tiupan di
2.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terancang dengan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGG Mengaplikasi bahasa seni mengaplikasikan
seni visual, media serta proses dan teknik dalam 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
U 31 visual dan media dalam penghasilan corak corak tidak terancang dengan media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
31/8- penghasilan corak tidak menggunakan teknik tiupan. dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
terancang dengan kreatif. penghasilan karya corak tidak terancang
6/8/17 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
teknik tiupan yang betul dan mengikut
menggunakan teknik tiupan. 2.2.1.1 Alat - penyedut minuman, berus Menggunakan
disiplin di samping mengamalkan nilai-
lukisan, paletdan alatan lain yang sesuai corak sebagai nilai murni.
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat hiasan pada 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
poster dan bahan lain yang sesuai rekaan. kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya
terhadap karya penghasilan karya corak tidak terancang
2.2.2.1 Teknik - tiupan
2.3 EKSPRESI KREATIF teknik tiupan yang betul dan kreatif serta
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengikut disiplin di samping
Penzahiran idea melalui
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
pelbagai sumber, kajian dan
dan teknik dalam penghasilan corak tidak 6. Menzahirkan idea berpandukan
teknologi dalam penghasilan kemahiran bahasa seni visual, proses
terancang dengan menggunakan teknik tiupan
corak tidak terancang dan teknik dalam penghasilan karya
secara kreatif.
dengan menggunakan teknik corak teknik tiupan yang kreatif dan unik
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
tiupan. kreatif mengikut disiplin yang betul dan boleh
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam terhadap hasil karya sendiri dan rakan
penghasilan karya corak teknik tiupan secara lisan dengan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang menghubungkaitkan sejarah seni atau
sesuai dalam penghasilan corak teknik tiupan adi guru / tokoh seni / warisan seni
2.4 APRESIASI SENI 2.3.4 Menggunakan hasil corak membuat rekaan negara di samping mengamalkan nilai-
Apresiasi terhadap karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya nilai murni.
sendiri dan rakan sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
berpandukan bahasa seni bahasa seni visual.
visual, sejarah seni dan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
budaya.
proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
[19]
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : KARTUN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan bahasa seni visual, media serta proses
Membuat persepsi dan murid dapat :
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada dan teknik pada karya corak terancang
Menghasilkan
menggunakan bahasa seni gambar teknik stensilan. teknik stensilan di samping
visual yang ada pada gambar gambar
mengamalkan nilai-nilai murni.
teknik stensilan. 1.1.1 Unsur Seni menggunakan 2. Mengetahui, memahami dan
1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik teknik stensilan menjelaskan bahasa seni visual, media
MINGG 1.1.1.2 Jalinan - tampak dengan serta proses dan teknik pada karya
1.1.1.3 Warna - sekunder dan tertier menekankan corak terancang teknik stensilan di
U 32 1.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
7/8- 1.1.2.1 Kepelbagaian - warna Mengaplikasikan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
13/8/1 1.2 APLIKASI SENI
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi media serta proses
serta proses dan teknik dalam
7 Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa dan teknik secara penghasilan karya corak terancang
Mengaplikasi bahasa seni
seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kreatif. teknik stensilan di samping
MINGG visual dan media dalam
penghasilan gambar teknik stensilan. Membuat apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan gambar teknik
U 33 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media terhadap karya. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
stensilan. seperti:
14/8- kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.1 Alat - gunting, kad manila, span atau serta proses dan teknik dalam
20/8/1 berus lukisan dan alatan lain yang sesuai. penghasilan karya corak terancang
7 1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas warna, teknik stensilan yang betul dan
gam dan bahan lain yang sesuai mengikut disiplin di samping
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan karya 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2.2.1Teknik - stensilan kefahaman bahasa seni visual, media
1.3 EKSPRESI KREATIF
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui
kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses penghasilan karya corak terancang
pelbagai sumber, kajian, dan teknik stensilan yang betul dan kreatif
teknologi dalam penghasilan dan teknik dalam penghasilan gambar teknik
serta mengikut disiplin di samping
gambar teknik stensilan. stensilan secara kreatif. mengamalkan nilai-nilai murni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara 6. Menzahirkan idea berpandukan
kreatif kemahiran bahasa seni visual, proses
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam dan teknik dalam penghasilan karya
penghasilan karya gambar teknik stensilan corak terancang teknik stensilan yang
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang
sesuai dalam penghasilan gambar teknik betul dan boleh dicontohi serta boleh
1.4 APRESIASI SENI membuat apresiasi terhadap hasil karya
stensilan
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan secara lisan dengan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan menghubungkaitkan sejarah seni atau
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek adi guru atau tokoh seni atau warisan
berpandukan bahasa seni
bahasa seni visual. seni negara di samping mengamalkan
visual, sejarah seni dan
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan nilai-nilai murni.
budaya. 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[20]
MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : IKATAN DAN CELUPAN TAJUK : TALI LEHER

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGG 2.1 PERSEPSI ESTETIK
Murid dapat mengenal, memahami dan Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
U 34 Membuat persepsi dan dan teknik pada karya corak tidak
corak tidak terancang dengan menggunakan teknik Menghasilkan
21/8- menggunakan bahasa seni terancang teknik ikatan dan celupan di
visual yang ada padacorak ikatan dan celupan. corak tidak
27/8/1 samping mengamalkan nilai-nilai murni.
tidak terancang dengan 2.1.1Unsur Seni terancang 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
7 menggunakan teknik ikatan 2.1.1.1 Garisan pancaran / tebal / nipis menggunakan bahasa seni visual, media serta proses
2.1.1.2 Jalinan - tampak teknik ikatan dan dan teknik pada karya corak tidak
MINGG dan celupan. 2.1.1.3 Warna - primer dan sekunder celupan dengan terancang ooooteknik ikatan dan celupan
U 35 2.1.2 Prinsip Rekaan di samping mengamalkan nilai-nilai
menekankan
28/8- 2.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri bahasa seni visual. murni.
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - garisan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
3/9/17 Menghasilkan
kefahaman bahasa seni visual, media
MINGG Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa corak tidak serta proses dan teknik dalam
2.2 APLIKASI SENI
seni visual, media serta proses dan teknik dalam terancang dengan penghasilan karya di samping
U 36 Mengaplikasi bahasa seni
penghasilan corak tidak terancang dengan mengaplikasikan mengamalkan nilai-nilai murni.
4/9- visual dan media dalam
menggunakan teknik ikatan dan celupan. media serta proses 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan corak tidak kefahaman bahasa seni visual, media
10/9/1 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dan teknik secara
terancang dengan serta proses dan teknik dalam
7 2.2.1.1 Alat - gelang getah, tali rafia, batu, kreatif.
menggunakan teknik ikatan penghasilan karya corak tidak terancang
guli dan alatan lain yang sesuai Menggunakan
dan celupan. 2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna teknik ikatan dan celupan yang betul dan
corak sebagai mengikut disiplin di samping
fabrik dan bahan lain yang sesuai. hiasan pada
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
rekaan. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan karya.
Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan
terhadap karya serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan karya corak tidak terancang
2.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses teknik ikatan dan celupan yang betul dan
Penzahiran idea melalui kreatif serta mengikut disiplin di samping
dan teknik dalam penghasilan corak tidak
pelbagai sumber, kajian, dan mengamalkan nilai-nilai murni.
terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan 6. Menzahirkan idea berpandukan
teknologi dalam penghasilan
celupan secara kreatif. kemahiran bahasa seni visual, proses
corak tidak terancang 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara dan teknik dalam penghasilan karya
dengan menggunakan teknik kreatif. corak teknik ikatan dan celupan yang
ikatan dan celupan. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kreatif dan unik mengikut disiplin yang
penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan betul dan boleh dicontohi serta boleh
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang membuat apresiasi terhadap hasil karya
sendiri dan rakan secara lisan dengan
sesuai dalam penghasilan corak tidak
menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
2.4 APRESIASI SENI terancang teknik ikatan dan celupan guru atau tokoh seni atau warisan seni
Apresiasi terhadap karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya negara di samping mengamalkan nilai-
sendiri dan rakan sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek nilai murni.
berpandukan bahasa seni bahasa seni visual.

[21]
visual, sejarah seni dan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
budaya. 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERHIASAN DIRI TAJUK : CUCUK SANGGUL

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

[22]
MINGG 4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan
Pada akhir pelajaran,
1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
U 37 Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat
Menghasilkan dan teknik pada model alat perhiasan diri
11/9- menggunakan bahasa seni perhiasan diri.
visual yang ada pada alat perhiasan diri di samping mengamalkan nilai-nilai
17/9/1 dengan murni.
perhiasan diri. 4.1.1 Unsur Seni
7 4.1.1.1 Jalinan - sentuh menekankan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
MINGG 4.1.1.2 Bentuk - konkrit bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau Mengaplikasikan dan teknik pada model alat perhiasan diri
U 38 media serta proses di samping mengamalkan nilai-nilai
tertier
18/9- 4.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik secara murni.
24/9/1 4.1.2.1 Imbangan - simetri kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
7 4.1.2.2 Penegasan - hiasan pada rekaan
4.2 APLIKASI SENI terhadap karya. serta proses dan teknik dalam
Mengaplikasi bahasa seni penghasilan model alat perhiasan diri di
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan alat perhiasan penghasilan alat perhiasan diri. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
diri. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kefahaman bahasa seni visual, media
4.2.1.1 Alat - gunting serta proses dan teknik dalam
4.2.1.2 Bahan - box board atau kad manila penghasilan model alat perhiasan diri
atau kertas warna, gam atau pita yang betul dan mengikut disiplin di
perekat, labuci atau manik atau samping mengamalkan nilai-nilai murni.
bahan lain yang sesuai 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan karya serta proses dan teknik dalam
4.3 EKSPRESI KREATIF penghasilan model alat perhiasan diri
Penzahiran idea melalui yang betul dan kreatif serta mengikut
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
pelbagai sumber, kajian, dan disiplin di samping mengamalkan nilai-
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
teknologi dalam penghasilan nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan model alat perhiasan
alat perhiasan diri.
diri secara kreatif. 6. Menzahirkan idea berpandukan
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kemahiran bahasa seni visual, proses
kreatif dan teknik dalam penghasilan model alat
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam perhiasan diri yang kreatif dan unik
penghasilan karya mengikut disiplin yang betul dan boleh
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
terhadap hasil karya sendiri dan rakan
sesuai dalam penghasilan model alat secara lisan dengan menghubungkaitkan
4.4 APRESIASI SENI perhiasan diri sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
Apresiasi terhadap karya
atau warisan seni negara di samping
sendiri dan rakan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya mengamalkan nilai-nilai murni.
berpandukan bahasa seni sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
visual, sejarah seni dan bahasa seni visual.
budaya. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan
4.4.3 Menyatakan fungsi alat perhiasan diri

[23]
MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : POSTER TAJUK : MALAYSIA MAJU

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
MINGG 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan
Pada akhir pelajaran,
1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
U 39 Membuat persepsi dan murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
Menghasilkan dan teknik pada karya poster di samping
25/9- menggunakan bahasa seni poster.
visual yang ada pada karya poster dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
1/10/1 menekankan
poster. 1.1.1 Unsur Seni 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
7 1.1.1.1 Rupa - muka taip bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
1.1.1.2 Warna - primer, sekunder & tertier Mengaplikasikan
MINGG dan teknik pada karya poster di samping
1.1.1.3 Ruang - ilusi media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
U 40 1.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik secara
2/10- 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.1.2.1 Imbangan - simetri @ tidak simetri kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
8/10/1 1.1.2.2 Kontra - warna Membuat apresiasi serta proses dan teknik dalam
7 1.1.2.3 Penegasan - muka taip terhadap karya. penghasilan karya poster di samping
1.2 APLIKASI SENI
Mengaplikasikan bahasa seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam seni visual, media serta proses dan teknik dalam 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan poster. penghasilan poster. kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media serta proses dan teknik dalam
seperti: penghasilan karya poster yang betul dan
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, paletdan alatan mengikut disiplin di samping
lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas
5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
warna,majalah, gam dan cat poster
kefahaman bahasa seni visual, media
atau oil pastel atau cat air atau cat serta proses dan teknik dalam
poster atau cat tempera dan bahan penghasilan karya poster yang betul dan
lain yang sesuai kreatif serta mengikut disiplin di samping
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
1.3 EKSPRESI KREATIF dan teknik dalam penghasilan poster
6. Menzahirkan idea berpandukan
Penzahiran idea melalui 1.2.2.1 Teknik - campuran kemahiran bahasa seni visual, proses
pelbagai sumber, kajian dan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan dan teknik dalam penghasilan karya
teknologi dalam penghasilan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses poster yang kreatif dan unik mengikut
karya poster. dan teknik dalam penghasilan poster secara kreatif. disiplin yang betul dan boleh dicontohi
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara serta boleh membuat apresiasi terhadap
kreatif hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam dengan menghubungkaitkan sejarah seni
atau adi guru atau tokoh seni atau
penghasilan karya poster
1.4 APRESIASI SENI warisan seni negara di samping
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang mengamalkan nilai-nilai murni.
Apresiasi terhadap karya
sesuai dalam penghasilan karya poster
sendiri dan rakan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
berpandukan bahasa seni
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
visual, sejarah seni dan
bahasa seni visual.
budaya.
[24]
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
proses penghasilan karya
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[25]
Modul

[26]