Anda di halaman 1dari 10

Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

PELAKSANAAN SISTEM MAKLUMA T PERUBA TAN Dl DALAM ORGANISASI


KESIHATAN: FAKTOR PENENTU KEJAYAAN DAN KEGAGALAN

Ahmad Taufik Jamil*

ABSTRAK

Kejayaan dan kegagalan sesuatu sistem maklumat dalam organisasi kesihatan perlu dipandang berat kerana ia
melibatkan kos yang tinggi, masa yang banyak dan tenaga kerja yang ramai. Perancangan sesuatu sistem
maklumat perlu dilabanakan dengan teliti dan perlu melibatkan pengguna sebenar dalam menentukan sistem
yang akan digunakan. mendapatkan spesifikasi sistem yang akan dilabanakan dan mereka bentuk antara muka
inputdan output. Pengguna akhir perlu dilibatkan dari peringkat perancangan, pembangunan dan pelabanaan.
Ini penting untuk meningkatkan perasaan kepunyaan terhadap sistem maklumat tersebut. Sokongan pihak
pengurusan adalah kritikal bagi menunjukkan komitment dan kesungguhan pihak pengurusan terhadap sistem
berkenaan. Pengurusan pelabanaan sistem perlu dilakukan secara teliti. Namun begitu, sistem yang kompleb
dan besar serta menggunakan kos tinggi adalah tinggi risiko untuk kegagalan jika tida diuruskan dengan teliti.
Reka bentuk antara muka adalah penting kerana ia adalah titik interabi manusia-komputer yang akan
menentukan senang atau mudah~ya sistem itu digunakan. Input dari pengguna akhir perlu untuk memastikan
antara muka yang sesuai.

PENGENALAN

Penggunaan komputer dalam jagaan kesihatan dalam lingkungan hospital, dihubungkan dengan
adalah satu bidang baru. Bidang ini dinamakan pangkalan data jabatan mereka dalam sistem
Informatik Perubatan. Menurut Shortliffe dan pangkalan data teragih. Pada waktu ini dapat
Greenes (1986), Informatik Perubatan adalah satu menyaksikan ramai (800/0-)pengamal perubatan dan
bidang yang berkaitan dengan kognitif, pemprosesan pakar perubatan di Amerika Syarikat mempunyai
maklumat dan koD;lunikasi dalam praktis perubatan, komputer di pejabat mereka (Collen 1999).
pendidikan dan penyelidikan, temiasuk juga sains Pada tahun 1990an pula, pengurus hospital
maklumat dan teknologi yang menyokong tugas ini dapat menggunakan komputer mereka untuk
(Greenes 1990).Penggunaan komputer da1amjagaan memantau secara online, proses jagaan kesihatan
kesihatan telah bermula sejak lebih 40 tahun dahulu. sebaik sahaja ia berlaku. Penggunaan aplikasi yang
Penggunaan komt;uter da1am perubatan pada lebih canggih juga mula ketara seperti penggunaan
peringkat awal adalah untuk bidang biof1Zik, sistem penyokong membuat keputusan klinikal,
biokejuruteraan dan penerbitan bioperubatan sistem peringatan klinikal, penggunaan sistem yang
elektronik (Collen 1986). boleh mengesan suara dan tulisan tangan dan
sebagainya. Internet juga telah mengambil alih
SEJARAH PENGGUNAAN KOMPUTER fungsi intranet di sesetengah hospital. Pendidikan
DALAMPERUBATAN kesihatan untuk pesakit dan komunikasi dengan
pesakit juga telah menggunakan teknologi internet
Pada tahun 1950an, hospital telah mula (Collen 1999).
menggunakan kad tebuk untuk fungsi perakaunan
(Collen 1999). Dengan penciptaan komputer KEJAYAAN DAN KEGAGALAN SISTEM
kerangka generasi ke tiga pada tahun 1964 (Collen MAKL UMA T DALAM ORGANISASI
1986), ia telah digunakan untuk tujuan pentadbiran KESIHATAN
hospital (Collen 1999). Pada awal tahun 1970an,
sebahagian aplikasi k1inikal menggunakan tern1inal Kebanyakan sistem yang dilaksanakan di organisasi
yang disambungkan dengan komputer kerangka kesihatan seperti hospital, ada1ah satu sistem yang
pusat dan ia terletak di stesen jururawat. Pada besar dan kompleks, yang melibatkan pelbagai unit
pertengahan 1970 pula, penggunaan komputer mini dan jabatan dan juga pelbagai lapisan anggota. Ini
telah diperkenalkan untuk fungsi yang sama (Collen menimbulkan cabaran kerana pelaksanaan sistem
1999). yang melibatkan pengguna yang ramai boleh
Tahun 1980an menyaksikan teknologi mengundang kegaga1an dan boleh mengakibatkan
rangkaian(network) telah mula mendapat tempat. Ini kerugian beIjuta-juta ringgit (Lorenzi 2000).
membolehkan pengguna komputer mikro dan mini Kejayaan ketara dengan pelaksanaan sistem yang
bersifat "stand-alone" dan hanya melibatkan unit
yang kecil dan pengguna yang sedikit (Lorenzi
Jabatan Kesihatan Masyaraka(, Fakulti
2000). Kejayaan pelaksanaan sebegini memerlukan
Perubatan UKM
penerapan yang berkesan dari segi kemahiran

7
Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

teknikal dan kemahiran organisasi. Octo Barnett, data klinikal yang digunakan untuk jagaan pesakit
seorang pengasas informatik, telah mengenal pasti (Blum 1986). Kebanyakan sistem maklumat hospital
faktor organisasi dan politik sebagai faktor yang adalah sistem maklumat klinikal, menurut defmisi
penting sejak 30 tahun dahulu (Lorenzi 2000). ini. Namun begitu, sistem bil hospital, sistem
Analisis kegagalan projek perlu diambil pemantauan fisiologi, pendaftaran dan sistem
perhatian yang serius terutama sebagai pengajaran. pangkalan data penyelidikan tidak tennasuk dalam
Dari kajian yang telah dijalankan oleh Standish definisi ini, kerana sistem ini tidak digunakan dalam
Group International Inc. menunjukkan 28% dari jagaan pesakit secara langsung.
semua perisian korporat telah dibatalkan dan 46% Terdapat dua jenis model sistem maklumat
pula tidak menepati masa yang ditetapkan. Selain itu klinikal. Yang pertama adalah untuk hospital dan
kegaga1an projek ini juga melibatkan kerugian kedua ada1ahuntukjagaan ambulatori (Blum 1986).
sebanyak USD lOO bilion. Dianggarkan dari 4 Sistem maklumat klinikal di hospital mempunyai
projek sistem mak1umat yang dijalankan, satu bilangan pesakit yang terhad yang mana setiap
darinya akan gaga1(Whiting 1998). pesakit itu biasanya dirawat pada jangka masa yang
Kegagalan sistem mak1umat perubatan tidak lama. Sistem di hospital biasanya besar, terbahagi
begitu ketara kerana penggunaan sistem mak1umat kepada unit-unit dan jabatan dan memerlukan
perubatan masih di peringkat awal lagi. Namun anggota yang ramai. Di samping kemudahan untuk
begitu terdapat empat kes yang telah dilaporkan di jagaan pesakit, ia juga ada fungsi-fungsi untuk
dalam jumal: penginapan pesakit di wad, pentadbiran dan
a. Pada tahun 1988, Pusat Perubatan Universiti perakaunan.
Virginia telah menghadapi masa1ah Bagi sistem jagaan ambulatori, ia
pelaksanaan sistem mak1umat perubatan yang mengendalikan lebih ramai pesakit, yang
berasaskan "mandatory physician order memerlukan lawatan susulan yang lama namun
entry ...la telah menga1ami kelewatan, kos begitu biasanya ia mempunyai episod keluhan yang
yang melebihi peruntukan, masalah mesra- pendek dan data yang terhad untuk setiap episod.
pengguna dan berlawanan dengan budaya Untuk Sistem Ambulatori, kos lebih tinggi sedikit
kerja lama. Namun begitu sistem ini akhirnya berbanding sistem di hospital, yang hanya
dapat dilaksanakan walaupun menghadapi memerlukan ruang yang sedikit untuk simpanan data
pelbagai kesukaran (Massaro 1993). dan kos yang lebih murah.
b. Pada tahun 1990, di Hospital Foothills Contoh sistem maklumat hospital adalah
Calgary telah berlaku penentengan terhadap seperti Technicon Medical Infonnation system
OSCAR oleh pengguna sistem mak1umat (TMIS) di Hospital El Camino, Columbus, Ohio,
berkenaan. Mereka berpendapat OSCAR Problem Oriented Medical Infonnation Syatem
telah menghala11:ganggota perubatan untuk (pOMIS), Sistem HELP yang dilaksanakan di
menjalankan tugas-tugas mereka. Akhirnya Hospital Latter-Day Saints di Salt-Lake dan Sistem
anggota perubatan menolak untuk maklumat Onkologi (OCIS) di Universiti John
menggunakan OSCAR (William 1992). Hopkins. Contoh sistem maklumat ambulatori
c. Pada tahun 1992, sistem penghantaran adalah seperti Computer Stored Ambulatory System
bantuan komputer untuk perkhidmatan (COSTAR) di Universiti Harvard, Regenstrief
ambulans telah menemui kegagalan kerana Medical Record System (RMRS) di Universiti
sistem mak1umat berkenaan lebih Indianapolis dan The Medical record (TMR) di
mementingkan nilai-nilai dan norma Universiti Duke (Blum 1986).
pengurus, bukannya pekerja-pekerja bawahan
(News 1993). Sistem penyokong keputusan diagnosis
d. Pada tahun 1996, Kerajaan New South Wales (Diagnostic Decision Support System)
telah menarik balik pelaksanaan sistem
maklumat perubatan yang sedang dalam Sistem penyokong keputusan perubatan adalah
proses percubaan di lima buah hospital. Ini program komputer yang dibentuk untuk membantu
melibatkan kerugian USD12 juta, tidak profesional perubatan untuk membuat keputusan.
termasuk kos perkakasan yang bernilai USD Sistem ini menggunakan data pesakit atau
11 juta (Southon 1997). pengetahuan perubatan untuk menginterpretasi data
pesakit (Shortliffe 1987). la dapat membantu
JENIS-JENIS APLIKASI SISTEM menentukan penyakit pesakit atau membentuk pelan
MAKLUMAT PERUBATAN untuk diagnosis dan rawatan pesakit. Terdapat tiga
jenis fungsi sokongan keputusan:
Sistem maklumat klinikal (Clinical Information i. Pengurusan maklumat- Contohnya ialah
System) Sistem Maklumat Hospital dan sist~m
bibliografi yang membolehkan capaian
Sistem maklumat klinikal adalah aplikasi komputer kepada maklumat daripada jurnal seperti
yang disokong oleh satu pangkalan data yang besar MEDLINE.
yang digunakan untukjangka panjang, mengandungi

~
Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

ii. Pemerhatian terfokus- .Contohnya adalah Teleperubatan


sistem maklumat makmal yang akan
memberikan amaran jika nilai keputusan Menurut Institut Perubatan Washington DC,
makmal yang tidak normal atau teleperubatan ditakrifkan sebagai penggunaan
membahayakan. maklumat elektronik dan teknologi komunikasi
I11 Perundingan pesakit khusus- Program seperti untuk memberikan dan menyokong jagaan kesihatan
ini dapat memberikan penilaian yang khusus apabila jarak memisahkan antara kedua-dua
untuk pesakit berkenaan dan memberikan pengguna (Angaran 1999). Dengan bahasa mudah,
nasihat atau cadangan berdasarkan data teleperubatan adalah perubatan jarak jauh (medicine
khusus untuk pesakit berkenaan. at a distance) (Wootton 1996). Telemedicine
Infonnation Exchange pada tahun 1997 mentakrif
Sistem penyokong pembuatan keputusan teleperubatan sebagai penggunaan signal elektronik
mempunyai dua fungsi utama. Pertama adalah untuk memindahkan data perubatan(gambar, imej x-
membantu pakar perubatan untuk menentukan ray, suara, rekod pesakit, konferensi video dll) dari
diagnosis pesakit berkenaan dan kedua adalah satu lokasi ke lokasi yang lain, melalui Internet,
membantu pakar perubatan untuk menentukan intranet, komputer peribadi, satelit atau peralatan
apakah yang perlu dibuat untuk pesakit berkenaan, telefon konferensi video dengan tujuan untuk
ujian makmal dan terapi yang perlu dilakukan. meningkatkan capaian ke jagaan perubatan (Wels
Ada dua bentuk nasihat boleh diberikan oleh 1998).
sistem ini. Kebanyakan sistem berperanan secara Teleperubatan penting terutama untuk
pasif dalam memberikan nasihat klinikal. Dalam menyediakan komunikasi ke pakar-pakar perubatan
kaedah ini, pengamal perubatan perl\l mengenal dari kawasan pedalaman, kapal laut atau kapal
pasti bila nasihat diperlukan dan mengarahkan terbang. Dahulu, jagaan kesihatan tidak begitu
komputer untuk mencapainya. Pengamal perubatan efisyen kerana masalah komunikasi. Dengan adanya
kemudiannya akan memasukkan data-data pesakit teleperubatan, masalah komunikasi dapat
yang perlu dan menanti nasihat atau cadangan dari dikurangkan dan teleperubatan juga telah
komputer. Bagi sistem yang ke dua, yang berperanan mengurangkan kos perubatan. Di Amerika Syarikat,
secara aktif dengan memberikan sokongan dianggarkan penjimatan sebanyak USD30 bilion di
keputusan sebagai hasil pemantauan atau aktiviti dalam perkhidmatan kesihatan mereka setiap tahun
pengurusan data dan tidak menunggu sehingga dengan adanya komunikasi yang lebih baik (Coiera
permintaan dibuat oleh pengamal perubatan. Antara 1995).
sistem yang berperanan seperti ini ildalah HELP dan Dalam konteks teleperubatan sebagai kaedah
CARE. pengajian dan pembelajaran, banyak contoh yang
telah berjaya dijalankan, seperti Pendidikan
Sistempakar (Expert system) Perubatan Berterusan yang telah dijalankan oleh
Klinik Mayo melalui satelit dan pembelajaran
Sistem pakar adalah kaedah pengkomputeran yang pembedahan untuk pelajar-pelajar perubatan yang
direka untuk mengumpul dan menyediakan menggunakan rangkaian Britain's Supcr-
maklumat dan pengetahuan pakar dalam sesuatu JANET(Wootton 1996). Namun begitu sehingga
bidang. Sistem pakar adalah sistem berasaskan kini kurang usaha diarahkan untuk rawatan pada
pengetahuan. Sistem pakar pada asalnya bermaksud jarak jauh, ini merupakan bidang yang sangat
sistem perundingan berasaskan komputer penting dalam teleperubatan. Contoh yang terbaik
menggunakan teknik kecerdasan buatan untuk adalah teleradiologi dan telepatologi, di mana imej
membuat keputusan seperti pakar. Terdapat radiologi atau slaid patologi dipindahkan untuk
pertikaian untuk mengatakan sistem penyokong pakar radiologi atau pakar patologi membuat
pembuat keputusan sebagai sistem pakar, kerana interpretasi.
sistem berkenaan tidak menggunakan kaedah Dengan teleperubatan juga komunikasi antara
kecerdasan-buatan yang menggunakan kaedah hospital periferi dan hospital tertiari dapat diperbaiki
berasaskan pengetahuan (Shortliffe 1986). Antara dan merangsang perkhidmatan perubatan yang lebih
sistem pakar dalam bidang perubatan termasuk berkualiti. Dengan adanya nasihat yang bernas dari
MYCIN, PIP, INTERNIST-1, ONCOCIN dan unit neurosurgery, melalui teleradiology, rawatan
CASNET . pesakit kecederaan kepala di hospital periferi dapat
Kecerdasan buatan dalam bidang perubatan dimudahkan. Selain itu interpretasi ultrasound juga
sudah berusia hampir 30 tahun (Coiera 1996). dapat dilakukan oleh pakar-pakar di hospital tertiari
Bidang telah banyak mengundang ramai pakar dan meningkatkan kualiti rawatan antenatal di
komputer sains dan kerja-kerja mereka telah klinik-k1inik pedalaman (Wootton 1996).
menghasilkan sesuatu yang dibanggakan. Namun
begitu, bidang ini tidak begitu berjaya dalam Pembelajaran perubatan berterusan (cme)
menghasilkan impak terhadap bidang perubatan.
Bidang ini seharusnya dimajukan dengan Tiada yang mengejutkan bahawa Internet dan World
memperbanyakkan penyelidikan. Wide Web mempunyai potensi yang besar dalam

9
Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002; Jilid 8

perubatan k1inikal. Pengguna bukan sahaja boleh kesihatan awam. la merupakan pengkajian aplikasi
membaca, melihat, menonton atau mendengar Internet dan teknologi rangkaian global untuk
mak1umat yang ada, tetapi juga boleh berinteraksi perubatan dan kesihatan awam di samping melihat
dengan komputer berkenaan secara spontan. kesan Internet dan menilai peluang dan cabaran
Kemudahan ini sudah pasti tidak dapat diberikan dalam jagaan kesihatan (Eysenbach 1999). Revolusi
oleh media yang ada pada masa kini, sama ada Internet di dalam jagaan kesihatan banyak
media cetak atau elektronik. Pengguna boleh dipengaruhi permintaan yang tinggi di kalangan
berinteraksi sama dengan memberikan komen, pengguna yang memerlukan maklumat perubatan
bertanya soalan, menghantar e-mel, menggunakan atas talian.
enjin pencarian, atau menjawab kuiz yang Sehingga kini diaflggarkan terdapat lebih
disediakan. Respons yang diberikan biasanya boleh 100,000 laman sawang perubatan yang wujud dan
didapati secara spontan seperti dalam enjin memberikan maklumat perubatan kepada pesakit
pencarian. (Eysenbach 1999). Angka ini akan meningkat secara
Selain mak1umat perubatan, hasil-hasil kajian eksponential pada tahun-tahun akan datang. Namun
juga boleh dipaparkan melalui Internet. Banyak begitu angka ini mungkin sedikit jika dibandingkan
jumal-jumal yang boleh dicapai melalui internet 5 juta laman sawang secara keseluruhannya yang
secara percuma seperti British Medical Jumal, New ada sekarang. Kalau dilihat pada aspek pengguna
England Medical Jumal, Jumal of American pula, sebanyak 150 juta pengguna Internet di seluruh
Medical Association dan Jumal of Canadian dunia. Daripada satu kajian yang telah dibuat pada
Medical .~sociation. Ke semua jumal ini tahun 1998, maklumat perubatan merupakan antara
memberikan capaian percuma untuk teks penuh. laman sawang yang sering dikunjungi. Seramai 27%
Namun begitu ada koleksi-koleksi jumal teks penuh wanita dan 15% pengguna lelaki akan melawati
yang mempunyai pangkalan data yang besar dan laman sawang perubatan setiap hari atau setiap
meliputi pelbagai jumal di seluruh dunia, antaranya minggu. Kebanyakan laman sawang ini diusahakan
Ovid dan Proquest. Bayaran dikenakan untuk oleh syarikat-syarikat persendirian yang
mencapai jumal ini, namun begitu jika anda menjadi memaparkan produk mereka, selebihnya ia
ahli kepada perpustakaan yang melanggan dibangunkan oleh individu, agensi kerajaan dan juga
perkhidmatan ini, bayaran minimum sahaja akan badan-badan profesional.
dikenakan dan anda boleh membaca pelbagai jenis Isu yang terpenting dalam laman web yang
jumal melalui enjin pencariannya. menyediakan mak1umat perubatan adalah kualiti
Pengamal perubatan memerlukan mak1umat maklumat. Ini termasuk ketepatan mak1umat,
perubatan terutama untuk merawat pesakit dan ini reliabiliti, capaian dan juga mak1umat yang tidak
boleh dipenuhi sekiranya maklumat berkenaan boleh cukup. Ada maklumat-maklumat yang berguna
didapati secara spontan~atau di atas talian (online). kepada pengguna, kabur, tidak tepat, palsu dan ada
Dengan kemajuan teknologi komunikasi, data dan juga yang membahayakan pengguna. Dalam satu
maklumat multi media boleh dipindahkan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Piero Impicciatore
pantas ke pelbagai lokasi. Walaupun begitu dengan et al (1997), terhadap 41 buah laman web yang
kewujudan banyak mak1umat, pencarian maklumat mengandungi maklumat perubatan untuk merawat
yang dikehendaki menjadi agak sukar. Banyak kanak-kanak yang demam di rumah. Hasil kajian
kaedah pengambilan semula mak1umat lebih menunjukkan 28 laman web memberikan suhu
menumpukan perhatian untuk penyelidikan dan demam, 26 menunjukkan tempat untuk mengambil
kurang sekali untukjagaan kesihatan. suhu, 31 mencadangkan penggunaan Paracetamol,
Semasa perundingan dengan pesakit, manakala 38 mencadangkan penggunaan bukan
pengamal perubatan akan mei1gambil kira dua ubat, 36 mencadangkan bila perlu berjumpa doktor
mak1umat, rekod perubatan pesakit dan juga dan hanya 4 laman web sahaja yang hampir
mak1umat perubatan yang berkaitan dengan pesakit. menyerupai garis panduan utama. Secara umum
Kedua-dua mak1umat ini perlu dalam jagaan pesakit. hanya sedikit bilangan laman web yang memberikan
Pada masa ini, pengamal perubatan banyak maklumat yang tepat dan .engkap. Ini sangat
bergantung kepada rekod pesakit dan pengetahuan menakutkan.
perubatan yang ada di dalam ingatan mereka. Oleh Bertentangan dengan satu kajian lain
itu mereka tidak dapat capaian kepada pengetahuan terhadap maklumat kencing tidak lawas di laman
atau mak1umat perubatan yang terkini sebagai bahan sawang. Kajian yang telah dilakukan oleh Hogne
rujukan untuk merawat pesakit. Oleh kerana bidang Sandvik (1999) mendapati, maklumat yang cukup
perubatan berkembang pesat dan bayak penemuan baik didapati di Internet untuk masalah ini. Beliau
baru didapati, mereka sudah pasti ketinggalan dalam telah membuat kajian terhadap 75 laman sawang.
rawatan pesakit mereka (Gardner 1997). Maklumat adalah menyeluruh dan tepat. 60% dari
laman web ini pula menyediakan interaksi melalui e-
Maklumat perubatan untuk pesakit mel dan separuh menjawab dalam masa 24 jam.

Perubatan siber merupakan satu bidang akademik


yang merupakan persimpangan antara pei-ubatandan

10
Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

RANGKA KERJA KONSEPTUAl tindak balas terlalu lama, ini boleh


menjejaskan fungsi organisasi secara
Model DeLone dan McLean keseluruhannya.

DeLone dan McLean mencadangkan bahawa FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI


kejayaan sistem maklumat boleh diukur pada tiga KEJA Y AAN DAN KEGAGALAN
tahap: teknikal, semantik dan keberkesanan. Tahap PELAKSANAAN SISTEM MAKLUMAT
teknikal mempunyai satu dimenasi, iaitu pengukuran DALAM ORGANISASI KESIHATAN
ketepatan dan kecekapan sistem untuk menghasilkan
maklumat, dan ia dipanggil kualiti sistem. Tahap Kejayaan sistem maklumat dalam organisasi
semantik juga mempunyai satu dimensi, iaitu kesihatan tidak hanya diukur dengan berjayanya satu
kejayaan maklumat untuk menyampaikan maksud aplikasi itu disiapkan atau ketiadaan kesilapan
dan tujuan yang dikehendaki, ia dipanggil kua1iti sintaks semasa ia diuji. Kejayaan sesuatu aplikasi itu
maklumat. Tahap keberkesanan mempunyai empat boleh ditentukan semasa perancangan awa1
dimensi, iaitu kesan maklumat terhadap penerima pembangunan sesuatu aplikasi, semasa ia
yang diukur dari kepenggunaan sistem, kepuasan dibangunkan dan semasa ia dilaksanakan.
pengguna, kesan individu dan kesan terhadap
organisasi. Inilah enam dimensi pengukuran Komponen sistem maklumat perubatan
kejayaan sistem maklumat dalam organisasi (Barry
et aI1997). Pelaksanaan sistem mak1umat di organisasi
Model yang dicadangkan oleh DeLone dan kesihatan adalah satu usaha-usaha yang berunsur
McLean menunjukkan unsur-unsur organisasi hanya kemanusiaan. la bukan sahaja melibatkan teknologi
terdapat pada akhir model tersebut. Manaka1a unsur tetapi juga manusia, budaya, politik dan kuasa.
pengguna hanya terdapat pada peririgkat ke .dua Kepentingan organisasi dan manusia dalam sistem
model tersebut. Selain itu, model itu hanya mak1umat perubatan dapat dilihat dengan lebih jelas
menunjukkan kaitan satu arah sahaja dan tiada satu lagi dengan melihat apakah komponen penting
kitaran ditunjukkan. Loudon & Loudon dalam sistem mak1umat perubatan. Jos Aarts (1998)
menunjukkan satu model yang agak berlainan menunjukkan satu model bahawa sistem mak1umat
sedikit yang menggambarkan penyebab kejayaan perubatan terdiri dari tiga komponen penting yang
dan kegagalan pelaksanaan satu sistem maklumat mana komponen ini sesuai dan memberi kesan
dalam organisasi (Loudon & Loudon 2000). antara satu dengan lain. Komponen berkenaan
adalah teknologi mak1umat dan komunikasi,
Model London & London organisasi pengurusan dan proses kerja klinikal.

Loudon menunjukkan' hasil atau kesan pelaksanaan Proses kerja klinikal: la merupakan interaksi antarii
sesuatu sistem maklumat(sama ada kejayaan atau pesakit dan pengamal perubatan. la tidak terhad
kegagalan) ditentukan oleh peranan pengguna, tahap aktiviti di hospital sahaja, malahan juga organisasi
sokongan pengurusan, tahap risiko dan kesihatan yang lain.
kekompleksan pelaksanaan projek dan kualiti
pengurusan proses pelaksanaan. Bukti kejayaan dan Organisasi dan pengurusan: Proses kerja klinikal
kegagalan boleh dilihat dari sudut susun atur, kos, ini berlaku di dalam satu organisasi yang mana ia
operasi dan data. Sekiranya ke empat.empat faktor bergantung kepada bahan-bahan, peralatan,
ini tidak diambil kira dengan teliti, empat perkara kewangan, somber yang disediakan oleh organisasi
akan timbul dan menyebabkan masalah yang rumit: di mana ia bekerja termasuk juga undang-undang,
i) Reka bentuk atau susun atur sistem mungkin peraturan dan etika.
gagal untuk memenuhi keperluan yang telah
ditetapkan dan akibatnya prestasi organisasi Teknologi maklumat dan ko~unikasi: Ini
akan terjejas. Selain itu antara muka yang mempakan komponen ke tiga yang'membantu kerja-
tidak baik akan menjejaskan interaksi antara kerja klinikal yang berlaku di dalam organisasi
pengguna dan mesin. berkenaan.
ii) Data yang terdapat dalam sistem itu tidak
tepat dan tidak konsisten, ia akan Pengukuran kejayaan dan kegagalan sistem
menghasilkan maklumat yang mungkin tidak maklumat
tepat, kabur dan tidak lengkap.
iii) Jika sekiranya sistem berjalan dengan baik, Persoalan kejayaan sesuatu sistem maklumat
tetapi melibatkan kos melebihi yang telah perubatan merupakan satu persoalan yang sukar
ditetapkan, ia mungkin akan menjejaskan untuk dijawab. Tidak semestinya pengukuran yang
organisasi secara keseluruhannya. dilakukan terhadap pengguna dapat menentukan
iv) Sistem tidak akan beroperasi dengan baik, kejayaan atau kegagalan sesuatu sistem maklumat.
seperti kegagalan sistem, maklumat tidak Namun begitu, beberapa parameter yang boleh
didapati pada masa yang dikehendaki, masa diambil kira sebagai pengukur kejayaan adalah tahap

11
Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

penggunaan yang tinggi, kepuasan pengguna, pembangunan sesuatu sistem. Pihak pengurusan
persepsi positif terhadap sistem maklumat perlu menunjukkan sokongan terhadap
perubatan, pencapaian objektif dan kos yang rendah pembangunan sistem sama ada dengan memberikan
dan mampu ditampung(Loudon, 2000). sokongan moral atau menyalurkan kewangan yang
diperlukan (Loudon 2000).
Kesan organisasi terbadap sistem maklumat
perubatan Kompleksiti dan risiko- la berkait rapat dengan saiz
projek, struktur projek dan tahap kebolehan teknikal
Pembangunan sistem maklumat perubatan dan penga1aman anggota sistem maklumat yang
akan membangunkan sistem berkenaan(Loudon
Penglibatan pengguna- Pakar untuk proses kerja 2000). Besarnya sesuatu piojek boleh digambarkan
dalarn organisasi merupakan pengguna itu sendiri, dengan jumlah wang yang dibelanjakan, bilangan
kerana dia yang menjalankan tugas itu berulang- anggota yang terlibat dalam membangunkan sistem
u1ang dan mengetahui di mana masalah berlaku. berkenaan, atau bilangan unit atau organisasi yang
Pengurus hanya mengetahui secara arn apakah yang akan dilibatkan semasa pelaksanaan sistem
berlaku dalarn organisasi, tidak secara maklumat berkenaan. Semakin besar projek,
terperinci(Jytte 1999). Sebab itu penglibatan semakin besar juga risiko. Sekiranya sesuatu projek
pengguna semasa peringkat awal pembangunan itu mempunyai struktur yang baik dan teratur,
sistem maklumat adalah sangat penting. Penglibatan keperluan pengguna adalah jelas, risiko ada1ah
pengguna akan dapat membentuk satu sistem rendah. Begitu juga dengan anggota teknikal yang
maklumat berdasarkan keutarnaan dan keperluan terlibat dalam membangunkan sesuatu sistem.
kerja sehari dan boleh mengawal hasil yang akan Dari penilaian semula terhadap pelaksanaan
didapati. Selain itu, penglibatan pengguna akan sistem maklumat klinikal di beberapa buah hospital
memberikan mereka sikap positif terhadap sistem di New South Wales pada tahun 1996, percubaan
yang akan dibina(Loudon 2000). (pilot) telah dijalankan di lima buah hospital
Narnun begitu tidak dinaf1kan juga terdapat serentak yang mana ia melibatkan tiga peringkat
jurang perbezaan antara pengguna dan pereka bentuk hospital, hospital bandar, luar bandar dan hospital
sistem atau perunding dengan k1ien. Ini kerana kumpulan. la menggambarkan pelaksanaan sistem
mereka berbeza latar belakang pendidikan, minat, maklumat klinikal di dalam satu struktur yang
dan keutarnaan. Ini akan menyukarkan komunikasi kompleks yang akhimya mengundang kegagalan dan
antara mereka dan mereka mungkin tidak dapat penarikan semua sistem berkenaan dari penggunaan
memenuhi kehendak masing-masing. Apatah lagi, (Southon et a11999).
jika pereka bentuk menggunakan bahasa yang begitu
teknikal yang sukar difaharni oleh pengguna. Pelaksanaan dan penggunaan sistem maklumat
Sekiranya jurang perbezaan ini terla1u jauh, risiko perubatan
untuk kegagalan adalah sangat tinggi(Loudon 2000).
Kajian yang dija1ankan terhadap kegagalan Pengurusan pelaksanaan
sistem maklumat k1inikal yang berlaku di lima buah
hospital New South Wales pada tahun 1996, didapati Pelaksanaan sesuatu sistem maklumat bukanlah
sa1ah satu faktor kegagalan tersebut adalah kurang sesuatu yang mudah. Banyak perkara perlu
penglibatan pengguna dalarn membuat keputusan dipertimbangkan, diperiksa dengan teliti dan perlu
dalarn pemilihan sistem yang akan dilaksanakan di penganalisisan yang cermat. Faktor manusia y~ng
tempat mereka(Southon et al 1999). akan bertanggungjawab dengan kegagalan
pelaksanaan sesuatu sistem perlu dititik beratkan.
Perasaan kepunyaan-Perasaan kepunyaan perlu Pelaksanaan sesuatu sistem maklumat merupakan
dibentuk dari peringkat awal lagi. la dapat proses memperkenalkan satu inovasi d~ akan
ditunjukkan dengan dua teori motivasi, Teori Padang melakukan satu proses perubahan t~rhadap
(Field) dan Penekanan (Reinforcement). Sekiranya organisasi berkenaan. Sesuatu sistem yang akan
pengguna terlibat dari awal dalam pembangunan dibangunkan perlu memenuhi keperluan pengguna
sistem, ia akan merasakan sistem tersebut sama ada dari sudut proses kerja, budaya, politik
merupakan penyelesaian terhadap masalah mereka yang seterusnya akan meningkatkan penerimaan,
dan akan memastikan bahawa sistem yang akan kepuasan dan tingkah laku terhadap sistem
dibangunkan akan berjaya dan mereka akan berkenaan. Proses perubahan melalui pelaksanaan
mempunyai reaksi positif terhadap sistem berkenaan sistem maklumat bukanlah satu yang mudah, ia
(Lorenzi at el 1997). adalah satu proses yang berterusan dan harus
diuruskan dengan teliti dan cermat untuk
Sokongan pengurusan- Sesuatu sistem yang mengelakkan tentangan dari pengguna (Loranzi et al
dibangunkan mungkin di atas pennintaan pengguna, 1997).
bukan di atas kepentingan pihak pengurusan. lni
tidak bennakna pihak pengurusan hanya berdiam
diri dan tidak melibatkan diri dalam proses

12
Jumal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

Kepuasan pengguna Organisasi

Kepuasan pengguna adalah tingkah laku meI:eka Struktur organisasi


terhadap teknologi maklumat. la termasuk faktor
kualiti data dan interaksi antara mereka dan Pelaksanaan sistem mak1wnat da1am organisasi akan
teknologi. la merupakan paksi terhadap kejayaan menyebabkan setiap tahap anggota dalam struktur
sesuatu sistem maklumat dalam organisasi (Lorenzi organisasi mendapat capaian yang sama dan cepat
1997). la merupakan kayu pengukur kejayaan yang terhadap mak1umat, seterusnya akan membolehkan
telah diketengahkan dalam model McLean dan mereka membuat keputusan tanpa memerlukan
DeLone. mereka merujuk kepada pihak atasan. Dengan itu
Kepuasan pengguna terhadap penggunaan struktur organisasi akan menjadi lebih rata(flat)
sistem maklumat klinikal lebih berkorelasi dengan seharusnya dapat mengurangkan birokrasi.
persepsi kesan terhadap produktiviti sistem Terdapat dua teori yang berkaitan dengan
berkenaan berbanding dengan kualiti jagaan. Oleh kesan sistem mak1umat terhadap struktur organisasi.
itu, usaha pembangunan sistem perlu menumpukan Teori pertama menyatakan bahawa dengan adanya
untuk memperbaiki kelajuan sistem, bantuan sistem mak1umat, pihak pengurus boleh berhubung
atastalian dan penekanan terhadap kualiti terus dengan pekerja bawahan tanpa perlu melalui
keuntungan sistem berkenaan (Fiona et al1996). pekerja peringkat pertengahan dan seterusnya
Kepuasan pengguna berkait rapat dengan memberikan lebih kuasa pada pekerja peringkat
penerimaan pengguna. Pengguna akan menerima bawahan untuk membuat keputusan. Pengurus boleh
sesuatu sistem jika mereka merasakan bahawa mengawal pekerja bawahan mereka dengan bantuan
sistem maklumat itu berguna kepada mereka. Antara sistem maklumat tanpa perlu orang pertengahan. Ini
sebab mengapa kegagalan sistem maklumat berlaku akan mewujudkan satu struktur organisasi yang
adalah kerana sistem tidak memenuhi kehendak lebih rata kerana pekerja pertengahan dapat
pengguna. Dalam satu kes pelaksanaan teknologi dikurangkan (Loudon 2000).
maklumat di New South Wales, kegagalan berlaku Teori yang kedua pula menyatakan. dengan
kerana pengguna tidak menerima sistem maklumat adanya sistem mak1umat akan meningkatkan
yang dilaksanakan di Hospital-hospital, kerana ia mak1wnat yang didapati oleh pekerja perte.ngahan
tidak memenuhi apa yang mereka dan memberikan mereka lebih kuasa untUk membuat
jangkakan(Southon et al1999). keputusan dan ini akan mengurangkan keperluan
pekerja bawahan (Loudon 2000).
lnteraksi manusia-komputer dan latihan
PERBINCANGAN
la merupakan keupayaan pengguna untuk bekerja
dengan sesuatu sistem. la berkait rapat dengan reka Pengukuran kejayaan dan kegagalan serta penilaian
bentuk antara muka yang terdapat pada komputer sistem maklumat merupakan sesuatu yang sukar
berkenaan. Antara muka pengguna grafik dikatakan untuk diukur, terutamanya perlaksanaan sistem
mempermudah interaksi dan penggunaan sesuatu maklumat dalam organisasi (Barry et al 1997).
sistem. Namun begitu antara muka ini perlu direka Untuk memastikan kejayaan sesuatu sistem
bentuk lebih awallagi bagi memudahkan pengguna. maklumat, langkah perlu diambil dari awal lagi
la memerlukan pengguna memberikan pendapat semasa perancangan sistem berkenaan. la
mereka untuk menghasilkan antara muka yang melibatkan pe1iglibatan pengguna dalam
memuaskan hati pengguna. perancangan, reka bentuk, pembuatan keputusan,
Interaksi manusia-komputer adalah satu sains sokongan pengurusan, tahap kompleksiti sistem dan
reka bentuk yang memerlukan pemahaman dan pengurusan pelaksanaan, sebagaimana yang telah
sokongan manusia untuk berinteraksi dengan ditunjukkan oleh model Loudon.
teknologi. la melibatkan kepenggunaan dan Pada peringkat ini input dari pengguna:utama
keupayaan untuk dipelajari. Kepenggunaan adalah sangat penting dan kritikal: Jika berlaku
melibatkan kapasiti teknologi untuk digunakan sebarang kelainan, ia boleh diperbetul dari peringkat
dengan mudah dan berkesan oleh pelbagai pengguna awal lagi, sebelum ia dilaksanakan di lapangan.
setelah latihan dan sokongan untuk pengguna Selain itu, kualiti perisian juga boleh ditentukan
diberikan. Manakala keupayaan untuk dipelajari pada peringkat pembangunan ini dengan
merujuk kesenangan pengguna untuk mencapai menggunakan langkah-langkah kejuruteraan
sesuatutahap kompeten. Latihan merupakan resepsi perisian. Namun begitu ujian sebenar adalah di
yang penting untuk kedua-dua unsur ini. Namun lapangan yang mana ia hanya dapat dilakukan
begitu latihan adalah untuk mendapatkan kompeten apabila ia mula dilaksanakan pada persekitaran
asas untuk menggunakan sesuatu sistem(Patel et al sebenar.Dengan itu model Loudon dapat
1998). menggambarkan proses awal pembangunan sistem
maklumat perubatan bagi memastikan satu sistem
yang berkesan dan berjaya apabila dilaksanakan
kelak.

13
Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

Kejayaan dan keberkesanan sistem hanya KESIMPULAN


boleh di~at dan diukur apabila ia telah
dilaksanakan. McLean dan DeLone melihat enam Kejayaan dan kegagalan sesuatu sistem maklumat
parameter atau dimensi kejayaan. la termasuk kualiti dalam organisasi kesihatan perlu dipandang berat
sistem, kualiti mak1umat, penggunaan, kepuasan kerana ia melibatkan kos yang tinggi, masa yang
pengguna, kesan individu dan kesan organisasi. banyak dan tenaga kerja yang ramai. Perancangan
Kualiti sistem menggambarkan aspek-aspek sesuatu sistem maklumat perlu dilaksanakan dengan
teknikal kejuruteraan perisian. Namun begitu, untuk teliti dan perlu melibatkan pengguna sebenar dalam
menghasi1kan satu perisian yang berkualiti, ia perlu tnenentukan sistem yang akan digunakan,
memenuhi kehendak dan spesiftkasi yang telah mendapatkan spesif1kasi sistem yang akan
ditetapkan oleh pengguna. Di sini penglibatan dilaksanakan dan mereka bentuk antara muka input
pengguna adalah sangat penting untuk bekerja sama dan output. Pengguna akhir perlu dilibatkan dari
dengan memberikan input yang sesuai sama ada peringkat perancangan, pembangunan dan
spesifikasi yang dikehendaki dan reka bentuk input pelaksanaan. Ini penting untuk meningkatkan
dan output. Tahap penglibatan pengguna akan perasaan kepunyaan terhadap sistem maklumat
menentukan ketepatan dan kejelasan spesiftkasi tersebut. Sokongan pihak pengurusan adalah kritikal
y~g dikehendaki. Namun begitu ia juga bergantung bagi menunjukkan komitment dan kesungguhan
kepada sejauh mana kemampuan juruanalisis sistem pihak pengurusan terhadap sistem berkenaan.
untuk memahami dan menterjemahkan kepada kod- Pengurusan pelaksanaan sistem perlu dilakukan
kod pengatu1'caraan. secara teliti.
Kua1iti mak1umat yang dikeluarkan(output) Namun begitu, sistem yang ko.-npleks dan
oleh sistem berkenaan juga berkait rapat dengan besar serta menggunakan kos tinggi adalah tinggi
aspek teknikal pembaI1gunan sistem. Satu sistem risiko untuk kegagalan jika tida diuruskan dengan
yang berkua1iti akan dapat menghasi1kan mak1umat teliti. Reka bentuk antara muka adalah penting
yang tepat, mak1umat yang dihasi1kan pada masa kerana ia adalah titik interaksi manusia-komputer
yang ditetapkan, re1iabiliti, sesuai, terkini dan sesuai yang akan menentukan senang atau mudahnya
dengan keputusan. Namun begitu, ia juga berkait sistem itu digunakan. Input dari pengguna akhir
rapat dengan input data yang dim~ oleh perlu untuk memastikan antara muka yang sesuai.
pengguna. Sekiranya data yang dimasukkan oleh Ini adalah faktor-faktor penentu kejayaan atau
pengguna tidak tepat, maka mak1umat yang kegagalan sistem maklumat dalam organisasi.
dihasi1kan juga tidak tepat("Garbage in, garbage
out").
Kualiti sistem dan kualiti maklumat
mempengaruhi penggunaan sistem dan kepuasan Ru JUKAN
pengguna. Tahap penggunaan sesuatu sistem boleh
diukur dengan melihat berapa transaksi yang Angaran David M, 1999. Telemedicine and
telepharmacy: Current status and future
dilakukan dalam sesuatu tempoh tertentu, berapa
fungsi atau modul yang digunakan, berapa rekod implications, American Journal of Health-
yang telah diproses dan sebagainya. Kadar-kadar SystemPharmacy; 56(14): 1405-1426.
atau bilangan ini kerap digunakan untuk mengukur ' Balas, E. Andrew at. el., 1997. Electronic
kejayaan sistem. Tabap penggunaan atau kekerapan Communication With Patients: Evaluation of
penggunaan sistem juga berkait rapat dengan Distance Medicine Technology, Jurnal of
kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna juga American Medical Association; 278(2):152-
berkait dengan penglibatan pengguna semasa 159
pembangunan sistem, perasaan kepunyaan terhadap Baer, L., Elford, R. & Cukor, P. 1997.
sistem oleh pengguna dan kesesuaian pengguna Telepsychiatry at 40: what have we learned?
untuk berinteraksi dengan komputer melalui antara Harvard Rev Psychiatry 5:7-17,
muka yang telah direka bentuk. Barry L. Myers et. al., A Comprehensive Model for
Kesan pengguna dilihat dari sudut tingkah Assessing the quality and productivity of the
laku akibat dari maklumat yang telah didapati dari Information Systems function: Toward a
sistem berkenaan. Ini termasuk keyakinan pengguna, contigency theory for information systems
kebolehan untuk memb~ keputusan setelah assessment. (Artikel tidak diterbitkan:
mendapat maklumat dari sistem dan sebagainya. la htto :1I courses.unt. edu/kannelman/ aboutwork/
seterusnya memberi kesan kepada organisasi misfilesl articleslna!!e-links/frarnisrc .htm)
keseluruhannya yang boleh dilihat dari sudut R. Brian Haynes, et. at, 1997. What's up in medical
pencapaian organisasi berkenaan seperti keuntungan, informatics?, CMAJ;157:1718-9.
kualiti, kos dan sebagainya. Bruce I. Blum Clinical Information System-A
Review, Wertem Journal of Medicine, 145:
791-797(1986)
Bergmo TS. 1996. An economic analysis of
teleradiology versus a visiting radiologist

14
Jurnal Kesihatan Masyarakat 2002: Jilid 8

service. Journal of Telemedicine and Association, Volume 282(15) 20 October


Telecare 2:136-142, 1999 pp 1466-1471.
Bergmo, T.S. 1997. An economic analysis of Hogne Sandvik, 1999. Health infonnation and
teleconsultation in otorhinolaryngology .J of interaction on the internet: a survey offemale
Telemedicine and Telecare; 3:194-199 urinary incontinence, BMJ; 319:29-32
Crump, William J et. al., 1995. A Telemedicine Hamish S F Fraser, 1997. Using the technology of
Primer: An Introduction to the Technology the world wide web to manage clinical
and an Overview of the Literature. Achive of infonnation, BMJ; 314:1600
Family Medicine; 4(9):796-803 Homer R. Warner, 1995. Medical Infonnatics: A
Davis, M.C. 1997. Teleradiology in rural imaging Real Disciplin? .Journal of American
centres. Journal of Telemedicine and Medical Informatics Associations; 2(4):207-
Telecare 3:146-153 214.
Dean, M. 1993. News, London perspective: Jeremy Sims, 1998. Career focus: Medical
Unhealthy computer system. The Lancet; infonnatics,BMJ; 317: 7173.
341: 1269-1270 Jos Aarts, et. al, 1998. Organizational issues in
Doo1ittle, G.C., Williams, A., Harmon, A. et al. health infonnatics: A model approach.
1998. A cost measurement study for a tele- International Journal of Medical Informatics;
oncology practice. J of Telemedicine and 52:235-242.
Telecare; 4:84-88 Jytte Brender, 1999. Methodology for constructive
Dwyer, Chris, Ideas & Trends 1999. Medical assessment of IT-based system in an
Informatics and Health Care Computing. organizational context, International Journal
Annals of Internal Medicine; 130(2): 170-172. ofMedical Informatics; 56:67-86
Edward H. Shortliffe, 1987. Computer Programs to Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon, Management
Support Clinical Decision Making. Journal of Infonnation System, 6dt edition, Prentice
Americal Medical Association; 259: 61-66 Hall, 2000
Edward H. Shortliffe, 1986. Medical Expert Laman sawang Multimedia Development
System-Knowledge Tools for Physicians. Corporation; h!m://www .mdc.com.mv
Weslern Journal ofMedicine; 145:830-839 Levine, Steven R. MD; Gonnan, Mark. MD, 1999.
Enrico W. Coiera, 1996. Artificial Intelligence in "Telestroke": The Application of
Medicine: The Challenges Abed. Journal of Telemedicine for Stroke. Stroke; 30(2)~464-
American Medical Informatics Associations; 469
3:363-366 Letters, 1999 Rating infonnation on the internet can
Enrico Coiera, 1995. Recent Advances: Medical empower users to make infonned decisions,
informatics. BJftJ; 310:1381-1387. BM.J: 319:385
Finley, J.P., Sharratt, a.p ., Nanton, M.A. et al. 1997. Lindberg at.el. 1996. Medical Infonnatics, JAMA,
Paediatric echocardiography by telemedicine 275(23):1821-1822.
-nine years' experience. J of Telemedicine Lynne Sears William. 1992. Microchips versuS
and Telecare; 3:200-204. stethoscopes: Calgary hospital, MDs face
Fiona Lee at. al, 1996. Implementing of Physician over controversial computer system,
Order Entry: User Satisfaction and Self- Canadian Medical Association Journal.
reported Usage Pattern. Journal of American 147(10):1534-1547
Medical Informatics Association; 3:42-55. Marsden S. Bioi. 1986. What is Medical
Graham P. Pervan, The Measurement of ass Infonnatics? , The Western Journal of
Effectiveness: A meta-analysis of the Medicine 145(6):776-777.
literature and recommendations for futur GSS Martin Gardner. 1997. Infonnation retrieval for
research, (Artikel tidak diterbitkan: patient care, BMJ. 314:950
h :llwww.cbs.curtin.edu.au/is/staffl ervan Michael G. Kahn. 1993. The Desktop Databse
hicss94a.html) Dilemma, Academic Medicine. 68(1):34-37
Gray Southon et al, 1997. Information Technology Morris F. Collen. 1999. A Vision of Health Care and
in Comple-x Health Services: Organizational Informatics in 2008, Journal of American
Impediments to successful technology Medical Informatics Association. 6: 1-5.
transfer and diffusion. Journal of American Morris F. Collen, 1986. Origin of Medical
Medical Informatics Association 4: I 12-124. Informatics, The Western Jounal ofMedicine.
Gray Southon et. al, 1999. Lesson from a failed 145(6):778- 785.
information system initiative: issues for Mulholland, H,C et. al., 1999. Application ofa low
complex organizations, International Journal cost telemedicine link to the diagnosis of
of Medical Informatics; 55:33-46. neonatal congenital heart defects by remote
Hodge, James a. Jr ill, Legal Issues Concerning consultation, Heart, 82 (2):217-221.
Electronic Health Information: Privacy, Nancy M. Lorenzi et al., 1997. Antecedents of the
Quality , and Liability, American Medical people and organizational aspect of medical

15
Jurnal Kesihatan Masyarakat2002: Jilid 8

infomlatics, Journal of American Medical Wheeler, T. 1998. Corrections-basedtelemedicine


Inforinatics Association. 4:79-93 programs top most-active list. Telemedicine
Nancy M. Lorenzi, 2000. Managing Change, An Today6(3): 38,39, 44,
overview, Journal of American Medical
Informatics Association. 7:116-124
Nikki A M Blackwell et. al., 1997. Telemedicine
ophthalmology consultation in remote
Queensland, Medical Jurnal of Australia,
MJA. 167: 583-586
Peter B. Seddon et. al, 1997. The IS effectiveness
matrix: A taxonomy of IS effectiveness
measures, Department of Infomlation
System, University of Melbourne,
(Unpublished):
h!!R :1Iwww .dis. unimelb .edu. au/staff/oeterlise
ffecti ven essmatrix .h tml
Piero Impicciatore et. al., 1997. Reliability of health
information for the public on the world wide
web: systematic survey of advice on
managing fever in children at home, BMJ.
314:1875.
Reed M. Gardner et. al, 1994. Evaluation of User
Acceptance of a clinical expert system,
Journal of American Medical Informatics
Association; 1:428-438.
Rick Whiting, 1998. Software Magazine,
http:l/www .softwaremag.com/S~t98Ism098
Df:.htm..
Robert A. Greenes, Edward H. Shortliffe, 1990.
Medical Infomlatics, An Emerging Academic
Discipline and Institutional Priority .Journal
of Americal Medical Associations,
263(8):1114-1120.
Simposium ke dua teleperubatan Sedunia untuk
Negara-negara Membangun, Buenos
Aires(Argentina), 7- 11 Jun 1999.
Stoeger A, Strohmayer W, Giacomuzzi SM, Dessl
A, Buchberger W, Jaschke W. 1997. A cost
analysis of an emergency computerized
tomography teleradiology system. J of
Telemedicine and Telecare. 3:35-39
The role of 'telemedicine in rural health care,
National Rural Health Association-February
1998
Thomas A. Massaro, 1993. Introducing Physician
order entry at a major academic medical
c~nter: Impact on organizational culture and
bahavior. Academic Medicine. 68(1): 20-25.
UT Telemedicine, History of Telemedicine.
Vimla L. Patel et. al, 1998. Medical Informatics and
the science of cogRition, Journal of the
American Medical Informatics Association;
5:493-502
Wootton, Richard, 1996. Telemedicine: a cautious
welcome, British Medical Journal;
313(7069):1375-1377
Wheeler, T. 1998. Strategies for delivering tele-
home health care -provider profiles.
Telemedicine Today 6(4): 37-40,

16