Anda di halaman 1dari 8

RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 2 TAHUN 2017
Tema 1 : Pencapaian Kendiri

Minggu Tema Tajuk Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti

1 1. Mengenalpasti ciri-ciri kecemerlangan diri i. Menghasilkan peta minda tentang langkah-


(1.1.2017- PENCAPAIAN 1.Kecemerlangan 2. Mencatat langkah-langkah untuk menjadi seorang langkah mencapai kecemerlangan diri
5.1.2017) KENDIRI Diri individu yang cemerlang. ii.Menghasilkan aku janji tentang
3. Menunjukkan keyakinan untuk menjadi seorang yang kecemerlangan diri.
cemerlang.
2 1. Menerangkan kepentingan ilmu. Mengumpul maklumat tentang pelajar
(8.1.2017- 2.Pendidikan 2. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. cemerlang
12.1.2017) 3, Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam
menuntut ilmu.
3. Perwatakan 1. Menerangkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Melakonkan perwatakan terpuji.
2. Mengamalkan sikap bertanggungjawab.
3. Berbudi pekerti mulia.
3 4. Kemahiran 1. Menerangkan cara-cara berkomunikasi yang berkesan. Main peranan cara berkomunikasi dalam
(16.1.2017- Berkomunikasi 2. Berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan pelbagai situasi, contoh
19.1.2017) sopan. - membuat aduan
3. Saling hormat menghormati. - percanggahan pendapat
- menyambut tetamu
5. Kemahiran 1. Menyatakan kepentingan membuat refleksi diri. Iklan Diri
Membuat Refleksi 2. Membuat refleksi untuk kejayaan diri.
3. Menghargai kekuatan diri.
RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

Tema 2 : Hubungan Kekeluargaan

Minggu Tema Tajuk Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti


4 1. Perpaduan Menerangkan peranan dan tanggungjawab Membuat perancangan untuk membantu
(22.1.2017- Tema 2 : Dalam Keluarga keluarga keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan
26.1.2017) Hubungan Pembentukan masyarakat yang sejahtera. upacara, contoh :
Kekeluargaan Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota Hari Ulang Tahun Perkahwinan IbuBapa
keluarga untuk
Melahirkan keluarga yang bahagia.
Menghargai sumbangan keluarga dalam
membentuk masyarakat yang mapan
CUTI TAHUN BARU CINA
27.1.2017 - 4.2.2017
5 2. Sambutan Hari Menjelaskan cara-cara untuk mencapai Melakonkan satu majlis hari ulang tahun
(5.2.2017- Khas Keluarga. perpaduan dalam keluarga. perkahwinan.
9.2.2017) Menjalinkan hubungan erat antara anggota
keluarga.
Menghormati dan menghargai anggota keluarga.
-Berkongsi suka Menjelaskan cara-cara berkongsi suka duka Mengenalpasti konflik dalam keluarga dan
duka dengan keluarga. cara-cara untuk mengatasinya.
Berusaha berkongsi kemahiran peristiwa suka
duka dengan ahli keluarga.
Mengasihi ahli keluarga.
6 -Sokongan anggota Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam Main peranan menyokong anggota keluarga
(12.2.2016- keluarga keluarga. yang mencapai kejayaan/ dalam kesusahan
16.2.2016) Menjalinkan hubungan erat antara anggota atau kesedihan.
keluarga.
Bertanggungjawab sebagai anggota keluarga.
-Aktiviti keluarga Menyenaraikan antara aktiviti dalam keluarga. i. Membuat rancangan untuk mengadakan
Mengutuhkan kasih sayang dan hubungan erat hari keluarga.
anggota keluarga ii. Menyediakan buku skrap mengenai aktiviti
Menghormati dan menyertai setiap aktiviti keluarga.
keluarga.
RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

Tema 3 : Hidup Bermasyarakat

Minggu Tema Tajuk Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti


7 1.Hormati hak Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain. Mengadakan simulasi mesyuarat/
(19.2.2017- Hidup orang lain Mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat. percambahan fikiran dengan ahli berbincang
23.2.2017) Bermasyarakat - Latar belakang Peka terhadap perbezaan individu. secara sopan dan menghormati antara satu
sama lain
8 2.Kebolehan dan 1. Menjelaskan kepentingan kebolehan dan bakat i. Simulasi mesyuarat.
(26.2.2017- bakat. setiap individu. ii. Menulis esei
2.3.2017) 2. Mengamalkan kebolehan dan bakat untuk kemajuan iii. Lakonan.
diri. iv. Mendeklamasi sajak.
3. Menghormati kebolehan dan bakat orang lain.
9 3.Pendapat 1. Mengenalpasti cirri-ciri pendapat yang boleh i. Forum
(5.3.2017- menyumbang keharmonian masyarakat. ii. Sketsa
9.3.2017) 2. Mengambil tindakan wajar dalam mengambil iii. Simulasi Masyarakat.
pelbagai situasi.
3. Menghargai pendapat orang lain dalam membentuk
masyarakat yang mapan.
10
(12.3.2017- UJIAN 1
16.3.2017)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
17.3.2017 - 25.3.2017
4.Pemupukan 1. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang i. Mengadakan simulasi
11 Hidup semangat lain mesyuarat/percambahan fikiran dengan
(26.3.2017- Bermasyarakat kekitaan 2. Menyokong agensi yang membantu menjaga perbincangan secara sopan dan menghormati
30.3.2017) kesejahteraan masyarakat satu sama lain.
3. Peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan ii.Membincangkan isu dan masalah dalam
dengan kesejahteraan masyarakat. masyarakat.
iii. Mencari maklumat dan membincangkan
peranan agensi yang menjaga keselamtan dan
kebajikan anggota masyarakat.
12 5. Pemupukan 1. Menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat i. Menulis esei/rencana kepentingan dan cara
(2.4.2017- Semangat kekitaan. pemupukan semangat kekitaan.
6.4.2017) Kekitaan. 2. Mengamalkan semangat kekitaan dan masyarakat. ii. Lakonan
RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

3.Menghormati hak orang lain. iii.Sumbang saran


13 6. Perpaduan 1. Berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai i. Lakonan
(9.4.2017- kaum untuk mewujudkan perpaduan negara. ii. Membincangkan isu/masalah dalam
13.4.2017) 2. Memahami pelbagai agama,tradisi &budaya masyarakat.
masyarakat iii. Mengumpulkan rencana.
Tema 4 : Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia

Minggu Tema Tajuk Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti


14 1.Tarian 1. Menerangkan jenis-jenis tarian pelbagai kaum. i-Mencari maklumat tentang seni tarian
(16.4.2017- Warisan 2. Melibatkan diri dalam seni tarian tradisional pelbagai daripada pelbagai kaum dalam bentuk peta
20.4.2017) Kepelbagaian kaum. minda
Budaya 3. Berbangga dengan kesenian tarian daripada pelbagai ii-Mempersembahkan jenis-jenis tarian dalam
Malaysia budaya. bentuk audio visual
iii-Membuat persembahan secara kumpulan
15 2.Seni bina 1. Menerangkan jenis-jenis warisan seni bina pelbagai i-Membuat lawatan ke muzium
(23.4.2017- kaum. istana,bangunan bersejarah
27.4.2017) 2. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan ii-Membuat folio bertemakan senibina
kesenian pelbagai kaum. pelbagai kaum
3. Mengaprisiasikan sumbangan pelbagai seni bina dalam
pembentukkan budaya Malaysia.
16 3.Lukisan 1. Menerangkan jenis-jenis warisan kesenian lukisan i-Membuat rujukan mengenai hasil lukisan
(30.4.2017- pelbagai kaum. warisan pelbagai kaum
4.5.2017) 2. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan ii-Mengadakan buku skrap berdasarkan
kesenian lukisan pelbagai kaum. lukisan kesenian pelbagai kaum
3. Menghargai warisan kesenian lukisan pelbagai kaum.
17
(7.5.2017- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
11.5.2017)
18
(14.5.2017- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017
18.5.2017)
19 4.Permainan 1. Menerangkan jenis-jenis permainan rakyat pelbagai i-Membuat kajian mengenai jenis permainan.
(21.5.2017- kaum. ii.Membuat aktiviti main permainan
25.5.2017) 2. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan permainan berdasarkan permainan rakyat pelbagai kaum
rakyat.
RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

3. Menerima dan menghormati permainan rakyat sebagai


warisan kesenian pelbagai kaum.
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
26.5.2017 - 10.6.2017
5.Kraftangan 1. Menerangkan jenis-jenis warisan kesenian pelbagai i. Menghasilkan model-model warisan
20 kaum. kesenian pelbagai kaum.
(11.6.2017- 2. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan
15.6.2017) kesenian pelbagai kaum.
3. Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
Tema 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

Minggu Tema Tajuk Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti


21 MALAYSIA DUN 1. Menjelaskan proses demokrasi berparlimen di i. Membuat simulasi perbahasan di dalam
(18.6.2017- NEGARA Malaysia. Dewan Undangan Negeri
22.6.2017) BERDAULAT 2. Memberi sumbangan kepada Negara ii.Mencari maklumat tentang ahli DUN di
3. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan kawasan masing-masing
negara
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI
23.6.2017 - 1.7.2017
22 Raja 1. Menghuraikan sistem Raja Berperlembagaan i. Menghasilkan buku skrap tentang sejarah
(2.7.2017- Berperlembagaan 2. Menunjukkan tingkah laku dan beradab untuk menjaga pertabalan DYMM Yang DiPertuan Agong
6.7.2017) imej negara
3. Taat setia kepada raja dan negara
23 Majlis Raja-Raja 1. Menerangkan peranan Majlis Raja-Raja i. Membuat kajian tentang pertabalan raja di
(9.7.2017- 2. Mengamalkan hidup bermesyuarah / muafakat negeri yang dipilih/ merekod sejarah Yang
13.7.2017) Taat setia kepada raja dan negara Dipertuan Agong 1957 hingga sekarang
24 Peranan dan 1. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab i. Membincangkan cara-cara menunjukkan
(16.7.2017- tanggungjawab warganegara sikap sebagai warganegara yang berterima
20.7.2017) warganegara dalam 2. Menunjukkan tingkah laku bersopan dan beradab kasih.
kerajaan demokrasi untuk menjaga imej negara ii.Menghasilkan puisi bertajuk Terima Kasih
3. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Malaysia
negara
4. Menjaga maruah negara/ menjaga keamanan/ amalan
berterima kasih
25 Mengundi 1. Menjelaskan proses demokrasi berparlimen di i.Menjalankan simulasi proses pilihan raya :
RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

(23.7.2017- Malaysia - penamaan calon


27.7.2017) 2. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab - kempen
warganegara - mengundi
3. Bertanggungjawab kepada negara - mengira undi
- pengumaman pemenang
- ucapan calon yang menang
26 Melibatkan diri 1. Menjelaskan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. i. Gotong-royong peringkat sekolah dan
(30.7.2017- dalam rancangan 2. Memberi sumbangan terhadap aktiviti sekolah. gotong-royong perdana.
3.8.2017) kerajaan 3. Menyayangi sekolah

27 Memberi pendapat 1. Menyatakan proses demokrasi berparlimen di i.Membuat simulasi proses perbahasan di
(6.8.2017- melalui saluran Malaysia parlimen.
10.8.2017) yang betul 2. Memberi sumbangan kepada negara
3. Taat setia kepada raja dan negara
28
(13.8.2017- UJIAN 2
17.8.2017)
29 Menjaga nama baik 1. Menjelaskan cara-cara menjaga nama baik negara. i.Bulan penghayatan kemerdekaan.
(20.8.2017- negara 2. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab ii.Kempen kibarkan
24.8.2017) warganegara. Jalur Gemilang.
3. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan
negara.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL DUA
25.8.2017 - 3.9.2017
30 Menjaga keamanan 1. Menerangkan peranan dan tanggungjawab -Memperdengarkan nyanyian lagu Pertiwi
(4.9.2017- warganegara -Membincangkan peranan dan tanggungjawab
7.9.2017) 2. Bertanggungjawab menjaga keamanan negara warga negara
3. Memberi sumbangan kepada negara. -Pertandingan membuat folio bagi setiap unit
beruniform.
31 Amalan berterima 1. Menjelaskan cara-cara amalan warganegara yang Membincangkan cara-cara menunjukkan sikap
(10.9.2017- kasih berterima kasih. sebagai warganegara yang berterima kasih.
14.9.2017) 2. Menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk -Menghasilkan esei/ puisi yang bertajuk
imej negara. Terima kasih Malaysia
3. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan
negara.
RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

Tema 6: CABARAN MASA DEPAN

Minggu Tema Tajuk Hasil pembelajaran Cadangan Aktiviti


32 Kesetabilan dan 1. Menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan
(17.9.2017- CABARAN keberkesanan dalam mencapai wawasan negara.
21.9.2017) MASA DEPAN jentera pentadbiran 2. Bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran
negara yang berkesan.
-kepimpinan 3. Berbangga dengan pentadbiran negara.
berwawasan
33 1.Kerajaan telus 1. Menyenaraikan ciri-ciri kerajaan telus dan amanah
(24.9.2017- dan amanah 2. Mengamalkan dan melibatkan diri dalam kerajaan
28.9.2017) yang telus dan amanah
3. Bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran
yang berkesan
34 2.Bekerjasama dan 1. Menjelaskan cara-cara bersatu padu dalam
(1.10.2017- bersatu padu dalam menghadapi pelbagai cabaran.
5.10.2017) menghadapi 2. Menyatakan cara menghadapi cabaran secara
pelbagai cabaran berkerjasama dan bersatu-padu.
3. Mengamalkan sifat bekerjasama dan bersatu-padu
dalam menghadapi pelbagai cabaran
4. Menjalinkan hubungan yang harmoni dalam
menghadapi pelbagai cabaran
35 3. Serantau 1.Menjelaskan cara-cara bersatu padu dalam
(8.10.2017- menghadapi pelbagai cabaran di serantau.
12.10.2017) 2. Menyatakan cara menghadapi cabaran di serantau
secara berkerjasama dan bersatu-padu.
3. Mengamalkan sifat bekerjasama dan bersatu-padu
dalam menghadapi pelbagai cabaran di serantau.
4. Menjalinkan hubungan yang harmoni dalam
menghadapi pelbagai cabaran di serantau

CUTI HARI DEEPAVALI


13.10.2017 - 21.10.2017
36 4. Dunia 1. Menjelaskan cara-cara bersatu padu dalam
22.10.2017- menghadapi pelbagai cabaran di dunia.
RPT SIVIK TINGKATAN 2 2017

26.10.2017) 2.Menyatakan cara menghadapi cabaran di dunia secara


berkerjasama dan bersatu-padu.
3. Mengamalkan sifat bekerjasama dan bersatu-padu
dalam menghadapi pelbagai cabaran di dunia.
4. Menjalinkan hubungan yang harmoni dalam
menghadapi pelbagai cabaran di dunia.
37
(29.10.2017- ULANGKAJI
2.11.2017)
38 - 39
(5.11.2017- PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
16.11.2017)
40
(19.11.2017- MENGEMASKINI MODUL PBS/BUDAYA TUTUP SEKOLAH
23.11.2017)