Anda di halaman 1dari 3

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

PENGENALAN: KemahiranHidupSekolahRendahadalahsatumatapelajarandalam KBSR yang diajarpadatahap II.


Matapelajaraninidigubaluntukmenanamkesedarancelikteknologimelaluipenguasaankemahiranprakt
isdanpengetahuansertapemupukansikap yang positifberasaskanteknologidankeusahawanan.

RASIONAL: Muridberpeluangmengamalkanbudayakerja yang baiksepertimengutamakankeselamatan,


bertanggungjawabdanberdisiplin.
Selainitu,iajugadapatmemberikanmuridruanguntukmengembangkanimaginasidandayakreativiti di
sampingmendedahkandanmenggalakkanmerekakearahkeusahawanan.Matapelajaraninijugamemb
erimuridkesedarantentangperlunyamenjagaalamsekitardanpenghargaanterhadapkerjadalambidan
gkejuruteraan,reka
bentukdanperniagaan.

MATLAMAT:

MatlamatmatapelajaranKemahiranHidupsekolahrendahadalahuntukmembolehkanmuridmemperole
hikemahiranasasdanpengetahuanberasaskanteknologidankeusahawanansupayamerekadapatmen
jalankankerjabuatsendiri,merekaciptadancenderungberusahaniagasertamengamalkansikapdanbud
ayakerja yang baik .

OBJEKTIF: 1 Mengetahuidanmengamalkanlangkahkeselamatansemasamembuatkerja.
2. Memilihalatandanbahansertamenggunakannyadenganteknik yang betul.
3. Memahamifungsidanbentukluaranproduk.
4. Memasang model set binaandanmengkajikomponen
5. Merekabentukdanmenghasilkanproduk yang mudahdaripadapelbagaibahankitar
semula.
6. Membaikipakaiandanmenghasilkanartikeljahitan.
7. Menghasildanmenjagatumbuhanhiasandanmenanamsayuran.
8. Menguruskerja,wangdanperbelanjaandenganberkesan.
9. Mengembangkandayausaha,kreatifdaninovatif.

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

1. Mengembangkan Terdapat guru-guru Tiadagarispanduank Guru-guru berminat 1.Murid-murid


dayausaha,kreatif yang hususuntukmenjalan kurangberminat
daninovatif. berpengalamandala kanaktiviti. dalammata
mbidangini. pelajaranini.
2.Mereka bentuk
danproduk yang 2.kekurangan alatan
mudahdaripada untuk
pelbagaibahan menjalankankerja
kitarsemula. tertentu

3.Mengamalkan
sikapdanbudaya
kerja yang baik.
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH (TAHUN 2009 2013 )

BIDANG: KURIKULUM
SUB BIDANG : PANITIA MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP

PERTUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)


ISU MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR INISIATIF
SASARAN
PENCAPAIAN

Sekolahtidakme Meningkatkanpe Memperbanyakk Bilanganmurid yang TOV Program Gemilang :


mpunyaialat- ncapaianKemah analat- mendapatperalatan Tahun 2009 : 60% - Menulissurat perm
alatdankemuda iranHidupdalam alatdankemudah dankemudahanasa Tahun 2010 : 70% Honan kepada SPA
hanasasdalamb PKSR anasasdalambili sdalammembuatker Tahun 2011 : 80% -Memungut derma
ilik KH darisegikuantitid k KH. jakayu,electrikdanel Tahun 2012 : 90% -
ankualiti. ektronik,danjahitan Tahun 2013 : 100% Memintabantuankewanga
Berta bah. ndaripadalembagapengur
Menjelangtahun usansekolah.
2013,100%
muridmendapatperalatan-
peralatandankemudahan-
kemudahanasasuntukme
mbuatkerjakayu,electricda
nelektronikdanjahitan.