Anda di halaman 1dari 4

FORMA TE (gerundio: ando, endo)

Verbos grupos U
De acuerdo a tu terminacin se reemplaza de la siguiente manera:

Cambiar U por TTE kau katte


Cambiar TSU por TTE matsu matte
Cambiar RU por TTE agaru agatte
Cambiar SU por SHITE hanasu hanashite
KU por ITE kiku kiite
GU por IDE isogu isoide
BU por NDE yobu yonde
MU por NDE yomu yonde
NU por NDE shinu shinde
Excepcin: iku itte

Verbos grupo RU
Cambiar RU final por TE:

Miru - mite
Okiru - okite
Taberu - tabete
Tsukeru tsukete

Excepcion: Hashiru (correr), Hashitte

Verbos irregulares
Suru - shite
Kuru - kite

FORMA TE-IMASU
Tsutomeru tsutomemasu tsutomete imasu (estoy trabajando)
Asobu asobimasu asonde imasu (estoy jugando)
Uru urimasu utte imasu
Kau kaimasu katte imasu
Motsu mochimasu motte imasu
Matsu machimasu matte imasu

FORMA TE KUDASAI (peticin)


Tabete kudasai (coma por favor)
Aruite kudasai
Nonde kudasai

DE (en el)TE IMASU

Watashi wa uchi de matte imasu


Gakko de shigoto o shite imasu
Eki de denwa o kakete imasu
Toshokan de hon o
Koko de

NI (a la) ........... TE IMASU

kaisha ni tsutomete imasu


ue ni oite imasu

.TE MO II, TE WA IKENAI

1
Yonde mo ii desu Yonde wa ikenai
Tabete mo ii desu tabete wa ikenai
Mite mo ii desu mite wa ikenai

CONECTORES
KARA (despus, despus de....)
........te kara ........ta (da) desu
........te kara ........ta deshita
........te kara ........ta deshoo

Ejemplos: tabete kara itta desu (presente), tabete kara itta deshita (pasado), tabete kara itta deshoo (si
bien deshoo es futuro equivale al pasado interrogativo)

........te kara..te kudasai


Ejemplo tabete kara asonde kudasai

MO (pero, aunque)
........te mo ........nakatta

Ejemplos: aruite mo tsukarenakatta desu


aruite mo tsukarenakatta deshita
aruite mo tsukarenakatta deshoo.

DEMO (pero)
........te demo ........te kudasai

Ejemplos: aruite demo zehi kite kudasai (venga por favor sin falta, aunque sea caminando)

KARA DEMO (aunque)


........te kara demo ......te kudasai
Ejemplos: osoku natte kara demo kite kudasai (aunque se haga tarde venga por favor)

Kadai 2
FORMA TE-IMASU FORMA TE KUDASAI


Mainichi nihon go wo benkyoo shimasu.


Mainichi ragio wo kikimasu.


Taroo san ni denwa wo kakemasu.


Kyooko san to terebi wo mimasu.

2
-
Inu to niwa de asobimasu.


Kissaten de mainichi shinbun wo yomimasu.

-
Asa hayaku kao wo araimasu.

-
Doyoobi ni piano wo hikimasu.

-
Ima ohuro ni hairimasu.


Ano tatemono de hatarakimasu.


Oniisan wo uchi de machimasu.

-. -
Pan ya e ikimasu.

-
Ookii uchi wo kaimasu.


Hon to enpitsu wo urimasu.

3
Kaisha ni otomemasu.


Isu ni suwarimasu.

Vocabulario

todos los das


llamar por telfono
bar, caf
lavar
tocar un instrumento musical
bao de inmersin japons
entrar
trabajar
empresa, fbrica
silla
sentar