Anda di halaman 1dari 6

KIMIA 2016

Mata pelajaran Kimia Tg 5


Bilangan Murid 20 orang
Tema/Topik Interaksi Antara Bahan Kimia
Masa 80 minit
Objektif pembelajaran 1.3 Mensintesis idea tentang teori perlanggaran

Hasil pembelajaran 1. Menerangkan tenaga pengaktifan


2. Melakar dan menerangkan gambar rajah profil tenaga
3. Menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan
dengan kadar tindak balas
4. Menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas

Kriteria Kejayaan (a) murid dapat menerangkan tentang teori perlanggaran


(b) murid dapat melakar gambar rajah profil tenaga
(c) murid dapat menghubungkaitkan teori perlanggaran dengan faktor
kehadiran mangkin untuk meningkatkan kadar tindak balas.
Pengetahuan Sedia Ada Murid boleh
Pelajar (a) Murid mengetahui kesan mangkin terhadap kadar tindak balas
Aktiviti P&P Seperti dibawah

EMK Kreativiti & inovasi Sains dan teknologi


Keusahawanan Bahasa
Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
TMK Nilai Murni
STEM IBSE
KBAT / iTHINK Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih
Peta Alir
Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir Peta Pokok
Peta Titi
BBM Komputer , LCD, buku amali Kimia Tg 5, buku rujukan, alat tulis

Lembaran kerja, slaid, masking tape

Contoh bahan telah siap, gambar


berkaitan topik
KIMIA 2016

Papan putih mini, pen marker,Set


aktiviti hands on( rujuk senarai semak )
Penilaian Lembaran Kerja Hasil Kerja Pemerhatian
Kuiz Lisan Drama Tugasan
Projek
Refleksi _____ /_____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengayaan / pengukuhan
_____ /_____ murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran
dan diberi latihan pemulihan

Perkembangan Aktiviti P&P Catatan


Pembelajaran
Pelibatan 1. Pada pendapat anda
engagement Murid dibekalkan 2 bekas berlabel A dan B mengapakah serbuk koko B lebih
(5 minit) yang mengandungi serbuk koko. senang larut berbanding serbuk
Murid diminta memasukkan serbuk koko A
koko A.
ke dalam 100 cm3 air pada suhu bilik dan - Suhu air mempengaruhi
serbuk koko B ke dalam 100 cm3 air panas. keterlarutan koko.
Murid menyatakan serbuk koko mana yang 2. Terangkan perbezaan
lebih senang larut dalam air. pergerakan zarah air dalam air
panas dan air pada suhu bilik.
- tenaga kinetik zarah dalam air
panas lebih tinggi
Penerokaan Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil Rujuk Lembaran Aktiviti 1
exploration (4 orang).
Setiap kumpulan akan diberikan lembaran
(15 minit)
tugasan untuk dilaksanakan.
Dalam Aktiviti 1 murid diminta
menyenaraikan bahan dan radas serta
merangka prosedur yang di perlukan
untuk menghasilkan Milo panas.
Murid menyediakan milo panas mengikut
prosedur yang di rancang dan membuat
pemerhatian dan mencatat pada lembaran
KIMIA 2016
kerja masing-masing.
Murid berbincang di dalam kumpulan bagi
melengkapkan tugasan untuk bahagian
prosedur dan key idea dalam lembaran
aktiviti.
Penerangan Wakil dari setiap kumpulan diminta tampil
explanation membentangkan hasil perbincangan
(10 minit) secara lisan.

Pengembangan AKTIVITI 1 Menonton video 1. Berdasarkan video yang anda


Murid menonton video tentang teori
elaborate tonton tadi, nyatakan syarat untuk
perlanggaran
(45 minit) berlakunya perlanggaran
https://www.youtube.com/watch?
berkesan.
v=SbapBWjDA74
Murid berbincang dalam kumpulan (1) orientasi yang betul
untuk menyatakan dua syarat untuk (2) mencapai tenaga pengaktifan
perlanggaran berkesan berlaku dan
seterusnya menghasilkan tindak balas PA 21 diaplikasikan:
di atas papan putih mini. Simulasi

AKTIVITI 2
Guru menunjukkan senarai kandungan
bahan dalam serbuk Milo biasa dan serbuk
Milo Fuze dan menyatakan terdapat
PA 21 diaplikasikan:
mangkin iaitu anticaking agent (sodium
Pembelajaran
alumino silicate) dalam kandungan milo
berkumpulan/kolaboratif
Fuze yang menghalang serbuk Milo
tersebut dari menggumpal.
Murid di minta untuk mendapatkan
maklumat dari buku teks atau buku rujukan
tentang kesan kehadiran mangkin
terhadap kadar tindakbalas.
Murid berbincang dalam kumpulan untuk
membanding beza tentang kesan
kehadiran mangkin dalam serbuk milo.
Murid mempersembahkan hasil
Peta I-think:
perbincangan di atas kertas sebak.
Setiap kumpulan dikehendaki Peta buih berganda
menggabungkan hasil dapatan menjadi
satu hasil kerja yang lengkap dan dikongsi
bersama semua.
KIMIA 2016

Penilaian Murid menghubungkait kesan


evaluation kehadiran mangkin dengan teori
(10 minit) perlanggaran.

Lembaran Kerja 1
COL MILO METHOD
KIMIA 2016
Nama : _________________________________________________
Tingkatan : _____________________

Idea awal :
Teori Perlanggaran menyatakan bahawa : Untuk sesuatu tindak balas berlaku
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

AKTIVITI 1

Bagaimana cara anda membuat minuman milo panas?

Radas:
____________________________________________________________________

Bahan : ____________________________________________________________________

Prosedur Kunci idea Teori Perlanggaran


Gunakan air panas
pada suhu 85 90 C

Goncang campuran
milo, air dan susu

Milo + Water + Condensed


milk

AKTIVITI 2

Masalah Jawapan Sebab


KIMIA 2016
Bolehkah air pada suhu
30 C digunakan untuk
membuat milo panas?
Bolehkah campuran
milo tersebut larut
dengan hanya
mengacau campuran
milo tersebut tanpa
mengoncangnya?

Idea akhir:
Teori Perlanggaran menyatakan bahawa : Untuk sesuatu tindak balas berlaku
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________