Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu yang 1 Hari: RABU

KeTarikh: 1JANUARI 2014

KELAS:
MASA: REFLEKSI/ IMPAK
MATA KANDUNGAN DAN KERJA
PELAJARAN RUMAH
:
6 CERDIK TAJUK: PdPtelahdilaksanaka
0730 1.1 NOMBOR BULAT ndenganmencapaita
- BIDANG PEMBELAJARAN: hap:
0830 AM 1.1 NomborBulatHinggaTujuh Digit
MATEMAT Cemerlang ( )
OBJEKTIF PEMBELAJARAN:
IK Muridakandiajar: Sederhana ( )
( 1 JAM) 1.1.1 Menamakansebarangnomborsehinggatujuh digit
HASIL PEMBELAJARAN: Lemah ( )
Di akhirpembelajaran, muriddapat:
(i) Menamadanmenulisnomborhinggatujuh digit.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK):
muridtelahmencapai
Kreativiti, bekerjasama
objektifpembelajara
BAHAN BANTU MENGAJAR:
n.
Lembarankerja, bukuteks, kadnombor
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN:
Persediaan (PemerhatianAnalisis):
/26murid
(a) Muridmemerhatinombor yang ditunjukkan. menjalankanaktiviti
5 4 2 8 7 3 9 pemulihan.
(b) Muridmembentukseberapabanyaknombortujuh
digit: Muridpemulihan:
Contoh: 6 231 456
(c) Muridmenyebutangkatersebutsatupersatu.
Contoh:
Enamjutaduaratustigapuluhsaturibuempatr
atus lima puluhenam.

Imaginasi (Penjanaan idea): Cadanganpenam


bahbaikan:
(a) Muridmembacakadperkataan yang dipaparkan.
(b) Muridmenulisdalambentuknombor.
Contoh:
Empatjutatigaratusduapuluhrib 4 320
uenamratusempatbelas 614

Perkembangan (PenambahbaikanMenilai):
TidakHadir:
(a) Kadnombordilekatkanpadapapantulis.
(b) Beberapakepingkadperkataandiedarkan.
(c) Murid yang memegangkadperkataanbaginombor
yang dipaparkanakanmelekatkannya di
bawahnombor.
(d) Muridmembacakadperkataan yang dilekatkan.

Tindakan ( PelaksanaanAmalanBerterusan):

SKSP2_SHARIFAH NASRIAH WAN OBENG 2014


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Muridmembuatlatihanpadalembaran yang diedarkan.

SKSP2_SHARIFAH NASRIAH WAN OBENG 2014