Anda di halaman 1dari 18

Kemahiran Menulis

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMAHIRAN MENULIS
KONSEP

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid


menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman
peribadi melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan
kreatif. Penekanan juga diberi pada penulisan yang
menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan
tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang
jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan
kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS
TAHUN SATU
murid mengetahui dan berkeupayaan:
melakukan aktiviti pramenulis dengan
betul;
menulis secara mekanis bentuk huruf dan
perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup dengan cara yang
betul dan tulisan yang kemas;
menulis perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan betul;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS
TAHUN SATU
menulis secara mekanis ayat tunggal dengan
betul dan tulisan yang kemas;
membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
dengan betul;
menulis imlak perkataan dan frasa yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku kata
tertutup dengan ejaan yang tepat;
mencatat maklumat daripada pelbagai sumber
dengan betul untuk diklasifikasikan;
menulis untuk menyampaikan maklumat yang
tepat menggunakan bahasa yang santun;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS
TAHUN SATU

mengedit dan memurnikan hasil penulisan


daripada aspek ejaan.
menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
bukan naratif secara terkawal dengan betul;
dan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
PRINSIP PENGAJARAN MENULIS
Kemahiranmenulismekanismerupakanasas
kepadapenguasaanmenulis.
Melahirkanideadalambentukpenulisan perlu
mengamalkanprinsipansurmaju.
Keseragamandalammembentukdanmenulis
hurufperludititikberatkan.
Latihanmenulisyangberterusan perludijadikan
amalan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
PRINSIP PENGAJARAN MENULIS

Mengimlak dapatmengukuhkan penguasaan


kemahiranmengeja.
Bacaanluasmembantu menghasilkanpenulisan
karanganyangbaik.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KANDUNGAN
STANDARD KURIKULUM
KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN
Muridpatutmengetahuidanboleh 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak
melakukan; dengan kemas dan jelas.

3.1Asasmenulisdengancara
yangbetul.

3.1.2Membentuk garisan yangmenyerupai


bentuk huruf dengan kemas dan jelas.

3.2Menulissecaramekanis 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar


berdasarkanbahanyang dan huruf kecil dengan cara yangbetul serta
diberi dengan betul dan kemas. tulisan yangkemas.

3.2.2Menulissukukataterbukadengancara
yangbetuldantulisanyangkemas.

3.2.3Menulissukukatatertutupdengancara
yangbetuldantulisanyangkemas.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN
3.2Menulissecaramekanis 3.2.4Menulisperkataanyangmengandungi
berdasarkanbahanyang duaatautigasukukata,diftong,vokal
diberi dengan betul dan kemas. bergading,digrafdankonsonanbergabung
denganbetuldantulisanyangkemas.

3.2.5Menulisfrasayangmengandungi
perkataanduaatautigasukukata,diftong,
vokalberganding,digrafdankonsonan
bergabungdenganbetuldantulisanyang
kemas.

3.3Membinadanmenulisperkataan, 3.3.1Membinadanmenulisperkataanyang
frasa,danayatdengan betul. mengandungisukukataterbukadantertutup
denganbetuldankemas

3.3.2Membinadanmenulisperkataanyang
mengandungidiftong,vokalberganding,
digrafdankonsonanbergabungdengan
betul.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN
3.3Membinadanmenulis 3.3.3Membinadanmenulisfrasadengan
perkataan,frasa,danayat betul.
dengan betul.

3.3.4Membinadanmenulisayattunggal
danayatmajmukdenganbetul.

3.4Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1Menulisimlakperkataanyang


mengandungisukukataterbukadansuku
kata tertutup dengan tepat.

3.4.2Menulis imlak frasa yang


mengandungi perkataan suku kata terbuka
dan suku kata tertutup dengan tepat.

3.5Mencatat maklumat yangbetul 3.5.1Mencatat maklumat yangbetul


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai sumber.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN
3.5Mencatat maklumat yangbetul 3.5.2Mencatat maklumat yangbetul untuk
tentang sesuatu perkara daripada diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.

3.6Menulis untuk menyampaikan 3.6.1Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu maklumat yangbetul berdasarkan bahan yang
perkara dengan menggunakan diberi dengan menggunakan bahasa yang
bahasa yangsantun. santun.

3.6.2Menulis untuk menyampaikan


maklumat yangpelbagai dengan betul
menggunakan bahasa yangsantun.

3.7.Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1Menghasilkan penulisan berbentuk


dalam pelbagai genredengan naratif secara terkawal dengan betul.
betul.

3.7.2Menghasilkan penulisan naratif dan


bukan naratif secara terkawal dengan betul.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARDKANDUNGAN STANDARDPEMBELAJARAN
3.8Mengeditdanmemurnikanhasil 3.8.1Mengedithasilpenulisandaripada
penulisan. aspekejaan.

3.8.2Mengeditdanmemurnikanhasil
penulisandaripadaaspekejaan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
PERBEZAAN KEMAHIRAN MENULIS
DALAM KBSR DENGAN KSSR

Terdapat 8kemahiran dalam standard


kandungan KSSRdan 4dalam Hasil
Pembelajaran.
Kemahiran asas menulis diperkenalkan dalam
standardKSSRyangtiada dalam Hasil
Pembelajaran KBSR.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Strategi Pelaksanaan

Kemahiran menulis diajar berpandukan


cadangan pengajaran yangdimuatkan dalam
Buku Panduan guru.
Perancanganaktivitip&pperlumenekankan
beberapaaspekdalampengajaran
merangkumifokusutama,fokussampingan,
objektif,KBT,aktiviti,pentaksiran,
pengayaandanpemulihan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
CONTOH P&P KEMAHIRAN MENULIS

Semasa menyediakan rancangan pengajaran dan


pembelajaran bagi kemahiran menulis,guruperlu
memberi pertimbangan pada aktiviti yangsesuai
sebelum,semasa dan selepas kemahiran menulis
yangdiajar.Pengajaran dan pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai
aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif
yangtelah ditentukan.Contoh rancangan mengajar
disediakan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Cabaran Guru
Kebersediaan murid untuk belajar menulis
memegang pensel,menulis bentuk huruf
dengan cara yangbetul,penggunaan kosa
kata,pengecaman dan minat untuk menulis.
Kepelbagaian tahap kebolehan murid
menulis.
Kesulitan menggalakkan murid menghasilkan
ideadalam penulisan.
Kurang pendedahan teknik mengajar proses
dalam penulisan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Cadangan Menangani Cabaran
Ambil tahu kebersediaan murid menulis.
Pelbagaikan bahan latihan menulis
bersesuaian dengan murid.
Galakkan murid menggunakan kosa kata
yangdipelajari dalam aktiviti menulis.
Pilih aktiviti dan bahan yangmenarik supaya
murid minat menulis.
Gunakan seberapa banyak teknik menulis
yangsesuai yangterdapat dalam buku
dan internet.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM