Anda di halaman 1dari 2

Jadual Spesifikasi Kandungan

Mata pelajaran : Asasi Sains Komputer


Kelas : Tingkatan 1
Tajuk : 3.0 Algoritma

MENGINGAT DAN MEMAHAMI KAEDAH KAEDAH


UNIT APLIKASI ANALISIS MENILAI MENCIPTA ABBM
KONSEP FAKTA KEMAHIRAN PRINSIP PENGAJARAN PENILAIAN
3.1.1 Menulis Memperkenalkan Menerangkan Melukis simbol- Mengklasifikasikan Membezakan Menghasilk Sumbang Saran Aktiviti Projektor
pseudokod kegunaan bagi definisi dan simbol yang kegunaan simbol algoritma an HangMan LCD
dan melukis beberapa bahasa kegunaan bagi digunakan dalam carta alir. dengan algoritma, Strategi
carta alir pengaturcaraan. algoritma, dalam carta alir pseudokod. carta alir berasaskan Komputer
pelbagai pseudokod dan dengan dan aktiviti
pilihan dalam carta alir. menyenaraikan Menggunakan Mengira hasil pseudokod Skin
penyelesaian Menerangkan kegunaan algoritma dan dalam suatu yang Berpusatkan layar
masalah. kepentingan setiap simbol. pseudokod serta pengaturcaraa melibatkan guru dan murid
penggunaan Menjelaskan menggambarkan n yang pelbagai Pemban
algoritma untuk simbol-simbol carta alir untuk melibatkan pilihan Perbincangan gunan
mereka yang akan menyelesaikan carta alir dan berkait Algoritma
pengaturcaraan. digunakan keadaan berkaitan pseudokod dengan Penyelesaian .pptx
dalam carta alir dengan kehidupan pelbagai keadaan Masalah
Menjelaskan pelbagai seharian. pilihan. kehidupan papan
konsep pilihan. seharian. putih
pengaturcaraan.
pen
Menghuraikan marker
beberapakan
kata kunci yang
akan
diaplikasikan
dalam
pseudokod.
3.1.2 Menulis Menerangkan Menerangkan Melukis simbol Menggunakan Membandingan Menghasilk Sumbang Saran Projektor
pseudokod fungsi yang kegunaan yang algoritma,carta alir algoritma yang an lebih LCD
dan melukis program ulangan yang melibatkan dan pseudokod melibatkan daripada Strategi
carta alir komputer terdapat dalam ulangan dalam yang melibatkan pelbagai pilihan satu berasaskan Komputer
yang mengaplikasikan carta alir dan carta alir. ulagan dan ulangan algoritma, aktiviti
melibatkan untuk mengawal pseudokod. carta alir Skin
ulangan. aliran program. Membuat ayat dan Berpusatkan layar
Menjelaskan yang pseudokod guru dan murid
jenis-jenis melibatkan yang Scvanger
struktur ulangan dalam melibatkan Perbincangan hunt.pptx
kawalan yang pseudokod. ulangan
berada dalam berkait Penyelesaian papan
pengaturcaraan dengan Masalah putih
. keadaan
kehidupan pen
seharian marker
yang sama.
Buku
Teks

3.1.3 Menyenaraikan Menerangkan Mengetahui Membetulkan ayat- Mengenalpasti Memilih Membaiki Sumbangan Projektor
Mengesan amalan baik susunan betul cara-cara betul ayat atau simbol- keralatan simbol- ralat Saran LCD
ralat daripada untuk membuat untuk untuk simbol yang salah dalam simbol atau daripada
pseudokod algoritma, carta menghasilkan menghasilkan dalam algoritma, algoritma, carta kata kunci algoritma, Strategi Komputer
MENGINGAT DAN MEMAHAMI KAEDAH KAEDAH
UNIT APLIKASI ANALISIS MENILAI MENCIPTA ABBM
KONSEP FAKTA KEMAHIRAN PRINSIP PENGAJARAN PENILAIAN
dan carta alir alir dan algoritma, carta algoritma, carta carta alir dan alir dan yang betul carta alir berasaskan
dalam pseudokod. alir dan alir dan pseudokod yang pseudokod dan sesuai dan aktiviti Skin
penyelesaian pseudokod. pseudokod. diberikan. yang diberikan. semasa pseudokod. layar
masalah menghasilk Berpusatkan
an guru dan murid papan
algoritma,c putih
arta alir Penyelesaian
dan masalah pen
pseudokod. marker

Buku
Teks
3.1.4 Mengulang Menerangkan Membina Merujuk satu Mengenalpasti Memilih Menghasilk Sumbangan Projektor
Menghasilkan konsep pelbagai cara membina algoritma, carta contoh kehidupan adakah jenis fungsi an Saran LCD
pseudokod pilihan dan algoritma, carta alir dan seharian, membina keadaan yang algoritma,
dan carta alir ulangan dalam alir dan pseudokod algoritma, carta alir kehidupan sesuai carta alir Demonstrasi Komputer
yang algoritma, carta pseudokod yang dan pseudokod semestinya untuk dan
melibatkan alir dan yang melibatkan yang melibatkan menggunakan menghasilk pseudokod Perbincangan Skin
gabungan pseudokod melibatkan gabungan gabungan pelbagai algoritma, carta an melibatkan layar
pelbagai dengan urutan. gabungan pelbagai pilihan dan alir dan algoritma, gabungan Strategi
pilihan dan pelbagai pilihan pilihan dan ulangan. pseudokod carta alir pelbagai berasaskan papan
ulangan. dan ulangan ulangan. yang dan pilihan dan aktiviti putih
dengan melibatkan pseudokod ulangan
memberi satu gabungan yang untuk Berpusatkan pen
contoh berkait pelbagai pilihan sesuai membangu guru dan murid marker
dengan dan ulangan. sama ada nkan satu
kehidupan pelbagai aplikasi. Penyelesaian Buku
seharian. pilihan saja masalah Teks
atau
ulangan
saja atau
gabungan
kedua-dua.