Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..........................................................................................i

DAFTAR ISI........................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................1

I.1 Latar Belakang......................................................................................1

I.2 Tujuan....................................................................................................1

I.3 Manfaat.................................................................................................1

I.4 Sistematika Penulisan............................................................................2

BAB II PEMBAHASAN.....................................................................................3

II.1 Pengertian........................................................................................... 3

II. 2 Kriteria Diagnosa.............................................................................. 3

II.3 Gejala.................................................................................................4

III.4. Klasifikasi........................................................................................5

III. 5. Komplikasi......................................................................................5

III.6. Penanganan......................................................................................6

BAB III PENUTUP............................................................................................7

III. 1Kesimpulan.......................................................................................7

III.2 Saran.................................................................................................7

DAFTAR PUSTAKA

ii