Anda di halaman 1dari 1

No. Dokumen : JKR.PK(O).04-SKC.ST.

4A
PROSEDUR No. Keluaran : 04
PEMBINAAN DAN No. Pindaan : 00
PENYELIAAN TAPAK BINA Tarikh : 1 Disember 2015
JKR MALAYSIA Muka Surat :1/1

BORANG PEMERIKSAAN KERJA BATA (PERINGKAT PENERIMAAN)

Nama Projek :.
Lokasi :
Rujukan Lukisan No : Rujukan Spesifikasi : .
Borang pemeriksaan ini perlu dirujuk bersama spesifikasi/dan lukisan projek.

Butiran Pemeriksaan Standard/ Pengukuran/ Pengesahan Catatan/


Keperluan Penilaian* JKR* No. NCP
Teknikal Tapak Oleh
Kontraktor
Bahagian I Kelulusan kilang
pengeluar dan makmal ujian bata
1. Kelulusan kilang pengeluar bata
2. Kelulusan makmal ujian bata

Bahagian II Kelulusan bahan-bahan


1. Simen
1.1 Kelulusan jenis simen yang
hendak digunakan
1.2 Jika simen disimpan di tapak, ia
perlu disimpan dengan teratur
mengikut spesifikasi

2. Pasir
2.1 Kelulusan punca pengambilan
pasir
2.2 Sifat-sifat pasir menepati
spesifikasi

3. Bata
3.1 Jenis bata yang hendak digunakan
diuji dan diluluskan
3.2 Sifat-sifat bata menepati
spesifikasi.

jika mematuhi lukisan / spesifikasi


Nota:
x jika tidak mematuhi lukisan / spesifikasi (rujuk borang NCP)
*Tandakan
TB jika tidak berkaitan
** Bagi projek-projek yang diselia oleh perunding

Diperiksa oleh, **Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh ,

.............. ...... ......... ..................................


Wakil Kontraktor Wakil Perunding PTB JKR PP/WPP JKR
Nama: Nama: Nama: Nama :
Jawatan: Jawatan: Jawatan: Jawatan :
Tarikh: Tarikh: Tarikh: Tarkh :

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA


DOKUMEN TERKAWAL