Anda di halaman 1dari 1

Bahagian B 4.

Sistem pemerintahan dalam tamadun Hwang Ho


Soalan Esei berasaskan konsep mandat.

1. Tamadun Mesopotamia ialah tamadun yang a) Huraikan konsep mandat yang terdapat dalam
terawal di dunia yang muncul pada sekitar 35000 tamadun Hwang Ho.
SM. [7 markah]
b) Huraikan bentuk pemerintahan feudal yang
a) Terangkan proses pembentukan tamadun diamalkan oleh Dinasti Chao.
Mesopotamia di lembah Sungai Tigris dan Euphrates. [7 markah]
[8 markah] c) Pada pandangan anda, apakah fungsi Tulang Oracle
b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bincangkan dalam tamadun Hwang Ho?
sumbangan tamadun Sumeria kepada peradaban [5 markah]
dunia.
[6 markah] 6. Pengertian tamadun dari segi bahasa dan
c) Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah pandangan sarjana.
sesebuah tamadun dapat mempertahankan
pencapaian tamadunnya? a) Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun dari
[6 markah] sudut pandangan sarjana berikut :
2. Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah (i) Sarjana Barat
Sungai Nil (ii) Sarjana Islam
[2 markah]
a) Huraikan ciri-ciri penting yang terdapat dalam
tamadun Mesir yang berkaitan dengan sistem b) Berikan dua buah tamadun awal dunia yang muncul
pemerintahan dan kepercayaan agamanya. di kawasan lembah sungai. [2 markah]
[8 markah]
b) Mengapakah tamadun Mesir dikatakan amat
bergantung kepada Sungai Nil? Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat
[8 markah] dalam tamadun awal membina tamadun mereka di
c) Apakah yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin kita kawasan lembah sungai? [2 markah]
untuk mencapai ketamadunan bangsa yang hebat
seperti tamadun Mesir Purba? Nyatakan ciri tamadun awal dunia. [2 markah]
[4 markah]
c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan
3. Kota Harappa dan Mohenjo-Daro ialah kota tamadun awal kepada peradaban manusia pada masa
terancang yang tertua di dunia. kini? [2 markah]

a) Terangkan ciri-ciri penting bandar Harappa dan


Mohenjo Daro yang berkaitan dengan aspek 7. Ciri-ciri tamadun awal manusia
perancangan bandar.
[8 markah] a) Apakah maksud tamadun? [4 markah]
b) Huraikan bentuk agama dan kepercayaan yang
menjadi anutan masyarakat tamadun Indus. b) Huraikan ciri tamadun awal dunia. [10 markah]
[7 markah]
c) Secara ringkas, nyatakan aspek yang memperlihatkan c) Apakah sikap yang perlu kita contohi daripada
sifat keterbukaan tamadn Indus. masyarakat dalam tamadun awal untuk membolehkan
[5 markah] kita membina sebuah tamadun yang unggul?
[6 markah]

Tingkatan 4 (SPM) 2017