Anda di halaman 1dari 6

Surat An Naba

(Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang)

Terjemahan Text Qur'an Ayat


Tentang apakah mereka saling bertanya- 1
tanya?


Tentang berita yang besar, 2yang mereka perselisihkan tentang ini. 3


Sekali-kali tidak; kelak mereka akan 4
mengetahui,


kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka 5
akan mengetahui.Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu 6
sebagai hamparan?,


dan gunung-gunung sebagai pasak?, 7
dan Kami jadikan kamu berpasang- 8
pasangan,


dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat, 9

dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,10


dan Kami jadikan siang untuk mencari 11
penghidupan,


dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah 12
(langit) yang kokoh,dan Kami jadikan pelita yang amat terang 13
(matahari),dan Kami turunkan dari awan air yang 14
banyak tercurah,
Terjemahan Text Qur'an Ayat


supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-
bijian dan tumbuh-tumbuhan, 15

dan kebun-kebun yang lebat?16

Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu


waktu yang ditetapkan,

17


yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup
sangkakala lalu kamu datang berkelompok-
18

kelompok,


dan dibukalah langit, maka terdapatlah
beberapa pintu,
19
dan dijalankanlah gunung-gunung maka 20
menjadi fatamorganalah ia.


Sesungguhnya neraka Jahanam itu (padanya)
ada tempat pengintai,

21

lagi menjadi tempat kembali bagi orang-


orang yang melampaui batas, 22
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad 23
lamanya,


mereka tidak merasakan kesejukan di 24
dalamnya dan tidak (pula mendapat)
minuman,


selain air yang mendidih dan nanah, 25

sebagai pembalasan yang setimpal.26

Sesungguhnya mereka tidak takut kepada


hisab,

27


Terjemahan Text Qur'an Ayat
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami
dengan sesungguh-sungguhnya, 28dan segala sesuatu telah Kami catat dalam 29
suatu kitab.

Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali
tidak akan menambah kepada kamu selain 30

daripada azab.


Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 31
mendapat kemenangan,
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,

32

dan gadis-gadis remaja yang sebaya,33

dan gelas-gelas yang penuh (berisi


34
minuman).
Di dalamnya mereka tidak mendengar
perkataan yang sia-sia dan tidak (pula

35

perkataan) dusta.

Sebagai balasan dari Tuhanmu dan
pemberian yang cukup banyak,
36


Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan
apa yang ada di antara keduanya; Yang
37

Maha Pemurah. Mereka tidak dapat


berbicara dengan Dia.
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat
berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata
38

kecuali siapa yang telah diberi izin


kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah;
dan ia mengucapkan kata yang benar.Terjemahan Text Qur'an Ayat
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang 39
siapa yang menghendaki, niscaya ia

menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.


kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat,

Sesungguhnya Kami telah memperingatkan 40

pada hari manusia melihat apa yang telah
diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang

kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya
aku dahulu adalah tanah".


Surah An Naba Latin

1. 'Amma yatasaa-aluun(a)

2. 'Aninnabail 'azhiim(i)

3. Al-ladzii hum fiihi mukhtalifuun(a)

4. Kalaa saya'lamuun(a)

5. Tsumma kalaa saya'lamuun(a)

6. Alam naj'alil ardha mihaadan

7. Wal jibaala autaadan

8. Wakhalaqnaakum azwaajan

9. Waja'alnaa naumakum subaatan

10. Waja'alnaallaila libaasan

11. Waja'alnaannahaara ma'aasyan

12. Wabanainaa fauqakum sab'an syidaadan


13. Waja'alnaa siraajan wahhaajan

14. Wa-anzalnaa minal mu'shiraati maa-an tsajjaajan

15. Linukhrija bihi habban wanabaatan

16. Wajannaatin alfaafan

17. Inna yaumal fashli kaana miiqaatan

18. Yauma yunfakhu fiish-shuuri fata'tuuna afwaajan

19. Wafutihatissamaa-u fakaanat abwaaban

20. Wasui-yiratil jibaalu fakaanat saraaban

21. Inna jahannama kaanat mirshaadan

22. Li-ththaaghiina maaaban

23. Laabitsiina fiihaa ahqaaban

24. Laa yadzuuquuna fiihaa bardan walaa syaraaban

25. Ilaa hamiiman waghassaaqan

26. Jazaa-an wifaaqan

27. Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaaban

28. Wakadz-dzabuu biaayaatinaa kidz-dzaaban

29. Wakulla syai-in ahshainaahu kitaaban

30. Fadzuuquu falan naziidakum ilaa 'adzaaban

31. Inna lilmuttaqiina mafaazan

32. Hadaa-iqa wa-a'naaban

33. Wakawaa'iba atraaban

34. Waka'san dihaaqan

35. Laa yasma'uuna fiihaa laghwan walaa kidz-dzaaban


36. Jazaa-an min rabbika 'athaa-an hisaaban

37. Rabbis-samaawaati wal ardhi wamaa bainahumaar-rahmani laa


yamlikuuna minhu khithaaban

38. Yauma yaquumur-ruuhu wal malaa-ikatu shaffan laa yatakallamuuna


ilaa man adzina lahur-rahmanu waqaala shawaaban

39. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa-aattakhadza ila rabbihi maaaban

40. Innaa andzarnaakum 'adzaaban qariiban yauma yanzhurul maru maa


qaddamat yadaahu wayaquulul kaafiru yaa laitanii kuntu turaaban

Anda mungkin juga menyukai