Anda di halaman 1dari 12

Compartimentul : Serviciul Resurse Umane

Documente consultate
Intervalul
Data orar Descrierea activitatii sau elaborate

A avut loc o cu tutorele in care s-a - semnarea conventiei


discutat despre modul de desfasurare a de practica;
stagiului de practica, activitatile ce
17. 02.2014 9.00- 13.00 urmeaza a fi desfasurate, modul in care
Luni trebuie sa se faca referire la activitatile
desfasurate, Tutorele ne-a prezentat
personalul Directiei Management
Resurse Umane si conducerea institutiei.
Realizarea unei scurte prezentari a - s-a apelat la
Primariei Sectorului 2. Tutorele a consultarea site-ului
prezentat particularitatile regulamentului Primariei Sectorului 2;
de organizare si functionare si a explicat - cercetarea ROF-ul
18.02.2014

misiunea institutiei. institutiei;


Marti 9.00- 13.00
- analiza organigramei
si a fiselor de post din
cadrul departamentului.

Realizarea unei prezentari privind modul


de functionare a sistemului informational
din cadrul institutiei.
19.02.2014 - consultarea
9.00- 13.00 Astfel, au fast prezentate circuitele organigramei;
Miercuri
fluxurilor de informatii la nivelul
organizarii structurale i la nivelul
organizarii procesuale.

Realizarea unei prezentari privind modul - s-a ape lat la


de functionare a sistemului decizional din consultarea site-ului
cadrul institutiei. institutiei ;
Astfel, au fast prezentate si evidentiate o
20.02.2014 9.00- 13.00 serie de decizii luate la nivelul
Joi departamentului.

21.02.2014 9.00- 13.00 Realizarea unei prezentari privind modul - consultarea site-ului
Vineri de functionare a sistemului decizional din institutiei
cadrul institutiei, Astfel, au fost - analiza
prezentate metodele eel mai des utilizate Regulamentului de
in cadrul departamentului. A fost Organizare I

prezentata modalitatea de organizare a Functionare al


uner sedinte 1 criteriile ce trebuie institutiei;
respectate atunci cand se are in vedere
apelarea la o astfel de metoda de
management. Totodata, a fost explicata
metoda delegarii pnn apelul la baza
legislativa in acest sens.
Punerea la dispozitie a documentelor Legea 215/2001 privind
24. 02.2014
9.00- 13.00 legislative generale administratia publica
Luni
local a
Lecturare documente ernise de Ordine de servrciu,
25.02.2014 9.00- 13.00 compartimentul in care imi desfasor stagiul decizii de incadrare
Marti de practica
Cunoasterea demersurilor necesare pentru Regulamentul privind
orgamzarea unui concurs de angajare organizarea SI
26.02.2014 9.00- 13.00
consilier asistent, clasa I - Serviciul Resurse desfasurarea concursului
Miercuri
Umane sau examenului
- consultarea site-ului
Prezentarea generala a Directiei Juridice, institutiei;
Legislatie 1 Contencios Administrativ. analiza
27.02.2014
9.00- 13.00 Personalul incadrat examineaza Regulamentului de
Joi
rapoartele supuse atentiei de catre Organizare si
celelalte departamente. Functionare al MAE;
Prezentarea generala a Directiei - consultarea site-ului
Administratie Publica 1 Evidenta institutiei;
Electorala analiza
28.02.2014 9.00- 13.00
Regulamentului de
Vineri
Organizare I

Functionare al MAE;
03.03.2014 9.00-13.00 Consultare Raport 2011 privind transparenta Raport 2011 privind
Luni decizionala cererile inregistrate m
baza legii nr.544/2011,
privind accesul
cetatenilor la informatiile
de interes public.
Intocmirea tematicii 1 bibliografiei pentru Statutul personalului
concurs irnpreuna cu comisia de examen. auxiliar de specialitate,
4.03.2014
9.00-13.00 Stabilirea datei organizarii concursului. Regulamentul de
Marti
ordine interioara

Primirea i verificarea cererilor depose de Legea nr. 330/2009


catre candidati si prezentarea lor comisiei de privind
salarizarea examen. personalului

5.03.2014 9.00-13.00 platit din Intocmirea unor referate pentru acordarea fonduri

Miercuri publice
unor sporuri de fidelitate si de vechime pentru
doi angajati care indeplinesc aceste conditii
incepand cu luna mai 2013.

06.03.2014 8.30-12.30 Intocmirea unor referate pe cererile de Regulamentul privind

Joi efectuare a concediilor de odihna solicitate efectuarea concediilor


pentru luna mai, privind numarul de zile de odihna
cuvenite
Prezentarea activitatilor desfasurate de
fiecare din diviziunile Directiei
Management Resurse Umane. Astfel,
resursele umane reprezinta o componenta
importanta a organizarii 1 functionarii - consultarea site-ului

7.03.2014 acestei institutii. Evidentierea bazei institutiei;


9.00-13.00
legislative care sta la baza organizarii -analiza
Vineri acestui departament. Astfel, conform legii, Regulamentului de
acest departament are atributii in Organizare si
contribuirea la definirea si implementarea Functionare al MAE;
politicii de personal a Primariei
Sectoruului 2 precum si in
initierea de programe si proiecte de
imbunatatire si modemizare a activitatii
10.03.201
4
9.00-13.00 d estionare a resurselor umane. de

e conducere.
Verificarea conditiilor de acordare a unor Fisa fiecarui angajat

g drepturi cuvenite salariatilor, respectiv, spar pentru verificarea


pentru vechime, fidelitate, radiatii, indeplinirii conditiilor,
Luni confidentialitate etc. ale salariatilor. data angajarii, data
indeplinirii vechimei,
etc
Intocmirea listei finale privind candidatii Lista candidati
inscrisi i prezentarea cornisiei de exarninare.
Inscrierea unor proiecte de ordine de zi

11.03.2014 9.00-13.00 privind unele drepturi salariale in Registrul


cu aceasta destinatie si trirniterea Jui Directiei
financiar cantabile pentru obtinerea vizei de
control preventive.
Prezentarea ideii conform careia evaluarea - consultarea
performantelor profesionale se face anual, regulamentelor/
iar procesul este coordonat de Directia metodologiile privind
Managementul Resurselor Umane- concursurile de
Serviciul Resurse Umane. Evaluarea este admitere, evaluarea
realizata de superiorul ierarhic pe baza personalului,
completarii unui formular de evaluare care promovarea
12.03.2014 9.00-13.00 cuprinde doua sectiuni: o sectiune personalului,
Miercuri cornpletata de evaluat si verificata de
evaluator si o sectiune completata numai
de evaluator ce cuprinde mai multe criterii
de evaluare specifice activitatii in
institutie: leadership, loialitatea fata de
institutie; colaborarea cu alte directii sau
departamente; punctualitatea, etc.
Elaborarea si actualizarea unor baze de - consultarea
13.03.2014 date privind personalul institutiei. Cv-urilor si
9.00-13.00
Joi inregistrarea datelor privind nume, sex, scrisorilor de
varsta, functie ocupata, programul de recomandare din
training urmat, costurile de participare, baza de date a
cheltuieli de finantare ale programului. departamentului;
Totodata, s-a realizat o prezentare a - consultarea
modului de selectie a angajatilor ce doresc memoriului intern
urmarea unui program de training. pentru fiecare
angajat.
Realizarea unei baze de date in programul - consultarea
Excel pentru actualizarea drepturilor CV-urilor
14.03.2014 salariale ale angajatilor. In cadrul bazei de personalului
9.00-13.00
Vineri date au fost extrase informatii privind diplomatic si
gradele diplomatice, studiile absolvite 1 consular.
limbile straine cunoscute .
in urma finalizarii bazei de date privind - elaborarea i
17.03.2014 drepturile salariale, s-a realizat o analiza consultarea bazei de
Luni 9.00-13.00 ce a avut ca baza procesul de intocmire a date.
nomenclatoarelor de posturi i functii.
Personalul specializat a efectuat - Consultarea
instructajul privind protectia muncii (iesiri Planului de
de incendiu, interventie de
18.03.2014 de evacuare in caz
9.00-13.00
prezentarea planurilor de evacuare 1 evacuare al Primariei.
prezentarea modului de utilizare a
stingatorului de incediu).

Compartimentul : Serviciul Buget Local


Prezentarea Directiei Economice. Ca - consultarea
metoda de management se foloseste organigramei l

19.03.2014 sedinta deoarece pnn intermediul Regulamentului de


9.00-13.00
Miercuri acesteia se pot transmite inforrnatii Organizare l

precise in legatura cu alocarea resurselor Functionare al


financiare pentru anumite proiecte si se institutiei;
poate culege feed-back-ul concomitent la
un numar mare de componenti ai
organizatiei,
A fost prezentat faptul ca in cadrul - consultarea Ordinului

Primariei Sectorului 2 functioneaza ministrului nr. 1073/


un corp de audit intern. Rezultatele 2003 privind aprobarea
acestuia se exercita asupra tuturor normelor metodologice
activitatilor, actiunilor 1 operatiunilor propm;
desfasurate de institutie - consultarea site-ului
20.03.2014 Primariei;
9.00-13.00
Joi

Analizarea bugetului alocat Primariei - consultarea bugetului


Sectorului 2 pentru anul 2014. Primariei pe anul 2013;
21. 03. 2014 9.00-13.00
consultarea
Vineri

rapoartelor din anu


anteriori;
Realizarea uner analize privind - consultarea site-ului
respectarea principiilor bugetare, dar si MAE;
acordarea uner atentii deosebite asupra - analiza structurii
incadrarii corecte pe clasificatii bugetare. bugetului MAE pe anul
10.00- Astfel, s-a concluzionat ca acest 2013.
24.03. 2014
14.00 departament asigura respectarea
Luni
destinatiei cheltuielilor bugetare.
Prezentarea aspectelor privind verificarea
exactitatii inregistrarilor cantabile 1

intocmirea situatiilor financiare din cadrul


departamentului. Astfel, balanta de
verificare se intocmeste intr-un smgur - consultarea balantei
exemplar, eel putin anual, la incheierea de verificare.
25.03.2014

9.00-13.00 exercitiului financiar sau la alte perioade


prevazute de actele normative in vigoare.
Balanta nu circula, fiind document de
sinteza si se arhiveaza la compartimentul
financiar- contabil.
Aducerea la cunostinta a principalelor
achizitii publice efectuate in anul 2013. - consultarea site-ului
Am observat ca la nivel de primarie se institutiei
26.03. 2014 practica transparenta decizionala privind
9.00-13.00
Miercuri utilizarea banilor publici.
Consultarea documentatiei privind - consultarea caietului
modalitatea de alegere a furnizorilor. Am de sarcini privind
27.03.2014
9.00-13.00 observat atribuirea in functie de atribuirea contractului
Joi
indeplinirea criteriilor de eligibilitate. de achizitie publica,

Actualizarea bazei de date referitoare la - consultarea bazei de


bunurile aflate in patrimoniul institutiei cu date referitoare la
28.03.2014
9.00-13.00 noile achizitii de mobilier si aparatura bunurile aflate
Vineri
software. patrimoniul Primariei
A avut loc o intalnire cu tutorele in care
s-a discutat despre modul de desfasurare a
-consultarea
stagiului de practica, activitatile ce
urmeaza a fi desfasurate, modul in care organigramei
trebuie sa se faca referire la activitatile Regulamentului de
desfasurate.
Organizare l
Prezentarea unei retrospective privind
actrvitatea desfasurata in cele doua Functionare al
31.03. 2014 9.00-14.00 departamente.
institutiei;
A avut loc o documentare cu pnvire la
Luni structurile ce urrneaza a fi vizitate de catre
studenti.

Compartimentul: Serviciul Resurse Umane


Actualizarea unor baze de date privind - consultarea
personalul institutiei. CV-urilor si
inregistrarea datelor privind nume, sex, scrisorilor de
01.04.2014
9.00-13.00
Marti vars ta, functie ocupata, programul de recomandare din baza
training urmat, costurile de participare, de date a
cheltuieli de finantare ale programului. departamentului;
Totodara, s- realizat o prezentare a - consultarea
rnodului de electie a angajatilor ce doresc memoriului intern
urmarea unui program de training. pentru fiecare
angajat.
Actualizarea unor baze de date privind - consultarea
personalul institutiei. CV -urilor si
Inregistrarea datelor privind nume, sex, scrisorilor de
varsta, functie ocupata, programul de recomandare din baza
training urmat, costurile de participare, de date a
cheltuieli de finantare ale programului. departamentului;
Totodata, s-a realizat o prezentare a - consultarea
02.04.2014
9.00-13.00 modului de selectie a angajatilor ce doresc memoriului intern
Miercuri
urmarea unui program de training. pentru fiecare
angajat.
consultarea
ctualizarea unor baze de date privind -
p r onalul instirutiei. CV -urilor si
Inregi trarea datelor privind nume, sex, scrisorilor de
varsta functie ocupata programul de recomandare din baza
training urmat. co turile de participare de date a
03.04.2014 9.00-13.00 heltuieli de finantare ale programuJui. departamentului;
Joi T t data -a realizat prezentare a - consultarea
modului de selectie a angajatilor c dore: c memoriului intern
urmarea unui program de training. pentru fiecare
angajat.
A avut loc o intalnire cu tutorele in care s-
a discutat despre modul de desfasurare a - consultarea
. .
stagiului de practica, activitatile ce organ igramei l

urmeaza a fi desfasurate, modul in care Regulamentului de


trebuie sa se faca referire la activitatile Organizare 1
Functionare al
04.04.2014 desfasurate.
9.00-13.00
Vineri Prezentarea unei retrospective privind institutiei;
activitatea desfasurata in cele doua
departamente.
A avut Joe o d cumentare cu privire la
tructurile ce urmeaza a fi izitate de catre
srudenti.

Analizarea 1 dezbaterea unor decizii documente


7.04.2014
9.00-13.00 adoptate in cadrul diverselor departamente oficiale i
Luni
comunicate
nalizarea rap anelor privind Legea nr. 544/2001,
transparenta decizionala. Di cutii cu privind liberul acces la
per oanele care e prezentau la informatiile de interes
8.04.2014 9.00-13.00 public
registrarura pentru a identifica perceptia
ace tora cu pnvire la transparenta
informatiilor,
Participarea la intocmirea documentatiei Documentatia
9.04.2014 pentru o licitatie publica privind elaborata, secificatiile
9.00-13.00
Miercuri achizitionarea de echipamente IT. tehnice, modul de
publicare a anuntului
Participarea la proc . ul de olutionare a HG nr. 123/2002,

reclamatiilor pentru aprobarea


normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.
10.04.2014 9.00-13.00
Joi 544/2001, privind
libero] acces la
informatiile de interes
public

A avut loc o intalnire cu tutorele in care s-

a discutat despre modul de desfasurare a - consultarea


stagiului de practica, activitatile ce organigramei 1
11.04.2014 9.00-13.00 urmeaza a fi desfasurate, modul in care Regulamentului de
Vineri
trebuie sa se faca referire la activitatile Organizare 1

desfasurate. Functionare al
institutiei;
Compartimentul: Serviciul Resurse Umane
Analizarea proiectelor derulate de
primarie prin prograrne operationale - consultare arhive
22.04.2014 institutie i site;
9.00-13.00

Marti
Analizarea si dezbaterea unor decizii - documente
23.04.2014 adoptate in cadrul diverselor departamente oficiale 1
9.00-13.00
Miercuri comunicate
lntocmire rapoarte privind aparitiile in site-
-consultarea
presa ale Primarului
24.04.2014 9.00-13.00 urilor de stiri
Joi
A avut loc o intalnire cu tutorele in care s-
a discutat despre modul de desfasurare a - consultarea
stagiului de practica, activitatile ce organigramei 1

25.04.2014 9.00-13.00 urrneaza a fi desfasurate, modul in care Regulamentului de


Vineri trebuie sa se faca referire la activitatile Organizare 1

desfasurate. Functionare al
institutiei; Realizarea
unei documentari privind - consultare evolutia carierei
functionarilor publici din arhiveinstitutie; Romania si
consultarea unui curs de - consultarea management
bazat pe cunostinte, cartii "Managementul
28.04.2014
organizatiei", au tori
Luni
Nicolescu 1
9.00-13.00 Verboncu, Ed.
Economica,
Bucuresti
Analizarea proiectelor derulate de
29.04.2014
9.00-13.00 primarie prin programe operationale, in - consultare arhive
vederea intocmirii unor rapoarte institutie si site;
Analizarea proiectelor derulate de
30.04.2014
9.00-13.00 primarie prin programe operationale - consultare arhive
Miercuri
institutie si site;
Lecturare documente erruse de Ordine de serviciu,
5.05.2014
9.00-13.00 compartimentul in care imi desfasor stagiul de decizii de incadrare
Luni
practica
Lecturare documente erruse de Ordine de serviciu,
6.05.2014
9.00-13.00 compartimentul in care imi desfasor stagiul de decizii de incadrare
practica
- consultarea bazei de
date privind structura
Consultarea unei baze de date Excel cu
posturilor din cadrul
7.05.2014
9.00-13.00 privire la structura posturilor de
Miercuri Departamentului
conducere.
Resurse Umane
8.05.2014 Analiza fisei de prezenta a salariatilor in luna Regulamentul de
9.00-13.00
Joi aprilie 2013. ordine interioara

Completarea registrului electronic al -communicate oficiale


9.05.2014
9.00-13.00 salariatilor care au primit alte drepturi ale departamentului
Vineri
salariale salarizare
Analizarea proiectelor derulate de
12.05.2014
9.00-13.00 primarie prin programe operationale - consultare arhive
Luni
institutie si site;
Actualizarea unor baze de date privind - consultarea
personalul institutiei. CV-urilor si
Inregistrarea datelor privind nume, sex, scrisorilor de
varsta, functie ocupata, programul de recomandare din
13.05.2014 training urmat, costurile de participare, baza de date a
9.00-13.00
Marti cheltuieli de finantare ale programului. departamentului;
Totodata, s-a realizat o prezentare a - consultarea
modului de selectie a angajatilor ce doresc memoriului intern
urmarea unui program de training. pentru fiecare
angajat.
Arhivare documente
14.05.2014 9.00-13.00
Miercuri
Arhivare documente
15.05.2014 9.00-13.00
Joi

A avut loc o intalnire cu tutorele in care s-


a discutat despre modul de desfasurare a - consultarea
stagiului de practica, activitatile ce organigramei 1
16.05.2014
9.00-13.00 urmeaza a fi desfasurate, modul in care Regulamentului de
Vineri
trebuie sa se faca referire la activitatile Organizare 1

desfasurate, Functionare al
institutiei;
Consultarea documentatiei privind - consultarea
modalitatea de alegere a fumizorilor. Am caietului de sarcim
observat atribuirea in functie de privind atribuirea
19.05.2014 9.00-15.00
indeplinirea criteriilor de eligibilitate. contractului de
Luni
achizitie publica.

20.05.2014
Marti
Realizare e evolutia carierei functionarilor publici din arhiveinstitutie;

a unei Romania si consultarea unui curs de - consultarea

documen management bazat pe cunostinte. cartii "Managementul

tari organizatiei", au tori


9.00-15.00
privind Nicolescu 1

- Verboncu, Ed.

consultar Economica,
Bucuresti
Analiza datelor i informatiilor; programe,
21.05.2014
9.00-15.00 prognoze 1 strategii de dezvoltare
Miercuri
in domeniul resurselor umane
Lecturare documente cu privire la respectarea - Legea nr. 319/2006 -
de catre salariati a dispozitiilor legale Legea securitatii si
privitoare la securitatea i sanatatea in munca, sanatatii m

22.05.2014 munca
desfasurand activitati de prevenire si Monitorul Oficial nr.
Joi 9.00-15.00
protectie, precum si activitati complementare 646/26.07 .2006
din domeniul situatiilor de urgenta Legea nr. 53/2003,
Codul Muncii
Verificare dosare profesionale ale salariatilor - fise post,
23.05.2014 9.00-15.00
de si intocmirea unei situatii privind gradul de
Vineri
Organigrama

ocupare in cadrul Serviciului Resurse Umane


Definitivarea proiectului de practica. Am
26.05.2014
9.00-16.00 prirnit indicatii de la tutore in ceea ce priveste
Luni
redactarea analizei SWOT.
Concluzii. Discutii cu personalul din cadrul
27.05.2014 compartimentului resurse umane pe marginea
9.00-16.00
Marti celor retinute i pentru lamurirea aspectelor
neintelese.