Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SK. SULTAN HISAMUDDIN ALAM SHAH, KUALA LUMPUR

TARIKH / KELAS 6 Februari 2017 (Isnin) / 4 Cekal (39 orang murid)


BIDANG Menggambar
TEMA Alam Semula jadi
TAJUK Taman Bunga (Capan)
MASA 12.35 p.m 1.35 p.m (60 Minit)
MEDIA Alat : Berus warna, palet, daun, dan bawang merah.

Bahan : Kertas lukisan, cat air atau cat poster.

BBM Power Point dan contoh karya teknik capan.


EMK / TMK Keusahawanan, Kreativiti, dan Inovasi
OBJEKTIF 1. Menyatakan dan mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik yang ada pada gambar teknik capan.

2. Mengetahui dan mengaplikasikan jenis-jenis media seperti berus warna, palet,


daun, bawang merah dan bahan yang sesuai serta penggunaannya dalam
penghasilan gambar teknik capan.

3. Menghasilkan karya yang menarik dengan menggunakan daun dan bawang


merah yang disediakan melalui teknik capan pada karya gambar Taman
Bunga.

4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan


kepada aspek bahasa seni visual.

STANDARD 1. Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada karya
KANDUNGAN gambar teknik capan.

2. Mengaplikasikan bahasa seni visual dan media dalam penghasilan karya


gambar teknik capan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam


penghasilan gambar teknik capan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.

STANDARD Persepsi Estetik Aplikasi Seni Ekspresi Kreatif Apresiasi Seni


PEMBELAJARAN
Murid dapat Murid dapat Murid dapat Murid dapat
mengenal, mengaplikasikan mengaplikasikan membuat
memahami dan pengetahuan pengetahuan dan apresiasi terhadap
menyatakan bahasa seni kefahaman bahasa karya sendiri dan
bahasa seni visual visual, media serta seni visual, media, rakan dengan
yang ada pada proses dan teknik serta proses dan menumpukan
gambar teknik dalam penghasilan teknik dalam pada aspek
capan. gambar teknik penghasilan bahasa seni
capan. gambar teknik visual.
capan secara
1.1.1 Unsur seni 1.2.1 Mengenal kreatif. 1.4.1
dan menyatakan Mempamerkan
1.1.1.1 Rupa - jenis- jenis media 1.3.1 Memilih dan karya yang
organik seperti: memanipulasi dihasilkan
bahan secara
1.1.1.2 Jalinan 1.2.1.1 Alat- Berus kreatif 1.4.2
tampak dan warna, palet, Menceritakan
sentuh. daun, bawang 1.3.2 pengalaman
merah. Menggunakan sendiri dalam
1.1.1.3 Warna bahasa seni visual proses
asas dan primer 1.2.1.2 Kertas dalam penghasilan penghasilan karya
lukisan, cat air karya gambar
1.1.2 Prinsip atau cat poster. teknik capan. 1.4.3 Menghargai
rekaan dan menceritakan
1.2.2 Mengetahui 1.3.3 karya sendiri dan
1.1.2.1 penggunaan Mengaplikasikan rakan
Kepelbagaian media serta proses dan teknik secara lisan
jalinan proses dan yang sesuai dalam
teknik dalam penghasilan karya
penghasilan gambar teknik
karya capan.

1.2.2.1 Teknik
capan.

Aktiviti - Murid memulakan aktiviti dengan nyanyian lagu Taman Bunga.


- Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu tersebut sambil membuat
Set Induksi
pergerakan.
( 5 minit )

- Murid diberikan penerangan tentang kaitan antara nyanyian lagu tersebut


dengan topik pembelajaran yang akan dipelajari.
- Murid ditunjukkan contoh-contoh gambar suasana di taman bunga dan pelbagai
jenis-jenis bunga seperti bunga teratai, bunga raya, dan bunga ros.
Pengetahuan
( 15 minit ) Persepsi Estetik Sedia Ada Murid:
Murid mengetahui
- Murid diperkenalkan dengan topik pembelajaran pada hari jenis corak
terancang.
ini.
BBM : Power
Point, contoh
gambar teknik
capan.

KB : mencirikan

Nilai : kerjasama,
mendengar
- Murid mendengar penerangan daripada guru tentang teori arahan, tekun dan
berani mencuba.
dan konsep teknik capan.
- Murid diberikan penerangan bahawa kesan capan pada
setiap permukaan adalah berbeza mengikut kesan jalinan
yang pelbagai.
- Murid ditunjukkan contoh-contoh gambar dan karya teknik
capan daripada pelbagai jenis bahan yang digunakan.
- Murid dan guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual
yang ada pada contoh gambar teknik capan.

( 10 minit ) Aplikasi Seni BBM : Power


Point, contoh
- Murid diperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan gambar teknik
capan.
untuk menghasilkan gambar teknik capan.
KB : menjana
idea, mengingat,
meneroka,
mengenalpasti.

EMK: Kreativiti

Nilai : kerjasama,
mendengar
- Murid diberikan tunjuk cara menghasilkan gambar Taman arahan , tekun dan
Bunga teknik capan melalui tayangan video. sabar.
- Murid diminta untuk meneroka dan menyatakan media lain
Alat/Bahan:
yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik Berus warna,
capan. palet, daun,
- Murid ditunjukkan contoh hasil karya yang telah guru bawang merah,
kertas lukisan, cat
hasilkan. air atau cat poster.
BBM : Power
( 20 minit ) Ekspresi Kreatif Point, contoh
gambar teknik
- Setiap murid mengeluarkan dan menyusun semua alat capan.
dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan gambar
KB : kreatif dan
teknik capan dan diletakkan di atas meja. inovatif.
- Murid diberi arahan dan penerangan secara terperinci
tentang cara penghasilan gambar taman bunga teknik EMK: Kreativiti,
capan melalui tayangan video dan bimbingan guru. dan Inovasi
- Setiap murid dikehendaki berfikir dan berbincang untuk
menghasilkan gambar taman bunga melalui teknik capan Nilai : kerjasama,
mendengar
daripada pelbagai jenis bahan mengikut kreativiti masing- arahan guru, dan
masing. rajin.
- Murid menyapu warna pada bahan capan yang telah
Alat/Bahan:
disediakan. Berus warna,
- Murid mula mencap mengikut kreativiti masing-masing palet, daun,
sehingga menghasilkan gambar taman bunga yang kacang bendi,
bawang, kertas
menarik. lukisan, cat air
- Murid diberikan bimbingan daripada guru sambil atau cat poster.
mengawal kelas.

( 10 minit ) Apresiasi Seni EMK:


Keusahawanan
- Murid mempamerkan karya masing-masing.
- Murid menceritakan pengalaman semasa proses Nilai : Menjaga
kebersihan,
menghasilkan gambar teknik capan.
menghargai
- Murid memberikan pendapat tentang karya sendiri serta
ciptaan tuhan.
rakan yang lain.
- Murid diberi penerangan dan membuat rumusan terhadap
aktiviti yang dilaksanakan.
- Murid diminta mengemas kembali semua bahan yang
telah digunakan dan membersihkan kelas.