Anda di halaman 1dari 7

Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan Pendidikan.

GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 14 ISU-ISU DALAM FALSAFAH DAN


DASAR PERUNDANGAN PENDIDIKAN

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Mengenalpasti isu-isu falsafah dan perundangan pendidikan di Malaysia.
ii. Menjelaskan cabaran menangani isu.
iii. Mencadangkan langkah-langkah berkesan memantapkan pendidikan di Malaysia.

TUGASAN: Terdapat pelbagai isu dan cabaran pendidikan yang perlu dihadapi
untuk menjayakan Wawasan 2020. Dengan merujuk kepada 1 isu pendidikan
terpilih, bincangkan isu berbangkit, cabaran dan langkah-langkah mengatasi untuk
mencapai matlamat yang dihasratkan.

13.0 Peta Minda

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

1
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan Pendidikan.

13.1 Wawasan 2020 dan isu pendidikan.


a) Wawasan 2020

Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir
Mahamamd. Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang bertujuan untuk meningkatkan
Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun
2020. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkumi buhan sahaja bidang ekonomi, tetapi juga
bidang-bidang politik, sosial, kerohanian, psikologi, serta perpaduan nasional dan sosial antara
lain. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadialan sosial, kestabilan politik, sistem
kerajaan, mutu hidup, nilai sosial dan kerohanian, maruah bangsa serta keyakinan.
b) Pengertian isu pendidikan

Tokoh Pengertian
Mentaksirkan pendidikan sebagai satu proses mengenali kemampuan
Plato semula jadi individu dan mendidiknya supaya menjadi warganegara
yang berguna terhadap masyarakat dan negara.

Rumusan
Merangkumi segala pengalaman, pemikiran perbuatan dan perkara yang memberi
masalah dalam pendidikan.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


c) Sebab-sebab isu berbangkit

Contoh Isu Sebab-sebab isu berbangkit


Struktur pendidikan Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan
(struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain.
menengah yang tidak Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke
selaras kurang menepati Institusi Pengajian Tinggi (IPT) disebabkan wujudnya
keperluan) pelbagai haluan.
Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan
persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran
Malaysia(SPM).
Skop Kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas.

Akses pendidikan (isu Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara


dan masalah yang sekolah bandar dan sekolah luar bandar.
menjejaskan usaha Perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar
penggunaaan ICT dalam diperolehi
proses pengajaran dan Latihan dalam perkhidmatan untuk guru
pembelajaran) mengendalikan sistem komputer di sekolah yang

2
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan Pendidikan.

kurang memuaskan
Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum
mencukupi

Tenaga pengajar Kekurangan sekolah di pedalaman dan pulau


(kekurangan tenaga mendapat guru yang kurang berpengalaman atau
pengajar yang kurang latihan.
berkemahiran dalam Keadaan ini turut menyebabkan berlaku
pelaksanaan pendidikan ketidaksepadanan dalam pengagihan guru mengikut
yang berkesan) opsyen.
Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan
tentang subjek berkenaan maka kewibawaan guru
dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula
dipertikaikan.

Kesan globalisasi Fenomena ini disebabkan nilai-nilai murni


(penggunaan internet) masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan
(isu-isu moral semasa bercanggah dengan nilai-nilai di Barat atau negara-
khususnya isu-isu yang negara maju yang lain yang mana mereka lebih
membabitkan nilai-nilai mementingkan materialistik, induvidualistik dan
sosial menjadi kompleks budaya kosmopolitan.
dan sukar diselesaikan)

Rumusan
Terdapat banyak isu pendidikan yang boleh dikategorikan, iaitu berhubung dengan
struktur pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan, organisasi sekolah dan
keguruan.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


13.2 Satu (1) isu pendidikan yang terkini, faktor-faktor kemunculan dan cabaran-
cabaran dalam menghadapinya.

a) Isu pendidikan terkini yang dipilih

Ketidaksamaan peluang pendidikan (kepelbagaian kaum atau budaya kadang kala dilihat
menjadi satu bentuk ketidaksamaan peluang dalam pendidikan.

b) Sebab-sebab pemilihan isu berkaitan

Hal ini demikian kerana kebanyakan anak masih tidak dapat menerima peluang pendidikan
terutamanya anak-anak orang asli.

3
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan Pendidikan.

c) Faktor-faktor kemunculan isu pilihan

Faktor Kemunculan Isu Penjelasan


i) Perbezaan antara murid miskin dan murid berada
Kelas sosial dapat dilihat dari segi kemudahan mendapatkan
bahan-bahan rujukan, kemudahan untuk
mendapatkan rawatan atau makanan berkhasiat.
Suasana tempat tinggal yang lengkap, struktur
kekeluargaan turut memainkan peranan dalam
pembentukan kelas sosial dalam masyarakat.

ii) Jurang antara pelajar normal dan pelajar


Murid berkeperluan khas berkeperluan khas di mana perbezaan penyediaan
pelbagai kemudahan yang sebuah bagi pelajar
berkeperluan.

iii) Kebanayakan murid perempuan dan lelaki lebih
Jantina cenderung untuk memilih mata pelajaran yang
bersifat lebih ke arah mereka.
Penyelidik Aminah Ahmad (2000) menyatakan
bahawa penglibatan wanita menggalakkan tetapi
masih wujud segreagasi mengikut gender
terutamanya dalam pendidikan sekolah menengah
teknik atau vokasional dan juga institusi pengajian
tinggi seperti di politeknik.

iv) Kadar keciciran di kalangan murid orang asli
Berkaitan dengan orang dalam pendidikan adalah yang tertinggi.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Taraf sosioekonomi rendah dalam kalangan orang
asli.
kemampuan ibu bapa orang asli terbatas untuk
menghantar dan menyekolahan anak-anak mereka
kerana beranggapan mencari nafkah lebih menjadi
keutamaan dari mendapatkan pendidikan.
v) Kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat.
Kumpulan minoriti Contoh : (1) kaum Siam mengalami masalah
untuk menghantar anak mereka ke sekolah kerana
tiada sekolah yang khusus seperti SK, SKJC atau
SKJT.
mereka hanya mempunyai pilihan untuk
menghantar anak mereka ke salah satu pilihan
sekolah tersebut.
Kumpulan minoriti di sekolah yang dikategorikan
sebagai kumpulan yang bersifat negatif.
Tingkah laku mereka yang bermasalah boleh
menggugat ketenteraman

4
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan Pendidikan.

13.3 Cabaran-cabaran menghadapi isu

Cabaran Huraian Contoh


i) Jarak tempat Kebanyakan orang asli sukar Tiada kemudahan
tinggal dengan menghantar anak mereka ke sekolah kenderaan boleh
sekolah kerana jarak antara sekolah dengan menghantar anak
kedudukan rumah mereka adalah sangat
jauh.
ii) Kehidupan Kebanyakan ibu bapa orang asli sentiasa Mengutip sarang
menyuruh anak mereka membantu burung
untuk mengutip hasil hutan untuk
meneruskan kehidupan mereka
iii) Kedudukan kelas Sesetengah ibu bapa yang miskin Mereka merisaukan
sosial enggan menghantar anak ke sekolah pakaian dan bahan
kerana menganggap bahawa kelas sosial yang digunakan oleh
akan memalukan anak mereka. anak mereka akan
diejek oleh murid lain.
iv) Murid Sesetengah ibu bapa enggan Mereka hanya
berkeperluan khas menghantar anak OKU mereka ke mengharapkan anak
sekolah kerana mereka ingin mendidik mereka dapat belajar
anak mereka di rumah. cara untuk menjaga
sendiri sahaja.
v)

vi)

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


vii)

viii)

5
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan Pendidikan.

13.4 Langkah-langkah yang positif oleh pihak-pihak tertentu bagi menangani cabaran-
cabaran ke arah menjadikan isu tersebut suatu kejayaan yang gemilang.

Pihak Langkah-langkah yang diambil


i) Guru Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap
profesional, iaitu mengajar tanpa membezakan bangsa
murid.
Guru harus bijak dalam menggalakkan murid untuk
bergaul dengan bebas tanpa sekatan budaya.
Guru harus mengetahui dan mengkaji latar belakang
murid agar perancangan aktiviti pengajaran bersesuaian
dengan semua kepercayaan, nilai dan gama murid.

ii) Ibu bapa Ibu bapa orang asli tidak boleh sesuka hati membawa
keluar anak mereka dari sekolah untuk mencari hasil
hutan sepanjang waktu persekolahan kerana ini akan
mengganggu tumpuan dan minat anak-anak belajar
walaupun tidak dinafikan bahawa mereka hidup di bawah
paras kemiskinan dan terpaksa meneruskan kehidupan.

iii) Kerajaan Menambahbaikan infrastruktur dan prasarana sekolah


yang sedia ada.
Memberi peluang pelajar untuk mendapatkan pendidikan
pada tahap tertinggi.
Meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut
opsyen dari kawasan pedalaman.

iv) Masyarakat Golongan muda perlu membaca dan memahami serta

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


menghayati perlembagaan negara.
Golongan muda disaran memahami Perlembagaan
Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia
Cohtoh: hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia

v) Pelajar Penggunaan bahasa standard harus diamalkan oleh murid


Penggunaan laras bahasa yang tepat mesti diamalkan
Murid digalakkan berinteraksi dan berbincang dengan
berlainan jantina dengan memberi penekanan kepada
kesedaran batasan perbuhungan dalam berinteraksi.
Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan
supaya mereka tidak sentiasa berada dalam bebimbangan
apabila berada di dalam kelas dan berhadapan dengan
guru dalam sesuatu aktiviti pembelajaran.
vi) Kementerian Meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan
Pelajaran Malaysia risiko keciciran.
(KPM) - Pelaksaan Kelas Intervensi Awal membaca dan
menulis (KIA 2M) bagi murid Tahun 1.
- Menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar
kurang upaya yang terdiri daripada pelajar

6
Unit 14: Isu-isu Dalam Falsafah dan Dasar Perundangan Pendidikan.

bermasalah penglihatan, pendengaran dan


pembelajaran.
Mengadakan beberapa reformasi pendidiman dengan
tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi
kemampuan sistem pendidikan untuk menghadapi
cabaran yang datang.

vii) Pihak sekolah Berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya


(termasuk SMPKV, masyarakat dengan melaksanakan aktiviti samping
MRSM, sekolah (kokurikulum).
swasta dan sekolah Pada peringkat rendah, ada SK, SJKC, SJKT.
antarabangsa) Pada peringkat menengah, ada SBP, SMT, SMKA, SKM
Harian, Sekolah Model Khas.
Sekolah Premier memnpunyai tradisi yang panjang (100
tahun).
Sekolah yang persekitarannya strategik, iaitu ada
infraturuktur baik seperti Cyberjaya dan Putrajaya.
Sekolah khusus untuk pendidikan khas.

KPF 3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar