Anda di halaman 1dari 10

GROUP: E

NAMA : JANENETTY ANAK KAREK NO. MATRIK: D20141066837

UNIT 13 AKTA PENDIDIKAN 1996: FUNGSI & IMPLIKASI

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Membincangkan fungsi Akta Pendidikan 1996
ii. Membahaskan implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di
Malaysia

TUGASAN: Bagaimanakah Akta Pendidikan 1996 memainkan peranan yang lebih


baik berbanding Akta Pelajaran 1961. Bahaskan implikasinya terhadap
perkembangan pendidian di Malaysia.

13.0 Peta Minda


Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

13.1 Perbandingan Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961

Perkara Akta Pelajaran 1961 Akta Pendidikan 1996


Sistem Pendidikan Akta Pelajaran 1961 Seksyen 15 dan 16 dalam Akta
menyebut bahawa Sistem Pendidikan 1996 telah memperjelaskan
Pendidikan Kebangsaan tentang Sistem Pendidikan
hanyalah meliputi sekolah Kebangsaan. yang meliputi semua
atau institusi pendidikan peringkat dan jenis sekolah atau
kerajaan atau bantuan institusi pendidikan kecuali sekolah
sahaja. ekspatriat.

Kategori Sekolah Akta Pelajaran 1961, sekolah Seksyen 16 Akta Pendidikan 1996
dibahagikan kepada dua memperuntukkan sekolah atau institusi
kategori iaitu bantuan penuh pendidikan dibahagi kepada tiga
(termasuk kerajaan dan bukan kategori : kerajaan, bantuan kerajaan
milik kerajaan) dan swasta. dan swasta. Manakala dalam
Klasifikasi institusi pendidikan di
bawah Akta Pendidikan 1996 lebih
memudahkan pentadbiran khususnya
berkaitan dengan sekolah kerajaan dan
bantuan kerajaan.

Bahasa Dalam Akta Pelajaran 1961 Dalam hal ini kedua-dua akta telah
Kebangsaan Bahasa Kebangsaan adalah dinyatakan. Dalam Akta Pandidikan
bahasa pengantar sekolah 1996 dijelaskan dalam seksyen 17
kebangsaan dan sekolah tentang kedudukan Bahasa Kebangsaan
menengah kebangsaan sahaja. sebagai bahasa pengantar utama di
semua sekolah atau institusi kecuali di
Sekolah Jenis Kebangsaan atau lain-
lain sekolah yang diberi pengecualian.

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


Di sini soal bahasa telah
diperkukuhkan.

Kurikulum Dalam Akta Pelajaran 1961, Akta Pendidikan 1996,


tiada langsung peruntukan. memperuntukkan semua sekolah perlu
mengikut kurikulum kebangsaan
melainkan yang dikecualikan

Pendidikan Akta Pelajaran 1961, perkara Dalam seksyen 21 Akta Pendidikan


Prasekolah ini tidak begitu jelas. 1996, memberi kuasa kepada menteri
untuk menubuh dan menyenggara
tadika. Seksyen ini perlu untuk
membolehkan kementerian
mengadakan kemudahan prasekolah
kepada kanak-kanak khususnya
masyarakat luar bandar dan
berpendapatan rendah.

Pendidikan Rendah Dalam Akta Pelajaran 1961 Akta Pendidikan 1996 menyebut
tempoh pendidikan rendah dengan jelas bahawa pendidikan

2
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

adalah 6 tahun. rendah adalah antara 5 hingga 7 tahun


(lihat Seksyen 29). Dengan adanya
peruntukan ini, dapat menampung
keperluan murid cerdas, sederhana dan
lembab. Dalam akta ini tempohnya
agak ketat.

Pendidikan Tiada peruntukan yang jelas Seksyen 33, memperuntukkan


Menengah tentang pendidikan lepas pendidikan lepas menengah di sekolah
menengah. menengah kebangsaan, kolej atau
mana-mana institusi pendidikan lain.
Melalui seksyen ini boleh menampung
dengan jelas kelas tingkatan 6, kelas
matrikulasi dan sebagainya.

Pendidikan Teknik Dalam Akta Pelajaran 1961, Akta Pendidikan 1996, seksyen 35,
& Politeknik tiada peruntukan berkenaan membolehkan menteri mengadakan
dengan perkara ini. pendidikan teknik di mana-mana
sekolah menengah kebangsaan yang
dinyatakan dalam seksyen 30 dan
institusi pendidikan lain. Pendidikan
teknik menyediakan (a) latihan
kemahiran. (b) latihan khusus yang
berhubung dengan pekerjaan tertentu.
(c) latihan meningkatkan kemahiran
sedia ada. (d) latihan teknik atau
vokasional yang diluluskan.

Akta Pendidikan 1996 seksyen 37,


membolehkan politeknik mengadakan

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


program kerjasama dengan mana-mana
institusi, perbadanan atau organisasi
perindustrian. Manakala seksyen 38
membolehkan politeknik mengadakan
kursus pengajian atau program latihan
bersama peringkat sijil atau lain-lain
kelayakan dengan mana-mana
universiti atau institusi pendidikan lain.
Seksyen 37 dan 38 ini amat diperlukan
untuk memenuhi keperluan
pembangunan tenaga manusia,
berteraskan matematik, sains dan
teknologi serta informasi. Dengan ini
Wawasan 2020 akan menjadi
kenyataan dan selaras denga itu juga
akan lahirnya sebagai sebuah negara
maju standing dengan negara-negara
maju yang lain.

Pendidikan Khas Dalam Akta Pelajaran 1961, Selaras dengan sebuah negara yang

3
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

perkara ini tidak jelas mahu mewujudkan masyarakat


penyayang, maka dalam Akta
Pendidikan 1996 telah diperuntukkan
dalam seksyen 40, yang membolehkan
Menteri Pelajaran mengadakan
pendidikan khas di sekolah khas atau di
mana-mana sekolah rendah atau
menengah.
(1) Menteri boleh menetapkan:
(b) Tempoh pendidikan rendah dan
menengah yang sesuai dengan
keperluan murid yang menerima
pendidikan khas.
(c) Kurikulum yang hendak digunakan
berhubung dengan pendidikan khas.
(d) Kategori murid yang memerlukan
pendidikan khas dan kaedah yang
sesuai bagi pendidikan murid dalam
setiap kategori pendidikan khas.
(e) Apa-apa perkara lain yang
difikirkan oleh menteri suaimanfaat
atau perlu bagi Bab ini.
(2) Tempoh yang ditetapkan oleh
menteri di bawah 1(a) tidak boleh
kurang daripada tempoh minimum
pendidikan rendah atau menengah,
mengikut mana-mana yang berkenaan,
yang diperuntukkan di bawah Akta ini.
(3) Kurikulum yang ditetapkan di
bawah 1 (b) hendaklah mematuhi

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


kehendak kurikulum kebangsaan
setakat yang munasabah dan praktik.

Pendidikan Guru Dalam Akta Pelajaran 1961, Melalui seksyen 47 (1), membolehkan
peruntukan mengenai maktab perguruan (maktab pendidikan)
pendidikan guru adalah mengadakan kursus peringkat ijazah,
terlalu umum diploma atau sijil dan mengadakan
program kerjasama dengan universiti
atau institusi pendidikan tinggi lain.
Melalui seksyen ini, selaras dengan
hasrat untuk mempertingkatkan kualiti
tenaga pengajar, di sekolah-sekolah.
Khususnya hendak memupuk kepada
pengeluaran guru-guru sains,
matematik dan IT yang lebih banyak,
selaras dengan kehendak dan
perkembangan negara dengan
menubuhkan sekolah bestari dan
perkembangan teknologi maklumat
yang menjadi sebahagian dari unsur

4
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

kemajuan dan ketamadunan sesebuah


negara khususnya Malaysia.

Pendidikan Swasta Institusi pendidikan swasta yang


menyediakan pendidikan rendah atau
atau menengah atau kedua-duanya
dikehendaki mematuhi Kurikulum
Kebangsaan (Seksyen 74)
Institusi pendidikan swasta yang
menyediakan pendidikan lepas
menengah dikehendaki mengadakan
mata pelajaran Bahasa Kebangsaan,
Pengajian Melayu,Bahasa Inggeris,
Pengajian Inggeris, Pendidikan Islam
(bagi pelajar Islam) dan Pendidikan
Moral bagi pelajar bukan Islam
(Seksyen 75)
Pelajar asing dikecualikanPelajar
asing dikecualika

13.2 Peranan Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia

Peranan Huraian
i) Perpaduan kaum - Bahasa Melayu menjadikan Bahasa pengantar utama
dalam peringkat pendidikan.
- penggunaan kurikulum dan peperiksaan yang sama.

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


ii) Pembasmian kemiskinan - Pendidikan negara menjadi kunci penyelesaian
pembasmian kemiskinan dalam kalangan rakyat.

iii) Pendidikan rendah - Wajib kepada semua kanak-kanak warganeraga yang berumur
6 tahun .
- Melaksanakan pendidikan wajib dari tahun 1 tahun 6.

iv) Peruntukan kuasa menteri - Menteri pelajaran diperuntukan kuasa yang cukup besar
pelajaran

v)

5
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

vi)

vii)

viii)

13.3 Implikasi Akta Pendidikan 1996 terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia

(a) Kesan positif

Kesan Huraian Contoh


i) sistem Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah Kewujudan program

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


pendidikan terdiri daripada prasekolah di
kebangsaan a) pendidikan prasekolah Malaysia-Annex
b)Pendidikan Rendah school
c)pendidikan menengah
d)pendidikan lepas menengah
e)pendidikan tinggi

ii) Bahasa Bahasa pengantar utama di sesuatu institusi Sekolah kebangsaan


Kebangsaan pendidikan adalah selain daripada bahasa menggunakan Bahasa
sebagai bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan Malaysia sebagai
pengantaran utama hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran bahasa pengantar
wajib di instutusi pendidikan itu. manakala SJKC
menggunakan Bahasa
Cina dan SJKT
menggunakan Bahsa
Tamil.

iii) Kurikulum Menteri hendaklah menetapkan sesuatu Wujudnya kurikulum


Kebangsaan kurikulum yang dikenali sebagai Kurikulum khas untuk
Kebangsaan yang tertakluk kepada prasekolah iaitu
subseksyen(3), hendaklah digunakan oleh Kurikulum

6
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

semua sekolah dalam sistem pendidikan Prasekolah


kebangsaan. Kebangsaan.
iv) Kurikulum Program dan kegaitan tiap-tiap tadika Setiap prasekolah
Prasekolah hendaklah berasaskan garis panduan kurikulum yang berdaftar
untuk tadika yang diluluskan oleh Menteri. menggunakan
KurikulumPrasekolah
manakala yang tidak
berdaftar

v) Kuasa untuk Menteri boleh membuat peraturan-peraturan Menteri-menteri


membuat peraturan untuk melaksanakan peruntukan BAB ini berhak memberi
berhubung dengan bantuan kewangan
pendidikan berkapita dan
prasekolah bantuan makanan
iaitu daripada RM1
hingga RM1.50.

(b) Kesan negatif

Kesan Huraian dan Contoh Langkah Mengatasi


i) Penggunaan Kerajaan telah menubuhkan
Teknologi Koridor Raya Multi-media dimana
Maklumat ia telah dapat membangunkan
teknologi maklumat di Malaysia.
Maklumat-maklumat dari seluruh
dunia dapat dihubungkan terus
kepada pengguna. Penggunaan

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


teknologi maklumat secara yang
betul dan bermoral akan memberi
manfaat akan tetapi
penyalahgunaan teknologi
maklumat adalah sebaliknya.
Teknologi maklumat akan
meruntuhkan sempadan politik
negara-negara di dunia ini.

ii) Pendemokrasian Globalisasi dan imperialisme


Pendidikan pendidikan telah menjadikan
kerajaan peka terhadap peluang
pelajaran bagi penduduk di
kawasan luar bandar. Pendidikan di
luar bandar perlu diberi perhatian
yang sama seperti sekolah di
bandar. Masalah kekurangan guru
terlatih, taraf kesihatan yang rendah
dan kekurangan prasarana yang
berkualiti merupakan faktor
penghalang proses pembinaan

7
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

sahsiah, bakat dan kebolehan


kanak-kanak.

iii) Perubahan Perubahan pada kurikulum sekolah


kurikulum adalah perlu sejajar dengan
pendidikan perubahan-perubahan guna tenaga
manusia. Justeru itu Kurikulum
Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan
Kurikulum Baru Sekolah
Menengah diperkenalkan didalam
sistem pendidikan Malaysia.
Kurikulum perlu bersifat futuristik
di mana keperluan masa kini dan
masa hadapan dapat dipenuhi oleh
sistem pendidikan. Kurikulum Baru
Sekolah Rendah (KBSR 1983)
dan Kurikulum Baru Sekolah
Menengah (KBSM 1988) telah
diwujudkan untuk membentuk satu
konsep kesepaduan antara
perkembangan intelek, rohani,
emosi dan jasmani individu secara
menyeluruh. Atas kesedaran inilah
usaha menerapkan nilai-nilai murni
disarankan dalam setiap
matapelajaran. Ini bersesuaian
sekali dengan gagasan untuk
membina masyarakat penyayang
yang disarankan oleh Wawasan
2020.

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


iv) Globalisasi dan imperialisme
Pendemokrasian pendidikan telah menjadikan
Pendidikan kerajaan peka terhadap peluang
pelajaran bagi penduduk di
kawasan luar bandar. Pendidikan di
luar bandar perlu diberi perhatian
yang sama seperti sekolah di
bandar. Masalah kekurangan guru
terlatih, taraf kesihatan yang rendah
dan kekurangan prasarana yang
berkualiti merupakan faktor
penghalang proses pembinaan
sahsiah, bakat dan kebolehan
kanak-kanak.

v)

8
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

13.5 Cabaran-cabaran pelaksanaan Akta Pendidikan 1996

Cabaran Huraian + Contoh Langkah Mengatasi


Pencapaian pendidikan mengikut Sedar bahawa perpaduan
Isu Perpaduan kaum adalah berbeza. Dari kaum adalah pemboleh ubah
Kaum Di Malaysia segipencapaian dalam pendidikan penting dalam menentukan
kaum cina adalah maju jika pendidikan yang cemerlang.
dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Mana-mana kerajaan jua
Pencapaian pendidikan kaum Melayu pastinya berusaha untuk
sudah ketinggalan jika dibandingkan menentukan elemen-elemen
dengan kaum Cina. Pencapaian penting perpaduan kaum ini
pendidikan dapat dicapai dengan digarap supaya pembangunan
perpaduan kaum sosial, ekonomi dan
infrastruktur dapat dicapai.

Bahasa Melayu telah meresap ke sebagai undang-undangutama


Bahasa Malaysia dalam batang tubuh Perlembagaan; negara Perlembagaan menjadi
sebagai Bahasa contohnya definisi orang Melayu juga tonggak dan kayu ukur bagi
Kebangsaan dikaitkan dengan penggunaan bahasa semua undang-undangyang
Melayu sebagaimana yang diluluskan oleh Parlimen,
diperuntukkan oleh Perkara 160(2) Dewan-Dewan Undangan
Negeri dan segala dasar
kerajaan

Kepentingan Etika Kod Etika Perguruan menyatakan Menerusi kod etika, guru
Guru dengan jelas tentang tanggungjawab dapat meningkatkan lagi imej
guru terhadap pemegang amanah profesion perguruan secara

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


dalam bidang pendidikan. Guru lebih hitam putih dan rasmi.
faham dan jelas tentang Membuka mata masyarakat
tanggungjawab mereka.Kandungan untuk menghayati
yang dinyatakan dalam Kod Etika tanggungjawab guru yang luas
Perguruan di negara Ini menunjukkan dan berat dan menyokong
perbezaan tertentu berbanding kod guru dalam mencapai
etika di negara lain. Guru dapat matlamat pendidikan dan
melihatkeunikan etika yang diamalkan negara.Etika kerja merupakan
sama ada di negara ini ataupun di nilai-nilai yang penting dalam
negara lain. sesebuah organisasi.

Melalui Akta Pendidikan 1996 Kerajaan telah membina


Masalah kerajaanmemberi pelung kepada pusat-pusat pengajian tinggi
Kemasukan ke IPT rakyat Malaysia untuk melanjutkan bagi memenuhi keperluan
pelajaran kepusat pengajiantinggi. pendidikan rakyat Malaysia
Berdasarkan kepada pencapaian bagi menyediakan rakyat yang
peperiksaan awam kaum Cina telah berilmu pengetahuan dan
mendahului pencapaian dalam mempunyai kepakaran dalam
pendidikan berbanding dengan Melayu bidang-bidang tertentu untuk
dan India. Kerajaan mahu peluang memenuhi keperluan tenaga

9
Unit 13: Akta Pendidikan 1996: Fungsi & Implikasi

untuk belajar di pusat pengajian tinggi kerja yang mahir bagi


hendaklah diberikan secara sama rata membina negara maju.
kepada semua kaum.

KPF3012 Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

10

Anda mungkin juga menyukai