Anda di halaman 1dari 3

SITI NUR AISHAH BINTI MOHD ROSMAN (245078)

LATIHAN 1:

MOTIVASI KECEMERLANGAN PELAJAR INASIS DI UUM

Terima kasih diucapkan kepada saudari Pengacara Majlis, bismillahirrah


manirrahim, alhamdullilahi rabil alamin wassolatuwassolamu ala ashrafil
anbiyar iwar mursolin waala alihi wasah bihiajmain. Yang Berbahagia Dr. Che
Aziz Bin Mohd Yaacob, Pengetua Inasis Sime Darby, Yang Berusaha para Felo
Inasis Sime Darby, ahli-ahli JKPS Sime Darby serta para pelajar Universiti
Utara Malaysia yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh dan Salam Biru Warna. Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah
S.W.T kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu di majlis yang
indah ini.

Tuan-tuan dan puan-puan ,hadirin sekalian,

Saya difahamkan bahawa majlis hari ini diadakan khusus untuk


menyampaikan anugerah kepada mahasiswa yang telah banyak berusaha
untuk mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang terutamanya bidang
akademik. Saya yakin bahawa individu yang terpilih untuk menerima
anugerah pada hari ini telahpun membuktikan segala komitmen dan
mencurahkan kesungguhan yang tidak berbelah bahagi demi memperolehi
kecemerlangan yang diimpikan di samping meraih keredhaan daripada Allah
SWT.

Para hadirin sekalian,

Pendidikan merupakan tunjang utama kepada pembangunan dan


kemajuan sesebuah negara. Oleh itu, amat lah perlu bagi generasi pada
abad ke-21 ini mempunyai tahap pendidikan yang tinggi serta bersesuaian
dengan keadaan sesebuah negara. Di Malaysia, statistik pelajar cemerlang
mengalami peningkatan pada setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahawa
masyarakat Malaysia mempunyai tahap pendidikan yang tinggi setanding
dengan negara-negara membangun yang lain.

Namun, untuk mencapai kecemerlangan yang sebenar, para pelajar


bukan sahaja perlu menfokuskan kepada pada bidang akademik sahaja
namun anda juga perlu lah menceburi bidang-bidang yang lain seperti
sukan, dan mengaktifkan diri dalam program-program yang dianjurkan oleh
pihak Universiti. Sebagai contoh, pelajar boleh menyertai program sukan
seperti Liga Futsal, Colour Run dan sebagainya. Bukan itu sahaja, pelajar
juga boleh menyertai program yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan
universiti. Program-program seperti ini banyak membantu pelajar
memperolehi merit serta dapat mengasah kemahiran insaniah serta
meningkatkan tahap keyakinan diri pelajar semasa berkomunikasi atau
berucap di hadapan orang ramai. Keadaan ini adalah perlu untuk mendidik
dan menambah pengalaman serta bakat demi mencapai kerjaya yang baik
pada masa hadapan.

Hadirin dan hadirat sekalian,

Sebagai mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin mengucapkan
tahniah dan syabas kepada pendorong para pelajar khususnya kepada ahli
JKPS inasis Sime Darby kerana telah memberikan sokongan kepada pelajar-
pelajar yang lain untuk belajar dengan tekun dan seterusnya mencapai
kejayaan yang dinantikan. Semoga dengan kejayaan ini akan dapat
meningkatkan motivasi dan keyakinan diri.

Syabas dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah
memungkinkan para pelajar ini menerima sijil dan hadiah pada pada hari
ini. Semoga sumbangan kita mendapat keredhaan Allah Subhanahuataala.

Saya menyusun jari memohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap.
Sekian, saya sudahi dengan Wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.