Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS

Tarikh : 17 Ogos 2016

Masa : 9.45 - 10.45 (60 minit)

Tahun : 4 Teratai

Bilangan Murid : 31 Orang

Matapelajaran : Sains

Tema : Bumi dan Sains Angkasa

Tajuk : Sistem Suria

Standard Kandungan : : 9.2 Saiz dan jarak relative antara Bumi, Bulan dan Matahari

Standard Pembelajaran : Murid boleh,

9.2.4 Menganggar jarak relatif Bumi ke Matahari berbanding jarak Bumi ke Bulan.

9.2.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan, atau lisan.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat,

Menuliskan anggaran jarak relatif antara Bumi, Bulan, dan Matahari dengan tepat.

Melakukan simulasi jarak Matahari lebih dekat atau lebih jauh dengan Bumi

EMK : Kreativiti dan Inovasi

Bahan Bantu Mengajar: Gambar, pembaris, model planet

KemahiranSaintifik :

PengetahuanSedia Ada:

Murid mengetahui pengetahuan asas berkenaan jarak relatif Bumi, Bulan, dan Matahari

Penilaian P&P: Lembaran kerja

Kaedah P&P: Inkuiri penemuan

Aktiviti P&P: Simulasi, SoalcJawab

Nilai: Ingin tahu, Kesyukuran, kerjasama

KemahiranBerfikir: Menjanakan idea, menghubungkait, merekacipta


Fasa dan Isi Kandungan Aktiviti PdP Catatan
Masa

Set Induksi/ Konsep jarak Inkuiri penemuan EMK:Kreativiti


Orientasi
objek dan imej 1. Guru menunjukkan satu gambar kapal dan Inovasi
(5 minit) terbang yang masih di udara
2. Guru menunjukkan pula satu gambar
KB:
kapal terbang yang sudah mendarat di
Menghubung
landasan kapal terbang
kait

Nilai: Ingin tahu

ABM: Gambar

3. Guru menyoal para murid mengapakah


berlaku perbezaan antara saiz kapal
terbang di dalam gambar yang
ditunjukkan
4. Guru mengaitkan pula konsep jarak
dengan penampakan imej Bulan dan
Matahari di angkasa

Pencetusan Jarak relatif Bumi Ekspositori KS:


Idea ke Matahari 1. Guru menyoal para murid berkenaan Perhubungan
berbanding Bumi jarak Matahari dan Bulan daripada Masa danRuang
(10 minit)
ke Bulan Bumi
2. Guru menerangkan jarak relatif Bumi ke
Nilai:
Matahari berbanding Bumi ke Bulan
Kesyukuran

KB:
Menghubung
kait

3. Guru mengaitkan jarak relatif Bumi ke


Matahari dengan pengalaman seharian.

Pengstruktur Menganggar Jenis aktiviti : kerja kumpulan Nilai: disiplin


an Idea jarak matahari, 1. Guru menerangkan bahawa jarak relatif
(30 minit) bumi dan bulan bumi ke matahari ialah 400 kali ganda KS: mengukur
jaraknya dari bumi ke bulan.
2. Guru mengaitkan jarak relatif itu dengan
saiz sebenar matahari, bumi, dan bulan
3. Guru meminta murid untuk membuat
anggaran ukuran bardasarkan saiz
relatif yang telah dipelajari.
4. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan
yang terdiri daripada 5-6 orang.
5. Murid mengukur jarak relatif bumi ke
matahri dan bumi ke bulan
menggunakan pembaris.

6. Murid merekodkan hasil dapatan


kumpulan masing-masing.
7. Setiap kumpulan hendaklah
membentangkan hasil dapatan
dihadapan kelas.
8. Guru menerangkan cara pengiraan
nisbah saiz dan jarak Matahari, Bumi
dan Bulan iaitu [ 1: 4 : 400 ]

Mengukur jarak Lembaran kerja KS: Mentafsir


Aplikasi Idea
relatif Bumi, 1. Para murid diarahkan untuk melakarkan maklumat
(10 minit) Bulan, dan jarak relatif Bumi, Bulan, dan Matahari
Matahari dengan menggunakan ukuran relatif EMK: kreativiti
yang tepat. dan inovasi
2. Tugasan ini dilaksanakan secara
individu.
Nilai:
bertanggungjaw
ab

Rumusan Kesimpulan
Refleksi
pembelajaran 1. Guru melakukan ulasan akhir
(5 minit)
berkenaan topik pembelajaran.
2. Guru mengingatkan semula berkenaan
saiz relatif antara Bumi, Bulan, dan
Matahari kepada para murid.