Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

KOMPONEN SATU
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Tarikh : 7 Februari 2017
Masa : 11.20 pagi 12.20 tengah hari (60 Minit)
Kelas : 2M
Bilangan Murid : / 24
Modul : Membentuk dan Membuat Binaan
Aktiviti : Stabail (Bahagian 1)
Tema : Alam semulajadi
Tajuk : Bunga

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat

i. Menghasilkan stabail dengan teknik menggunting dan menampal mengikut


kreativiti. (psikomotor)
ii. Menyemai sikap ketekunan dan sabar tidak kira melakukan apa-apa perkara.
(efektif)
iii. Menguasai kemahiran menggunting dan menampal dengan baik. (kognitif)

Media : Alat gunting


Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, tanah
liat, botol plastik, dan gambar salinan fototstat.
Bahan Bantu Mengajar : Contoh Gambar, Contoh Karya Lukisan, Carta Langkah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melukis dan mewarna
Penerapan Nilai : Menjaga keselamatan, kesabaran, berdikari,
bekerjasama
KBKK : Menjana Idea, Membanding beza, Menilai

1
KOMPONEN DUA

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan stabail bunga.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail bunga.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan
stabail bunga.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa
seni visual yang ada pada stabail bunga.
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 bentuk konkrit
3.1.1.2 ruang nyata
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 imbangan simetri
3.1.2.2 harmoni

3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail bunga.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, tanah liat, botol
plastik,
dan gambar salinan fototstat.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
stabail bunga.
3.2.2.1 Teknik menggunting dan menampal

2
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian
dan teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail bunga yang kreatif.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif (Murid bebas)
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan stabail bunga (Murid
memperkenalkan hasil karya)
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan stabail
bunga. (Guru membuat demonstrasi)

3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual serta menghubungkait seni dengan disiplin
ilmu yang lain, kehidupan dan budaya.
3.4.1 Mempamerkan stabail bunga yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan stabail bunga
(Masalah yang ditemui)
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan. (Murid membuat
penilaian)

3
KOMPONEN TIGA

Langkah/
Pelaksanaan PdP Ilustrasi Bahan/Catatan
masa
Set 1. Guru menunjukkan BBM: gambar
Induksi beberapa gambar bunga
(5 Minit) bunga.
2. Murid dikehendaki
Teknik Mengajar:
meneka gambar bunga
teka-teki, soal
yang ditunjukkan.
jawab
3. Murid dikaitkan dengan
set induksi dengan tajuk
pelajaran.

(Perkemb Persepsi Estetik BBM: contoh


angan) (Pengenalan) lukisan bunga
Langkah 1 1. Guru menunjukkan
(5 Minit) beberapa contoh lukisan Teknik Mengajar:
bunga. Kuliah, Soal Jawab
2. Guru membincangkan
bahasa seni visual yang
KBKK: Mengenal
terdapat pada contoh
pasti maklumat
lukisan bunga.

Tahap Kognitif:
Kefahaman
Langkah 2 Aplikasi Seni BBM: papan hitam,
(10 Minit) (Demonstrasi) carta langkah
1. Guru menerangkan cara
melukis bunga.
Teknik Mengajar:
demonstrasi
i) Melakar pada kertas
lukisan.
Tahap Kognitif:
ii) Mewarnakan lukisan
Kefahaman,
tersebut.
Penumpuan

KBKK: Menjana
Idea

4
Langkah 3 Ekspresi Kreatif BBM: gambar
(20 Minit) (Aktiviti Individu) langkah
1. Murid melukis bunga penghasilan
dengan bimbingan
guru. Nilai:
2. Guru meronda di Berdikari
dalam kelas dan
memberi penerangan. EMK:, Kreatif dan
3. Murid diberi Inovasi
kebebasan untuk
mengolah hasil karya KBKK: Menjana
Idea
Kemuncak Apresiasi Seni BBM: hasil bahan
(15 Minit) (Refleksi)
1. Murid mempamerkan Nilai:
lukisan bunga masing- -Mendengar arahan
masing. guru
2. Murid menceritakan -Keyakinan
pengalaman sendiri
dalam proses
penghasilan karya.
3. Guru membuat rumusan
tentang hasil yang telah
dibuat.
Penutup 1. Guru membuat rumusan BBM: Hasil murid
( 5 Minit) tentang perbezaan hasil
seni yang menarik dan Nilai:
hasil yang kurang -Hormat-
menarik mengikut menghormati
gabungan unsur seni -Keyakinan
yang digunakan. -Menghargai alam
2. Guru meminta murid
memikirkan apa yang KBKK: Membanding
akan berlaku sekiranya beza
dunia ini tidak
mempunyai kewujudan

5
tumbuh-tumbuhan
seperti bunga.

REFLEKSI GURU PELATIH


KEKUATAN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

KELEMAHAN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

CARA PENYELESAIAN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ULASAN GURU PEMBIMBING/ PENSYARAH PEMBIMBING

6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________