Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

KOMPONEN SATU
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Tarikh : 14 Februari 2017
Masa : 11.20 pagi 12.20 tengah hari (60 Minit)
Kelas : 2M
Bilangan Murid : / 24
Modul : Membentuk dan Membuat Binaan
Aktiviti : Stabail (Bahagian 2)
Tema : Alam semulajadi
Tajuk : Bunga

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat

i. Menghasilkan stabail dengan teknik menggunting dan menampal mengikut


kreativiti. (psikomotor)
ii. Menyemai sikap ketekunan dan sabar tidak kira melakukan apa-apa perkara.
(efektif)
iii. Menguasai kemahiran menggunting dan menampal dengan baik. (kognitif)

Media : Alat gunting


Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, tanah
liat, botol plastik, dan gambar salinan fototstat.
Bahan Bantu Mengajar : Contoh Gambar, Contoh Karya Lukisan, Carta Langkah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melukis dan mewarna
Penerapan Nilai : Menjaga keselamatan, kesabaran, berdikari,
bekerjasama
KBKK : Menjana Idea, Membanding beza, Menilai

1
KOMPONEN DUA

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan stabail bunga.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam penghasilan stabail bunga.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan
stabail bunga.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa
seni visual yang ada pada stabail bunga.
3.1.1 Unsur seni
3.1.1.1 bentuk konkrit
3.1.1.2 ruang nyata
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 imbangan simetri
3.1.2.2 harmoni

3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail bunga.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, tanah liat, botol
plastik,
dan gambar salinan fototstat.
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
stabail bunga.
3.2.2.1 Teknik menggunting dan menampal

2
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian
dan teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail bunga yang kreatif.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif (Murid bebas)
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan stabail bunga (Murid
memperkenalkan hasil karya)
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan stabail
bunga. (Guru membuat demonstrasi)

3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual serta menghubungkait seni dengan disiplin
ilmu yang lain, kehidupan dan budaya.
3.4.1 Mempamerkan stabail bunga yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan stabail bunga
(Masalah yang ditemui)
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan. (Murid membuat
penilaian)

3
KOMPONEN TIGA

Langkah/
Pelaksanaan PdP Ilustrasi Bahan/Catatan
masa
Set 1. Guru menceritakan BBM: Cerita Bunga
Induksi cerita bunga ros kepada Ros, Patung
(5 Minit) murid-murid. Haiwan
2. Murid dikehendaki
mendengar dan
Teknik Mengajar:
menjawab soalan yang
Bercerita, Soal
dikemukakan oleh guru.
Jawab
3. Guru menerapkan nilai
bekerjasama di kalangan
Tahap Kognitif:
murid.
4. Murid dikaitkan dengan Kefahaman,
set induksi dengan tajuk Penumpuan
pelajaran hari ini.
Nilai:
Bekerjasama
(Perkemb Persepsi Estetik BBM: contoh
angan) (Pengenalan) stabail bunga
Langkah 1 1. Guru menunjukkan
(5 Minit) beberapa contoh stabail Teknik Mengajar:
bunga. Kuliah, Soal Jawab
2. Guru membincangkan
bahasa seni visual yang
KBKK: Mengenal
terdapat pada contoh
pasti maklumat
stabail bunga.

Tahap Kognitif:
Kefahaman
Langkah 2 Aplikasi Seni BBM: papan hitam,
(10 Minit) (Demonstrasi) carta langkah
1. Guru menerangkan cara
menghasilkan stabail Teknik Mengajar:
bunga. demonstrasi
i) Menggunting gambar
bunga yang telah lukis Tahap Kognitif:
ii) Menampal gambar Kefahaman,

4
bunga pada kad Penumpuan
manila kad yang
disediakan. KBKK: Menjana
iii) Menggunting gambar Idea
bunga daripada kad
manila.
iv) Melukis dan
menggunting
bahagian daun pada
kertas warna.
v) Membalut straw
dengan kertas warna.
vi) Menampal bahagian
bunga dan daun pada
straw yang
disediakan.
vii) Meletakkan tanah liat
ke dalam botol plastik
yang disediakan.
viii) Mencucuk stabail
bunga yang telah
disediakan ke dalam
botol plastik.

Langkah 3 Ekspresi Kreatif BBM: gambar


(20 Minit) (Aktiviti Individu) langkah
1. Murid menghasilkan penghasilan
karya stabail bunga
dengan bimbingan Nilai:
guru. Berdikari
2. Guru meronda di
dalam kelas dan EMK:, Kreatif dan

5
memberi tunjuk ajar. Inovasi
3. Murid diberi
kebebasan untuk KBKK: Menjana
mengolah hasil karya Idea
Kemuncak Apresiasi Seni BBM: hasil bahan
(15 Minit) (Refleksi)
1. Murid mempamerkan Nilai:
lukisan bunga masing- -Mendengar arahan
masing. guru
2. Murid menceritakan -Keyakinan
pengalaman sendiri
dalam proses
penghasilan karya.
3. Guru membuat rumusan
tentang hasil yang telah
dibuat.
Penutup 1. Murid yang dipilih BBM: Hasil murid
( 5 Minit) dikehendaki untuk
berlakon sebagai Teknik Mengajar:
seorang peniaga untuk main peranan
menjual karyanya
kepada rakan. Nilai:
2. Guru menerapkan nilai -Hormat-
menghargai karya orang menghormati
lain kerana mereka telah -Keyakinan
menghasilkan dengan
bersungguh-sungguh. EMK: Keusahawan
REFLEKSI GURU PELATIH
KEKUATAN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

KELEMAHAN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

CARA PENYELESAIAN
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ULASAN GURU PEMBIMBING/ PENSYARAH PEMBIMBING


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________