Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

KOMPONEN SATU
Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual
Tarikh : 7 Mac 2017
Masa : 11.20 pagi 12.20 tengah hari (60 Minit)
Kelas : 2M
Bilangan Murid : / 24
Modul : Mengenal Kraf Tradisional
Aktiviti : Gasing (Bahagian 2)
Tema : Objek Buatan Manusia
Tajuk : Gasing Mudah

Objektif Pembelajaran :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat

i. Menghasilkan gasing dengan teknik lingkaran mengikut kreativiti.


(psikomotor)
ii. Menyemai sikap ketekunan dan sabar tidak kira melakukan apa-apa perkara.
(efektif)
iii. Menguasai kemahiran melukis lingkaran gasing dan dapat mewarnakan
lingkaran tersebut dengan baik. (kognitif)

Media : Alat gunting


Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada
kertas A4, kad manila, gam, pensel pendek, dan
krayon
Bahan Bantu Mengajar : Contoh Gambar, Contoh Karya Lukisan, Carta Langkah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melukis dan mewarna
Penerapan Nilai : Menjaga keselamatan, Kesabaran, Berdikari,
Menjaga kebersihan
KBKK : Menjana Idea, Membanding beza, Menilai

1
KOMPONEN DUA

STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing muda.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam penghasilan gasing muda.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan
gasing muda.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa
seni visual yang ada pada gasing.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 bentuk konkrit
4.1.1.2 warna sekunder / tertier
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing mudah.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.1.1 Alat gunting
4.2.1.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas A4, kad
manila, gam, pensel pendek, dan krayon..
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
gasing mudah.
4.2.2.1 Teknik lingkaran

2
4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber kajian
dan teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing mudah yang kreatif.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif (Murid bebas)
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan gasing mudah (Murid
memperkenalkan hasil karya)
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gasing
mudah. (Guru membuat demonstrasi)

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual serta menghubungkait seni dengan disiplin
ilmu yang lain, kehidupan dan budaya.
4.4.1 Mempamerkan gasing mudah yang dihasilkan
4.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan gasing mudah
(Masalah yang ditemui)
4.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan. (Murid membuat
penilaian)

3
KOMPONEN TIGA

Langkah/
Pelaksanaan PdP Ilustrasi Bahan/Catatan
masa
Set 1. Guru menunjukkan gambar BBM: Gambar
Induksi gasing masa dulu dan Gasing
(5 Minit) gasing pada zaman ini. Tradisional dan
2. Murid-murid dikehendaki
Gasing Moden
membuat perbandingan
terhadap dua gasing yang
Teknik
ditunjukkan oleh guru.
Mengajar: Soal
3. Murid dikaitkan set induksi
Jawab
dengan tajuk pelajaran hari
ini adalah menyiapkan
Tahap Kognitif:
gasing mudah yang dilukis
Kefahaman
pada minggu lepas.

KBKK: Menjana
Idea

(Perkemb Persepsi Estetik BBM: contoh


angan) (Pengenalan) gambar gasing
Langkah 1 1. Guru menerangkan cara mudah
(5 Minit) bermain gasing kepada
murid-murid. Teknik
2. Guru menunjukkan contoh
Mengajar:
karya gasing mudah kepada
Kuliah, Soal
murid.
Jawab,
3. Guru membincangkan
Perbincangan
bahasa seni visual yang
terdapat pada contoh gasing
KBKK:
mudah.
Mengenal pasti
maklumat

Tahap Kognitif:
Kefahaman

4
Langkah 2 Aplikasi Seni BBM: kad
(10 Minit) (Tunjuk Cara) manila, gunting,
1. Guru memperkenalkan gam, lukisan
media yang diperlukan gasing mudah,
semasa menghasilkan pensel pendek,
gasing mudah. pelekat.
2. Guru memperkenalkan
teknik mengunting kepada Teknik
murid-murid. Mengajar:
3. Guru mendemostrasikan Membuat
langkah-langkah demostrasi,
menggunting dan menampal Penerangan
gasing mudah pada kad
manila Tahap Kognitif:
4. Guru menunjukkan cara Kefahaman,
membuat lubang pada Penumpuan
gasing mudah yang telah
ditampal pada kad manila. KBKK: Menjana
Idea
Langkah 3 Ekspresi Kreatif BBM: gambar
(25 Minit) (Gerak Kerja) langkah
1. Guru menunjukkan penghasilan
teknik mengunting dan
menampal kepada Teknik
murid. Mengajar:
2. Murid menghasilkan Demonstrasi
karya gasing mudah
dengan bimbingan Nilai:
guru. Berdikari
3. Guru meronda di
dalam kelas dan EMK:, Kreatif
memberi tunjuk ajar dan Inovasi
kepada murid-murid.
KBKK: Menjana
Idea
Kemuncak Apresiasi Seni BBM: hasil kerja

5
(10 Minit) (Refleksi dan Pentaksiran) guru, hasil kerja
1. Guru memberi murid satu murid.
minit untuk memikir cara
membuat apresiasi seni Teknik
tentang karya diri. Mengajar:
2. Beberapa orang murid Permainan
menjadi sukarela untuk
membuat penerangan Nilai:
tentang karya sendiri -Mendengar
dengan menggunakan arahan guru
bahasa seni visual. -Keyakinan
3. Murid yang dapat
mempersembahkan hasil Strategi:
karya sendiri diberi peluang Main Peranan
menyertai pertandingan
gasing sebagai ganjaran.

Penutup 1. Murid ditanya tentang BBM: Hasil


( 5 Minit) pengalaman mereka murid
sepanjang menghasilkan
karya gasing mudah ini. Teknik
2. Guru menerapkan nilai Mengajar:
bersabar semasa Soal Jawab
menghasilkan karya supaya
dapat menghasilkan karya Nilai:
gasing mudah dengan baik. bersabar