Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

(Kemahiran Menulis)

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Tahun : 4 Berlian

Bil. Murid : 30 orang

Tarikh/Hari : 16 Mac 2014/Ahad

Masa : 8.10 9.10 pagi

Tema : Kemasyarakatan

Tajuk : Cerianya Tamanku

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan
frasa dan ayat dengan betul pemahaman berdasarkan soalan
yang bertumpu dan bercapah
dengan betul

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. Menulis sekurang-kurangnya tiga jawapan soalan pemahaman


bertumpu dan satu jawapan soalan pemahaman bercapah
berdasarkan petikan Cerianya Tamanku dengan betul.

ii. Menulis sekurang-kurangnya tiga isi penting daripada petikan


Cerianya Tamanku dalam bentuk peta pokok dengan betul.

Sistem Bahasa : Aspek tatabahasa - Imbuhan apitan (pada kata kerja dan kata
nama)

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

Ilmu : Sivik
Nilai Murni : Berkerjasama, Kebersihan fizikal dan mental

Pendidikan Alam Sekitar : Bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan


persekitaran

Teknologi maklumat dan komunikasi : Belajar melalui TMK (mod aplikasi)

Elemen keusahawanan : EK 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : Menjaga


persekitaran

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik (Strategi)

Kemahiran berfikir : Menghubungkaitkan pengalaman,


sebab akibat menjaga kebersihan taman dan merumus

Kecerdasan Pelbagai : Verbal linguistic, Intrapersonal dan Kinestatik

Belajar cara belajar : Mengumpul maklumat dan


memproses maklumat tentang petikan dalam bentuk
peta pemikiran

Pembelajaran Kontekstual : Menghubungkaitkan


amalan kebersihan dengan kehidupan seharian

Bahan bantu mengajar (BBM)

BIL JENIS BILANGAN

1 Komputer riba 1

2 LCD 1

3 Gambar pegun alam semula jadi

4 Petikan teks Cerianya Tamanku 30

5 Klip video/Lirik lagu : Hijau 1

6 Grafik peta pemikiran (i-THINK) : Peta Pokok 1

7 Lembaran kerja pemulihan 5

8 Lembaran kerja pengayaan 25


Pengetahuan sedia ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam
kehidupan seharian mereka.

Langkah/Masa Isi pelajaran Aktiviti PdP Catatan

Set Induksi Soalan contoh: 1) Guru BBM:


menayangkan
(5 minit) Ceritakan tentang gambar suasana 1) Gambar pegun
suasana persekitaran yang alam semula jadi
persekitaran indah dan
gambar 2) LCD
mempersonakan.
3) Komputer riba
2) Murid bersoal
jawab tentang Kemahiran
gambar-gambar berfikir:
yang ditayangkan
kepada mereka. 1) Menghubungkait
dengan
3) Guru pengalaman
mengaitkan tajuk
dengan pelajaran Belajar cara
pada hari ini. belajar:
1) Mengumpul dan
memproses
maklumat
Pembelajaran
Kontekstual:
1) Menghubungkait
pengalaman
dengan kehidupan
seharian

Langkah 1 Petikan Cerianya 1) Petikan BBM:


Tamanku Cerianya
(10 minit) Tamanku 1) Petikan
Imbuhan apitan diedarkan kepada Cerianya
pada kata kerja. murid. Tamanku
Contoh:
2) Murid membaca Belajar cara
- Membiakkan petikan secara belajar:
perseorangan.
(Mem........kan) 1) Mengumpul dan
3) Murid menggaris memproses
- Membersihkan maklumat
perkataan yang
(Mem..........kan) menggunakan
Kecerdasan
imbuhan apitan
pelbagai:
Imbuhan apitan mem.....kan dan
pada kata nama. per....an. (pada 1) Verbal linguistik
Contoh: kata kerja dan kata
- Peralatan nama) 2) Intrapersonal
(per......an) 4) Murid dan guru Aspek tatabahasa:
berbincang secara
- Perumahan lisan tentang 1) Imbuhan apitan
imbuhan yang pada kata kerja dan
(pe.......an) kata nama
membentuk kata
kerja dan kata
nama (makna
imbuhan tersebut)

Langkah 2 Soalan 1) Lembaran kerja BBM:


pemahaman diedarkan kepada
(25 minit) (Rujuk lampiran) murid. 1) Petikan
CerianyaTamanku
Soalan bertumpu 2) Murid menjawab (Lampiran 1)
soalan
1) Apakah yang pemahaman 2) Lembaran kerja
telah dijalankan berdasarkan soalan pemahaman
oleh penduduk petikan Cerianya (Lampiran 2)
Taman Muhibah? Tamanku.
3) Lembaran kerja
Contoh soalan 3) Guru pemulihan
bercapah membimbing murid (Lampiran 3)
menjawab soalan.
1) Ramalkan 4) Buku latihan
perkara yang akan 4) Guru dan murid pengayaan murid
berlaku sekiranya berbincang tentang (Lampiran 4)
penduduk Taman jawapan soalan
Muhibah tidak Kecerdasan
pemahaman.
mementingkan Pelbagai:
kebersihan di 5) Guru
1) Verbal linguistik
persekitaran mengedarkan
mereka. lembaran kerja 2) Intrapersonal
untuk murid
pemulihan dan EMK:
murid penggayaan.
Ilmu:
6) Guru
membimbing murid -Sivik
pemulihan dan Nilai murni:
penggayaan.
-Berkerjasama
Pemulihan
-Kebersihan fizikal
Murid mengisi dan mental
tempat kosong
menggunakan Pendidikan Alam
perkataan yang Sekitar:
diberi.
-Bertanggungjawab
- Membiakkan terhadap
kebersihan diri dan
- Perumahan persekitaran
Pengayaan Elemen
keusahawanan:
Murid membina 2
ayat berdasarkan -Prinsip
perkataan yang tanggungjawab
diberi dalam buku sosial : Menjaga
latihan. persekitaran
- Membiakkan
- Perumahan

Langkah 3 Peta Pemikiran 1) Murid Bahan Bantu


(Peta Pokok) berbincang dalam Belajar :
(15 minit) kumpulan untuk
Isi-isi penting teks mencari isi-isi 1) Petikan
Cerianya penting. Cerianya
Tamanku Tamanku
2) Wakil setiap
- Mengadakan kumpulan 2) Templat MS
gotong-royong memindahkan isi- Word Peta Pokok
yang disertai oleh isi penting dalam (Lampiran 5)
pelbagai kaum bentuk peta
Strategi
pemikiran (peta
- Penduduk
pokok) pada Belajar cara belajar:
kampong telah
paparan templat
sepakat untuk
MS Word di 1) Mengumpul
mengadakan
hadapan kelas. maklumat dan
kutipan derma
memproses
- Mereka maklumat tentang
berganding bahu isi penting ke dalam
menjalankan tugas peta pokok
masin-masing
Kecerdasan
- Kawasan taman Pelbagai :
perumahan mereka
1) Intrapersonal
kelihatan bersih
dan ceria 2) Verbal Linguistik
- Gotong-royong itu EMK
juga dapat
mengeratkan Nilai Murni :
silatulrahim
penduduk Taman 1) Kebersihan
Muhibah fizikal dan mental
2) Bekerjasama
Teknologi Maklumat
dan Komunikasi :
1) Belajar melalui
TMK (Mod aplikasi)

Penutup Penutup Kognitif 1) Guru meminta BBM:


murid merumus isi
(5 minit) Amalan gotong pelajaran 1) LCD
royong
meningkatkan 2) Guru dan murid 2) Komputer riba
hubungan ukhwah bersama-sama
3) Klip video/Lirik
dalam kalangan menyanyikan lagu
lagu Hijau
penduduk Taman Hijau secara
Ceria beramai-ramai Kemahiran
berfikir:
Penutup sosial
1) Merumus
Murid bersama-
sama menyanyikan Kecerdasan
lagu Hijau pelbagai:
1) Verbal linguistic
2) Intrapersonal
3) Kinestatik

Refleksi :

Kekuatan :

Kelemahan :

Cadangan mengatasi kelemahan :